Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

  1. ZOUHAR, Jan. Věda, hodnoty a čas (Science, Values and Time). In Veda, racionalita, hodnoty, 2. 10. 2015, FiF UK, Bratislava. 2015.

  2008

  1. HORKÁ, Hana. Hodnotová dimenze učitelského vzdělávání (Value dimension teachers training). In Učitel a žák v současné škole. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 94-104. ISBN 978-80-210-4752-5.
  2. DOHNAL, Josef. Hodnoty jako organizující princip literárního díla (Values as the Organising Principle of a Literary Work). In Slovo - obraz - zvuk I. Literárnovedné štúdie. 1st ed. Nitra: Univerzita Konštantína Filozova v Nitre, Filozofická fakulta, 2008. p. 26-32. ISBN 978-80-8094-330-1.
  3. DOHNAL, Josef. Interpretacija i cennosti (Interpretation and Values). In XIX. Olomoucké dny rusistů, Sborník příspěvků z mezinárodí konference. 14th ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. p. 455-460. ISBN 978-80-244-1994-7.
  4. VIDO, Roman. Křesťanství v hodnotové orientaci současné české společnosti (Christianity in value orientations of contemporary Czech society). In Brněnská diecéze 1777-2007. Brno: Studio Arx s r. o., 2008. p. 166-171. ISBN 978-80-86665-04-7.
  5. DOHNAL, Josef. Literární text - model světa - hodnoty (Literary Text - the Model of the World - Values). In Text a kontext. 1st ed. Brno: Ústav slavistiky FF MU Brno, 2008. p. 78-85. ISBN 978-80-7329-176-1.
  6. ODEHNALOVÁ, Pavla. Rodinné podnikání a podniková kultura (Family business and corporate culture). In Zborník bastraktov vedeckých prác mezinárodná vedecká konferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov. Nitra, Račkova dolina: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. p. 136-136. ISBN 978-80-8069-969-7.
  7. ŠEFČÍK, Ondřej. Values, features, fine metrics and oppositions. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university A. Brno, 2008, vol. 56, No 1, p. 6-14, 8 pp. ISSN 0231-7567.
  8. VAN PEER, Christine and Ladislav RABUŠIC. Will we witness an upturn in European fertility in the near future? In People, Population Change and Policies - Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 1: Family change. 1st ed. The Hague: Springer, 2008. p. 215-241. European Studies of Population , 16. ISBN 978-1-4020-6608-5.

  2007

  1. NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel (Tutoring or Social Support? Reflection on the project Home Tutor). In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 pp. ISBN 978-80-7040-991-6.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Effect of values on responsibility perceived in moral action. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, vol. 49, No 2, p. 167-175. ISSN 0039-3320.
  3. HORKÁ, Hana. Hodnotová kompetence jako jádro pedagogických kompetencí učitelů 1. stupně základní školy (Value competence in pedagogical competences of teachers primary school). In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2007. p. 34-42. ISBN 978-80-86633-78-7.
  4. SMÉKAL, Vladimír. Hodnoty a jejich zjišťování v psychologii a pedagogice (Values and their measuring in psychology and pedagogy). In ŠIMONÍK, Oldřich, Hana HORKÁ and Stanislav (eds.) STŘELEC. Hodnoty a výchova. Sborník referátů z vědecké konference, která se konala 30. - 31. 8. 2007 na PdF MU v Brně. 1. vydání. Brno: MSD, 2007. p. 80-101. ISBN 978-80-86633-78-7.
  5. HOLČÍK, Jan. Hodnoty a perspektivy péče o zdraví (Values and Perspectives of the Health Care). Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, vol. 146, No 8, p. 635-641. ISSN 0008-7335.
  6. HORKÁ, Hana, Oldřich ŠIMONÍK and Stanislav STŘELEC. Hodnoty a výchova (Value and Education). 2007.
  7. HORKÁ, Hana, Oldřich ŠIMONÍK and Stanislav STŘELEC. Hodnoty a výchova (Value and Education). In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. 524 pp. ISBN 978-80-86633-78-7.
  8. RYBÁŘ, Radovan. Kulturní procesy a modely (Cultural processis and models). In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Kradec Králové, 2007. p. 153-161. ISBN 978-80-7041-213-8.
  9. ŠIMONÍK, Oldřich. Podpora nadání - významný společenský úkol. (Support talent - noted social task.). In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. p. 450-456. ISBN 978-80-86633-78-7.
  10. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova (Projects and values education). In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007. p. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
  11. HORKÁ, Hana. SOCIÁLNĚ-AFEKTIVNÍ DOMÉNA V PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ (Social-affective domain in the teachers education). In Proměny vzdělávání. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2007. p. 39-43. ISBN 978-80-7041-033-2.
  12. HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie II. Systémové pojetí tělesné kultury (Socio-cultural kinanthropology II). 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 215 pp. ISBN 978-80-244-1826-1.
  13. SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska (Sociological view at sport. Conceptual terminus a quo). Česká kinantropologie. Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, vol. 11, No 1, p. 53-61. ISSN 1211-9261.
  14. ŠIMONÍK, Oldřich. Výuka didaktiky a výchova k hodnotám (Teaching Didactics and Education to Values). In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. p. 442-449. ISBN 978-80-86633-78-7.

