Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ and Libor KYNCL. Finanční a daňové právo (Financial and tax law). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 pp. ISBN 978-80-7380-155-7.

  2008

  1. MRKÝVKA, Petr and Janusz STANKIEWICZ. Państwowe fundusze celowe w Republice Czeskiej (The State funds in the Czech republic). Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008, XV, 1-2, p. 138-149. ISSN 1232-0307.
  2. MRKÝVKA, Petr and Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva (Basics of financial law). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 252 pp. Edice učebnic č. 406. ISBN 978-80-210-4514-9.

  2007

  1. JAHODA, Robert and Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. (Which costs and benefits can be connected with creation of the new municipality. Findings from questionnaire survey.). In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets. 1st ed. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. p. 67-72. ISBN 978-80-248-1457-5.
  2. JAHODA, Robert and Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. (Which costs and benefits can be connected with creation of the new municipality. Findings from questionnaire survey.). In Veřejná ekonomika a správa; Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 167-173. ISBN 978-80-248-1601-2.
  3. MRKÝVKA, Petr. Państwowe fundusze celowe. In Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacji. 2007.
  4. JAHODA, Robert and Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Which costs and benefits can be connected with creation of the new municipality. Findings from questionnaire survey. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets. 1st ed. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. p. 272. ISBN 978-80-248-1458-2.

  2006

  1. MARVAL, Jindřich. Analýza daňové kvóty v ČR (Tax-to-GDP ratio analysis in the Czech Republic). In Konkurenceschopnost české ekonomiky: vývojové trendy. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. p. 264-274. Publikace CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
  2. BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance (The Czech Republic Membership in EMU - the Czech Public Finance Challenge). Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, vol. 2006, No 3, p. 3-11. ISSN 1213-2446.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Public Debt Management in the Czech Republic. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Gödöllo: Szent István Egyetemi Kiadó, 2006. p. 212-217. ISBN 963-9483-67-2.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Střednědobé výdajové rámce - fiskální brzda? (Medium-term fiscal targets - fiscal brake?). In MendelNet 2006 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia + CD ROM. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. p. 1-7. ISBN 80-7302-107-2.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Veřejné finance (Public finance). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 pp. ISBN 80-210-4177-3.

  2005

  1. ŠKARABELOVÁ, Simona. Daňová asignace jako nový prvek daňové politiky ČR (Tax assignation as a new element of tax policy in the Czech Republic). In Theoretical and practical aspects of public finance. 1. ed. Prague: University of Economics, 2005. p. 152-159. ISBN 80-245-0862-1.
  2. MRKÝVKA, Petr. Daňové právo v systému finančního práva po vstupu do Evropské unie (Tax law in the system of the financial law after the E.U. integration). In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 344-360. ISBN 80-210-3892-6.
  3. RADVAN, Michal and Petr MRKÝVKA. Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě (ed.) (Self-Government Financing in the Uniting Europe). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 30 pp. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; sv. 287. ISBN 80-210-3677-X.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Management veřejného dluhu (Public Debt Management). In Sborník z konference MendelNet 2005. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. p. 25-26. ISBN 80-7302-107-2.
  5. MRKÝVKA, Petr. Niektóre zagadnienia czeskiej ordynacji podatkowej (Several problems of czech tax administration act). In Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych - Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. 1st ed. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2005. p. 37-43. Tom II. ISBN 83-227-2477-2.
  6. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice (Legal regulation of indirect taxes in the Czech republic). In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. p. 16+CD, 8 pp. ISBN 80-7097-604-7.
  7. MARVAL, Jindřich. Vývoj daňové kvóty v ČR a její srovnání v rámci EU (Tax-to-GDP ratio evolvement in the Czech Republic and its comparison within EU). In Sborník příspěvků z V. ročníku mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. p. 1-7. ISBN 80-248-0943-5.

  2004

  1. ŠPALEK, Jiří and Dalibor MORAVANSKÝ. Evaluace predikcí daňových výnosů v ČR (The Evaluation of the Tax Revenues Predictions in the Czech Republic). 2004.
  2. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice (View at local govenments property in Poland). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, p. 235-240. ISSN 1210-9126.
  3. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl (Finance Law and Finance Administration. 1st part.). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
  4. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
  5. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Public Deficit in the Czech Republic. In 3rd International Conference for Young Researchers. Gödöllö: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004. p. 105-112. ISBN 963-9483-43-5.
  6. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic (Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic). In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004. p. 93-93. ISBN 83-89620-04-9.

