Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. MOKRÁ, Zuzana, Hana CÍDLOVÁ and Barbora VALOVÁ. Žákovská soutěž ŽIRAFA (Pupils` Competition ŽIRAFA). In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1st ed. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu. 9 pp. ISBN 978-80-7231-650-2. 2009.

  2008

  1. HLOŽEK, Martin. Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. (Encyklopedia of Modern Methods in Archeology. Archaeometry.). 1st ed. Praha: Nakladatelství Libri. 230 pp. Archeologie, geografie, historie a PVH. ISBN 978-80-7277-230-8. 2008.
  2. MAN, Stanislav, Emilie VAN DEN BERGE and Milan POTÁČEK. Microwave initiated intramolecular cyclizations of in situ formed azomethine ylide with allylamino group at substituted thiophene. In 4th Summer School "Medicinal Chemistry". Regensburg: University of Regensburg. p. 224-224. 2008.

  2007

  1. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana and Petr PROCHÁZKA. Analytical-synthetic model of chemistry. Bratislava: Didaktis. p. 112-120. ISBN 978-80-89160-46-4. 2007.
  2. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana and Petr PROCHÁZKA. Cognitive structure of the plant cell metabolism. ISBN 978-80-89160-46-4. 2007.
  3. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Evaluace výsledků přírodovědně nadaných žáků při jejich účasti v chemických soutěžích. Brno. 7 pp. ISBN 978-80-7231-228-3. 2007.
  4. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (2) (Do Not hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in the Physical Chemistry Laboratory (2)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, vol. 16, No 4, p. 186-187. ISSN 1210-3349. 2007.
  5. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Obsahová dimenze kurikula vzdělávání učitelů chemie s přihlédnutím k epistemologickým prvkům. 12 pp. ISBN 978-80-8083-457-9. 2007.
  6. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Redoxní děje. Ostrava: Středisko přírodovědců OV – Mar. Hory. 8 pp. ISBN 978-80-254-0119-4. 2007.
  7. CÍDLOVÁ, Hana and Pavel GALLE. Společenské karetní hry s chemickou problematikou (Chemical Parlour Games with Cards). Bedrník - časopis pro ekogramotnost. vol. 5, No 6, p. 25-27. ISSN 1801-1381. 2007.

  2006

  1. CÍDLOVÁ, Hana and Jaromír TOUŠEK. III. Fyzikální chemie (III. Physical Chemistry). In Chemická olympiáda : 43. ročník : 2006-2007 : školní kolo : kategorie A a E : soutěžní úlohy studijní a praktické části. 1st ed. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT. p. 16-18. Petr Holzhauser. ISBN 80-86784-32-0. 2006.
  2. FIALA, Miroslav, Hana CÍDLOVÁ and Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika - příprava studijního materiálu (Bases of Laboratory Work: a New Study Material). In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management. 4 pp. ISBN 80-7231-139-5. 2006.
  3. CÍDLOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ and Miroslav FIALA. Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU (Laboratory Technics at Preparation of Future Chemistry Teachers at Faculty of Education, Masaryk University). In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě. 5 pp. ISBN 80-7368-244-3. 2006.
  4. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Počítač ve výuce laboratorních cvičení z chemie na PdF MU (Computer at Chemistry Laboratory Training at Faculty of Education, Masaryk University). In Pedagogický software 2006. 1st ed. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. p. 69-71. ISBN 80-85645-56-4. 2006.
  5. CÍDLOVÁ, Hana. Princip testu aplikačních dovedností a některé závěry pro obor obecné a fyzikální chemie (A Principle of Application Skills Test and Some Conclusions for Branches General and Physical Chemistzry). In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie : Zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela. p. 73-77. ISBN 80-8083-286-2. 2006.
  6. GERMANIČOVÁ, Milena and Přemysl LUBAL. Spektrofotometrické stanovení uranu(VI) v přítomnosti uhličitanů a šťavelanů a jeho využití pro speciační analýzu uranu(VI) (Spectrophotometric determination of uranium(VI) in the presence of carbonates and oxalates and its application to uranium(VI) speciation analysis). CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, vol. 100, No 9, p. 821-827. ISSN 0009-2770. 2006.
  7. ANDRÝSKOVÁ, Petra and Hana CÍDLOVÁ. Teploměr, tlakový hrnec a škola (Thermometer, Pressure Cooker and School). Chemické listy. vol. 100, No 9, p. 833-837. ISSN 0009-2770. 2006.
  8. CÍDLOVÁ, Hana. Využití programu ChemSketch ve výuce (ChemSketch - Use for Education). 2006.
  9. CÍDLOVÁ, Hana. Využití videozáznamů ve výuce chemie. Use of Video at Chemistry Education. 2006.
  10. CÍDLOVÁ, Hana and Petra ANDRÝSKOVÁ. Znalosti elementárního učiva obecné a fyzikální chemie mezi gymnazisty (Knowledge of General Chemistry and Physical Chemistry Basic Subject Matter (Students of Grammar Schools Tested)). In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě. p. 81-84. ISBN 80-7368-244-3. 2006.
  11. POTÁČEK, Milan, Slávka JANKŮ, Jiří DOSTÁL, Eva TÁBORSKÁ, Ctibor MAZAL, Alena PÁLKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Zdeněk MORAVEC, Milena URBÁNKOVÁ, Jiří MIKULÁŠEK and Radovan KAREŠ. 3rd International Conference on Microwave Chemistry. 2006.
  12. POTÁČEK, Milan and Jiří DOSTÁL. 3rd International Conference on Microwave Chemistry. Book of Abstracts. 1st ed. Brno: Masaryk University. 80 pp. September 3-7, 2006, Brno. ISBN 80-210-4070X. 2006.

