Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy (Awareness of school children in Brno on nutritional disorders). 1st ed. Brno: Anabell. 5 pp. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10. 2009.
  2. LUKEŠOVÁ, Olga, Halina MATĚJOVÁ and Irena DAŇKOVÁ. Jak "přežít" práci na počítači (prevence poškození pohybového aparátu při užívání PC) (How to survive the work on computer (prevention the damage of movement apparatus during the using of PC)). In 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21, anotace. ISBN 978-80-7392-098-2. 2009.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření zvyšuje vliv profesionálních rizik na zdraví pracujících (Smoking increases the impact of occupational risk on health of workers). Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, vol. 61, No 1, p. 2731-2735. ISSN 0032-6291. 2009.
  4. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR (Minimal Preventive Programme as an Effective Tool in Fighting against Addiction at Primary and Secondary Schools in the Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 182-190, 254 pp. ISBN 978-80-7392-088-3. 2009.
  5. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK and Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? (Does the Basic School Environment in the Czech Republic Promote Suitable Development of Childrens Spine ?). In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.
  6. HECZKOVÁ, Kateřina. Vliv selenu na kolorektální karcinom (Effect of selenium on colorectal cancer). Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, roč. 64, No 1, p. 5-8. ISSN 1211-846X. 2009.

  2008

  1. ČECH, Tomáš. Conditions for drug primary prevention in Czech schools. In Řehulka E. aj. Contemporary School Practise and Health Education. Brno: MSD, s. r. o. p. 131-139, 8 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1st ed. Brno: PdF MU. 66 pp. Výzkumná zpráva. 2008.
  3. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů (Traffic education of children and youth as one of the pillars of health and injury prevention). Brno: Pedagogická fakulta MU. 142 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-078-4. 2008.
  4. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ (Traffic education in the RVP for elementary level of basic school). Brno: Pedagogická fakulta MU. 106 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-079-1. 2008.
  5. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK and Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. (Traffic education in RVP for the second level basic school. Part I.). Brno: Pedagogická fakulta MU. 108 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7. 2008.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování (Drama education as a bridge for communication within the process of prevention and intervention of children at risk of behaviour disorder). In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno. p. 75-75, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6. 2008.
  7. ČECH, Tomáš and Jana PAVLÍKOVÁ. Freizeitgestaltung und Prävention in der Tschechischen Republik (Leisure time and prevention in the Czech Republic). In Neformální vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Metodické DVD. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 122-127. ISBN 978-80-7041-874-1. 2008.
  8. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ and Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně (Possibility of the primary prevention of cardiovascular diseases in the nutritional consultancy). Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, vol. 54, 7-8, p. 789-790. ISSN 0042-773X. 2008.
  9. DAŇKOVÁ, Irena, Olga LUKEŠOVÁ and Halina MATĚJOVÁ. Optimum z ergonomie pro uživatele počítačů ( aneb ochrana zdraví při práci s počítačem ) (Ergonomic optimum for computer users). Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, vol. 4, No 10, p. 27-28. ISSN 1801-1349. 2008.
  10. ČECH, Tomáš. Pěrvičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situaci (Primary drug prevention in basic schools - mystakes, deficiencies and requirements for change). In Chumanizacija i demokratizacija na universitetskoto obrazovanie. Sofia: Sofijskij univesitet, izdatělstvo EKC-PRES. p. 437-442. ISBN 978-954-8606-80-6. 2008.
  11. LUKEŠOVÁ, Olga, Irena DAŇKOVÁ and Halina MATĚJOVÁ. Počítač a naše zdraví II. Funkční bolestivé poruchy páteře (Computer and our health II.Functional pain disorders of backbone). Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, vol. 4, No 8, p. 27-28. ISSN 1801-1349. 2008.
