KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 379-404. ISBN 80-86669-02-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study
Name in Czech Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť - výsledky tříleté studie
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor), Stanislav OURODA (203 Czech Republic) and Jan ŠIMŮNEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5, p. 379-404, 26 pp. 2003.
Publisher Nakladatelství Pavel Křepela
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/03:00021241
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-86669-02-5
Keywords in English student; drug; prevention; study; program; school; questionnaire; epidemiology
Tags drug, epidemiology, prevention, Program, questionnaire, school, student, Study
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 28/5/2008 11:40.
Abstract
The representative descriptive study provides information about the 1997-1999 research performed in 19 secondary technical and vocational schools (agricultural, forestry, veterinary schools) in the Moravian region. More than 2.200 students and more than 200 teachers and school managers have responded in the carried out survey. In the research, the following issues have examined: abuse of illicit substances, gambling, use of alcohol and tobacco, degree of accessibility, student's attitude to the drugs, spare time activities, socio-economic characteristics of the respondents. The teachers were surveyed about their criteria about prevention programmes, evaluation of effectiveness, co-operation and implementation of basic prevention programmes in schools and boarding schools.It turned out that alcohol, tobacco, analgesics medications, cannabis derivatives, hallucinogens, discotheque drugs, volatile substances, and pervitin are easily accessible especially for solvent respondents. However, this fact does not have to correlate with a mass abuse of these substances. Approximately 80% of respondents occasioally drink alcoholic having had their first experience at the age of 10-14; however two in ten respondents admitted their first experience with alcohol before the age 10. Regular drinking was admitted by 8% of all respondents. Approximately 20% of respondents occasionally smoke tobacco, mostly cigarettes, and the same percentage of them smoke on a daily basis. In most cases the first experimenting with smoking started at the age 10-14, about 15% of respondents had tried smoking before they were 10 years old or younger.The risks of excessive/early smoking and drinking have been widely played down both by the society and individuals. On quarter of all respondents gambled when they were 18 years old or youngers, more than 10% of them admitted gambling for more than 10 times in all.On third of respondents have experimented with cannabis derivatives (marijuana, hashish) out of whom about 7% more than 10 times. 6% of respondents have encountered hallucinogens, out of whom about 1% respondents more than 10 times in a lifetime. 4.5 % respondents have experimented with volatizing substances, out of whom about 0.6% more than 10 times in their lifes.The abovementioned three groups of illicit substances alongside alcohol and tobacco belong to the "most favourite ones". The other drugs (pervitin, heroin, cocaine), have been experimented with in less than 0.5% of cases. All schools have elaborated basic anti-drug prevention programmes mostly involving actions aimed at increasing the student's knowledge of dependence substances, and only rarely focused on positive approaches, active methods of declining offered drugs, value-oriented development, and peer programmes. Preventive actions in schools have suffered from a lack of communication between teaching staff, and between the school and local autorities, and antidrug co-ordinators. From this comes a challenge for future efforts-to implement primary anti-drug prevention into school subjects and school life.
Abstract (in Czech)
Bylo studováno zneužívání nedovolených návykových látek, gambling, konzumace alkoholu a tabáku, míra jejich dostupnosti, postoje studentů a učňů ke drogám, využití volného času, socioekonomické charakteristiky souboru. U pedagogů autory studie zajímala kritéria výběru preventivních programů, hodnocení jejich efektivity, spolupráce a pomoc při aplikaci minimálních preventivních programů ve školách/učilištích/domovech mládeže. Ukázalo se, že alkohol, tabák, léky s tlumivým účinkem, konopné produkty, halucinogeny, diskotékové drogy, těkavé látky a pervitin jsou v případě dostatku financí pro respondenty snadno obstaratelné, i když tento fakt nemusí vždy korelovat s jejich masivním zneužíváním. Přibližně 80% souboru příležitostně pije alkoholické nápoje, nejvíce prvních zkušeností dotazovaní získávají mezi 10.-14. rokem, ale přibližně pětina souboru již před 10. rokem věku. Pravidelné pití přiznalo asi 8% celého souboru. Přibližně 20% souboru příležitostně kouří tabák, většinou ve formě cigaret. Podobné úrovně dosahuje relativní četnost pravidelných denních kuřáků. Nejvíce prvních kuřáckých pokusů se odbývá mezi 10.-14. rokem života, asi 15% zkouší poprvé kouřit ve věku pod 10 let. Rizika nadměrné a brzké konzumace alkoholu i nikotinu jsou značně zlehčována na úrovni společnosti i jednotlivce. Čtvrtina souboru si vyzkoušela hazardní hru ve věku mladším 18 let, více než 10% přiznalo hraní častěji než 10x v životě. Třetina sledovaného souboru již někdy užila produkty konopí (marihuanu, hašiš), asi 7% častěji než 10x. 6% potvrzuje životní zkušenost s halucinogeny, četnější než desetinásobnou pak méně než 1%. U 4,5% se vyskytla zkušenost s čicháním těkavých látek, 0,6% je užívalo více než 10x v životě. Uvedené 3 skupiny látek se řadí zároveň k nejoblíbenějším, hned po alkoholu a nikotinu. Frekvence experimentu s ostatními drogami (pervitin, heroin, kokain) byla v souboru nižší než 0,5%, jejich opakované užívání dosáhlo ještě nižší úrovně. Všechna školská zařízení měla vypracován minimální program protidrogové prevence, ponejvíce však v něm byly naplánovány akce zaměřené na zvýšení znalostí o návykových látkách, jen ojediněle na pozitivní změnu postojů, aktivní způsoby odmítání, hodnotový růst, vrstevnické programy. Preventivní působení na školách bylo zatíženo nedostatkem komunikace v učitelském kolektivu, též mezi školou a orgány zastupitelstev, protidrogovými koordinátory. Citlivé zapojení primární protidrogové prevence do vyučovaných předmětů a života školy představuje nesnadný úkol pro budoucnost.
Links
MSM 144100001, plan (intention)Name: Učitelé a zdraví (Psychologický přístup)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Teachers and Health
PrintDisplayed: 8/12/2022 00:47