Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

  1. VONDRÁČKOVÁ, Petra and David ŠMAHEL. Internet Addiction. In Larry D. Rosen, Nancy Cheever, L. Mark Carrier. The Wiley Handbook of Psychology, Technology and Society. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2015, p. 469-484. Wiley Handbook, 1. ISBN 978-1-118-77202-7.
  2. BLINKA, Lukas. Online závislosti (Online addictions). Praha: Grada, 2015, 200 pp. Psyché. ISBN 978-80-247-5311-9.

  2012

  1. ŠMAHEL, David and Lukáš BLINKA. Excessive Internet Use among European Children. In Children, risk and safety on the internet. Bristol: The Policy Press, 2012, p. 191 - 203. ISBN 978-1-84742-882-0.

  2009

  1. ŠMAHEL, David, Anna ŠEVČÍKOVÁ, Lukáš BLINKA and Martina VESELÁ. Abhangigkeit und Internet-Applikationen: Spiele, Kommunikation und Sex-Webseiten (Addiction and Internet Applications: Games, Communication and Sexual Web Sites). In Gesundheit und Neue Medien. Berlin: SpringerWienNewYork, 2009, p. 235-260, 16 pp. Psychologische Aspekte der Interaktion mit Informa. ISBN 978-3-211-72014-1.
  2. SEKOT, Aleš. Aktuální problémy sociální patologie (Topical issues of social pathology). Brno: IMS, 2009, 105 pp. Sociální pedagogika.
  3. ŠMAHEL, David, Petra VONDRÁČKOVÁ, Lukáš BLINKA and Sergio GODOY-ETCHEVERRY. Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden. In World Wide Internet: Changing Societies, Economies and Cultures. Macao. Macao: University of Macau, 2009, p. 544-582, 36 pp. World Internet Project. ISBN 978-99937-986-4-4.
  4. KUČEROVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Dagmar VRŠKOVÁ, Michal NĚMEČEK and Alexandra ŠULCOVÁ. Depressive-like behaviour and aripiprazole increase the drug intake in I.V. self-administration model in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2009, vol. 19, Suppl. 3, p. 659-660. ISSN 0924-977X.
  5. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR (Minimal Preventive Programme as an Effective Tool in Fighting against Addiction at Primary and Secondary Schools in the Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2009, p. 182-190, 254 pp. ISBN 978-80-7392-088-3.

  2008

  1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1st ed. Brno: PdF MU, 2008, 66 pp. Výzkumná zpráva.
  2. ŠMAHEL, David, Lukáš BLINKA and Ondřej LEDABYL. Playing MMORPGs: Connections between Addiction and Identifying with a Character. CyberPsychology & Behavior. New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2008, vol. 2008, No 11, p. 715-718. ISSN 1094-9313.
  3. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Primary Prevention of Pathological Addictions). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 453-464, 512 pp. ISBN 978-80-7392-022-7.
  4. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Marta VALENTOVÁ and Petr PETRÁŠ. Realizace Minimálního preventivního programu v podmínkách základní a střední školy (Implementation of Minimal Preventive Programme in Primary and Secondary School Conditions). In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1st ed. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008, p. 19-20, 52 pp. ISBN 978-80-7392-044-9.

  2007

  1. KACHLÍK, Petr. Jak na tom jsem, pane doktore, aneb Setkání dvou hypochondrů s jedním lékařem. Tentokrát o závislostech všeho druhu. (What is it like, Mr. Doc? Meeting two Valetudinarians and one physician. This time about all type of addictions.). 1st ed. Brno: Český rozhlas Brno, 2007.
  2. KONEČNÝ, Štěpán and David ŠMAHEL. Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika? (People on the Internet: possible gains and risks). In Heller, D.; Mertin, V.; Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 2006 : Prožívání sebe a měnícího se světa : sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. Olomouc: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007, p. 10-16, 6 pp. ISBN 978-80-7308-185-0.
  3. RAŠTICOVÁ, Martina. Vzrušující nákupy bez placení (Exciting shopping without paying). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2007, vol. 2007, No 2, p. 20-23. ISSN 1211-5886.
  4. ŠULCOVÁ, Alexandra. Workshop: Závislosti a poruchy příjmu potravy; neurobiologie a komorbidity (Workshop: Addiction and Eating Disorders; Neurobiology and Comorbidities). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, vol. 11, No 4, p. 248-248. ISSN 1211-7579.
  5. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS and Alexandra ŠULCOVÁ. Zvířecí modely závislostí (Animal models of addiction). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, vol. 11, Suppl. 2, p. 46-47. ISSN 1211-7579.