  12. LUKEŠOVÁ, Olga, Irena DAŇKOVÁ and Halina MATĚJOVÁ. Počítač a naše zdraví III. Pět P pro prevenci při práci na počítači (Computer and health III.). Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, vol. 4, No 9, p. 28-29. ISSN 1801-1349. 2008.
  13. ČECH, Tomáš. Podmínky pro primární drogovou prevenci v základních školách (Conditions for drug primary prevention in basic schools). In Řehulka, E. aj. Praxe současné školy a výchova ke zdraví [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU. p. 131-138, 7 pp. Škola a zdraví pro 21. století 3. ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  14. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD. p. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7. 2008.
  15. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Primary Prevention of Pathological Addictions). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 453-464, 512 pp. ISBN 978-80-7392-022-7. 2008.
  16. ČECH, Tomáš. Preventivně-výchovná dimenze volného času (Preventive and educational dimension of leisure time). In Čapek, R.; Pavlíková, J. (ed.) Setkání 2008. Sborník textů z mezinárodního školícího kurzu. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové & vydavatelství Jan Hrůza. p. 87-94. ISBN 978-80-903021-7-4. 2008.
  17. ČECH, Tomáš and Iva HANÁKOVÁ. První zkušenosti z implementace témat primární prevence rizikového chování do školních vzdělávacích programů (First experiences with implementation of topics of primary prevention of risk behaviour to school education programmes). In Bartoňová, M.; Vítková, M. aj. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of pupils with special educational needs II. Brno: Masarykova univerzita. p. 265-271. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV, svazek 2. ISBN 978-80-210-4736-5. 2008.
  18. ČECH, Tomáš and Iva HANÁKOVÁ. První zkušenosti z implementace témat primární prevence rizikového chování do školních vzdělávacích programů (anotace) (First experience with the implementation of primary prevention of risk behavior into school educational programs). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ISBN 978-80-7315-167-6. 2008.
  19. ČECH, Tomáš and Iva HANÁKOVÁ. První zkušenosti z implementace témat primární prevence rizikového chování do školních vzdělávacích programů [CD-ROM] (First experience with the implementation of primary prevention of risk behavior into school educational programs [CD-ROM]). In Bočková, B.; Vítková, M.; Klenková, J. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido. p. 1-8. ISBN 978-80-7315-167-6. 2008.
  20. ČECH, Tomáš. Předcházení sociopatologickému chování prostřednicvím volného času (Prevention of undesirable forms of social behaviour through leisure time activities). In Sociália. Trnava: Trnavská univerzita. p. 228-234. ISBN 978-80-8082-160-9. 2008.
  21. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Marta VALENTOVÁ and Petr PETRÁŠ. Realizace Minimálního preventivního programu v podmínkách základní a střední školy (Implementation of Minimal Preventive Programme in Primary and Secondary School Conditions). In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1st ed. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o. p. 19-20, 52 pp. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008.
  22. FENYK, Jaroslav, Jozef ČENTÉŠ and Katarína LAIFEROVÁ. Štúdia o dopade protikorupčných aktivít v Slovenskej republike - Právna a komparatívna analýza existujúcej protikorupčnej legislatívy v Slovenskej republike (2005-017-464-03-03-01-0003) (Study on impact of anti-corruption activities in the Slovak Republic - Legal and comparative analysis of existing anti-corruption legislation in the Slovak Republic). Evropská komise; Vláda Slovenské republiky, 2008.
  23. ČECH, Tomáš. Význam volného času v prevenci nežádoucích forem chování (Leisure time and the role in the risk behaviour prevention). In Setkání 2008. 2008.
  24. ČECH, Tomáš and Iva HANÁKOVÁ. Zkušenosti ze zavádění Rámcového vzdělávacího programu do škol ve vztahu k prevenci rizikového chování (Experience with the implementation of the prevention of dangerous behavior into school educational programs for primary schools). In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy a učiteľskej profesie. Bratislava: Pedagogická fakulta UK. p. 209-214. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. ISBN 978-80-969504-1-6. 2008.
  25. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK and Marie HAVELKOVÁ. Žáci druhého stupně základních škol v Brně a jejich informovanost o možných závislostech vznikajících na jídle (Pupils in the Second Grade of Primary Schools in Brno and their Foreknowledge of Possible Developing Food Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 54-65. ISBN 978-80-7392-077-7. 2008.