  2005

  1. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Kompetence učitelů chemie pro ZŠ a SŠ, získané v období jejich pregraduální přípravy. Brno. 12 pp. ISBN 80-85960-92-3. 2005.
  2. CÍDLOVÁ, Hana, Ivana BRŇOVJÁKOVÁ, Helena HLAVIČKOVÁ, Hana NOVÁČKOVÁ and Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením (Motivational Interdisciplinary Exercises for Chemical Education). In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu. 9 pp. ISBN 80-85960-92-3. 2005.
  3. LOSOS, Zdeněk and Hana DOLEŽALOVÁ. Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic). Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 151/2005, No 1, p. 83. ISSN 1609-0144. 2005.
  4. CÍDLOVÁ, Hana, Michal BŘÍZA, Eva LOMOVCIVOVÁ and Libor ŠKARVADA. Společenské hry jako motivační prostředek ve výuce chemie - interaktivní verze (Parlour Games as a Means of Motivation at Chemistry Education - an Interactive Version). In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu. 5 pp. ISBN 80-85960-92-3. 2005.
  5. BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ and Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou (Chemical Card Parlour Games). 2005.
  6. TARABA, Jan and Zdirad ŽÁK. The 2005 Younger European Chemists Conference - Brno 2005. 2005.
  7. CÍDLOVÁ, Hana. Základy fyzikálního a chemického učiva - chemická část (Bases of Physical and Chemical Subject Matter (Part Chemistry)). 2005.
  8. ŠIBOR, Jiří. Základy fyzikálního a chemického učiva probudoucí učitele 1. stupně základních škol (Training of Physics and Chemistry. Schedule for Teachers of 1st to 5th Grades.). In Aktuální otázky výuky chemie 15. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 507-510. ISBN 80-7041-511-8. 2005.

