Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. BAZALOVÁ, Barbora. . Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Elementary Education). Online. In Konference Jihlava: Školní integrace a její význam pro kvalitu života osob s postižením
  2. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Michal RAUS and Tatiana KIMÁKOVÁ. A survey into basic school pupils´ lifestyle. Online. Central European Journal Occupational and Environmental Medicine. Budapest: The Occupational Health Foundation, vol. 14, No 1, p. 40-41. ISSN 1219-1221
  3. KNECHT, Petr and Veronika NAJVAROVÁ. Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. (How students see textbooks? Suggestions for textbook development and textbook research). Online. In Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Paido. p. 107-120. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4
  4. KUBIATKO, Milan. O mylných představách žáků (About pupils misconceptions). Online. 4 pp. ISSN 1210-3349
  5. NAGY, Tibor, Milan KUBIATKO and Soňa NAGYOVÁ. Postoje žiakov v spojitosti s prípravou učiteľov v problematike implementácie IKT do vyučovacieho procesu (Pupils attitudes in the connection with preparation of teachers toward problematic of ICT implementation into learning process). Online. Informatika v škole. vol. 17, 33/34, p. 20-24. ISSN 1335-616X
  6. ŽEMLIČKOVÁ, Martina, Soňa NAGYOVÁ, Milan KUBIATKO and Tibor NAGY. Problematika drogových závislostí očami žiakov vybraných škôl - Lokalita Bratislava a Orava (Drug Addiction from the pupils point of view - Bratislava and Orava). Online. Biológia - Ekológia - Chémia. vol. 12, No 3, p. 2-4. ISSN 1335-8960
  7. KOHOUTEK, Rudolf and Eva FILÍPKOVÁ. Psychotraumatizing of pupils, students and teachers at czech schools. Online. In Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MSD, s.r.o. p. 90-96, 6 pp. School and Halth in 21 Century. ISBN 978-80-7392-073-9
  8. ZÁHUMENSKÁ, Silvia, Soňa NAGYOVÁ and Milan KUBIATKO. Skúsenosti žiakov s legálnymi drogami (Pupils experiences with legal drugs). Online. 3 pp. ISSN 1210-3349
  9. FRIEDMANN, Zdeněk and Bohumíra LAZAROVÁ. The role of basic schools in vocational guidance for pupils: on the situation in the Czech Republic. Online. In International conference on educational sciences. EMU, Famagusta: Eastern Mediterranean University. p. 16-20. ISBN 978-975-8401-66-6
  10. JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt (Textbooks as curriculum project: visual elements in geography textbooks - thesis). Online. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů
  11. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! (Teach Children Anorexia Risks!). Online. Psychologie DNES. Praha: Portál, vol. 14, No 6, p. 35-36. ISSN 1212-9607
  12. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (Education of Pupils with Impaired Communication Abilities). Online

  2007

  1. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy (The knowledge of pupils in the second grade of primary school about certain trendy ways of decorating the human body and its health risks and how do children view it). Online. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, vol. 17, 1-2, p. 18-37. ISSN 1211-2720
  2. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. Online. In Finsko, Jyväskylä, University of Applied Sciences.
  3. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu (Characteristics of crucial moments of lifestyle of pupils before entering high school). Online. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 30-39, 83 pp. ISBN 978-80-86633-90-9
  4. BAZALOVÁ, Barbora. Integration Approaches in the Czech Republic. Online. In Švédsko, Mid Sweeden University, Härnösand
  5. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. Online. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6
  6. KUBIATKO, Milan and Pavol PROKOP. Pupils misconceptions about mammals. Online. Journal of Baltic Science Education. vol. 6, No 1, p. 5-14. ISSN 1648-3898
  7. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. Online. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 225-247, 904 pp. ISBN 978-80-7315-138-6
  8. KUBIATKO, Milan. Úroveň využívania IKT v prírodovedných predmetoch a biológii z pohľadu žiakov a učiteľov (The level of ICT using in the scince subjects and biology from the pupils and teachers point of view). Online. Naša škola. vol. 11, 3-4, p. 50-53. ISSN 1335-2733
  9. PROKOP, Pavol, Alžbeta HORNÁČKOVÁ and Milan KUBIATKO. Vplýva učiteľ na postoje žiakov k paleontológii? (Does teacher influence students attitudes toward paleontology?). Online. In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha: Univerzita Karlova. p. 117-121. ISBN 978-80-87139-03-5
  10. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol (The knowledge of pupils in the second grade in five primary schools in brno about the problems of eating disorders and the possibilities of its prevention). Online. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, vol. 17, 1-2, p. 1-17, 18 pp. ISSN 1211-2720