  2007

  1. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana KUBEŠOVÁ and Zuzana NAVRÁTILOVÁ. Dekubitus-komplexní pohled geriatra (Decubital ulcer-from a geriatrician perspective). Interní medicína pro praxi. vol. 9, No 11, p. 499-506. ISSN 1212-7299. 2007.
  2. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese ve vyšším věku a suicidalita (Depression in older people and suicidality). Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, Bidláky 20, Brno, vol. 5, No 4, p. 228-233. ISSN 1214-0732. 2007.
  3. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Lenka PROCHÁZKOVÁ. Food Intake Disorders-Awarness and Prevention of Pupils of the Second School Year at Elementary Schools in Brno. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 793-812. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  4. KUCHTA, Josef, Jaroslav FENYK, Marek FRYŠTÁK and Věra KALVODOVÁ. Hospodářská trestná činnost : multimediální učební text (Economic criminality; multimedial learning test). 1. vyd. Brno: Masarykova universita. 111 s. ISBN 9788021042568. 2007.
  5. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronické žilní onemocnění: Rizikové faktory, způsob života a prevence (Chronic venous disease: Risk factors, life style and prevention.). In Sborník abstrakt XXXII. Flebologické dny. Harrachov: Česká flebologická společnost J.E.Purkyně. p. 31-31. 2007.
  6. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronické žilní onemocnění: Rizikové faktory, způsob života a prevence (Chronic venous disease: Risk factors, life style and prevention). Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress Agency s.r.o., vol. 49, Speciál II, p. 28-32. ISSN 1213-9106. 2007.
  7. KACHLÍK, Petr. Jak na tom jsem, pane doktore, aneb Setkání dvou hypochondrů s jedním lékařem. Tentokrát o závislostech všeho druhu. (What is it like, Mr. Doc? Meeting two Valetudinarians and one physician. This time about all type of addictions.). 1st ed. Brno: Český rozhlas Brno, 2007.
  8. NEUSAR, Aleš. Komunitní kruh (Community circle). In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007th ed. Boskovice: Albert. p. -, -. 2007.
  9. NEUSAR, Aleš. Pár poznámek k těžkým (krizovým) situacím ve škole a co můžeme dělat [ (Crisis and tough situations at schools. What can we do.). In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007th ed. Boskovice: Albert. p. -, -. 2007.
  10. NEUSAR, Aleš. Pár slov o zátěži ve škole (Few words about burden at school). In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007th ed. Boskovice: Albert. p. -, -. 2007.
  11. ČECH, Tomáš. Profilaktyka narkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich (Drug-abuse prevention and their realisation in the czech schools). In Piwowarczyk, M. (red.) Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Impuls. p. 43-53. ISBN 978-83-7308-987-7. 2007.
  12. NEUSAR, Aleš. Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ (Project A nebo...). 2007th ed. Boskovice: Albert. -. ISBN 80-7326-120-0. 2007.
  13. NEUSAR, Aleš. Stanovení pravidel soužití ve škole (Establishing rules of coexistence in the classroom). In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007th ed. Boskovice: Albert. p. -, -. 2007.
  14. RULCOVÁ, Jarmila. Stárnutí kůže, příčiny, prevence a léčba v přehledu (Ageing of the skin, causes, prevention and therapy). In Čtvrté dermatologické dny s mezinárodní účastí. Ostrožská Nová Ves. p. 13-13. 2007.
  15. VOGAZIANOS, Ermis, Paris VOGAZIANOS, Jindřich FIALA, Dalibor JANEČEK and Ivo ŠLAPÁK. The effect of breastfeeding and its duration on acute otitis media in children in Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health. vol. 15, No 4, p. 143-146. ISSN 1210-7778. 2007.
  16. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol (The knowledge of pupils in the second grade in five primary schools in brno about the problems of eating disorders and the possibilities of its prevention). Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, vol. 17, 1-2, p. 1-17, 18 pp. ISSN 1211-2720. 2007.

