Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, David SEHNÁLEK, Aneta VONDRÁČKOVÁ, Magdalena SVOBODOVÁ, Martin SMOLEK, Jan EXNER and Naděžda ROZEHNALOVÁ. Právo Evropské unie (Law of the European Union). 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021, 512 pp. Student. ISBN 978-80-7502-491-6.

  2010

  1. HAJN, Petr. Když nevíme, jak vymezit know how (If we don´t know how to declare know how). Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, No 11, p. 313-316. ISSN 1803-6554.

  2009

  1. ŠILHÁN, Josef. Cenové praktiky zneužití dominantního postavení z pohledu práva a ekonomie (Law and Economics of Pricing Practices of Abuse of Dominant Position). Brno: Tribun EU, 2009, 315 pp. Vydání 1. ISBN 978-80-7399-762-5.

  2008

  1. ŠILHÁN, Josef. Bílá kniha o soukromém vymáhání antitrustového práva (White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules). Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, vol. 2008, 7-8, p. 15-22. ISSN 1210-8278.
  2. ŠILHÁN, Josef. Hospodářská soutěž a "spotřebitelský blahobyt" (Competition and "consumer welfare"). In Veřejný zájem v obchodním právu. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 68-74. ISBN 9788021045743.
  3. BEJČEK, Josef. K důvodnosti automatického zákazu vertikální cenové fixace (Reasonableness of automatic ban of resale price maintenance). Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2008, vol. 2008, No 5, p. 825 - 854, 29 pp. ISSN 0231-6625.
  4. ŠILHÁN, Josef. Legal Sanctions in Czech Competition Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 221-226. Spisy Právnické fakulty MU č.340. ISBN 978-80-210-4768-6.
  5. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Národní šampioni jako subjekty účastnící se kartelových dohod a zneužívající své dominantní postavení. (National champions and competition law protection. National Champions as the subjets participating of cartel agreements and subjects abusing their dominant position.). Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, vol. 2008, číslo 3, 13 pp. ISSN 1210-8278.
  6. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Národní šampioni z pohledu kontroly koncentrací. (National champions and competition law protection. National champions and the control of concentration.). Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, vol. 2008, No 4, 14 pp. ISSN 1210-8278.
  7. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Politika národních šampionů jako politika diskriminující a narušující svobodu usazování a volného pohybu služeb a kapitálu. (National champions and competition law protection. National Champions Policy as the Policy of Discrimination and the Policy Disrupting the Freedom of Establishment and Free Movement of Services and Capital.). Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, vol. 2008, No 6, 15 pp. ISSN 1210-8278.
  8. ŠILHÁN, Josef. "Objektivní ospravedlnění" v právu proti zneužití dominantního postavení ("Objective Justification" in the Law Against Abuse of Dominance). In Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 1186-1203, 17 pp. ISBN 978-80-210-4733-4.
  9. ORGONÍK, Martin. Zakázané dohody o cenách v českém právu hospodářské soutěže (Prohibited Price Agreements). In MEKON 2008, CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 6 pp. ISBN 978-80-248-1704-0.

  2007

  1. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law (CD ROM). 1st ed. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007, p. 998-1007. ISBN 978-80-210-4430-2.
  2. HRADILOVÁ, Veronika. European Law in Arbitration Proceeding. In Days of Public Law - Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a hospodářská soutěž (National champions and economic competition). Praha: Linde Praha a.s., 2007, 314 pp. Praktické právnické příručky. ISBN 978-80-7201-678-5.
  4. HAJN, Petr. Právníkovy fejetony, aneb, PF (Lawyer's essays). Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007, 262 pp. (Právo a společnost). ISBN 9788071796602.
  5. SEHNÁLEK, David. Provozní model hospodaření a komunitární soutěžní právo (The "Operating Model" and the Community Competition Law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, 3/2007, p. 228-236. ISSN 1210-9126.
  6. ONDREJOVÁ, Dana. Tzv. failing firm defence (The failing firm defence.). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2007, vol. 2007, č.7, 3 pp. ISSN 1210-4817.