  2004

  1. ŠIBOR, Jiří, Hana CÍDLOVÁ and Luděk JANČÁŘ. Algoritmus řešení úloh z organické chemie (Algorithm of Organic Chemistry Problems Solutions). In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. p. 192-193, 236 pp. 2004.
  2. HÁJKOVÁ, Petra and Michal HÁJEK. Bryophyte and vascular plant responses to base-richness and water level gradients in Western Carpathian Sphagnum-rich mires. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, vol. 39, No 4, p. 335-351, 16 pp. ISSN 1211-9520. 2004.
  3. FOLTÝNOVÁ, Radana and Antonín PŘICHYSTAL. Cenozoic basaltic volcanism of northern Moravia and Czech part of Silesia. In International Workshop "Basalts 2004", Abstracts Volume and Excursion Guide. Wroclaw: ING PAN. p. 12-13. 2004.
  4. JANČÁŘ, Luděk, Lucie SICHOVÁ, Hana CÍDLOVÁ and Jiří ŠIBOR. COMENIUS 2004 - Integrovaný výukový systém pro základní a střední školy (COMENIUS 2004 - Integrated Education System for Primary and Secondary Schools). In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. p. 98-99, 236 pp. 2004.
  5. KUČERA, Jan, Marek SLOBODNÍK and Petr SULOVSKÝ. Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku (Chemical composition of sphalerites from hydrothermal veins in rocks of the Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Upland and the Maleník block). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, vol. 89, No 1, p. 103-119. ISSN 1211-8796. 2004.
  6. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ and Eva LOMOVCIVOVÁ. Chemie kolem nás - pexeso na počítačové síti Internet (Chemistry around us: a parlour game called "pexeso" at Internet). In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 233-237. ISBN 80-7041-198-8. 2004.
  7. HLAVÁČ, Juraj, Jiří ZIMÁK and Jindřich ŠTELCL. "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater (Cave soils of the show caves in the Low and Belianske Tatras). In Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň". Liptovský Mikuláš-Žilina: Správa slovenských jaskýň. p. 89-94. ISBN 80-8064-201-X. 2004.
  8. CÍDLOVÁ, Hana. Obecná, anorganická a fyzikální chemie - využití e-learningu ve výuce (General, Anorganic and Physical Chemistry: use of e-learning at the educational process). In Sborník příspěvků ze setkání SCO 2004: E-learning přichází. Brno: MU v Brně. p. 69-71. ISBN 80-210-3409-2. 2004.
  9. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Eva LOMOVCIVOVÁ and Emilie MUSILOVÁ. Pexeso a kvarteto jako motivační prvek v chemii (Parlour Games Called "Pexeso" and "Kvarteto" as a New Means of Motivation at Chemistry Education). Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN a Fortuna, vol. 13, No 4, p. 183-185. ISSN 1210-3349. 2004.
  10. CÍDLOVÁ, Hana, Eva LOMOVCIVOVÁ and Martina BERGEROVÁ. Společenské hry jako alternativní motivační prostředek v chemii (Parlour Games as an Alternate Means of Motivation in Chemistry Lessons). In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 38-40. ISBN 80-7231-116-6. 2004.
  11. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Emilie MUSILOVÁ, Luděk JANČÁŘ and Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry s chemickou problematikou (Parlour Games with Chemical Subject). In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 138-143. ISBN 80-7041-198-8. 2004.
  12. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Luděk JANČÁŘ, Jiří ŠIBOR and Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry v chemii (Chemistry Parlour Games). In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. p. 140-141. 2004.

  2003

  1. LOMOVCIVOVÁ, Eva and Hana CÍDLOVÁ. Hrajeme si v chemii. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 33-33. 2003.
  2. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Práce s algoritmy ve výuce chemie. Ostrava: Ostravská univerzita. 15 pp. ISBN 80-7042-960-7. 2003.
  3. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Práce s talentovanými žáky na gymnáziu – výuka chemie. Brno: Česká pedagogická společnost. 13 pp. ISBN 1211-4669. 2003.
  4. NAVRÁTIL, Vladislav, Jiřina NOVOTNÁ and Milan SOLDÁN. Projektová výuka fyziky, matematiky a chemie na PdF MU Brno (Project education of physics, mathematics and chemistry at Faculty of Education MU Brno). In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. I. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni. p. 62 - 67. ISBN 80-7082-954-0. 2003.
  5. SICHOVÁ, Lucie, Luděk JANČÁŘ and Hana CÍDLOVÁ. Půda - interdisciplinární výukový systém na síti Internet. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 49 - 49. ISBN 80-7231-105-0. 2003.
  6. ZIMÁK, Jiří, Zdeněk LOSOS, Pavel NOVOTNÝ, Petr DOBEŠ and Jana HLADÍKOVÁ. Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. Journal of the Czech Geol. Soc. Praha: Czech Geol. Soc., vol. 47, 3-4, p. 111-122. ISSN 1210-8197. 2003.
  7. KOPA, Dušan and Bohuslav FOJT. Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika) (Three retrogressively metamorphosed eclogites from the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republic)). Časopis Slezského zemského muzea, série A. Opava: Slezské zemské muzeum, vol. 52, No 3, p. 193-206, 18 pp. ISSN 1211-3026. 2003.
  8. LOSOS, Zdeněk and Anton BERAN. Water traces and chemistry of cassiterites. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 148/2003, No 1, p. 208-209. ISSN 1609-0144. 2003.