  2006

  1. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Zuzana NAVRÁTILOVÁ and Hana KUBEŠOVÁ. Dekubitus - jak dále v diagnostice, prevenci a léčbě? (Dekubitus - where do we go from here in diagnosing, prevention, and treatment?). Klinická farmakologie. vol. 20, No 3, p. 144-149. ISSN 1212-7973. 2006.
  2. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK and Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol (The implementatiton of traffic upbringing into the school curriculum). Brno: MS Press, PdF MU. 431 pp. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7. 2006.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Informovanost žáků druhého stupně základní školy o poruchách příjmu potravy (Food Intake Disorders of Second Grade Pupils at Elementary Schools). In Výchova ke zdraví II. Sborník prací studentů a učitelů katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU. Brno: Masarykova univerzita. p. 39-50. ISBN 80-210-4215-X. 2006.
  4. ČECH, Tomáš. Pervičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situacii (Primary drug prevention in basic schools - mystakes, deficiencies and requirements for change). In Care of educational institutions about children health. St. Petersburg: Akademie postdiplomového pedagogického vzdělávání. p. 123-126. ISBN 5-7434-0349-X. 2006.
  5. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 1st part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 1, p. 3-15. ISSN 0862-0350. 2006.
  6. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 3, p. 129-144. ISSN 0862-0350. 2006.
  7. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD" (A pilot preventive project "Narcotics-Reason-Impact"). In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1st ed. MU Brno: PdF MU. p. 391-417, 491 pp. 2006.
  8. STOJAN, MOJMÍR. Prevence dopravních nehod dětí a mládeže dopravní výchovou v zemích EU (Prevention of the traffic accidents of children and youth with traffic education in EU). Brno: Úrazová nemocnice v Brně. 12 pp. 2006.
  9. GÁL, Petr, Ladislav PLÁNKA, David STARÝ, Jan TRLICA and Tomas DEDEK. Sběr dat a úrazový registr České republiky (Data collection and national trauma registry in Czech republic). Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, vol. 85, No 10, p. 504-507. ISSN 0035-9351. 2006.
  10. ČECH, Tomáš. Sociální patologie pro učitele praktického vyučování. E-learningová podpora výuky. Pedagogická fakulta MU: Katedra sociální pedagogiky, 2006.
  11. VAŠINA, Lubomír. Somatic psychotherapy-sanotherapy in treatment and prevention of the consequences of long term excessive stress (Somatic psychotherapy-sanotherapy in treatment and prevention of the consequences of long-term excessive stress). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity P 10. Brno: Vydavatelství MU. p. 21-29. ISBN 80-210-4144-7. 2006.
  12. PANČOCHA, Karel. Speciálně pedagogická dimenze závislostního chování (Special Educational Dimension of Substance Abuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 167 pp. ISBN 80-86633-61-6. 2006.
  13. ČECH, Tomáš. Škola jako sociální prostředí – aktuální problémy a požadavky (School as a social environment – real problems and requirements). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník referátů 14. konference ČAPV [CD-ROM]. Plzeň: Západočeská univerzita. p. 1-5. ISBN 80-7043-483-X. 2006.
  14. KOHOUTEK, Rudolf. Theoretical and practical aspects of difficulties. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 863-896, 33 pp. ISBN 978-80-7315-119-5. 2006.
  15. ČECH, Tomáš. Úvod do sociální patologie. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU. Katedra sociální pedagogiky, 2006.
  16. REISSMANNOVÁ, Jitka and Milada KREJČÍ. Výchova ke zdraví (Health Education). In ANDRÁŠOVÁ, Hana. Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. 1st ed. Praha: Nakladatelství Dr.Josef Raabe. 5 pp. Slovní hodnocení na 2.stupni ZŠ. ISBN 80-86307-29-8. 2006.
  17. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí (Abuse of habit-forming substances, primary prevention of addictions). 1st ed. 2006.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně (A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: ČLS JEP. p. 272-288. ISBN 80-7329-107-X. 2005.
  2. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova ve škole 21. století jako součást péče o zdraví a prevence úrazů (Road safety education at schools as the part of health care and injury prevention...). In Škola a zdraví pro 21. století / School and health 21202 162242MSM 002 16224. Brno: Paido. p. 587 - 614. ISBN 80-7315-119-7. 2005.
  3. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Komplexní pojetí léčby chronických ran. (Complex management of chronic wounds.). Česko-slovenská dermatologie. Praha, vol. 80, No 2, p. 82-86. ISSN 0009-0514. 2005.
  4. ČECH, Tomáš. Nežádoucí sociálně patologické projevy školních dětí [on-line] (Undesirable social pathologic phenomena of school children). Zlín: Zkola - informační a vzdělávací portál Zlínského kraje. Zkola.cz. 2005.