  2003

  1. MRKÝVKA, Petr. Administrowanie długiem publicznym w Republice Czeskiej (Public Debt Management in the Czech Republic). In Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries. Bialystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. p. 191-199, 10 pp. ISBN-83-87256-5.
  2. ŠELEŠOVSKÝ, Jan and Stanislav KUTÁČEK. Dobrovolné svazky obcí v JMK jako faktor zvyšování efektivnosti financování kraje (Dobrovolné svazky obcí v JMK jako faktor zvyšování efektivnosti financování). In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 146-157, 11 pp. ESF MU Brno. ISBN 80-210-3074-7.
  3. ŠELEŠOVSKÝ, Jan and Jaroslav REKTOŘÍK. Financování veřejných programů pro krizové stavy na příkladu povodní v ČR v roce 2002 (Financing public projectes of crisis management). In Finanční politika a optymálny system zdaňovania vo vazbe na efektivnosť fungovania ekonomiky. První. Bratislava (SR): EU Bratislava, 2003. p. 625-636, 716 pp. ISBN 80-225-1750-X.
  4. MALÝ, Ivan. Fond veřejného zdravotního pojištění jako součást soustavy veřejných rozpočtů (Health Insurance Fund as a part of public budgets system). Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003, vol. 11, No 3, p. 56-69. ISSN 0572-3043.
  5. MUSIL, Petr. Komparace vládní a opoziční verze reformy veřejných financí s ohledem na dopady na trh práce. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2003, vol. 2003, No 4, 16 pp. ISSN 1213-2446.
  6. REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru (Control systemes withins the sphere of Public Administration and Public Sector). První. Praha: Ekopress, s.r.o. K Motelu 124, Praha 4, 2003. 212 pp. Ekonomická řada. ISBN 80-86119-72-6.
  7. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Krajský rozpočet v roce 2003. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 131-136. ESF MU Brno. ISBN 80-210-3074-7.
  8. MRKÝVKA, Petr. Některé úvahy o materiálním základu veřejné správy (Several thoughts about the material base of the public administration). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 11, č. 2, p. 153-159. ISSN 1210-9126.
  9. MRKÝVKA, Petr. Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej (Real-estate Tax in the Czech Republic). In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003. p. 117-126. ISBN 83-909381-6-2.
  10. MECH, Josef and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Posouzení stavu implementace nových priorit rozpočtové politiky v rozpočtovém procesu kraje (Appreciation of implementation of new budgetary priorities on department government level). In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektvnosti rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 137-145. ESF MU Brno. ISBN 80-210-3074-7.
  11. MECH, Josef and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Posouzení stavu implementace nových priorit rozpočtové politiky v rozpočtovém procesu kraje (Appreciation of implementation of new budgetary priorities on department government level). In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektvnosti rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 137-145. ESF MU Brno. ISBN 80-210-3074-7.
  12. MECH, Josef. Standardizace jako faktor efektivnosti fungování programově orientovaného rozpočtování (Standardization as effectiveness of programme based budgeting). In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 145-153. ISBN 80-210-3192-1.
  13. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost vybrané subvence do bydlení (Efficiency and Effectiveness of the Housing Subsidy). In Veřejná ekonomika a správa 2003. 2003. ISBN 80-248-0430-1.
  14. ŠPALEK, Jiří and Josef MECH. Vliv aplikace standardů ISVS na svobodný přístup k informacím (Public Sector Informating Systems Standards in CR and Freedom of Information). In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2003. p. 23-32. ISBN 80-248-0430-1.

  2002

  1. ŠMÍD, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení (Financing of Universities as a Management Instrument). In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002. p. 268-273. ISBN 80-86575-96-9.
  2. JAHODA, Robert. Implicitní penzijní dluh ČR (Implicit pension debt in CR). In Economic theory and practise in present time and in the future. první. Banská Bystrica: Ekonomick fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. p. 18-22. ISBN 80-8055-594-X.
  3. MECH, Josef and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Směry reforem veřejných financí (Trend of Public Finance Reforms). Národohospodářský obzor. Brno: MU Brno, SU Karviná, 2002, roč. 2002, No 4, p. 67-80. ISSN 1213-2446.
  4. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Veřejné finance (Public Finance). Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2002, L, No 5, p. 747-748. ISSN 0032-3233.

  2001

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Efektivnost realizace fiskálních funkcí v regionálním kontextu (Effectivenss realization fiscal function in regional contex). In Česká ekonomika na přelomu tisicíletí. První. Brno: MU ESF, 2001. p. 396-408. ISBN 80-210-2537-9.

  2000

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a správy. In REKTOŘÍK, Jaroslav, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Hana JURAJDOVÁ, Jiří WINKLER, Mirka WILDMANNOVÁ and Vladimír HYÁNEK. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a veřejné správy. 2000th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 26-45. ISBN 80-210-2302-3.
  2. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Redistribuční funkce a národní struktura veřejných financí (Distribution function and national structure public finance). In Redistribuční funkce veřejného sektoru. Nové. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 156-170. ISBN 80-210-2407-0.
  3. MALÝ, Ivan. Redistribuční funkce veřejného sektoru (Public Sector´s Redistribution Function). Nové. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 265 pp. ISBN 80-210-2407-0.
  4. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Vliv systému veřejných financí na efektivnost rozvoje regionů (Influence system public finance on effectiveness development region). In III. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. První. Brno: MU, 2000. p. 115-144. Sborník ESF MU. ISBN 80-210-2490-9.

  1999

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Verejná správa a verejné financie v ČR (Public administration and public finance in Czech republic). In Alternatívne prístupy k financovaniu verejného sektora a možnosti optimalizácie verejných príjmov a výdavkov. Vydání první. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1999. p. 90-103. ISBN 80-225-0929-9.

  1998

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan and Antonín HLAVÁČEK. Rozpočet obce (Municipality Budget). In Rektořík, J. a kol.: Příručka pro zastupitele měst a obcí. 1. vydání. Brno: MU, 1998. p. 27-34. ISBN 80-210-1939-5.
  2. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Zdroje financování rozvoje obce (Financing of the Municipality and its Resources). In Rektořík, J. a kol.: Příručka pro zastupitele měst a obcí. 1. vydání. Brno: MU, 1998. p. 35-41. ISBN 80-210-1939-5.
Display details
Displayed: 26/2/2024 09:25