KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO. p. 529-541. ISBN 80-7315-093-X. 2004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools
Name in Czech Primární protidrogová prevence na druhém stupni základní školy
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Halina MATĚJOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. p. 529-541, 13 pp. 2004.
Publisher PAIDO
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/04:00021364
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7315-093-X
UT WoS 000264734800039
Keywords (in Czech) návykové látky; intervence; peer-program; pilotní studie; kohorta; prevence; škola; žáci
Keywords in English habit-forming substances; intervention; peer-programme; pilot study; kohort; prevention; school; pupils
Tags habit-forming substances, intervention, kohort, peer-programme, pilot study, prevention, Pupils, school
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 26/6/2009 17:44.
Abstract
In the years 2000-2002 was done a pilot cohort study among 300 pupils from 10 elementary schools. Children were observed from 7th to 9th class. The whole project was divided in 3 parts: first about all informations about habit-forming substantions, their risk, abuse and dependency, used peer-elemets of work. Second part was addressed to advertising, assertiveness, methods of rejection, third part was dedicated to specific primary prevention and drug scene in the Czech Republic, it summarized attitudes and skills, that could be acquired. The materials to the project were presented at the website: http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/DDD/DDD.htm. In first 2 year of project running were observed statistically significant differences between children from control group and intervention group. The project is a determinate preventive tool, that can decelerate and delay intensity of social pathologies.
Abstract (in Czech)
V letech 2000-2002 byla provedena pilotní kohortová studie na vzorku téměř 300 dětí z 10 základních škol, sledovaných od 7.do 9. třídy. Celý projekt byl rozdělen na 3 části. První byla věnována obecným informacím o drogách, jejich riziku a vzniku závislosti, nenásilně zaváděla do práce s dětmi vrstevnické prvky, druhá se zabývala reklamou, asertivitou, způsoby odmítání, třetí specifickou prevencí a nejběžnějšími návykovými látkami. Shrnovala a připomínala krátce užitečné dovednosti a postoje, které si během programu měly děti osvojit. Pomocí anonymního dotazníku se 16 otázkami byly mapovány znalosti, názory a postoje žáků k návykovým látkám, jejich rodinné zázemí. Materiály k projektu DDD byly vystaveny na Internetu na adrese http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/DDD/DDD.htm, kde si je mohou všichni zájemci prohlédnout a zdarma stáhnout. Pilotní soubor vykazoval v prvních 2 letech chodu projektu DDD významné rozdíly mezi postoji a znalostmi respondentů ovlivněných programem a dětmi z kontrolního souboru. Lze shrnout, že program DDD představuje určitý preventivní nástroj, kterým lze časově odsunout a snížit intenzitu negativních sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek) na zájmovou populační skupinu. V řadě případů nelze zcela negativní trendy zastavit (rostou u skupiny intervenované i kontrolní), avšak v případě cíleného a včasného preventivního zásahu pomaleji a později.
Links
MSM 144100001, plan (intention)Name: Učitelé a zdraví (Psychologický přístup)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Teachers and Health
PrintDisplayed: 23/4/2024 00:19