  5. KOHOUTEK, Rudolf. Normalita a abnormalita psychiky a osobnosti (Normality and abnormality of psyche and personality). První vydání. Brno: Masarykova univerzita. 63 pp. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-3795-4. 2005.
  6. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ and Šárka BALKOVÁ. Oral health status of 13-year-olds from the ELSPAC study. In Programme book WCPD Liverpool, 8th Congress on preventive dentistry. 1st ed. Alexandria, USA: IADR. p. 16-16. 2005.
  7. ČECH, Tomáš. Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich (Primary drug prevention and its realisation in the Czech schools). In Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. p. 14-19. ISBN 83-227-2320-2. 2005.
  8. FIALA, Jindřich. Prevence nádorů - zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem, aneb jak snížit riziko vzniku maligní nemoci (Cancer prevention - external factors increasing cancer risc or protecting against cancer). In Adam Z, Ševčík P, Vorlíček J, Mistrík M et al: Kostní nádorová choroba. 1st ed. Praha: Grada. p. 215-244, 29 pp. Grada Publishing. ISBN 80-247-1357-8. 2005.
  9. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Jana ZELENÁ and Pavel MENŠÍK. Prevention of Problems with Spine at School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník "School and Health 21". 1st ed. Brno: Paido. p. 835-844. ISBN 978-80-7315-119-5. 2005.
  10. ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách (Primary drug prevention and anti-drug education in schools). In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita. p. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7. 2005.
  11. ČECH, Tomáš. Primární prevence drogových závislostí a efektivita její realizace v českých školách (The implementation of the primary drug prevention in Czech schools). In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK. p. 169-176. ISBN 80-969146-2-6. 2005.
  12. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání (Addictions problem at theUniversity Students and Possibilities of its Solution). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o. p. 56-69, 144 pp. ISBN 80-7302-096-3. 2005.
  13. KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5. 2005.
  14. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ (Anti-drug education and its realization at the primary school). In Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 198-203. ISBN 80-7041-247-X. 2005.
  15. ČECH, Tomáš. Realizacja wcesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich (Realisation of the primary drug prevention in Czech schools). Pedagogika społeczna. Warszawa: Pedagogium, vol. 2005, No 3, p. 67-75. ISSN 1642-672X. 2005.
  16. STOJAN, MOJMÍR. ROAD SAFETY EDUCATION AT SCHOOLS AS THE PART OF HEALTH CARE AND INJURY PREVENTION IN THE 21ST CENTURY. In School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 587-614, 26 pp. ISBN 80-7315-119-7. 2005.
  17. DOLEŽEL, Zdeněk. Shaken baby syndrom: jeho příčiny a důsledky (Shaken baby syndrome). Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta,a.s., vol. 54, No 33, p. 16-17. ISSN 0044-1996. 2005.
  18. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5. 2005.
  19. HRUBÁ, Drahoslava. THE ROLE OF SCHOOL IN PRIMARY PREVENTION OF SMOKING. In School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 939-956. ISBN 978-80-7315-119-5. 2005.
  20. HRUBÁ, Drahoslava. Úloha školy v primární prevenci kouření (The role of school in primary prevention of smoking). In Škola a zdraví pro 21.století. Brno: Paido. p. 550-562. ISBN 80-7315-119-7. 2005.
  21. STOJAN, MOJMÍR, JAROSLAV BŘEZINA and PAVEL KONUPČÍK. Vademecum. Průvodce učivem dopravní výchovy na 1. stupni ZŠ (Vademecum. The guide for traffic upbringing on the first level of basic school). Brno: PdF MU, 2005.
  22. REISSMANNOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví na základních školách (Health Education in school). In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. p. 116 - 124. ISBN 80-210-3918-3. 2005.
  23. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Jana ZELENÁ. Zdravá záda - nezbytná potřeba pro pedagoga i žáka + Příručka pro učitele. (Healthy back - necessary need for teachers and pupils + Handbook for teachers.). In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1st ed. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě. p. 128-153, 27 pp. 2005.
  24. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Jana ZELENÁ. Zdravá záda-nezbytný předpoklad zdravé výuky. (Health back - necessary condition for quality teaching.). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. p. 22-26. ISBN 80-7329-107-X. 2005.
  25. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, vol. 40, No 4, p. 193-221. ISSN 0862-0350. 2005.
  26. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, vol. 40, No 5, p. 259-282. ISSN 0862-0350. 2005.

