Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. KOHOUTEK, Tomáš. Škola jako pestrá obec (School as a diverse community). Praha: Česká školní inspekce, 2022.

  2016

  1. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problémový vztah rodiče a učitele (Parents-school problematic relationship). In Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže, Bratislava, 18.3.2016. 2016.

  2015

  1. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problematický vztah rodiče a učitele (Problematic relationship between parents and teachers). In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.

  2014

  1. JŮVA, Vladimír. School Pedagogy. 1st ed. Brno: FSpS MU. 25 pp. 2014.
  2. JŮVA, Vladimír. Školní pedagogika (School Pedagogy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. nestránkováno, 24 pp. ISBN 978-80-210-7189-6. 2014.

  2010

  1. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? (Curriculum reform in the Czech schools - Is it sustainable change?). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, vol. 62, 1-2, p. 1-22. ISSN 1335-1982. 2010.
  2. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Life and Professional Careers of Czech School Headteachers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges. In European Conference on Educational Research 2010. 2010.
  3. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK and Vladimír HERBER. Practicing GIS for secondary school pupils - dynamization of current methods or new innovative approaches? In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. p. 418-424. ISBN 978-80-7368-903-2. 2010.

  2009

  1. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy (Awareness of school children in Brno on nutritional disorders). 1st ed. Brno: Anabell. 5 pp. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10. 2009.
  2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR (Minimal Preventive Programme as an Effective Tool in Fighting against Addiction at Primary and Secondary Schools in the Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 182-190, 254 pp. ISBN 978-80-7392-088-3. 2009.
  3. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. On research of Czech headteachers life and professional careers. In International Congress for School Effectiveness and Improvement, Vancouver. 2009.
  4. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK and Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? (Does the Basic School Environment in the Czech Republic Promote Suitable Development of Childrens Spine ?). In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.
  5. JEŽEK, Stanislav and Jan MAREŠ. Psychosociální klima školy - workshop (School Climate - workshop). 2009.
  6. POL, Milan. Škola v proměnách (School in transformations). In Výroční konference České pedagogické společnosti "Škola v proměnách", Zlín, 2009. 2009.
  7. BAZALOVÁ, Barbora. Život, kultura a školství v severní Indii - Ladakhu (Life, Culture and Schooling in North India - Ladakh). Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, vol. 133, No 5, p. 16-21, 40 pp. ISSN 0323-0449. 2009.

