KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí (Abuse of habit-forming substances, primary prevention of addictions). 1st ed. 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí
Name (in English) Abuse of habit-forming substances, primary prevention of addictions
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. 2006.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW E-learningový kurs v systému PdF MU Moodle
RIV identification code RIV/00216224:14410/06:00018219
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English habit-forming substances; addiction; prevention; school; education; training
Tags addiction, Education, habit-forming substances, prevention, school, training
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 9/1/2007 19:03.
Abstract
Jde o kurs, rozdělený do 11 tématických celků a 2 okruhů (část o návykových látkách a o prevenci). První část seznamuje s problematikou a základními pojmy v oblasti závislostí a návykových látek, popisuje základy neurofysiologie, působení drog na organismus, zvl. pak na CNS. Další stati se zabývají vývojem a jednotlivými stádii závislosti, podávají přehled častěji se vyskytujících drog a seznamují s českou i zahraniční drogovou scénou. Opomenuty nejsou ani včasné a pozdní příznaky zneužívání drog z pozice rodiče, lékaře, pedagoga,legislativní rámec z hlediska mezinárodního i českého práva (zvl. trestní a přestupkový zákon). Druhá část se týká vymezení prevence, soustředí se zvláště na aktivity primární prevence. Následují kapitoly věnované Minimálnímu preventivnímu programu MŠMT ČR a jeho aplikaci na školách, podrobnosti o modelu školního programu SMART, údaje o evaluaci, účinných a neúčinných typech prevence s důrazem na její komunitní charakter. Blok uzavírají pravidla první pomoci v případě drogové intoxikace s doplňujícími informacemi o skupinách častěji zneužívaných návykových látek. Závěrečná kapitola pomocí prezentací umožňuje opakování klíčových částí nabízených poznatků.
Abstract (in English)
It`s a e-learning course divided in 11 themes and 2 circles (about habit-forming substances and about prevention types). The first part informs about terminology in addictology, describes about basic neurophysiology, influence of habit-forming substances on human organism. Next parts engage in evolution and phases of addiction, give a view of most misused substances, give informations about Czech and foreign drug scene. Course describes symptoms of drug misuse, first-aid problems, legislation. The second part concerns with prevention activities, refuse-training, preventive programmes.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 25/4/2024 07:23