  2004

  1. VÍTOVEC, Jiří and Jindřich ŠPINAR. ACE inhibitory a ICHS z pohledu studii HOPE a EUROPA (ACE inhibitors and IHD on HOPE and EUROPE). Remedia. Praha: PANAX Co. s.r.o., vol. 14, No 2, p. 158-165. ISSN 0862-8947. 2004.
  2. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN and IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví (Activities of Faculties of Education in Health Promotion Area). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis. p. 53-72. ISBN 80-7329-072-3. 2004.
  3. ŘIHÁČEK, Ivan and Petr FRÁŇA. Cévní mozková příhoda z pohledu vnitřního lékařství: současný stav. (Stroke, an internal view of current state.). Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., vol. 2004, No 1, p. 28-34. ISSN 1212-4540. 2004.
  4. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín (Drugs and chicane at the infant school. A report about research pilot study, mapping drug abuse, chicane occurrence and attitudes towards them at selected infant schools in District Zlin, Moravia Region.). 1st ed. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  5. PŘIKRYL, Radovan. Je možná farmakologická prevence Alzheimerovy choroby? (Is pharmacological prevention possible in Alzheimer disorder?). JAMA. Praha: Praha Publishing, vol. 12, No 6, p. 422-423. ISSN 1210-4124. 2004.
  6. KACHLÍK, Petr. Osoby s drogovým problémem a ztráta práce (Persons with drug problem and job loss). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis. p. 169-181. ISBN 80-7329-072-3. 2004.
  7. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy (A pilot project DRI (Drugs-Reason-Impact) focused on primary prevention of addictions at elementary school). Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, vol. 4, No 2, p. 136-153. ISSN 1213-3841. 2004.
  8. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM] (A pilot study focused on abuse of habit-forming substantions and torture at the infant school [CD-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU v Brně. ISBN neurčeno. 2004.
  9. HLINOMAZ, Ota. Prevence a léčba ischemické choroby srdeční. (Prevention and treatment of coronary artery disease.). Medicina po promoci. vol. 5, No 5, p. 3-8. ISSN 1212-9445. 2004.
  10. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO. p. 529-541. ISBN 80-7315-093-X. 2004.
  11. ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8. 2004.
  12. ČECH, Tomáš and Adriana WIEGEROVÁ. Projektovanie tém protidrogovej výchovy v kurikule 1. stupňa ZŠ v Čechách a na Slovensku (Projection of topics of drug education in curriculum of the first level of basic school in the Czech and Slovak Republic). In Aktuálne trendy v teórii výchovy. Prešov: PU. p. 210-215. ISBN 80-8068-256-9. 2004.
  13. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? (Drug education in the conditions of the first level of basic schools - amenities or necessity?). In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj. p. 115-120. ISBN 80-7302-087-4. 2004.
  14. KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule (Prevetion of addictions - a pedagogic task for school). In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1st ed. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. p. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4. 2004.
  15. ČECH, Tomáš. Učitelé na 1. stupni ZŠ jako realizátoři protidrogové výchovy (Primary school teachers as implementers of anti-drug education). In ŘEHULKA, E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido. p. 558-561. ISBN 80-7315-093-X. 2004.
  16. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM] (Results, experiences and suggestions from a three-year project Drugs-Reason-Impact [CD-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU v Brně. ISBN neuvedeno. 2004.
  17. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM] (Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools in Region Moravia- Results of Study 1997-1999 [CR-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU Brno. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno. 2004.