  2008

  1. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Michal RAUS and Tatiana KIMÁKOVÁ. A survey into basic school pupils´ lifestyle. Central European Journal Occupational and Environmental Medicine. Budapest: The Occupational Health Foundation, vol. 14, No 1, p. 40-41. ISSN 1219-1221. 2008.
  2. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Adequate motivation for learning - a prerequisite for the development of a healthy pupils' development. In Řehulka, E. et al. School and Health 21, 3/2008 Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 25-30. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  3. MAREŠ, Jan and Stanislav JEŽEK. Co si mohou školy slibovat od zjišťování/měření klimatu? (What can schools expect from school climate assesment?). In Seminář "Pedagog – základ výchovy a vzdělání" pořádaný OŠMS Kraje Vysočina. 2008.
  4. ČECH, Tomáš. Conditions for drug primary prevention in Czech schools. In Řehulka E. aj. Contemporary School Practise and Health Education. Brno: MSD, s. r. o. p. 131-139, 8 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  5. BLAŽEK, Václav. Evgenij Arnoľdovič Chelimskij (Eugen Helimski) (1950-2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. A 56, No 1, p. 208-221, 13 pp. ISSN 0231-7567. 2008.
  6. MAŇÁK, Josef. Funkce učebnice v moderní škole (Textbook in the modern school). In KNECHT, Petr and Tomáš (eds.) JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido. p. 19-26. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-174-4. 2008.
  7. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetová prezentace školy jako zrcadlo jejího sociálního prostředí (School website as an idicator of the school social environment). In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
  8. NAVRÁTIL, Vladislav. Jaká by měla být učebnice? (Main Properties of Textbook). In Bulletin Centra pedagogického výzkumu. 2008.
  9. RIGEL, Filip. Judikatura Nejvyššího správního soudu: rozhodování o právech a povinnostech žáků, studentů a uchazečů o studium (Case Law of the Supreme Administrative Court: Decision Making on the Rights and Obligations of Pupils, Students and Study Applicants). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, vol. 14, No 7, p. 241-243. ISSN 1211-4405. 2008.
  10. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK and Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole (Curriculum in todays school). Brno: Masarykova univerzita. 169 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1. 2008.
  11. ŘEHULKOVÁ, Jana. Leisure time and development of leisure activities by ELSPAC respondents at 11,13,15 years. Turin, Italy: XIth EARA Conference, 2008.
  12. ŘEHULKOVÁ, Jana. Leisure time and salesian pedagogy. In School and Health 21. 2008th ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 145 - 149, 3 pp. Contem. Discourse on School and Health Investigati. ISBN 978-80-7392-041-8. 2008.
  13. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In MEKON 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. p. 35-40, 5 pp. ISBN 978-80-248-1704-0. 2008.
  14. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In Third International Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland. 2008.
  15. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole (Literate Programming at Secondary School). Sovremennyj naučnyj vestnik. Belgorod: Rusnaučkniga, 29/2008, No 3, p. 30-36. ISSN 1561-6886. 2008.
  16. ČECH, Tomáš. Możliwości udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom z problemami edukacyjnymi oraz z trudnych środowisk społecznych w warunkach szkół czeskich (Posibilities of helping schools provide special needs assistance to children from socially disadvantaged environments). In Klim-Klimaszewska, A. (red.) Jazyk wspołczesnej pedagogiki 2. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. p. 73-78. ISBN 978-83-923928-3-5. 2008.
  17. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. MOŽNOSTI PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY (POSSIBILITIES OF PRIMARY PREVENTION OF ADDICTIONS IN CONDITIONS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL). Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Sapientia, vol. 3, 3-4, 2 pp. ISSN 1336-9326. 2008.
  18. HORSKÝ, Jan and Vladislav NAVRÁTIL. O elementárním modelu GPS (An Elementary Model of Global Positioning System). Obzory matematiky fyziky a informatiky. FPV UKF, Tr. A Hlinku 1, 949 74 Nitra: PROTONIT s.r.o, 2008/37, No 4, p. 37-41. ISSN 1335-4981. 2008.
  19. ČECH, Tomáš. Pěrvičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situaci (Primary drug prevention in basic schools - mystakes, deficiencies and requirements for change). In Chumanizacija i demokratizacija na universitetskoto obrazovanie. Sofia: Sofijskij univesitet, izdatělstvo EKC-PRES. p. 437-442. ISBN 978-954-8606-80-6. 2008.
  20. ČECH, Tomáš. Podmínky pro primární drogovou prevenci v základních školách (Conditions for drug primary prevention in basic schools). In Řehulka, E. aj. Praxe současné školy a výchova ke zdraví [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU. p. 131-138, 7 pp. Škola a zdraví pro 21. století 3. ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  21. ŘEHULKA, Evžen. Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví (Abstract s Overview 4th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21, 36th International Conference on Children s and Younth s Health Promotion). Miroslav Janda, Petr Kachlík, Věra Kernová, Vladislav Navrátil. In 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008.
  22. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2. 2008.
  23. NAVRÁTIL, Vladislav. Radon in Air and Water and Human Health. In Abstract´s Overview 4th Int. Conf. SCHOOL AND HEALTH 21. MU Brno: Faculty of Education, Masaryk University Brno. p. 31-32. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008.
  24. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Marta VALENTOVÁ and Petr PETRÁŠ. Realizace Minimálního preventivního programu v podmínkách základní a střední školy (Implementation of Minimal Preventive Programme in Primary and Secondary School Conditions). In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1st ed. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o. p. 19-20, 52 pp. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008.
  25. ČECH, Tomáš. Reforma české školy v návaznosti na předcházení a řešení problémů v chování dětí (Reform of the Czech schools and intervention to children behaviour problems). In Franiok, P.; Knotová, D. (ed.) Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita. p. 316-324. ISBN 978-80-210-4752-5. 2008.
  26. STŘELEC, Stanislav. Rodinné prostředí žáků v současných edukačních souvislostech (Pupils Family Milieu In Recent Educational Contexts). In Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita. 6 pp. ISBN 978-80-210-4752-5. 2008.
  27. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! (Teach Children Anorexia Risks!). Psychologie DNES. Praha: Portál, vol. 14, No 6, p. 35-36. ISSN 1212-9607. 2008.
  28. JŮZLOVÁ, Petra and Iva FRÝZOVÁ. Výsledky výzkumné sondy vstupních znalostí biologického a geologického učiva vzdělávací oblasti Člověk a příroda (The results of the probe concerning on biology a nd geology knowledge base of pupils at the beginning of the secondary school). In Efektivita a optimalizace přípravy učitelů. 1st ed. Praha: Charles University, Prague. p. 20-26, 6 pp. ISBN 978-80-7399-459-4. 2008.