  2006

  1. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Jana KUČEROVÁ and Alexandra ŠULCOVÁ. Endocannabinoid system activity and methamphetamine addiction. In Book of Abstracts. 2006.
  2. ŠULCOVÁ, Alexandra and Daniela JEŽOVÁ. Glutamatergics and addiction. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS, 2006, vol. 44, No 3, p. 130-132. ISSN 0960-7560.
  3. WIEGEROVÁ, Adriana and Tomáš ČECH. Projekt tematów wychowania antynarkotykowego w programach nauczania 1. stopnia Skoły Podstawowej w Czechach i na Słowacji (Project of anti-drug education subjects in the first grade education program in Czech republic and Slovakia). Paedagogica at utilitatem disciplinae. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006, vol. 2006, No 2, p. 57-62. ISSN 1895-6459.
  4. ČECH, Tomáš. Úvod do sociální patologie. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU. Katedra sociální pedagogiky, 2006.
  5. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí (Abuse of habit-forming substances, primary prevention of addictions). 1st ed. 2006.

  2004

  1. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŠULCOVÁ, Pavel THEINER, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Andrea CEJPKOVÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ and Leoš LANDA. Central/East European C.I.N.P. Regional Meeting. 2004.
  2. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín (Drugs and chicane at the infant school. A report about research pilot study, mapping drug abuse, chicane occurrence and attitudes towards them at selected infant schools in District Zlin, Moravia Region.). 1st ed. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  3. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy (A pilot project DRI (Drugs-Reason-Impact) focused on primary prevention of addictions at elementary school). Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2004, vol. 4, No 2, p. 136-153. ISSN 1213-3841.
  4. KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule (Prevetion of addictions - a pedagogic task for school). In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1st ed. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2004, p. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4.

  2003

  1. SULCOVA, Alexandra and Steven GOLDBERG. The neurobiology of methamphetamine abuse. Adiktologie. R, Tišnov: Sdružení SCAN, 2003, vol. 3, No 2, p. 13-23, 10 pp. ISSN 1213-3841.

  2002

  1. ŠEVČÍK, Pavel, Radovan HŘIB and Marek HAKL. Některé aspekty dlouhodobého použití opioidů v léčbě chronické nenádorové bolesti. (Some aspects of long-term use of opioids in the management of chronic non-cancer pain.). Bolest. Praha: ČLS JEP - TIGIS s.r.o., 2002, vol. 5, No 1, p. 34-37. ISSN 1212-0634.
  2. ŠULCOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Leoš LANDA and Miroslav DOSTÁLEK. Psychopharmacology of Cannabis and Ecstasy. 2002.
  3. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnanými a zneužíváním návykových látek II. Metodika a výsledky výzkumu. Alkoholizmus a drogové závislosti. (Relations between unemployment and habit - forming substantions abuse II. Methodic and results research. Alcoholism and habit-forming substantion abuse.). Bratislava: Obzor, 2002. Protialkoholický obzor.

  2001

  1. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek I. Přehled údajů. Alkoholizmus a drogové závislosti. (Relation between unemployment and habit-forming substantions abuse I. Summary of datas. Alcoholism and drug dependences.). Bratislava: Obzor, 2001. Protialkoholický obzor.
Display details
Displayed: 18/5/2024 10:02