  2006

  1. ŠILHÁN, Josef. More economic approach v evropském soutěžním právu (More economic approach in european competition law). In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" Masarykovy univerzity "Ekonomické aspekty právní úpravy a jejího výkladu" : pořádané dne 20. prosince 2005 Katedrou obchodního práva Masarykovy ... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 76-95. ISBN 80-210-3952-3.
  2. BEJČEK, Josef. Stav a tendence vývoje českého a evropského soutěžního práva (On the state and development tendencies of Czech and European competition law). In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 223-252. ISBN 80-210-4182-X.

  2005

  1. BEJČEK, Josef. Mergers and New Technologies. International Review of Intellectual Property and Competition Law. Munich: C.H. Beck, 2005, Vol. 36, No. 7, p. 809-835. ISSN 0018-9855.

  2003

  1. VAŠÍČEK, Milan and Dan DVOŘÁČEK. Zdravotnictví v České republice a vstup do EU (Medical Care in the Czech Republic and EU Admission). Zdravotnictví a právo. Praha: ORAC,s.r.o., 2003, roč. VII, No 10, p. 2-4. ISSN 1211-6432.

  2000

  1. HAJN, Petr. Reklama a nositelé veřejné autority. II. Podnikateľ a právo. Žilina: Komora komerčných právnikov Slovenskej, 2000, Roč. 7, č. 6, p. 2-14. ISSN 1336-0280.
  2. HAJN, Petr. Stabilizované rozhodovací zásady českých soudů ve věcech nekalé soutěže. Podnikateľ a právo. Žilina: Komora komerčných právnikov Slovenskej, 2000, Roč. 7, č. 11, p. 32-44. ISSN 1336-0280.

  1999

  1. HAJN, Petr. Ještě k účastníkům hospodářské soutěže (To the economic competitors once more). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 2, p. 59-63. ISSN 1210-6410.
  2. HAJN, Petr. Nekalá soutěž (The unfair competition). EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 1999, roč. 8, č. 5-příl., p. 8-13. ISSN 1210-3977.
  3. HAJN, Petr. Subjekty veřejného práva jako soutěžitelé (The subjects of the public law as competitors). Podnikatel' a právo. Žilina: Komora komerčných právníkov Slovenskej republiky, 1999, roč. 6, č. 3, p. 2-10.
  4. BEJČEK, Josef. Svár svobody soutěže se svobodou spojovat se (On contradiciton between freedom of contract and freedom of mergering). In IX. Karlovarské právnické dny = IX. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde, 1999, p. 38-62. ISBN 80-86131-08-4.
  5. HAJN, Petr. Zápis ochranné známky a nekalá soutěž (The registration of the trade mark and the unfair competition). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1999, roč. 8, č. 2, p. 1-7. ISSN 1210-4043.

  1998

  1. HAJN, Petr. O právu na soutěžní chování (About the right to competitive behaviour). Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 10-11, p. 916-932. ISSN 0324-7007.
  2. KŘEPELKA, Filip. Státní podpora v soutěžním právu Evropské unie (State aid in the competition law of European Union). In Ročenka evropského práva. Svazek 3, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, p. 159-192. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 216. ISBN 80-210-1960-3.
  3. BEJČEK, Josef. Wettbewerbspolitische Theorien und ihre Umsetzung im Kartellrecht (Theories of competition policy and their expression im competition law). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, 65 pp. ISBN 3-7890-5392-9.