  2007

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Adekvátní motivace k učení - předpoklad rozvoje zdravé osobnosti žáků. (Adequate motivation for learning - a prerequisite for the development of a healthy pupils´ development). 2007.
  2. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy (The knowledge of pupils in the second grade of primary school about certain trendy ways of decorating the human body and its health risks and how do children view it). Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, vol. 17, 1-2, p. 18-37. ISSN 1211-2720. 2007.
  3. VIDLÁKOVÁ, Jitka. Co znamená, když se řekne participace žáků (What is pupil participation?). Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 5 pp. ISSN 1802-4785. 2007.
  4. ČECH, Tomáš and Tomáš DVOŘÁČEK. Dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí a možnosti odborné pomoci ve škole (Child from socially disadvantaged environments and school helping provide special needs assistance). In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Pedagogická fakulta UK. p. 336-343. ISBN 978-80-969146-7-8. 2007.
  5. ČAPKA, František and Jaroslav VACULÍK. Hygiene in First Republic Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E.et al.School and Health 21, t.2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 43-50. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  6. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu (Characteristics of crucial moments of lifestyle of pupils before entering high school). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 30-39, 83 pp. ISBN 978-80-86633-90-9. 2007.
  7. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů (ICT from point of view of teachers). In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita. p. 135-150, 15 pp. ISBN 978-80-210-4359-6. 2007.
  8. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí (School website as an idicator of the shool social environment). Pedagogika. Praha, vol. 2007, No 1, p. 4-20. ISSN 0031-3815. 2007.
  9. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  10. LACINOVÁ, Lenka and Petra ŠKRDLÍKOVÁ. Jak můžeme pracovat s hyperaktivními dětmi (Doporučení pro práci s hyperaktivními dětmi) (How can we work with hyperactive children? (Reccomendation for work with hyperactive children)). Praha: Prevence, Občanské sdružení Život bez závislostí ve spolupráci s vydavatelstvím Coolish Press. Ročník 4, číslo 4, s. 8 - 11, ISSN 1214-8717. 2007.
  11. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK, Veronika NAJVAROVÁ and Petr KNECHT. Kurikulum v proměnách školy (Curriculum in the changing school). 2007.
  12. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  13. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole (Literate Programming at Secondary School). In Tvorba softwaru 2007. 1st ed. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. p. 40-44. ISBN 978-80-248-1427-8. 2007.
  14. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole (Literate Programming at Secondary School). In Poškole 2007. Lázně Sedmihorky: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. 5 pp. ISBN 978-80-239-9126-0. 2007.
  15. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním z pohledu rodičů-mezinárnodní projekt TIMSIS (Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from the Parents Point of View: International Project TIMSIS). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU. p. 46-47, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5. 2007.
  16. ČECH, Tomáš, Iva HANÁKOVÁ and Miroslava KRŠKOVÁ. Prevence rizikového chování a protidrogová výchova ve školách a v RVP ZV (Primary prevention of the dangerous behavior and anti-drug educatin in schools and in the Global educational program for elementary schools). In Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 295-299. ISBN 978-80-7041-741-6. 2007.
  17. ČECH, Tomáš. Profilaktyka narkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich (Drug-abuse prevention and their realisation in the czech schools). In Piwowarczyk, M. (red.) Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Impuls. p. 43-53. ISBN 978-83-7308-987-7. 2007.
  18. ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. Brno: Paido, Masarykova univerzita. 903 pp. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  19. POL, Milan. Škola v proměnách (School in transformations.). 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita. 196 pp. ISBN 978-80-210-4499-9. 2007.
  20. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 225-247, 904 pp. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  21. ČECH, Tomáš. Transformace české školy ve vztahu k jedincům se sociálním znevýhodněním a specifickými potřebami (Transformation of the Czech school and the approach to children with special needs). In VAŠŤATKOVÁ, J.; LOUKOTOVÁ, V. (ed.) Akční pole sociální práce anebo sociálně pedagogické otázky současnosti [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého. p. 294-298. ISBN 978-80-244-1665-6. 2007.
  22. ČECH, Tomáš. Vision of the role of social pedagogue in making school healthier. In ŘEHULKA, Evžen. ŘEHULKA, E. et al. School and Health 2. 1st ed. Brno: Paido. p. 499-507. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  23. ČECH, Tomáš. Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy (Vision of the role of social pedagogue in making school healthier). In Řehulka, E. aj. Škola a zdraví pro 21. století 2 [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU. p. 50-57. ISBN 978-80-210-4374-9. 2007.
  24. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol (The knowledge of pupils in the second grade in five primary schools in brno about the problems of eating disorders and the possibilities of its prevention). Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, vol. 17, 1-2, p. 1-17, 18 pp. ISSN 1211-2720. 2007.

  2006

  1. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK and Jaroslav VRBAS. Health Related Fitness in the School and the Health 21 Project. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 2. 1st ed. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita. p. 765-788. ISBN 978-80-7315-119-5. 2006.
  2. REDLICHOVÁ, Jitka. Hlasy žáků a demokracie ve škole (Student Voice and Democracy in Schools). In Demokracie ve škole. Brno: Masarykova Univerzita. p. 55-64, 15 pp. neuv. ISBN 80-210-4210-9. 2006.
  3. POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Leadership as a Matter of Diversity. In ENIRDEM Conference 2006. 2006.
  4. POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. On the challenge of diversity: case studies of headteachers and school quality management. In Dealing with Diversity - a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova Univerzita. p. 81-95. ISBN 80-210-4090-4. 2006.
  5. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 1st part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 1, p. 3-15. ISSN 0862-0350. 2006.
  6. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 3, p. 129-144. ISSN 0862-0350. 2006.
  7. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD" (A pilot preventive project "Narcotics-Reason-Impact"). In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1st ed. MU Brno: PdF MU. p. 391-417, 491 pp. 2006.
  8. ČECH, Tomáš. Prevence rizikového chování a protidrogová problematika v RVP ZV (anotace) (Prevention of dangerous behavior and anti-drug education in basic schols and in Global Educational Program for Elementary Education). In Socialia 2006. Sborník anotací. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 17. ISBN 80-7041-476-6. 2006.
  9. ČECH, Tomáš and Jan VESELÝ. Prevence rizikového chování ve školním prostředí (School prevention of the dangerous behavior). In Komunitní spolupráce v oblasti drogové problematiky. Brno: Centrum vzdělávání I.E.S. p. 31-37. ISBN 80-239-7292-8. 2006.
  10. POL, Milan, John MACBEATH, J. SCHRATZ, D. MEURET and L. JAKOBSEN. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě (Serena: school selfevaluation in Europe). Žďár nad Sázavou: Fakta. 226 pp. ISBN 80-902614-8-5. 2006.
  11. ČECH, Tomáš, Lenka ČERSTVÁ and Tomáš DVOŘÁČEK. Sociálně znevýhodněné dítě ve škole – možnosti odborné pomoci a výchovné intervence (Socially disadvantaged child in school - possibilities of helping provide special needs assistance). In Vaculík, J.; Němec, J. (ed.) Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: MSD. p. 32-37. ISBN 80-86633-74-8. 2006.
  12. JARKOVSKÁ, Lucie and Irena SMETÁČKOVÁ. Škola jako genderovaný prostor (School As a Gendered Space). In SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s. p. 14-19. Gender ve škole. ISBN 80-903331-5-X. 2006.
  13. SLAVÍK, Jan and Tomáš JANÍK. Teorie, výzkum a tvorba školy (Theory, research and school development). Pedagogika. Praha: PdF UK, vol. 56, No 2, p. 168-177. ISSN 0031-3815. 2006.
  14. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí (Abuse of habit-forming substances, primary prevention of addictions). 1st ed. 2006.
  15. SMÉKAL, Vladimír, Jana ZAPLETALOVÁ, Zuzana FREYVALDOVÁ, Petr HANÁK, Václava MASÁKOVÁ and Alena MATĚJKOVÁ. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení (Report from examination at school and in school counselling institution). 1. vydání. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. 60 pp. ISBN 80-86856-30-5. 2006.

