Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. RADVAN, Michal. System of Tax Law. In Radvan, M. System of Financial Law: System of Tax Law : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 18-28. ISBN 978-80-210-7827-7.

  2009

  1. KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009. s. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.
  2. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7.
  3. MRKÝVKA, Petr. Finansovoje pravo i češskaja konstitucija. In Konstitucionno-pravovoje regulirovanieje obščestvennych otnošenij v Respublike Belarus´ i drugich jevropejskich gosudarstvach. 1. vyd. Grodno: GrGU im. J.Kupaly, 2009. 443 s. ISBN 978-985-515-143-3.

  2008

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Actual problems of Tax and Finance law in the Czech Republic. In Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva a Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva. Actual problems of Tax and Finance law. 2008.
  2. RADVAN, Michal. Je berní právo samostatným odvětvím práva? In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 295-304. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Penal Tax Law: Sanctions for the breach of tax regulations in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 410 - 413. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  5. RADVAN, Michal, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Real estate in tax law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 229-247. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
  6. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 3. vyd. 3. vyd. Praha: Armex Publishing, 2008. 112 s. Trivis. ISBN 978-80-86795-68-3.

  2007

  1. MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация. In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007.
  2. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fungování municipálního finančního systému. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 83, 550-553, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Finanční právo? In Dny veřejného práva. 2007.
  4. MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Prawo Finansowe? In Dny veřejného práva. 2007.
  5. ŠRAMKOVÁ, Dana a Pavel SCHREIBER. Theoretical and Practical Aspects of Legal Liability within Czech Tax Legislation. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 89, 599-606, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  6. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 2. vyd. 2. vyd. Praha: Armex Publishing, 2007. 103 s. Trivis. ISBN 978-80-86795-47-8.

  2006

  1. MRKÝVKA, Petr, Eugeniuś RUŚKOWSKIE, Leonard ETEL, Cezary KOSIKOWSKI, Rafał DOWGIER, Piotr WOLTANOWSKI, Wojciech STACHURSKI, Lidia ABRAMČIK, Andžejus SELIAVA, Mariana KARASIEVA, Ivan DEMENTEJEV, Vladimír BABČÁK, Miroslav ŠTRKOLEC a Oksana MUZYKA. Urzędowe interpretracje prawa podatkowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 1. vyd. Białystok: Temiada 2, 2006. 202 s. Białostockie Studia Prawnicze - Zeszyt I. ISBN 83-89620-20-0.
  2. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 1. vyd. Praha: Armex Publishing, 2006. 103 s. Trivis. ISBN 80-86795-37-3.

  2005

  1. MRKÝVKA, Petr. Daňové právo v systému finančního práva po vstupu do Evropské unie. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 344-360. ISBN 80-210-3892-6.
  2. MRKÝVKA, Petr. Niektóre zagadnienia czeskiej ordynacji podatkowej. In Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych - Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2005. s. 37-43. Tom II. ISBN 83-227-2477-2.
  3. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice. In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. s. 16+CD, 8 s. ISBN 80-7097-604-7.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
  2. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004. s. 93-93. ISBN 83-89620-04-9.

  2003

  1. RADVAN, Michal. Slowacki system opodatkowania nieruchomości. In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003. s. 167-174. ISBN 83-909381-6-2.

  2001

  1. MRKÝVKA, Petr. Konstrukce daňového řádu v Polsku. In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 130-139. ISBN 80-248-0069-1.

  1994

  1. HAJN, Petr. Vzdělávací turistika - daňové a soutěžněprávní hledisko. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1994, roč. 2, č. 15, s. 132 B, 1 s. ISSN 1210-6739.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 18:06