  1997

  1. HAJN, Petr. K přípustnosti cenového srovnání (Allowing common pricing). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1997, roč. 5, č. 9, p. 489-490. ISSN 1210-6410.
  2. HAJN, Petr. K souběhu autorského a soutěžního práva v reklamě (Copyright law and competition law in advertising). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1997, roč. 6, č. 1, p. 1-7. ISSN 1210-4043.
  3. HAJN, Petr. Ke vztahům mezi smluvním a soutěžním právem (dokončení) (Relations between the law of contract and competition law, part 2.). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1997, roč. 27, č. 8, p. 21-27. ISSN 1210-6348.
  4. HAJN, Petr. Ke vztahům mezi smluvním a soutěžním právem 1. (Relations between the law of contract and competition law, part 1.). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1997, roč. 27, č. 6-7, p. 7-14. ISSN 1210-6348.
  5. HAJN, Petr. Klamavé soutěžní praktiky a ochrana spotřebitele (Misleading competition practices and consumer protection). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 1, p. 68-79. ISSN 1210-9126.
  6. HAJN, Petr. Může nebo musí soud přiznat přiměřené zadostiučinění? (Can or must the court award reasonable safiscaction?). Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1997, roč. 27, č. 10, p. 6-13. ISSN 1210-6348.
  7. BEJČEK, Josef. Zákon o ochraně hospodářské soutěže v evropském kontextu (The Competition Prorection Act in european context). Evropské a mezinárodní právo. Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1997, roč. 6, č. 6-7, p. 25-34. ISSN 1210-397.
  8. HAJN, Petr. Znovu o vztahu autorského a soutěžního práva (Again about the relationship between copyright law and competitio law). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1997, roč. 6, č. 12, p. 25-33. ISSN 1210-4043.
  9. HAJN, Petr. Zvláštní případ zabraňování soutěže (Special case of preventing the competition). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1997, roč. 6, č. 5, p. 29-31. ISSN 1210-4043.

  1996

  1. BEJČEK, Josef. Automatické a podmíněné zákazy protisoutěžních postupů (Automatic and conditional prohibitions of uncompetition processes). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 136, č. 7, p. 645-663. ISSN 0324-7007.
  2. BEJČEK, Josef. Existenční ochrana konkurence (Existential protection of competition). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 369 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 169. ISBN 80-210-1353-0.
  3. HAJN, Petr. Jak posuzovat zaměnitelnost (How to evaluate the interchange). Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1996, roč. 4, č. 2, p. 11-14. ISSN 1210-6739.
  4. BEJČEK, Josef. K akcesoritě zajištění (To accessory of reinsurance). Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1996, roč. 79, č. 6, p. 466-472. ISSN 0032-6984.
  5. BEJČEK, Josef. K důsledkům novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek (Consequences of amendment of the Act of Public Tenders). Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1996, roč. 4, č. 18, p. 170-178. ISSN 1210-6739.
  6. BEJČEK, Josef. K tzv. funkcím konkurence (The functions of competition). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 2, p. 197-199. ISSN 1210-9126.
  7. BEJČEK, Josef. Pojem soutěže a soutěž jejích cílů (Concept of competition and competition of its objectives). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1996, roč. 5, č. 5, p. 6-12. ISSN 1210-4043.
  8. BEJČEK, Josef. Svoboda konkurence a konkurence svobod (Freedom of competition and competition of freedoms). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 136, č. 6, p. 493-501. ISSN 0324-7007.
  9. BEJČEK, Josef. Zabraňovací využívání tržní moci a koncentrační strategie (Prevention of market power and concentration strategy). Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1996, roč. 5, č. 5, p. 11-18. ISSN 1211-1120.

  1995

  1. HAJN, Petr. Civilněprávní nebo trestněprávní postih nekalé soutěže (Civil law or criminal law recource for unfair competition). Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1995, roč. 3, č. 18, p. 169-175. ISSN 1210-6739.
  2. HAJN, Petr. Jak jednat v boji s konkurencí : (o právní úpravě nekalé soutěže) (How to behave in the competition battle : (on legal regulation of the unfair competition)). 1. vyd. Praha: Linde, 1995, 239 pp. ISBN 80-856-4793-1.
  3. BEJČEK, Josef. K nejastnostem zadávání veřejných zakázek (On vaguenes of public tenders). Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 5, č. 15, p. 63-66. ISSN 1210-0714.
  4. BEJČEK, Josef. K působnosti MHS a řízení před ním (The Economic Competition Ministry and procedure before it). Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1995, roč. 4, č. 3, p. 9-16. ISSN 1211-1120.
  5. HAJN, Petr. K testování výrobků a služeb ve sdělovacích prostředcích (Test of products and services in communication means). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč. 4, č. 6, p. 13-17. ISSN 1210-4043.
  6. HAJN, Petr. Ke vztahu autorského a soutěžního práva (Relation between copyright law and law of competition). Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 1995, roč. 4, č. 5, p. 4-9. ISSN 1211-8278.
  7. BEJČEK, Josef. Spory z nedovoleného omezování soutěže (Disputes illegal prevention of competition). Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 4, p. 19-20. ISSN 2100-0765.
  8. HAJN, Petr. Univerzity a konkurenční boj (Universities and competition). In Univerzity na prahu nového tisíciletí : sborník mezinárodní konference, 2.-3.11.1994. Svazek II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, p. 8-11. ISBN 80-210-1266-8.
  9. BEJČEK, Josef. Úvaha nad některými komplikacemi při zadávání veřejných zakázek (Contemplation on some complications of public tenders). Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1995, roč. 4, č. 4, p. 9-16. ISSN 1211-1120.