  2005

  1. REDLICHOVÁ, Jitka. Demokracie v prostředí české školy (Democracy in Czech schools). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. Olomouc: VOTOBIA Olomouc. p. 310-313. ISBN 80-7220-246-4. 2005.
  2. REDLICHOVÁ, Jitka. Demokracie ve švédské škole (Democracy in Swedish schools). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická (U). Brno: Masarykova univerzita. p. 147-153. ISBN 80-210-3891-8. 2005.
  3. MAREŠ, Jan, Josef LUKAS, Stanislav JEŽEK and Adam CHALUPNÍČEK. Do jaké míry lze využít internetovou prezentaci školy jako zrcadlo sociálního klimatu školy? (School website as an indicator of school climate.). Ježek, S. In Psychosociální klima školy III. 1st ed. Brno: MSD Copy. p. 130-153, 23 pp. ISBN 80-86633-45-4. 2005.
  4. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova ve škole 21. století jako součást péče o zdraví a prevence úrazů (Road safety education at schools as the part of health care and injury prevention...). In Škola a zdraví pro 21. století / School and health 21202 162242MSM 002 16224. Brno: Paido. p. 587 - 614. ISBN 80-7315-119-7. 2005.
  5. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova ve Velké Británii (Drama in GB). 2005.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Education pupils with special educational needs). Brno. Brno: Paido. 267 pp. Paido. ISBN 80-86633-38-1. 2005.
  7. ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV. p. 362-365. ISBN 80-244-1079-6. 2005.
  8. ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds. p. 1-7. 2005.
  9. ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds. p. 1-7. 2005.
  10. ZOUNEK, Jiří. ICT in management of Czech primary schools from point of view of heads. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 62-63. ISBN 80-210-3821-7. 2005.
  11. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy (On social context of school culture. Internal and external relations of school operation). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, vol. 2004, No 4, p. 16-24. ISSN 1211-4669. 2005.
  12. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Kategorie kvality života v psychologii zdraví. referát na konf. (Category quality of life in health psychology). 2005.
  13. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji (School Culture). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 217 pp. ISBN 80-210-3746-6. 2005.
  14. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Místo školy ve vzdělávací politice v oblasti vzdělávání dospělých v ČR (The position of the school within the policy of adult education in the Czech Republic). In Škola očami dnešného sveta (sborník z konference). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. p. 351-355. ISBN 80-8045-398-5. 2005.
  15. REISSMANNOVÁ, Jitka. Pilíře projektu Zdravá škola. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. p. 102-115. ISBN 80-210-3918-3. 2005.
  16. ČECH, Tomáš. Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich (Primary drug prevention and its realisation in the Czech schools). In Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. p. 14-19. ISBN 83-227-2320-2. 2005.
  17. ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách (Primary drug prevention and anti-drug education in schools). In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita. p. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7. 2005.
  18. ČECH, Tomáš. Primární prevence drogových závislostí a efektivita její realizace v českých školách (The implementation of the primary drug prevention in Czech schools). In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK. p. 169-176. ISBN 80-969146-2-6. 2005.
  19. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ (Anti-drug education and its realization at the primary school). In Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 198-203. ISBN 80-7041-247-X. 2005.
  20. ČECH, Tomáš. Realizacja wcesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich (Realisation of the primary drug prevention in Czech schools). Pedagogika społeczna. Warszawa: Pedagogium, vol. 2005, No 3, p. 67-75. ISSN 1642-672X. 2005.
  21. STOJAN, MOJMÍR. ROAD SAFETY EDUCATION AT SCHOOLS AS THE PART OF HEALTH CARE AND INJURY PREVENTION IN THE 21ST CENTURY. In School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 587-614, 26 pp. ISBN 80-7315-119-7. 2005.
  22. MAREŠ, Jan. Sociální klima školy a jeho prezentace ve virtuálním prostředí internetu. (School climate and its virtual presentation on the web.). Jiří Mareš, Tomáš Svatoš. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 1995-2005. 1st ed. Hradec Králové: ESF, IPPP ČR a AŠP SR a ČR. p. 30-43. ISBN 80-86856-11-9. 2005.
  23. MICHAELA, Šafářová and Teyschlová LINDA. Školní poradenské pracoviště v daltonské škole (The School Consulting Centre in Dalton School). In Sborník příspěvků z 9. Mezinárodní daltonskou konference. Brno: Mezinárodní asociace daltonských škol. p. 38-44, 6 pp. 2005.
  24. OSECKÁ, Terezie, Milan PILÁT, Milena VAŇUROVÁ, Marie PAVLOVSKÁ and Veronika BALAŠTÍKOVÁ. Školní úspěšnost žáků ZVŠ zařazených v programu step by step. (Step by step). 2005.
  25. ČIHÁEK, Vlastimil. Účast rodičů při poskytování speciální podpory jejich dětem ve školách (Parents participation in providing a special support to their children in the schools). In Handicap 2005. 1st ed. Liberec: Technická univerzita. p. 12-21. ISBN 80-7372-002-1. 2005.
  26. HRUBÁ, Drahoslava. Úloha školy v primární prevenci kouření (The role of school in primary prevention of smoking). In Škola a zdraví pro 21.století. Brno: Paido. p. 550-562. ISBN 80-7315-119-7. 2005.
  27. ŘEHULKA, Evžen. Úvodem (Introduction). Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, vol. 129, No 3, p. 1-2. ISSN 0323-0449. 2005.
  28. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT (School development and transformation and ICT). In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků. p. 290-299. ISBN 80-239-4633-1. 2005.
  29. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK and Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: dílčí projekt tělesné výchovy (Research Intent School and Health 21: partial project of physical education). In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. p. 108-108, 11 pp. ISBN 80-210-3863-2. 2005.
  30. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK and Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: projekt tělesné výchovy (Research Intent School and Health 21: project of physical education). In SÜSS, Vladimír, Vladislav MUŽÍK and Zdena MARVANOVÁ. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie. Praha: FTVS UK. p. 3-9. 2005.