  2006

  1. HODAŇ, Bohuslav. About Cultural and Value Fundamentals of Movement. In Sport, Culture and Society. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. 21 pp. ISBN 83-89630-56-7.
  2. JEMELKA, Petr. Hodnoty v měnícím se světě II (Values and changing World II). In MURÁNSKY, M. and R. KARUL. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. 1st ed. Bratislava: Fox a Col, 2006. p. 187-193, 8 pp. ISBN 80-969514-1-6.
  3. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty (Masarykian Comebacks). 1st ed. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006. 201 pp. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
  4. RYBÁŘ, Radovan. Nové přístupy ve výuce společenských věd (New approach on education social sciences). In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. p. 32 - 39. ISBN 80-7204-457-5.
  5. HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, vol. 36, No 4, 17 pp. ISSN 1212-1185.
  6. MIKULOVÁ, Anna. Religion, Umwelt, Europa und andere Werte in den tschechischen Besucherbüchern (Religion, Environment, Europa and other Values in the Czech guest books). In Ein Kunstobjekt als Schreibanlass. Regensburg: edition vulpes, 2006. 20 pp. Sprache. ISBN 978-3-939112-44-0.

  2005

  1. HURDÍK, Jan. Die Grundwerte und die institutionellen Pfailer des Privatrechtest in der Entwicklung der Gesellschaft (The principle values and institutional bases of the Law in development of society). In Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva = Kodifikation, Europäisierung und Harmonisierung des Privatrechts. 1. vyd. Bratislava: IURA edition, 2005. p. 323-350, 27 pp. ISBN 80-8078-054-4.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Effect of values on moral dilemma solving and reasoning. In 14th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Book of Abstracts. 2005.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Effect of values on moral judgment in adolescents. In Book of Abstracts (CD version): European Conference on Developmental Psychology. 2005.
  4. ZOUHAR, Jan. Hodnoty a dějiny (Values and History). In Byt i povinność. 1st ed. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. p. 259-264. ISBN 83-7338-190-2.
  5. FILO, Petr. Konzistence hodnotového systému podniku ve vztahu k jeho konkurenceschopnosti (The consistency of a company system of values in relation to its competitiveness). In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. p. 75-83. ISBN 80-210-3847-0.
  6. STEHLÍK, Petr. Lengua y sociedad de consumo. La influencia de los valores socio-culturales en el léxico de los anuncios publicitarios (The Language and the Consumer Society. The Influence of the Social-Cultural Values on the Vocabulary of the Advertising Texts). Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, L 26, No 1, p. 107-116. ISSN 0231-7532.
  7. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Organizational Culture and Total Quality Management: An Overview Study. In Proceedings of the Fifth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations. 2005th ed. Australia: Common Ground Publishing, 2005. p. ???, 1 pp. ISBN ???
  8. JELÍNKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Typologie hodnot u vysokoškolských studentek (Typology of values in female university students). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 87-91. ISBN 978-80-210-4383-1.

  2004

  1. HORKÁ, Hana and Michaela BUBELÍNIOVÁ. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. (ENVIRONMENTAL TOPICS DISCUSSED BY THE TEACHERS). In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. prvni. Ostrava: PdF OU, 2004. p. 66-76, 12 pp. ISBN 80-7042-376-5.
  2. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Hodnoty a zvyky Romů v České republice (Values and traditions of Roma in the Czech republic). In SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Georgetown, 2004. p. 117-136. Rubikon, sv. 9. ISBN 80-2103455-6.
  3. ZOUHAR, Jan. Hodnoty v době poevropské (Values in the Post-European Age). Sofia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, 4, 2004, No 1, p. 289-290. ISSN 1642-1248.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Obraz hodnot a životních strategií Romů v pohádkách a lidové slovesnosti Romů. Příspěvek k multikulturní výchově. (The reflexion of values and life strategies of Roma in fairy tales and folk literature of Roma. Contributin to multicultural education.). In BALVÍN, Jaroslav. Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. Praha: Komise hl. m. Prahy pro oblast nár. menšin, 2004. p. 293-298. ISBN 80-902972-6-9.
  5. HORKÁ, Hana. Strategie v ekologické výchově (Strategies in Environmental education). In Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj, 2004. p. 82-87, 8 pp. ISBN 80-7302-087-4.
  6. ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Wychovanie ku wartosciom sprawców czynów przestepczych w warunkach skazania na kare pozbawienia wolnosci. Wroclaw: Instytut Pedagogiky, Uniwersytet Wroclawski, 2004.