  1994

  1. BEJČEK, Josef. Kartelová omezení hospodářské soutěže (Trust limitations of economic competition). Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1994, roč. 3, č. 3, p. 2-7. ISSN 1211-1120.
  2. BEJČEK, Josef. Konkurence a kontrola koncentrace. (Competition and concentration control). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 4, p. 1-7. ISSN 1210-4043.
  3. BEJČEK, Josef. Kontrola zneužívání tržní moci (Control of malpractices of market power). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 5, p. 11-17. ISSN 1210-4043.
  4. BEJČEK, Josef. Právní úprava tvorby a ochrany konkurenčního prostředí. (Legal regulation of creation and protection of competitive area). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, p. 91-105. ISSN 1210-9126.
  5. HAJN, Petr. Právo nekalé soutěže : (systematický výklad) (Unfair competition law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 146 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 135. ISBN 80-210-0923-3.
  6. HAJN, Petr. Soutěžněprávní ochrana zdraví a životního prostředí (Competition protection of health and environment). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 9, p. 4-8. ISSN 1210-4043.
  7. BEJČEK, Josef. Vývoj práva na ochranu hospodářské soutěže. (Development of competition law). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1994, roč. 133, č. 5, p. 381-396. ISSN 0324-7007.
  8. HAJN, Petr. Vzdělávací turistika - daňové a soutěžněprávní hledisko (Educational tourism - tax and competition law poits of view). Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1994, roč. 2, č. 15, p. 132 B, 1 pp. ISSN 1210-6739.

  1993

  1. HAJN, Petr. Jak interpretovat dobré mravy soutěže (How to interpret good competition manners). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1993, roč. 2, č. 2, p. 1-4. ISSN 1210-4043.
  2. HAJN, Petr. Jaká judikatura pro nekalou soutěž (What jurisdiction for unfair competition). Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1993, roč. 2, č. 6, p. 16-17. ISSN 2100-0765.
  3. HAJN, Petr. Ještě k zlehčování soutěžitele (One more towards detraction of competition competitor). Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1993, roč. 2, č. 12, p. 10-14. ISSN 1211-1120.
  4. MAREK, Karel and J. JAVORČEK. K právní úpravě ochrany hospodářské soutěže (On legal regulation of the competition protection). Národní hospodářství : měsíčník pro hospodářskou politiku. Praha: Federální ministerstvo hospodářství, 1993, roč. 3, č. 2, p. 23-29. ISSN 0862-7037.
  5. HAJN, Petr. Ke způsobilosti přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům (Towards competency to cause a harm to other competition persons or to comsumers). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1993, roč. 2, č. 3, p. 9-13. ISSN 1210-4043.
  6. BEJČEK, Josef and J. FRITZSCHE. Kontrola fúzí při dominantním postavení na trhu (Control of mergers in the dominant position on the market). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1993, roč. 1, č. 1, p. 20-22. ISSN 1210-6410.
  7. HAJN, Petr. Parazitní soutěž (Parsitical competition). Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1993, roč. 2, č. 9, p. 12-16. ISSN 1210-4043.
  8. HAJN, Petr. Zabraňovací soutěž (Precluded competition). Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde, 1993, roč. 1, č. 3, p. 11-16. ISSN 1210-6739.
  9. HAJN, Petr. Zlehčování soutěžitele (Detraction of competition competitor). Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. Praha: Orac, 1993, roč. 2, č. 10, p. 2-5. ISSN 1211-1120.

  1992

  1. HAJN, Petr. Jednání v hospodářské soutěži (Dealing in economic competition). Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1992, roč. 2, č. 33, p. 56-57. ISSN 1210-0714.
Display details
Displayed: 25/5/2024 07:58