Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. ZOUHAR, Jan. Věda, hodnoty a čas. In Veda, racionalita, hodnoty, 2. 10. 2015, FiF UK, Bratislava. 2015.

  2008

  1. HORKÁ, Hana. Hodnotová dimenze učitelského vzdělávání. In Učitel a žák v současné škole. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 94-104. ISBN 978-80-210-4752-5.
  2. DOHNAL, Josef. Hodnoty jako organizující princip literárního díla. In Slovo - obraz - zvuk I. Literárnovedné štúdie. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozova v Nitre, Filozofická fakulta, 2008, s. 26-32. ISBN 978-80-8094-330-1.
  3. DOHNAL, Josef. Interpretacija i cennosti. In XIX. Olomoucké dny rusistů, Sborník příspěvků z mezinárodí konference. 14. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 455-460. ISBN 978-80-244-1994-7.
  4. VIDO, Roman. Křesťanství v hodnotové orientaci současné české společnosti. In Brněnská diecéze 1777-2007. Brno: Studio Arx s r. o., 2008, s. 166-171. ISBN 978-80-86665-04-7.
  5. DOHNAL, Josef. Literární text - model světa - hodnoty. In Text a kontext. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU Brno, 2008, s. 78-85. ISBN 978-80-7329-176-1.
  6. ODEHNALOVÁ, Pavla. Rodinné podnikání a podniková kultura. In Zborník bastraktov vedeckých prác mezinárodná vedecká konferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov. Nitra, Račkova dolina: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008, s. 136-136. ISBN 978-80-8069-969-7.
  7. ŠEFČÍK, Ondřej. Values, features, fine metrics and oppositions. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university A. Brno, 2008, roč. 56, č. 1, s. 6-14, 8 s. ISSN 0231-7567.
  8. VAN PEER, Christine a Ladislav RABUŠIC. Will we witness an upturn in European fertility in the near future? In People, Population Change and Policies - Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 1: Family change. 1. vyd. The Hague: Springer, 2008, s. 215-241. European Studies of Population , 16. ISBN 978-1-4020-6608-5.

  2007

  1. NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007, 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of values on responsibility perceived in moral action. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 167-175. ISSN 0039-3320.
  3. HORKÁ, Hana. Hodnotová kompetence jako jádro pedagogických kompetencí učitelů 1. stupně základní školy. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2007, s. 34-42. ISBN 978-80-86633-78-7.
  4. SMÉKAL, Vladimír. Hodnoty a jejich zjišťování v psychologii a pedagogice. In ŠIMONÍK, Oldřich, Hana HORKÁ a Stanislav (eds.) STŘELEC. Hodnoty a výchova. Sborník referátů z vědecké konference, která se konala 30. - 31. 8. 2007 na PdF MU v Brně. 1. vydání. Brno: MSD, 2007, s. 80-101. ISBN 978-80-86633-78-7.
  5. HOLČÍK, Jan. Hodnoty a perspektivy péče o zdraví. Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 146, č. 8, s. 635-641. ISSN 0008-7335.
  6. HORKÁ, Hana, Oldřich ŠIMONÍK a Stanislav STŘELEC. Hodnoty a výchova. 2007.
  7. HORKÁ, Hana, Oldřich ŠIMONÍK a Stanislav STŘELEC. Hodnoty a výchova. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007, 524 s. ISBN 978-80-86633-78-7.
  8. RYBÁŘ, Radovan. Kulturní procesy a modely. In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Kradec Králové, 2007, s. 153-161. ISBN 978-80-7041-213-8.
  9. ŠIMONÍK, Oldřich. Podpora nadání - významný společenský úkol. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007, s. 450-456. ISBN 978-80-86633-78-7.
  10. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova. In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007, s. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
  11. HORKÁ, Hana. SOCIÁLNĚ-AFEKTIVNÍ DOMÉNA V PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ. In Proměny vzdělávání. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2007, s. 39-43. ISBN 978-80-7041-033-2.
  12. HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie II. Systémové pojetí tělesné kultury. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, 215 s. ISBN 978-80-244-1826-1.
  13. SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska. Česká kinantropologie. Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 1, s. 53-61. ISSN 1211-9261.
  14. ŠIMONÍK, Oldřich. Výuka didaktiky a výchova k hodnotám. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007, s. 442-449. ISBN 978-80-86633-78-7.