  2002

  1. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Formy práce s talentovanými studenty gymnázia ve výuce chemie. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska. 17 pp. ISBN 80-72310-90-9. 2002.
  2. MATOUŠEK, Jiří. Kořeny a rané tradice vysokoškolské výuky chemie v Brně (viz. česky). In 54. sjezd chemických společností. Brno: 54. sjezd chemických společností. p. 1. 2002.
  3. ŠTELCL, Jindřich and Jiří ZIMÁK. Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu. In Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická společnost. p. 100-103. ISBN 80-8064-145-5. 2002.
  4. JANČÁŘ, Luděk, Hana CÍDLOVÁ, Radek GALÁŠ and Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy typu chemický text (Motivation problems (type "Chemical text")). Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, vol. 96, No 6, p. 455. ISSN 0009-2770. 2002.
  5. BUDIŠ, Josef. Videopokusy ve výuce chemie (Videoexperiments in teaching chemistry). první vydání. Trnava: Trnavská univerzita Pedagogická fakulta. 4 pp. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnavi. ISBN 80-89074-47-2. 2002.
  6. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN and Jan ŠVANCARA. Zulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite-allanite I-type granite. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, vol. 47, 1-2, p. 35-45. ISSN 1210-8197. 2002.

  2001

  1. NOVOTNÁ, Jiřina. Aplikace matic v chemii (The use of Matrixes in Chemistry). In Aktuální otázky výuky chemie X. I. Hradec Králové: Universita Hradec Králové. p. 108-110. ISBN 80-7041-304-2. 2001.
  2. SOLDÁN, Milan and Vladislav NAVRÁTIL. Energie chemické vazby (The energy of chemical structure). In DIDFYZ 2000. 1st ed. Nitra 2001: Katedra fyziky FPV UKF Nitra. p. 185-191. Ciele vyučovania v novom miléniu. ISBN 80-8050-387-7. 2001.
  3. NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzika a chemie - zkušenosti z výuky (Physics and Chemistry - Experience from Teaching). Hradec Králové: Universita Hradec Králové. 3 pp. Aktuální otázky chemie. ISBN 80-7041-304-2. 2001.
  4. STEHLÍK, Marek. Multimediální technologie ve výuce chemie (Multimedial technology in the education of chemistry). In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita. p. 164-167, 3 pp. ISBN 80-7042-817-1. 2001.
  5. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Výuka chemie u talentovaných žáků. Ostrava: Ostravská univerzita. 13 pp. ISBN 80-7042-817-1. 2001.

  2000

  1. ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Jaromír LEICHMANN and Petr SULOVSKÝ. Petrology and Mineralogy of U-, Th-, and Zr-rich alkali feldspar syenite (nordmarkite) from Moldanubicum. In Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympozia Magurka 2000. Bratislava: GÚ SAV. p. 42. 2000.
  2. FOJT, Bohuslav, Václav VÁVRA and Miroslav NEPEJCHAL. Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník (Ore occurrence near Klepáčov, Jeseníky Mts. (Czech Republic)). Acta Mus.Moraviae, Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, vol. 85, No 1, p. 91-95, 2000.

  1999

  1. DOSTÁL, Jiří, Petr KAPLAN, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Jaromír SLÁMA, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ and Ingrid WILHELMOVÁ. Semináře z lékařské chemie (Seminars of Medical Chemistry). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 124 pp. ISBN 80-210-2042-3. 1999.
  2. VÁVRA, Václav, Bohuslav FOJT and Dušan KOPA. Skarnoidní hornina z obřích skal v Hrubém Jeseníku (Skarn-like rock from Obří skály Rocks in the Jeseník Mts.). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, ČgÚ. 2 pp. Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1998. ISBN 80-210-2109-8. 1999.

  1998

  1. ČERNÁ, Břetislava and Eduard HOFMANN. Bariéry v nás (Barriers in us). In Aktuálne problémy vyučovania chémie v ZŠ a SŠ. 1. vydání. Bratislava: DIDCHEM. p. 5-6. 1998.
  2. ČERNÁ, Břetislava. Integrovaná přírodovědná výuka v terénu (Integrated scientific education in nature). In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 79. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9. 1998.
  3. ČERNÁ, Břetislava. Interdisciplinární vztahy přírodovědných předmětů (Interdisciplinary relations of the scientific objects). In Cesty k tvořivé škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 428-430. ISBN 80-210-1938-7. 1998.
  4. PEŇÁZOVÁ, Hana. Jednotky fyzikálních a fyzikálně chemických veličin (Units of the physical and physically-chemical variables). In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 37-38. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9. 1998.
  5. JANČÁŘ, Luděk. Moderní trendy využití počítače v chemii (Modern Trends of the Utilization of Computers in Chemistry). In Aktuální otázky výuky chemie VIII. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 102-104. ISBN 80-7041-003-5. 1998.
  6. JANČÁŘ, Luděk. Počítač jako významný didaktický prostředek učitele chemie (Computer as a significant didactical agent of the teacher of chemistry). In Příprava učitelů chemie. Brno: Masarykova univerzita. p. 23-27. ISBN 80-210-1727-9. 1998.
  7. ZIMÁK, Jiří and Václav VÁVRA. Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského údolí u Olomouce (Comments on the mineral composition of camptonite from Mariánské údolí near Olomouc). In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku za rok 1997. první. Brno: Masarykova univerzita. p. 73-75. roč.5. ISBN 80-210-1813-5. 1998.
  8. VÁVRA, Václav, Bohuslav FOJT and Dušan KOPA. Rudní akcesorie rul pláště žulovského masívu (Ore accessories in gneisses of the Žulová pluton mantle). In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. první. Brno: Masarykova univerzita. p. 91-92. roč. 5. ISBN 80-210-1813-5. 1998.