  2003

  1. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela. p. 379-404. ISBN 80-86669-02-5. 2003.
  2. HAVEL, Jiří. Jak předcházet nedostatkům v prvopočátečním čtení a psaní (How Anticipate Deficits in Elementary Reading and Writing). In Teoreticko - metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno: Katedra sociální pedagogiky PdF MU. p. 73-79. ISBN 80-86633-03-3. 2003.
  3. ČECH, Tomáš. Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání - 11. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003.
  4. VAŠINA, Lubomír. Possibilities and limits of somatic psychotherapy in people from service professioms with burnout syndrome. In Teachers and Health. 1st ed. Brno: nakl. Pavel Křepela. p. 155-175. ISBN 80-86669-02-5. 2003.
  5. FIALA, Jindřich, Eva TÁBORSKÁ and Pavel CHALUPA. Rizikové faktory pro vznik nádorů: Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem (Cancer risk factors: External influences increasing cancer risk or protecting against cancer). In Adam, Z. Vorlíček J, Kostíková J a kol.: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada. p. 19-40, 21 pp. Grada Publishing. ISBN 80-247-0677-6. 2003.
  6. KUKLOVÁ, Jarmila and Martina KUKLETOVÁ. Ústní chrániče a jejich úloha v prevenci a poranění tkání dutiny ústní (Mouth-guard and its role in prevention of injuries in oro-facial region). Progresdent. Praha: Art spol.s.r.o., vol. 9, No 4, p. 33-37. ISSN 1211-3859. 2003.
  7. HRUBÁ, Drahoslava and Zuzana BRÁZDOVÁ. Význam primární prevence v perinatologii - doporučení pro primární prevenci. Interní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, No 3, p. 12-16. ISSN 1212-7299. 2003.
  8. NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ and Ilona DOHNALOVÁ. Zabránili jsme srdeční smrti sportovce? (Did we prevent the young athlet from a risk of sudden cardiac death?). In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. p. 154-157. ISBN 80-210-3099-2. 2003.
  9. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie (Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study). In Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela. p. 379-404, 25 pp. ISBN 80-86669-02-5. 2003.

  2002

  1. ČEŠKOVÁ, Eva. Dlouhodobá léčba schizofrenie atypickými antipsychotiky (Long-term treatment of schizophrenia with atypical antipsychotics). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, vol. 98, No 6, p. 334-338. ISSN 1212-0383. 2002.
  2. VIŠŇOVÁ, Hana, Pavel VENTRUBA and Igor CRHA. Insulin sensitizing agents and prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Česká gynekologie, Suppl. 2. Praha: ČLS JEP, vol. 67, No 2, p. 5. ISSN 1210-7832. 2002.
  3. PAVLÍKOVÁ, Eva. K souvislostem raného motorického vývoje a LMD (Early motor development and ADHD). Medlov: Sympozium "Mládež, děti a rodina v období transformace", 19.-21.9., 2002.
  4. PAVLÍKOVÁ, Eva. Prevence lehkých mozkových dysfunkcí - alternativní přístup? (Prevention of Minimal brain Encefalopathy - alternative Approach?). neuveden: Konference "Psychologie zdraví" 10.-12.5. 2002, Vernířovice, ČR, 2002.
  5. PAVLÍKOVÁ, Eva. Raný vývoj a lehké mozkové dysfunkce (Early motor development and ADHD). In Děti, mládež a rodiny v období transformace. (Sborník prezentací na sympoziu pořádaného ve dnech dnech 19.-21 září 2002 Fakultou soc. studií MU Brno.). Brno: Barrister & Principal. p. 205-215. ISBN 80-86598-36-5. 2002.
  6. ČECH, Tomáš. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků (School and social pathologic symptoms in behavior of pupils). In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD. p. 115-124. ISBN 80-86633-00-4. 2002.
  7. HAVELKOVÁ, Marie. Vznik patologických závislostí a genotyp. (The role of genotype in development of dependence on drugs.). In BIOLOGICKÉ DNI. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1st ed. Slovensko, Nitra.: Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93; Univerzita Konstantina fiolozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko. p. 325-326. ISBN 80-8050-520-9. 2002.