  2006

  1. HODAŇ, Bohuslav. About Cultural and Value Fundamentals of Movement. In Sport, Culture and Society. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, 21 s. ISBN 83-89630-56-7.
  2. JEMELKA, Petr. Hodnoty v měnícím se světě II. In MURÁNSKY, M. a R. KARUL. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. 1. vyd. Bratislava: Fox a Col, 2006, s. 187-193, 8 s. ISBN 80-969514-1-6.
  3. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006, 201 s. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
  4. RYBÁŘ, Radovan. Nové přístupy ve výuce společenských věd. In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, s. 32 - 39. ISBN 80-7204-457-5.
  5. HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, roč. 36, č. 4, 17 s. ISSN 1212-1185.
  6. MIKULOVÁ, Anna. Religion, Umwelt, Europa und andere Werte in den tschechischen Besucherbüchern. In Ein Kunstobjekt als Schreibanlass. Regensburg: edition vulpes, 2006, 20 s. Sprache. ISBN 978-3-939112-44-0.

  2005

  1. HURDÍK, Jan. Die Grundwerte und die institutionellen Pfailer des Privatrechtest in der Entwicklung der Gesellschaft. In Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva = Kodifikation, Europäisierung und Harmonisierung des Privatrechts. 1. vyd. Bratislava: IURA edition, 2005, s. 323-350, 27 s. ISBN 80-8078-054-4.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of values on moral dilemma solving and reasoning. In 14th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Book of Abstracts. 2005.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of values on moral judgment in adolescents. In Book of Abstracts (CD version): European Conference on Developmental Psychology. 2005.
  4. ZOUHAR, Jan. Hodnoty a dějiny. In Byt i povinność. 1. vyd. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 259-264. ISBN 83-7338-190-2.
  5. FILO, Petr. Konzistence hodnotového systému podniku ve vztahu k jeho konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005, s. 75-83. ISBN 80-210-3847-0.
  6. STEHLÍK, Petr. Lengua y sociedad de consumo. La influencia de los valores socio-culturales en el léxico de los anuncios publicitarios. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, L 26, č. 1, s. 107-116. ISSN 0231-7532.
  7. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Organizational Culture and Total Quality Management: An Overview Study. In Proceedings of the Fifth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations. 2005. vyd. Australia: Common Ground Publishing, 2005, s. ???, 1 s. ISBN ???
  8. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Typologie hodnot u vysokoškolských studentek. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 87-91. ISBN 978-80-210-4383-1.

  2004

  1. HORKÁ, Hana a Michaela BUBELÍNIOVÁ. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. prvni. Ostrava: PdF OU, 2004, s. 66-76, 12 s. ISBN 80-7042-376-5.
  2. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Hodnoty a zvyky Romů v České republice. In SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Georgetown, 2004, s. 117-136. Rubikon, sv. 9. ISBN 80-2103455-6.
  3. ZOUHAR, Jan. Hodnoty v době poevropské. Sofia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, roč. 4, 2004, č. 1, s. 289-290. ISSN 1642-1248.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Obraz hodnot a životních strategií Romů v pohádkách a lidové slovesnosti Romů. Příspěvek k multikulturní výchově. In BALVÍN, Jaroslav. Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. Praha: Komise hl. m. Prahy pro oblast nár. menšin, 2004, s. 293-298. ISBN 80-902972-6-9.
  5. HORKÁ, Hana. Strategie v ekologické výchově. In Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj, 2004, s. 82-87, 8 s. ISBN 80-7302-087-4.
  6. ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Wychovanie ku wartosciom sprawców czynów przestepczych w warunkach skazania na kare pozbawienia wolnosci. Wroclaw: Instytut Pedagogiky, Uniwersytet Wroclawski, 2004.