  2004

  1. MACEK, Petr. Adolescents, Trust in a Teacher and Relation to School. In Teachers and Health. E.Řehulka (Ed.). Brno: Paido. p. 51-60. ISBN 80-7315-093-X. 2004.
  2. MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo (The Czech Family of Late Modernity: new shape of old partner and rival of school). . Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s. Praha, vol. 2004, No 4, p. 309-325. ISSN 0031-3815. 2004.
  3. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Demokracie v české škole - z úvodu výzkumného projektu (Democracy at Chzech School: data of the initial stage of a research project). In Wiegerová, A, (ed.): Kvalita života v škole v centre pozornosti výzkumných projektov. Bratislava: Univerzita Komenského. p. 59-68, 9 pp. ISBN 80-969146-2-6. 2004.
  4. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín (Drugs and chicane at the infant school. A report about research pilot study, mapping drug abuse, chicane occurrence and attitudes towards them at selected infant schools in District Zlin, Moravia Region.). 1st ed. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  5. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií (ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media). In Poškole 2004. 2004th ed. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků. p. 28-35. ISBN 80-239-2598-9. 2004.
  6. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela, Stanislav JEŽEK and Jan MAREŠ. Jedenáctileté dítě ve škole (Eleven years old children in school environment). Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal. p. 172-186, 14 pp. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5. 2004.
  7. ZOUNEK, Jiří. K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejenom) webových stránek školy (Editorial system as a tool for building schools website). In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského. p. 1-4. 2004.
  8. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy (On the Problems of the Convergence of Information and Communication Technologies and the School). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, vol. 2004, U 9, p. 111-126, 17 pp. ISSN 1211-6971. 2004.
  9. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Komunikace ve škole (Communication in the School Settings). In Komunikace a řešení problémových situací ve škole. 1st ed. Brno: MSD Brno. p. 5-18. ISBN 80-86633-24-1. 2004.
  10. OHÁŇKOVÁ, Lucie and Petra KUZMOVÁ. Konkurence ve školství (se zaměřením na Jihomoravský kraj) (The competition in education system (orientation on Jihomoravsky region)). In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samostprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 96-104. ISBN 80-210-3359-2. 2004.
  11. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. On Research Indications of Democracy at Czech Schools. In Leadership and School Culture – Opportunities and Challenges. 2004.
  12. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy (A pilot project DRI (Drugs-Reason-Impact) focused on primary prevention of addictions at elementary school). Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, vol. 4, No 2, p. 136-153. ISSN 1213-3841. 2004.
  13. RABUŠICOVÁ, Milada. Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy (The Position of Parents as Educational and Social Partners of the School). Pedagogika. Praha: PedF UK, LIV, 2004, No 4, p. 326-341. ISSN 0031-3815. 2004.
  14. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO. p. 529-541. ISBN 80-7315-093-X. 2004.
  15. ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8. 2004.
  16. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? (Drug education in the conditions of the first level of basic schools - amenities or necessity?). In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj. p. 115-120. ISBN 80-7302-087-4. 2004.
  17. POL, Milan, P. GAVORA and M. BUBELÍNIOVÁ. Škola a fenomén změny (School and the phenomenon of change). 2004.
  18. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina (School and (versus) family). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 176 pp. ISBN 80-210-3598-6. 2004.
  19. ČECH, Tomáš. Učitelé na 1. stupni ZŠ jako realizátoři protidrogové výchovy (Primary school teachers as implementers of anti-drug education). In ŘEHULKA, E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido. p. 558-561. ISBN 80-7315-093-X. 2004.
  20. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Jiří ZOUNEK. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury (Internal and external relations of school operation and school culture). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, U9, No 1, p. 49-58, 9 pp. ISSN 1211-6971. 2004.
  21. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM] (Results, experiences and suggestions from a three-year project Drugs-Reason-Impact [CD-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU v Brně. ISBN neuvedeno. 2004.
  22. ČECH, Tomáš and Lenka GULOVÁ. Význam a pozice romského asistenta ve školách a jejich odborná příprava na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Rómske etnikum - jeho špecifiká a vzdelávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. p. 33-39. ISBN 80-8083-024-X. 2004.
  23. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line. Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, -, -, p. 1-7, 2004.
  24. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM] (Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools in Region Moravia- Results of Study 1997-1999 [CR-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU Brno. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno. 2004.

