Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KREJČÍ, M., J. MAYER, D. DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ and O. HORKÝ. Early intervention at the stage of molecular relapse after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Online
  2. DÁVID, Radovan. Vstup prokuratury do občanského soudního řízení dle právní úpravy Ruské federace (The Intervention of Public Prosecutor's Office into the Civil Proceedings in the Legal Regulations of Russian Federation). Online. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis, vol. 2009, No 2, p. 32-38. ISSN 1214-3758

  2008

  1. PETŘÍK, Jaroslav. Does Aid Alleviate Violent Tensions?. Online. Global Change, Peace & Security. Melbourne: Routledge, vol. 20, No 3, p. 305–322, 17 pp. ISSN 1478-1166
  2. PAVLOVSKÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování (Drama education as a bridge for communication within the process of prevention and intervention of children at risk of behaviour disorder). Online. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno. p. 75-75, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6
  3. KALA, Petr and Petr WIDIMSKÝ. Intervenční léčba nemocných s akutním koronárním syndromem ve vysokém věku (Intervention). Online. Cor et Vasa. vol. 50, No 11, p. 418-420. ISSN 0010-8650
  4. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ and Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně (Possibility of the primary prevention of cardiovascular diseases in the nutritional consultancy). Online. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, vol. 54, 7-8, p. 789-790. ISSN 0042-773X
  5. KLENKOVÁ, Jiřina. Narušená komunikační schopnost (Disturbed Communication Ability.). Online. In ŠIMONÍK, Oldřich and Marie VÍTKOVÁ. Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1st ed. Brno: PdF MU. 4 pp. ISBN 978-80-7392-058-6
  6. HRUBÁ, Drahoslava and Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření (The role of the family in the development of some of the childrens attitudes towards smoking and their smoking habits). Online. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, vol. 53, Sup 1, p. 135-140. ISSN 1802-6281
  7. HRUBÁ, Drahoslava and Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Where do our children learn to smoke?. Online. Central European Journal of Public Health. vol. 16, No 4, p. 171-174. ISSN 1210-7778

  2007

  1. MUDRÁK, Jiří. Going all the way: Theories, models and determinants of high achievement development. Online. The New Educational Review. 11/2007, No 1, p. 127-146, 19 pp. ISSN 1732-6729
  2. VOJTOVÁ, Věra. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování (Intervention as self-support for students in risk of behaviour disorder). Online. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido. p. 117-119, 2 pp. ISBN 978-80-7315-150-8
  3. VÍTKOVÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování (Intervention as a self-support for students in risk of behavioural disorders). Online. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido. p. 161-172, 11 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8
  4. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ and Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání (Pedagogy of visually impaired. Texts for long distance studies). Online. Brno: Paido. 124 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1

  2006

  1. STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventionen (Interventions). Online. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin. 234 pp. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1
  2. STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventions. Online. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin. 234 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9
  3. POKORNÁ, Andrea. Je péče o pečující dostatečná (Is the care of caregivers sufficient). Online. Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: SAPIENTIA, 1/2006, No 1, p. 36-41. ISSN 1336-9326
  4. POKORNÁ, Andrea. Je péče o pečující dostatečná? (Is the care of caregivers sufficient?). Online. In Sborník Vedecko odborná konferencia s medzinárodnou účasťou: Komplexná starostlivosť o človeka v hraničných situáciach. Prešov: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Univerzity bl. P.P.Gojdiča v Prešove. p. 177-182. ISBN 80-969449-1-6
  5. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie (Speech Therapy). Online. 1st ed. Praha: Grada publishing. 229 pp. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9
  6. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion (Pedagogical Roots to Inclusion). Online. 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH. 266 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2
  7. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. Online. 1st ed. Berlin: Frank & Timme GmbH. 266 pp. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3
  8. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 1st part.). Online. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 1, p. 3-15. ISSN 0862-0350
  9. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.). Online. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 3, p. 129-144. ISSN 0862-0350
  10. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD" (A pilot preventive project "Narcotics-Reason-Impact"). Online. In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1st ed. MU Brno: PdF MU. p. 391-417, 491 pp
  11. HAMADOVÁ, Petra. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených (Specifics of development and pedagogical intervention in visually impaired). Online. In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. p. 193-242, 49 pp. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9

