Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

  1. RADVAN, Michal. System of Tax Law. In Radvan, M. System of Financial Law: System of Tax Law : Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015, p. 18-28. ISBN 978-80-210-7827-7.

  2009

  1. KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb (Value Added Tax on Electronic Services). In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009, p. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.
  2. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ and Libor KYNCL. Finanční a daňové právo (Financial and tax law). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009, 525 pp. ISBN 978-80-7380-155-7.
  3. MRKÝVKA, Petr. Finansovoje pravo i češskaja konstitucija (Financial law and czech constitution). In Konstitucionno-pravovoje regulirovanieje obščestvennych otnošenij v Respublike Belarus´ i drugich jevropejskich gosudarstvach. 1st ed. Grodno: GrGU im. J.Kupaly, 2009, 443 pp. ISBN 978-985-515-143-3.

  2008

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Actual problems of Tax and Finance law in the Czech Republic. In Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva and Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva. Actual problems of Tax and Finance law. 2008.
  2. RADVAN, Michal. Je berní právo samostatným odvětvím práva? (Is the tax law an independent branch of law?). In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 295-304. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana and Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 436 pp. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana and Jan NECKÁŘ. Penal Tax Law: Sanctions for the breach of tax regulations in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 410 - 413. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  5. RADVAN, Michal, Ivana PAŘÍZKOVÁ and Dana ŠRAMKOVÁ. Real estate in tax law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008, p. 229-247. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
  6. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA and Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 3. vyd. (Basis of Financial Law). 3rd ed. Praha: Armex Publishing, 2008, 112 pp. Trivis. ISBN 978-80-86795-68-3.

  2007

  1. MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация (The Tax Administration). In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007.
  2. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fungování municipálního finančního systému (Function citi fiscal system). In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 83, 550-553, 9 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Finanční právo? In Dny veřejného práva. 2007.
  4. MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Prawo Finansowe? In Dny veřejného práva. 2007.
  5. ŠRAMKOVÁ, Dana and Pavel SCHREIBER. Theoretical and Practical Aspects of Legal Liability within Czech Tax Legislation. In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 89, 599-606, 9 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
  6. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA and Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 2. vyd. (Basis of Financial Law). 2nd ed. Praha: Armex Publishing, 2007, 103 pp. Trivis. ISBN 978-80-86795-47-8.

  2006

  1. MRKÝVKA, Petr, Eugeniuś RUŚKOWSKIE, Leonard ETEL, Cezary KOSIKOWSKI, Rafał DOWGIER, Piotr WOLTANOWSKI, Wojciech STACHURSKI, Lidia ABRAMČIK, Andžejus SELIAVA, Mariana KARASIEVA, Ivan DEMENTEJEV, Vladimír BABČÁK, Miroslav ŠTRKOLEC and Oksana MUZYKA. Urzędowe interpretracje prawa podatkowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (The official interpretation of tax law in Poland and others Central and Eastern European countries). 1st ed. Białystok: Temiada 2, 2006, 202 pp. Białostockie Studia Prawnicze - Zeszyt I. ISBN 83-89620-20-0.
  2. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA and Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva (Basis of Financial Law). 1st ed. Praha: Armex Publishing, 2006, 103 pp. Trivis. ISBN 80-86795-37-3.

  2005

  1. MRKÝVKA, Petr. Daňové právo v systému finančního práva po vstupu do Evropské unie (Tax law in the system of the financial law after the E.U. integration). In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005, p. 344-360. ISBN 80-210-3892-6.
  2. MRKÝVKA, Petr. Niektóre zagadnienia czeskiej ordynacji podatkowej (Several problems of czech tax administration act). In Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych - Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. 1st ed. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2005, p. 37-43. Tom II. ISBN 83-227-2477-2.
  3. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice (Legal regulation of indirect taxes in the Czech republic). In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, p. 16+CD, 8 pp. ISBN 80-7097-604-7.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
  2. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic (Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic). In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004, p. 93-93. ISBN 83-89620-04-9.

  2003

  1. RADVAN, Michal. Slowacki system opodatkowania nieruchomości (System of real-estate taxes in Slovakia). In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003, p. 167-174. ISBN 83-909381-6-2.

  2001

  1. MRKÝVKA, Petr. Konstrukce daňového řádu v Polsku (Construction of Polish Tax Order). In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2001, p. 130-139. ISBN 80-248-0069-1.

  1994

  1. HAJN, Petr. Vzdělávací turistika - daňové a soutěžněprávní hledisko (Educational tourism - tax and competition law poits of view). Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1994, roč. 2, č. 15, p. 132 B, 1 pp. ISSN 1210-6739.
Display details
Displayed: 20/6/2024 18:10