  2003

  1. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Capturing School Culture - A Czech Perspective. In School Managers Centre. Belgie: Anne Gilleran. p. 1-2. 2003.
  2. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, -, -, p. 1-8, 2003.
  3. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Dobrý ředitel je ... : (Ke kultuře české školy) (Good school leader is ... : (On Czech school culture)). In Další profesní vzdělávání a naplňování Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání. p. 46-53. ISBN 80-7042-262-9. 2003.
  4. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela. p. 379-404. ISBN 80-86669-02-5. 2003.
  5. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers at Today's Czech Schools. In Education-line. Leeds: University of Leeds. p. 1-6. 2003.
  6. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers: School Culture Being Helpful or Harmful. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON. p. 107. ISBN 90-804722-6-3. 2003.
  7. NOVOTNÝ, Petr. Inovativní učitelé v dnešní české škole (Innovative Teachers at Today`s Czech Schools). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita. p. 1-11. ISBN 80-7315-046-8. 2003.
  8. ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury (On the role of ICT in the key areas of school operation and its culture). In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. p. 1-7, 8 pp. 2003.
  9. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí (To the Basis of Success in the Management: The Work of School Headteachers with a Visio). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, U8, No 1, p. 87-102, 15 pp. ISSN 1211-6971. 2003.
  10. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK and Lenka HLOUŠKOVÁ. Na kom stojí kultura současné české školy? (Očima ředitelů škol) (Whom Rests Czech school Culture On? (Head-teachers view)). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. p. 1-11, 12 pp. ISBN 80-7315-046-8. 2003.
  11. ČECH, Tomáš. Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání - 11. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003.
  12. ČAPKA, František. Nowy egzamin maturalny z historii w szkole sredniej w Republice Czeskiej (New ůeaving-examination History in secondary school in the Czech Republic). In Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Torun: Instytut Historii. p. 490-494. ISBN 83-7322-676-1. 2003.
  13. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. OPENNESS OF SCHOOLS TO THE PARENTS AND THE PUBLIC:CASE OF THE CZECH REPUBLIC. Leeds: Brotherton Library, 2003.
  14. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ and Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění (The Role of Parents in relation to School - empirical evidence). Pedagogika. Praha: PedF UK, vol. 2003, No 3, p. 309 - 320. ISSN 0031-3815. 2003.
  15. RABUŠICOVÁ, Milada and Kateřina TRNKOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty (The Role of parents in Relation to the School - Theoretical Concepts). Pedagogika. Praha: UK Praha, vol. 2003, No 2, p. 141-151. ISSN 0031-3815. 2003.
  16. MAREŠ, Jan. Sociální prostředí školy a jeho prezentace ve virtálním prostředí internetu (School social environment and its presentation in the internet virtual space). Ježek, S. In Psychosociální klima školy I. 1st ed. Brno: MSD Copy. p. 135-142, 7 pp. ISBN 80-86633-13-6. 2003.
  17. SEKOT, Aleš. Sociologie výchovy a školy. In: Komenský, 1, 2003. s. 45-46. (Sociology of education and school). Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, vol. 128, No 1, p. 45-46. ISSN 0323-0449. 2003.
  18. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK and Stanislav JEŽEK. Time changes in adolescents' relationship towards school - a coping perspective. Milano: The European Society for Developmental Psychology. XIth European Conference on Developmental Psych. 2003.
  19. ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi (The use of the internet in teachers practice). In Raadce učitele. Praha: Raabe. p. 1-26, 28 pp. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. 2003.
  20. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Who Rests the School Culture On? On the Results of the Research of the Czech School Culture. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON. p. 87. ISBN 90-804722-6-3. 2003.
  21. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie (Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study). In Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela. p. 379-404, 25 pp. ISBN 80-86669-02-5. 2003.