  1997

  1. FLORES SANTOS, L., R. CEA OLIVARES, S. HERNANDEZ ORTEGA, RA TOSCANO, V. GARCIA MONTALVO, J. NOVOSAD and JD WOOLLINS. First functionalized diorganotin (IV) derivative containing the imidobis(diphenylselenophosphinate-Se,Se') ligand. The synthesis and X-ray crystal structures of Bu2Sn[{N(SePPh2)(2)-Se,Se'}(2)] and Ph2ClSn[N(SePPh2)(2)-Se,Se'].H2O. J. Organomet. Chem. vol. 1997, No 544, p. 37-41. ISSN 0022-328X. 1997.
  2. FOJT, Bohuslav, Jana HLADÍKOVÁ, Dušan KOPA, Dagmar KRAUSOVÁ, Petr SULOVSKÝ, Václav VÁVRA, Josef ZEMAN and Jiří ZIMÁK. Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník (Mineral and rock association of the Zámčisko quarry.). Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní. Opava: Slezské zemské muzeum, vol. 46, No 3, p. 235-265. ISSN 0323-0627. 1997.
  3. GARCIA-MONTALVO, Veronica, Josef NOVOSAD, Petr KILIÁN, JD WOOLLINS, AMZ SLAWIN, PGY GARCIA, M. LOPEZ CARDOSO, G. ESPINOZA PEREZ and R. CEA OLIVARES. Structural diversity of four-co-ordinate metal(II) compounds with the bidentate bis(diphenylselenophosphoryl)amide ligand, [M{N(PPh(2)Se)(2)-Se,Se'}(2)] (M=Sn, Pb, Zn, Cd or Hg) (Structural Diversity of Four-coordinate metal (II) Compound s with the Bidentate Bis(diphenylselenophosphoryl)amide Ligand, [M{N(PPh2Se)2-Se, Se'}2] (M=Sn, Pb, Zn, Cd or Hg).). J. Chem. Soc., Dalton Trans. vol. 1997, No 6, p. 1025-1029. ISSN 0300-9246. 1997.

  1996

  1. LEICHMANN, J. Brunovistulian ophiolites. (Brunovistulian ophiolites). In Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy. abstr. Brno-Jeseník: ČGÚ. p. 1. 1996.
  2. JANČÁŘ, Luděk. Počítačová výuka a chemické výukové programy (Computer teaching and chemical teaching programmes). In Chemický občasník. Brno: Paido. p. 30-36. Vol. 4. ISBN 80-85931-22-2. 1996.
  3. JANČÁŘ, Luděk. Počítačová výuka a její aplikace ve výuce chemie (Computer teaching and its application in chemistry teaching). In Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů. Brno: Paido. p. 203-210. ISBN 80-85931-21-4. 1996.
  4. EBERT, K., Raymundo Cea OLIVARES, G. ESPINOSA PEREZ, M. ESTRADA, Josef NOVOSAD and J. D. WOOLLINS. Ungewohnliche Koordination am Kalium des 18-Krone-6 Komplexes von Tetraphenyldiselenoimidodiphosphinat und der analogen Schwefelverbindung Struktur von 18-Krone-6-Tetraphenyldiselenoimidophosphin. Z. Naturforsch. vol. 1996, No 51, p. 1145-1149. ISSN 0932-0784. 1996.

  1995

  1. BUDIŠ, Josef, Milan HAMINGER, Luděk JANČÁŘ, Lenka KACETLOVÁ, Gabriela MAČKOVÁ and Bohunka MAREČKOVÁ. Historie chemie slovem a obrazem (History of Chemistry In Written and Illustrated Form). Brno: Masarykova univerzita. 100 pp. ISBN 80-210-1080-0. 1995.
Display details
Displayed: 17/4/2024 04:29