Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. ZACHOVALOVÁ, Jana. Nejasná ustanovení v právních předpisech (Unclear provisions in legal regulations). Online. Časopis českých lékárníků. Praha: Lékárnická akademie, s.r.o., Praha, roč. 79, č. 10, p. 20-21. ISSN 1211-5134

  2006

  1. ČECH, Tomáš. Current requirements for change of primary drug prevention at elementary schools and education and training of teachers. Online. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 1021-1032. ISBN 978-80-7315-119-5

  2005

  1. ČECH, Tomáš. Aktuální požadavky na změny v realizaci primární drogové prevence na základních školách, ve vzdělávání a přípravě učitelů (Current requirements for change of primary drug prevention at elementary schools and education and training of teachers). Online. In ŘEHULKA, E. (ed.) Škola a zdraví 21. Brno: Paido. p. 1027-1031. ISBN 80-7315-119-7

  2004

  1. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín (Drugs and chicane at the infant school. A report about research pilot study, mapping drug abuse, chicane occurrence and attitudes towards them at selected infant schools in District Zlin, Moravia Region.). Online. 1st ed. Praha: Psychologický ústav AV ČR
  2. KACHLÍK, Petr. Osoby s drogovým problémem a ztráta práce (Persons with drug problem and job loss). Online. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis. p. 169-181. ISBN 80-7329-072-3
  3. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy (A pilot project DRI (Drugs-Reason-Impact) focused on primary prevention of addictions at elementary school). Online. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, vol. 4, No 2, p. 136-153. ISSN 1213-3841
  4. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM] (A pilot study focused on abuse of habit-forming substantions and torture at the infant school [CD-ROM]). Online. 1st ed. Brno: PdF MU v Brně. ISBN neurčeno
  5. KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule (Prevetion of addictions - a pedagogic task for school). Online. In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1st ed. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. p. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4
  6. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM] (Results, experiences and suggestions from a three-year project Drugs-Reason-Impact [CD-ROM]). Online. 1st ed. Brno: PdF MU v Brně. ISBN neuvedeno
  7. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM] (Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools in Region Moravia- Results of Study 1997-1999 [CR-ROM]). Online. 1st ed. Brno: PdF MU Brno. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno

  2003

  1. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. Online. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela. p. 379-404. ISBN 80-86669-02-5
  2. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie (Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study). Online. In Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela. p. 379-404, 25 pp. ISBN 80-86669-02-5

  2001

  1. HAVELKOVÁ, Marie. DROGY - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VÝUKY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MU V BRNĚ (TEACHING OF THE DRUG THEME AT THE PEDAGOGICAL FACULTY AT MASARYK UNIVERSITY IN BRNO - THE PRESENT PROBLEMS). Online. In ŠVECOVÁ, Milada, Ilona HORYCHOVÁ and Jan STOKLASA. DIDAKTIKA BIOLOGIE A DIDAKTIKA GEOLOGIE SOUČASTNOST A PERSPEKTIVY. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. p. 52-53. ISBN 80-8656-01-1
  2. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK and Halina MATĚJOVÁ. Možnosti protidrogové prevence na Internetu (Possibility of anti-drug prevention activities on the Internet). Online. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, vol. 50, No 4, p. 163-164. ISSN 1210-6313
  3. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Preventivní protidrogový program na 2. stupni ZŠ (A preventive anti-drug programme at the elementary school). Online. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313
  4. KACHLÍK, Petr and Jan ŠIMŮNEK. Srovnání zneužívání návykových látek a postojů k nim u posluchačů Lékařské a Pedagogické fakulty MU v Brně (A comparison of drug abuse and attitudes between students Fac. of Medicine and Fac. of Education Masaryk University in Brno). Online. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313

  2000

  1. PRUDIL, Lukáš. Informovaný souhlas při klinickém hodnocení léčiv (Informed Consent during the Clinical Studies of Drugs). Online. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. Brno, vol. 6, No 1, p. 22
  2. ŠIMŮNEK, Jan, Petr KACHLÍK and Stanislav OURODA. Začlenění primární protidrogové prevence do výchovného programu středních odborných škol a učiliť. Online. In XXVIII Ostravské dny hygieny dětí a dorostu. Praha: KHS Ostrava. p. 167-170. 1. ISBN 80 7071 149 3
Display details
Displayed: 23/4/2024 22:22