  2005

  1. FIALA, Jindřich. Projekt zlepšení výživových zvyklostí a profilu rizik nepřenosných onemocnění u seniorské populace města Brna (The project for the improvement in dietary habits and risk profile of noninfectious diseases in elederly population in Brno city.). Online. Česká a slovenská Hygiena. vol. 2, No 4, p. 104-109. ISSN 1214-6722

  2004

  1. FILOVÁ, Hana. Fakultní cviční učitelé v reflexi studentů učitelství primární školy (Cooperative Teachers in Reflection of the Students of the Primary Education). Online. In LUKÁŠOVÁ KANTORKOVÁ, H. (ed.) Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Sborník Výzkumného záměru organizace VZO: msm 1745000. Ostrava: PedF OU. p. 187-198, 10 pp. ISBN 80-7042-376-5
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Children Education programmes of smoking prevention and the specific role of the teachers. Online. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. Teachers and Health. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 299-306. ISBN 80-210-3634-6
  3. ŠIMONÍK, Oldřich. Intervence předmětových didaktiků do rozvíjení pedagogických dovedností. Výzkumná zpráva (Intervention didactics to the evolution pedagogic skill. Report on research.). Online. Brno: PedF MU. 5 pp
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe (subject didactics and teaching practice). Online. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU. p. 1-3. ISBN 80-210-3474-2
  5. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. Online. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO. p. 529-541. ISBN 80-7315-093-X
  6. HAVEL, Jiří. Vstupy cvičných učitelů do rozvíjejících se pedagogických dovedností studentů (The Interventions of Cooperative Teachers to Development of Student`s Pedagogical Skills). Online. In Vedenie študenta na odbornej učitelskej praxi. Odborná učitelská prax v štúdiu učitelstva pre 1. stupeň základnej školy. 1st ed. Banská Bystrica: PdF UMB. p. 31-35. pedagogika. ISBN 80-8055-899-X

  2003

  1. VÍTKOVÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Poradenství v rámci školy (Councelling in the school). Online. In Otázky speciálně pedagogického poradenství. 1. vyd. Brno: MSD. p. 176-182. ISBN 80-86633-08-X

  2002

  1. FILOVÁ, Hana. Intervence cvičných učitelů v procesu vytváření pedagogických dovedností studentů učitelství primární školy (Teacherś Educators Intervention into Process the Pedagogical Skills Developing of the Primary SchoolsTeacher Students). Online. In Spolupráca univerzity a škol (Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie "Cvičný učitel"). Banská Bystrica: Pedagogická fakulty Univerzity Mateja Bela a Vzdelávacia nadácia Jana Husa. p. 151-160. ISBN 80-8055-638-5
  2. HORKA, Hana. Mikrovýstupy jako prostředek intervence do dovednostní struktury studenta (Microteaching as a tool for intervention into pedagocical skils teachers students). Online. In Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických dovedností. první. Brno: Paido. p. 119-126. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-035-2

  2000

  1. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Igor CRHA and Hana HRSTKOVÁ. Výsledky intervence zaměřené na zlepšení výživy českých těhotných a kojících žen (Results of intervention focused on nutrition improvement of czech pregnant and breast-feeding women). Online. Slovenská gynekológia a porodníctvo. Bratislava: Slovenská gynekologicko-porodnická spol., vol. 7, No 3, p. 140-143. ISSN 1335-0862

  1998

  1. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Budou v r.2000 na lékařské fakultě MU v Brně pouze nekouřící absolventi ? (Will only non-smoking graduates leave Medical Faculty, Masaryk University, Brno in 2000 ?). Online. Alkohol a drogová závislosť. Bratislava: V-Obzor, vol. 33, No 4, p. 215-222. ISSN 0862-0350
  2. FIALA, Jindřich. Projekt podpory zdraví jako součást přípravy budoucích lékařů: výsledky brněnského projektu "Poznej a zlepši svoje zdraví" (Health promotion project, part of the training of future doctors:results of the Brno project "Know and improve your health"). Online. Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 43, No 1, p. 34-44. ISSN 1210-7840

  1996

  1. FIALA, Jindřich and Zuzana BRÁZDOVÁ. "Know and improve your health":Symbiosis of preventive projct and preventive medicine education at the Medical faculty in Brno. Online. Central European Journal of Public Health. vol. 4, No 4, p. 257-262. ISSN 1210-7778
Display details
Displayed: 23/4/2024 22:44