KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně (A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: ČLS JEP. p. 272-288. ISBN 80-7329-107-X. 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně
Name in Czech Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně
Name (in English) A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Ostrava, Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu, p. 272-288, 17 pp. 2005.
Publisher ČLS JEP
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/05:00015179
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7329-107-X
Keywords in English questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates
Tags habit-forming substances, prevention, Program, questionnaire, survey, undergraduates, University
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 2/6/2006 19:17.
Abstract
V roce 1997 proběhlo anonymní dotazníkové šetření, zaměřené na užívání drog a na postoje k nim u 1567 posluchačů 6 fakult Masarykovy univerzity v Brně. 75 % respondentů pilo alkohol alespoň jednou týdně, 30 % alespoň jednou týdně kouřilo tabák. Ze zakázaných látek bylo nejčastěji konzumováno konopí, následovaly halucinogeny, diskotékové drogy, pervitin, kokain a opiáty. V 80% šlo o 1-2 pokusy, méně často 3-5, výjimečně i více. K první drogové zkušenosti nejčastěji vedla zvědavost, touha po příjemných pocitech, potřeba psychické relaxace a družnosti.U respondentů existoval silný rozpor mezi znalostmi, vnímáním rizika a následným chováním. Je třeba podporovat bezdrogovou zónu na akademické půdě, prosazovat zásady zdravého životního stylu, studenty vhodně motivovat, v případě problémů jim pomáhat.
Abstract (in English)
In 1997 was realized a anonymous survey via questionnaire among 1567 university students from 6 faculties of Masaryk University in Brno. It was focused on abuse of habit-forming substantions and attitudes to them. 75 % of respondents drinks alcoholic beverages once a week at least, 30 % of respondents smokes tobacco once a week at least. From illegal substantions are most frequently consumed hemp, hallucinogens, dancing drugs, speed, cocaine and opiates. 80 % of consumption were 1 or 2 experiments, less frequently from 3 to 5, rarely more. Reasons of first drug experiment were most often curiosity, craving for pleasant sensations, need of psychological relaxation and gregariousness. In file of respondents exists a strong contrast among knowledges, risk perception and consequent behavior. It is necessary support drug-free zone at the academic ground, promote principles of healthy lifestyle, motivate university students opportunely, help them in their problems.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 22/4/2024 23:21