  2002

  1. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy (In Search of the Concept of School Culture). Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, vol. 52, No 2, p. 206-218. ISSN 0031-3815. 2002.
  2. LAZAROVÁ, Bohumíra and Kateřina EMMEROVÁ. Kde děti hledají pomoc (Where do childern look for help). In Novinky v pedagogické a školní psychologii. Zlín: Lingua - Informační a vzdělávací centrum. p. 71-78. ISBN 80-238-8161-2. 2002.
  3. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu (Culture of the school as a subject of research). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, U8, No 1, p. 47-61, 5 pp. ISSN 1211-6971. 2002.
  4. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (zájmy, sociální vztahy, škola) (A description of an 11-year old child (interests, social relationships, school)). In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. p. 372 - 377. ISBN 80-86174-05-0. 2002.
  5. PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (zájmy, sociální vztahy, škola) (A description of an 11-year old child (interests, social relationships, school)). konference Psychologické dny. 2002.
  6. KUNZOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ and Milada RABUŠICOVÁ. Obraz školy a školství v českých médiích. (The image of schools and the educational system in Czech media). In SPFFBU, řada pedagogická, U7. Brno: Masarykova univerzita. p. 99 -110, 11 pp. ISBN 80-210-3120-4. 2002.
  7. MAREŠ, Jan. Postoje adolescentů k sociálnímu prostředí školy. (Adolescent`s Attitudes to Social Environment at Schools). Brno: CVVOE FSS MU. Sborník prezentací. 2002.
  8. BOLZ, Martin and Vladimír JŮVA. Scholeio kai oikonomia (School and economy). In KOLIADIS, Emmanuel. Metrese kai aksiologese tes epidoses gia te diasfalise tes epitychias. 1st ed. Atény: Ellinika grammata. p. 59-76. Qual-Impact. ISBN 960-406-309-X. 2002.
  9. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Support to Schools in the Procurement of Grants - a new challenge for guidance counsellors? In Counsellor profession, passion, calling? Varšava: Stowarzyszenie doradców szkolnych i zawodowych r.p. p. 59. ISBN 83-7210-206-6. 2002.
  10. MAREŠ, Jan. Vývoj vztahu ke škole v adolescenci. (Development of student`s attitudes to school in adolescence). Brno: 5. výroční konference s mezinárodní účastí. 26.9.2002. Učitelé a zdraví. 2002.
  11. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ and Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace (Relationships between School and Family: analysis of the current situation). In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova. p. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7. 2002.
  12. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů (The research on school culture and its potential for evaluation a self-evaluation). E-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, vol. 2, No 1, p. neuvedeno, neuvedeno. ISSN 1213-7499. 2002.
  13. MAREŠ, Jan. Změny postojů ke škole v průběhu adolescence (Changes in Attitudes to School Education During Adolescence). Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc. "Kořeny a vykořenění". 2002.

  2001

  1. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Preventivní protidrogový program na 2. stupni ZŠ (A preventive anti-drug programme at the elementary school). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313. 2001.
  2. RABUŠICOVÁ, Milada and Jiří ZOUNEK. Rodiče jako výchovní a sociální partneři školy - aktuálně a ve vizi Bílé knihy (Parents as educational and social partners of the school - reality and vision of the White Book). In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: PC Brno. p. 72-78. ISBN 80-238-7168-4. 2001.
  3. BOLZ, Martin and Vladimír JŮVA. School And Economics. In SEEBAUER, Renate and Emmanuel KOLIADIS. Assessing for Success. 1. vydání. Brno: Paido. p. 39-52. ISBN 80-7315-006-9. 2001.
  4. MAREŠ, Jan and Stanislav JEŽEK. Sociální prostředí školy očima adolescentů. (School Social Climate from the Adolescent's Perspective). In Novinky v pedagogické a školní psychologii 2001. 1st ed. Hradec Králové: AŠP SR a ČR, Lingua. p. 102-117. ISBN 80-238-8161-2. 2001.
  5. STŘELEC, Stanislav. Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti. (Co-operation between teachers and parents in the fluid atmosphere of school and society). In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost. p. 168-172. ISBN 80-7302-016-5. 2001.
  6. TROJAN, Jakub. Srovnání výuky zeměpisu na středních školách v ČR a SRN (Comparison of geographical education in Czechia and Germany). Geografické rozhledy. Praha, vol. 11, No 1, p. 14-14, 30 pp. ISSN 1210-3004. 2001.
  7. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK and Stanislav OURODA. Studenti moravských středních odborných škol a učilišť, návykové látky a postoje k nim (Students of high schools and training institutions in Moravian region, habit-forming substances and attitudes to them.). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313. 2001.
  8. SIEGLOVÁ, Naděžda. Škola v proměnách času (School as a product of political changes). In Žánrové kontexty v literatuře pro mládež. první. Prešov: Náuka. p. 84-89. ISBN 80-89038-07-7. 2001.
  9. SIEGLOVÁ, Naděžda. Škola v proměnách času (School as a product of political changes). In Žánrové kontexty v literatuře pro mládež. první. Prešov: Náuka. p. 84-89. ISBN 80-89038-07-7. 2001.
  10. LOKŠOVÁ, Irena and Jozef LOKŠA. Teória a prax tvorivého vyučovania. (Theorie and practice of creative teaching.). Prešov: ManaCon. 336 pp. ISBN 80-89040-04-7. 2001.
  11. MUŽÍK, Vladislav. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy (Selected chapters of Teorie and Didactic of Physical Education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 46 pp. ISBN 80-210-2642-1. 2001.
  12. MAREŠ, Jan and Stanislav JEŽEK. Vztah dospívajících ke škole a vzdělání. (Adolescents Attitudes to the School and Education). Moderní vyučování. Praha: Portál, vol. 2001, No 4, p. 2-7. ISSN 1211-6858. 2001.
  13. JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido. 118 pp. ISBN 80-85931-95-8. 2001.