  2003

  1. DOKULIL, Miloš. Co by neměl ztrácet ze zřetele rozsévač (What a Sower Should Not Forget). In Jóga a zdraví (VI. brněnské dny). 1st ed. Brno: Česká asociace Sport pro všechny - Unie jógy, 2003. p. 110-115. ISBN 80-86669-01-7.
  2. MUNZAR, Jiří. Max Brod: Werte und europäische Identität (Max Brod: Values and European Identity). In Birgit Lermen - Milan Tvrdík (Ed.): Literatur, Werte und europäische Identität. Praha: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003. p. 115-123. ISBN 80-239-0606-2.
  3. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů (Social work with Roma by prismatic spectacles of Roma values). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, vol. 4, č. 4, p. 105-118. ISSN 1213-6204.
  4. SEKOT, aleš. Vrcholový sport: Kam kráčí? (Hight performance sport: Where is it marching?). Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 2003, vol. 36, No 4, p. 33-37. ISSN 1211-3384.
  5. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK and Marek BLATNÝ. Životní spokojenost adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým orientacím (Life Satisfaction and Value Orientations in the Contemporary Adolescent Youth). In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. p. 19-30. ISBN 80-86633-09-8.

  2002

  1. ŽÁČEK, Adolf. Co je lékařství založené na důkazu? (What is it evidence-based medicine?). Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2002, vol. 5, 1/2, p. 14-16. ISSN 1213-6050.
  2. HORKÁ, Hana. Ekologická výchova jako určující dimenze výchovy pro udržitelný rozvoj (Environmental Education - the dimension of Education towards the permanent and sustainable development). In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: UK Bratislava, 2002. p. 5-17. ISBN 80-88868-77-7.
  3. JURÁSKOVÁ, Martina. Rómske hlasy : Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 pp. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.

  2001

  1. RABUŠIC, Ladislav. Czech Values in the 1990s (Special Issue of Czech Sociological Review). I. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech republic, Prague, 2001. 142 pp. Czech Sociological Review, 1/2001. ISBN 1210-3861.
  2. RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? (Czech Educational Values: traditional or modern?). In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci (Philosophy and Ethics in Social Work - Introduction). 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001. 98 pp. ISBN 80-210-2673-1.
  4. BURJANEK, Aleš. Xenofobie po česku : jak si stojíme mezi Evropany? (Xenophobia in the Czech fashion : How the Czechs are doing as compared with the rest of Europe). Sborník prací Fakulty sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita v Brno, 2001, vol. 2001, No 6, p. 73-89. ISSN 1212-365X.
  5. BURJANEK, Aleš. Xenophobia among the Czech Population in the Context of Post-Communist Countries and Western Europe. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2001, vol. 9, No 1, p. 53-67. ISSN 1210-3861.

  2000

  1. ĎURIŠ, Jaromír and Pavlína ĎURIŠOVÁ. Hodnoty moderního vojenského profesionála. (Values of the modern professional soldier.). In XVIII.mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov (Česká republika): Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2000. p. 57-61. ISBN 80-7231-059-3.
  2. MUNZAROVÁ, Marta. Values in human research. Bulletin of Medical Ethics. London, 2000, vol. 2000, No 154, p. 23-24. ISSN 0269-1485.

  1999

  1. FIALA, Petr and Jiří OGROCKÝ. Hodnoty, normy, instituce v kontextu otázky demokracie (Values, Norms, Institutions in the Context of the Question of Democracy). Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, vol. 1999, No 1, p. 37-40. ISSN 0862-6731.
  2. NIEDERLE, Rostislav. Logika a etika (Logic and Ethics). Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1999, 3/1999, No 3, p. 496-500, 4 pp. ISSN 0015-1831.
  3. PAVELKA, Jiří. O poznání, hodnotách a konceptu postmodernismu. Několik poznámek ke změnám paradigmatu euroamerické kultury v letech 1930-1995. (The Concept of Postmodernism, its Cognition and Values. Some Comments on the Paradigmatical Changes of Euro-American culture from 1930 to 1995.). Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno, 1999, vol. 55, No 1, p. 168-173. ISSN 80-7027-091-8.

  1997

  1. MAREŠ, Jan and Luboš VODOHRADSKÝ. HODNOTOVÁ ORIENTACE VŠ STUDENTŮ OBORU PEDAGOGIKA. Edited by Jan Sup. In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách : sborník z 3. mezinárodní konference : Brno, 27. a 28. června 1995. Brno: Cerm, 1997. p. 150, 5 s. ISBN 80-7204-083-9.

  1996

  1. RABUŠIC, Ladislav and Petr MAREŠ. Je česká společnost anomická? (Is Czech Society Anomic?). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, vol. 1996, No 2, p. 177-188. ISSN 0038-0288.

  1995

  1. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova (Beauty, art and education). 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 130 pp. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.

  1994

  1. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994. p. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3.

  1993

  1. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL and Ladislav RABUŠIC. Pocit jistoty a touha po pořádku. (A Feeling of Certainty and a Desire for Order.). Sociologické aktuality. Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, vol. 1992, No 4, p. 4-5. ISSN 1210-4620.

  1992

  1. MUSIL, Libor, Petr MAREŠ and Ladislav RABUŠIC. Hodnoty a moravanství (Values and Moravians.). In Morava v českém státě včera, dnes a zítra. Brno: Moravské zemské muzeum, 1992. p. 37-46.
Display details
Displayed: 2/3/2024 14:10