  2003

  1. DOKULIL, Miloš. Co by neměl ztrácet ze zřetele rozsévač. In Jóga a zdraví (VI. brněnské dny). 1. vyd. Brno: Česká asociace Sport pro všechny - Unie jógy, 2003, s. 110-115. ISBN 80-86669-01-7.
  2. MUNZAR, Jiří. Max Brod: Werte und europäische Identität. In Birgit Lermen - Milan Tvrdík (Ed.): Literatur, Werte und europäische Identität. Praha: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003, s. 115-123. ISBN 80-239-0606-2.
  3. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 4, č. 4, s. 105-118. ISSN 1213-6204.
  4. SEKOT, aleš. Vrcholový sport: Kam kráčí? Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 2003, roč. 36, č. 4, s. 33-37. ISSN 1211-3384.
  5. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Životní spokojenost adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým orientacím. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003, s. 19-30. ISBN 80-86633-09-8.

  2002

  1. ŽÁČEK, Adolf. Co je lékařství založené na důkazu? Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2002, roč. 5, 1/2, s. 14-16. ISSN 1213-6050.
  2. HORKÁ, Hana. Ekologická výchova jako určující dimenze výchovy pro udržitelný rozvoj. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: UK Bratislava, 2002, s. 5-17. ISBN 80-88868-77-7.
  3. JURÁSKOVÁ, Martina. Rómske hlasy : Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.

  2001

  1. RABUŠIC, Ladislav. Czech Values in the 1990s (Special Issue of Czech Sociological Review). I. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech republic, Prague, 2001, 142 s. Czech Sociological Review, 1/2001. ISBN 1210-3861.
  2. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001, 98 s. ISBN 80-210-2673-1.
  4. BURJANEK, Aleš. Xenofobie po česku : jak si stojíme mezi Evropany? Sborník prací Fakulty sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita v Brno, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 73-89. ISSN 1212-365X.
  5. BURJANEK, Aleš. Xenophobia among the Czech Population in the Context of Post-Communist Countries and Western Europe. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2001, roč. 9, č. 1, s. 53-67. ISSN 1210-3861.

  2000

  1. ĎURIŠ, Jaromír a Pavlína ĎURIŠOVÁ. Hodnoty moderního vojenského profesionála. In XVIII.mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov (Česká republika): Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2000, s. 57-61. ISBN 80-7231-059-3.
  2. MUNZAROVÁ, Marta. Values in human research. Bulletin of Medical Ethics. London, 2000, roč. 2000, č. 154, s. 23-24. ISSN 0269-1485.

  1999

  1. FIALA, Petr a Jiří OGROCKÝ. Hodnoty, normy, instituce v kontextu otázky demokracie. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 37-40. ISSN 0862-6731.
  2. NIEDERLE, Rostislav. Logika a etika. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1999, roč. 3/1999, č. 3, s. 496-500, 4 s. ISSN 0015-1831.
  3. PAVELKA, Jiří. O poznání, hodnotách a konceptu postmodernismu. Několik poznámek ke změnám paradigmatu euroamerické kultury v letech 1930-1995. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno, 1999, roč. 55, č. 1, s. 168-173. ISSN 80-7027-091-8.

  1997

  1. MAREŠ, Jan a Luboš VODOHRADSKÝ. HODNOTOVÁ ORIENTACE VŠ STUDENTŮ OBORU PEDAGOGIKA. Edited by Jan Sup. In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách : sborník z 3. mezinárodní konference : Brno, 27. a 28. června 1995. Brno: Cerm, 1997, s. 150, 5 s. ISBN 80-7204-083-9.

  1996

  1. RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Je česká společnost anomická? Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 177-188. ISSN 0038-0288.

  1995

  1. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, 130 s. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.

  1994

  1. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994, s. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3.

  1993

  1. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Pocit jistoty a touha po pořádku. Sociologické aktuality. Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, roč. 1992, č. 4, s. 4-5. ISSN 1210-4620.

  1992

  1. MUSIL, Libor, Petr MAREŠ a Ladislav RABUŠIC. Hodnoty a moravanství. In Morava v českém státě včera, dnes a zítra. Brno: Moravské zemské muzeum, 1992, s. 37-46.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2024 02:16