  2006

  1. KUBIATKO, Milan, Pavol PROKOP and Jana FANČOVIČOVÁ. Analýza odpovedí žiakov ako prostriedok na zisťovanie a odhaľovanie miskoncepcií vo vyučovaní biológie (The analyse of pupils´ answers as a tool for finding and discovering their misconceptions in biology teaching). Online. In Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych (Research in didactics of science). Krakow: JAXA Sp. z o.o. p. 225-228. ISBN 83-85886-12-5
  2. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 1st part.). Online. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 1, p. 3-15. ISSN 0862-0350
  3. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.). Online. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, vol. 41, No 3, p. 129-144. ISSN 0862-0350
  4. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD" (A pilot preventive project "Narcotics-Reason-Impact"). Online. In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1st ed. MU Brno: PdF MU. p. 391-417, 491 pp
  5. STŘELEC, Stanislav and Jana KRÁTKÁ. The Support of the Health of pupils by the activities of the Class-Teacher. Online. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Brno: Paido. p. 383-394. ISBN 978-80-7315-119-5

  2005

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka. K problematice učebního stylu dětí školního věku na tradičních a daltonských školách (Issues of Learning Styles of Traditional and Dalton Primary School Pupils). Online. In Heller, D., Procházková, J., Sobotková, I. (Eds.). Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování. Sborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004. 1st ed. Olomouc: FF UP v Olomouci ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. p. 28. ISBN 80-244-1059-1
  2. ŽEMLIČKOVÁ, Martina, Soňa NAGYOVÁ, Milan KUBIATKO and Katarína UŠÁKOVÁ. Problematika drogových závislostí očami žiakov vybraných škôl (The problematics of drug addiction from the pupils point of view). Online. Biológia - Ekológia - Chémia. vol. 10, No 4, p. 24-27. ISSN 1335-8960
  3. KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". Online. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5
  4. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. Online. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5
  5. REITTEREROVÁ, Vlasta. The Hába "School". Online. Czech Music. Praha: Czech Music Information Centre, vol. 2005, No 3, p. 9-17, 8 pp. ISSN 1211-0264
  6. KUBIATKO, Milan and Katarína UŠÁKOVÁ. Vplyv IKT na záujem žiakov o biológiu z pohľadu učiteľov (The influence of ICT on the pupils interest about biology from the teachers view). Online. Informatika v škole. vol. 14, No 30, p. 33-37. ISSN 1336-7323
  7. BARTONOVA, Miroslava. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole se zaměřením na SPU (Education of pupils with special educational needs at basic school with specialization on specific learning difficulties). Online

  2004

  1. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. Online. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO. p. 529-541. ISBN 80-7315-093-X

  1998

  1. REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába, seine Schule und seine Zeitgenossen (Alois Hába, his school and his contemporaries). Online. In Přednášky z XLI. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze. p. 241 - 253. ISBN 80-85899-4

  1993

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj v základní etapě přípravy žactva (Excercises ability and development on improve stage measures in the pupils). Online. Brno: ČSTV, sekce atletiky. 10 pp. Metodický materiál

  1991

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Obecná vytrvalost žáků (Endurance in the pupils). Online. Praha: St.ped.nakl. Praha. 4 pp. Komenský 115, č. 5-6

  1986

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. O vytrvalostních schopnostech žáků (Endurance ability the pupils). Online. Praha: St.ped.nakl. Praha. 5 pp. Komenský 111, č. 4
Display details
Displayed: 23/4/2024 21:40