  2001

  1. NENTWICH, Ivo. Alergie na kravské mléko v kojeneckém věku - nové pohledy na její vznik a prevenci (Cow milk allergy in infancy - new aspects of its manifestation and prevention). Medicína v praxi. Praha: Adore, vol. 4, No 3, p. 43-87. ISSN 1212-8759. 2001.
  2. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK and Halina MATĚJOVÁ. Možnosti protidrogové prevence na Internetu (Possibility of anti-drug prevention activities on the Internet). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, vol. 50, No 4, p. 163-164. ISSN 1210-6313. 2001.
  3. KACHLÍK, Petr. Prevence, učitelé a Internet (Prevention, teachers and Internet). In Učitelé a zdraví 3 - sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. 1st ed. Brno: Psychologický ústav AV ČR. p. 233-243, 322 pp. ISBN 80-902653-7-5. 2001.
  4. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Preventivní protidrogový program na 2. stupni ZŠ (A preventive anti-drug programme at the elementary school). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313. 2001.
  5. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Irena BEDNÁŘOVÁ. Syndrom CAN je problémem i v české škole. (CAN Syndrome is a Problem in Czech School, too.). In Psychologické otázky adolescence, Ed. O. Řehulková a E. Řehulka. 1st ed. Brno: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert Reprocentrum, Blansko. p. 87-102. ISBN 80-7326-001-8. 2001.
  6. ZVONÍČEK, Václav, Pavel ŠEVČÍK, Miroslav VOTAVA, Petr ONDROVČÍK, Soňa ZÁBRANSKÁ, Igor SAS, Roman KRAUS and Vladimír ŠRÁMEK. The effect of lactulose in prevention of ventilator associated pneumonia (VAP). Critical Care. London: BioMed Central Ltd, vol. 5, Suppl. 1, p. S19, 2 pp. ISSN 1364-8535. 2001.
  7. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Typologie pracovních stresů a jejich prevence u učitelů základních škol. (Typology working stress and prevention of primary school teachers). In Sborník příspěvků III. část, XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1st ed. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov. p. 325-328. ISBN 80-7231-071-2. 2001.
  8. KOPŘIVOVÁ, Jitka. Význam prevence funkčních poruch pohybového aparátu dětí mladšího školního věku (Meaning of prevention of functional disorders of motor aparate the young people). In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. p. 107-109. ISBN 80-210-2712-6. 2001.
  9. FIALA, Jindřich and Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživové faktory v prevenci nádorových onemocnění (Dietary factors in cancer prevention). Brno: Masarykův onkologický ústav. p. 21-44, 23 pp. ISBN 80-238-7620-1. 2001.
  10. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek I. Přehled údajů. Alkoholizmus a drogové závislosti. (Relation between unemployment and habit-forming substantions abuse I. Summary of datas. Alcoholism and drug dependences.). Bratislava: Obzor. Protialkoholický obzor. 2001.

  2000

  1. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Program "Kouření a já" ovlivňuje žáky základních škol již po tři roky ("Smoking and me" programme influences for 3 years students of primary schools). Čs. Hygiena. Praha, vol. 45, No 1, 7 pp. ISSN 1210-7840. 2000.
  2. KUKLA, Lubomír. Psychosociální aspekty úrazů (Psychosocial Aspects of Accidents). Aktuality v prevenci úrazů. neuveden, No 3, p. 6. ISSN 1213-2179. 2000.

  1999

  1. KOPEČNÁ, Lenka and Tomáš FREIBERGER. Prevence ICHS od dětského věku-zkušenosti odborné poradny (Prevention of CVD). 1st ed. Olomouc: Dětská klinika LF UP. 1 pp. Sborník XVII. Dne klinické pediatrie. 1999.
  2. VANĚK, Jiří. Prevence ve stomatologii. (Prevention at stomatology.). 1st ed. Praha: Galén. 9 pp. Prevence ve stomatologii1. ISBN 80-7262-022-3. 1999.
  3. HALAČKOVÁ, Zdenka. Prevence ve stomatologii. (Prevention in stomatology). 1st ed. Praha: Galén. 7 pp. Prevence ve stomatologii. ISBN 80-7262-022-3. 1999.
  4. HRUBÁ, Drahoslava. Rizika a prevence osteoporozy u českých dětí (Risks and prevention of Osteoporosis in Czech children). Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, vol. 54, No 10, p. 579-583. ISSN 0069-2328. 1999.

  1998

  1. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Zvládání zátěžových situací a některé jejich důsledky u učitelek (Coping with the load situations by the teachers and some of their consequences). In Učitelé a zdraví 1. 1st ed. Brno: Psychologický ústav AV ČR. p. 105-113. ISBN 80-902653-0-8. 1998.

  1995

  1. BOUREK, Aleš, Pavel VLAŠÍN and Eva MEDUNOVÁ. Komplikace gynekologické laparoskopie, její prevence a řešení. Brno: LF MU - Brno. 8 pp. Scripta Medica, Suppl. 2:68-1995. ISSN 1211-3395. 1995.

  1993

  1. VAŠINA, Lubomír and Miloslav KUKLETA. The assessment of pathogenetic activation states in patient with coronary artery disease. In Abstract book, 3rd International conference on preventive cardiology. 1st ed. Oslo. p. 285-286. Ab. book of the 3rd. Inter. conf.on preventive ca. 1993.
Display details
Displayed: 17/4/2024 10:34