  2000

  1. MACEK, Petr. Adolescenti, vzdělávání, škola. Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, vol. 6, No 2, p. 16-17. ISSN 1211-5886. 2000.
  2. ZOUNEK, Jiří. Česká škola - informační server o českém školství a pedagogice. (Česká škola - information www-server about czech school system and educational science). Pedagogika. Praha: UK Praha, L, No 2, p. 193-194. ISSN 0031-3815. 2000.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Integrace školy a života (Integration of school and art). Praha: Výtvarná výchova, 2000.
  4. OPEKAR, Aleš. Rock ve škole nebo za školou. Ivan Poledňák. In Populární hudba a škola. Praha: Pedagogická fakulta UK. p. 79-83. 2000.
  5. BOLZ, Martin and Vladimír JŮVA. Schule und Ökonomie (School and Economy). Renate Seebauer, Emmanuel Koliadis, Zdeněk Helus ed. In Qualität durch Qualifikation. 1. vyd. Brno: Paido. p. 41-54. ISBN 80-7315-001-8. 2000.
  6. BOLZ, Martin and Vladimír JŮVA. Škola a ekonomika (School and Economy). In SEEBAUEROVÁ, Renate and Emmanuel KOLIADIS. Kvalita cestou kvalifikace. 1. vyd. Brno: Paido. p. 39-51. ISBN 80-85931-93-1. 2000.

  1999

  1. TOUFAROVÁ, Hana. Aerobik pro děti na 1.stupni základní školy. (Aerobic for children at the 1st level of basic school.). In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Brno: Masarykova univerzita. p. 102-104. ISBN 80-210-2246-9. 1999.
  2. ZOUNEK, Jiří. Česká škola slouží české škole. (Czech School serves the Czech schools.). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, vol. 1999, No 4, p. 117-118. ISSN 1211-4669. 1999.
  3. CHALUPA, Petr. K postavení zeměpisu v tvořivé škole v první polovině příštího století (Position of geography in the first half of next century). 1st ed. Brno: MU. 4 pp. Sborník prací č.140. ISBN 80-210-1938-7. 1999.
  4. NOVOTNÝ, Petr. Kritické myšlení proti předsudkům (Critical thinking against prejudices). In Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc: PdF UP v Olomouci. p. 140-142. ISBN 80-902298-3-3. 1999.
  5. BERAN, J. and V. SMÉKAL. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu (Basic school in five years research). 1st ed. Brno: MU Brno. 51 pp. 1999.
  6. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 2. roč., 4.6.1999, 4 pp., 1999.

  1998

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Čeští spisovatelé o škole (Cuech writers about the school). Komenský : časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, roč. 122, 5-6, p. 115-117. ISSN 0323-0449. 1998.
  2. VAŘEJKOVÁ, Věra. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy (Interpretation of the literary text on the first grade of basic school). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 95 pp. ISBN 80-210-1726-0. 1998.
  3. POL, Milan and Bohumíra LAZAROVÁ. Společenské změny a škola: spolupráce učitelů jako klíčový faktor autonomního rozvoje školy. Závěrečná zpráva z výzkumu podporovaného MŠMT. (Social changes and school). Brno: MŠMT-RS 97 124. 92 pp. Závěrečná zpráva. 1998.
  4. JŮVA, Vladimír. Spolupráce školy s kulturními zařízeními (Co-operation of school with amenities). In STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. 1st ed. Brno: Paido. p. s. 118-127, 10 pp. ISBN 80-85931-61-3. 1998.
  5. NOVOTNÝ, Petr. Využití modelů školy jako organizace ve výzkumu vztahu rodiny a školy (Models of school as organization in research on family-school relationship). In Sborník z odborného semináře Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků. Olomouc: UP. p. 82-85. ISBN 80-7067-896-8. 1998.
  6. STŘELEC, Stanislav. Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností (A history of the terms between school, family and the public.). In Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido. p. 165-173. ISBN 80-85931-61-3. 1998.

  1997

  1. POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací (The Development of Relations Between the School and Family.). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, U2, U2, p. 5-34, 29 pp. ISSN 80-210-1753-8. 1997.
  2. JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků (With creativity of teacher to creativity of pupils). 1st ed. Brno: Paido. 133 pp. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8. 1997.
  3. ŠIMONÍK, Oldřich. Výukové projekty (Projekts´ in School). In Alternativní metody a postupy. Brno: PedF MU. p. 44-46. Učební texty 3. ISBN 80-210-1549-7. 1997.

  1996

  1. LOKŠOVÁ, Irena and Jozef LOKŠA. Cez relaxáciu k tvorivosti v škole. (Via relaxation to creativity in school.). Prešov: ManaCon. 194 pp. ISBN 80-85668-32-7. 1996.
  2. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků (Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils). In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1st ed. Brno: Paido. p. s. 109-111, 3 pp. ISBN 80-85931-23-0. 1996.
  3. JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Creativity in work of teacher and pupil). Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1st ed. Brno: Paido. 122 pp. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0. 1996.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Učitelův výklad (Interpretaion in School). In Praktikum didaktických dovedností. Brno: PedF MU. p. 47-51. Učební texty 4. ISBN 80-210-1365-6. 1996.

  1995

  1. BUDIŠ, Josef. Škola, učitel, situace (School. teacher, situation). první vydání. Brno: PAIDO. 72 pp. 1995.
Display details
Displayed: 15/4/2024 22:01