Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

  1. KOLEJKA, Jaromír and Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita (Pre-industrial and post-industrial landscape in Moravia: concept and reality). In Černušáková Linda. Venkovská krajina 2017. 15. ročník mezinárodní mezioborové konference. 1st ed. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii - Regiomální organizace CZ-IALE, Ekologický institut Veronica. p. 57-66. ISBN 978-80-7458-095-6. 2017.
  2. TLAPÁKOVÁ, Lenka, Jiří ŽALOUDÍK and Jaromír KOLEJKA. Thematic survey of subsurface drainage systems in the Czech Republic. Journal of Maps. Kingston: School of Earth Sciences and Geography, Kingston University, vol. 13, No 2, p. 55-65. ISSN 1744-5647. doi:10.1080/17445647.2016.1259129. 2017.

  2013

  1. VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageism and Age discrimination: Decade of (No) Change?“. In British Society of Gerontology´s 42nd Annual Conference; Velká Británie, Oxford,. 2013.

  2009

  1. FRANTÁL, Bohumil and Josef KUNC. Rozvoj větrné energetiky v ĆR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace (Wind power development in the CR: localization, realization and perceptional aspects of the innovation diffussion.). In BIČÍK, Ivan and Jan KABRDA. Udržitelná krajina: rozika teritoriálních polarizací (7. Česko-slovensko-polské geografické seminárium - Sedlec-Prčice, 1.-5. června 2009, Sborník abstraktů). 2009.

  2008

  1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 141-164, 23 pp. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1st ed. Brno: PdF MU. 66 pp. Výzkumná zpráva. 2008.
  3. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity (Habit-forming Substances, its Consuption, Attitudes and Opinions of Masaryk University Students). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7. 2008.
  4. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD. p. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7. 2008.
  5. FRANTÁL, Bohumil. Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR. (Social-geographical analyses of public perception and attitudes towards the wind power development in the CR.). In Větrná energie v ČR 2008. 2008.
  6. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti (Ageing, age, and discrimination - new context). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 233 pp. EDIS. ISBN 978-80-210-4627-6. 2008.
  7. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! (Teach Children Anorexia Risks!). Psychologie DNES. Praha: Portál, vol. 14, No 6, p. 35-36. ISSN 1212-9607. 2008.
  8. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věková diskriminace - pohled sociologa (Age discrimination - sociolgical view). In Věková diskriminace v ČR. 2008.
  9. VIDOVIĆOVÁ, Lucie and Jan LORMAN. Život v domovech pro seniory. Problémy týrání, zneužívání a zanedbávání péče v domovech pro seniory. Zpráva z výzkumu. (Life in the rest homes. Elder abuse, neglect and mistreatment. Research report.). Praha: Úřad vlády ČR. 24 pp. X. 2008.
  10. CHYTRÝ, Milan and Zdeňka LOSOSOVÁ. 17th International Workshop European Vegetation Survey. Using phytosociological data to address ecological questions. 1-5 May 2008, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Abstracts and Excursion Guides. 2008.

  2007

  1. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Věková diskriminace a antidiskriminační legislativa ve veřejném mínění (Age discrimination and antidiscrimination legislation in public opinion). In Rovné příležitosti pro všechny - stejné podmínky nejen na trhu práce. 2007.
  2. FRANTÁL, Bohumil. Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, vol. 13, No 11, p. 19-19. ISSN 1211-0507. 2007.
  3. FRANTÁL, Bohumil. Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 5 pp. 2007.

  2006

  1. VÁCLAVÍK, David and Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ. Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v české republice v letech 1989-2000 (Institutionalized Forms ofReligiosity and its Manifestations in the Czech Republic in 1989 - 2000). Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 14/2006, No 2, p. 45-64. ISSN 1210-3640. 2006.
  2. ZEZULA, Pavel. Scalable Similarity Search in Computer Networks. In Advances in Databases and Information Systems. LNCS 4152. Berlin: Springer. p. 3-3. ISBN 3-540-37899-5. 2006.
  3. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Stan, potrzeby i perspektywy diagnostyki psychologicznej w Republice Czeskiej (Conditions, demands, and prospects of psychological assessment in the Czech Republic). Czasopismo Psychologiczne. Poznań, Polsko: Instytut Psychologii UAM, vol. 12, No 1, p. 7-19. ISSN 1425-6460. 2006.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně (A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: ČLS JEP. p. 272-288. ISBN 80-7329-107-X. 2005.
  2. KALLABOVÁ, Eva and Bohumil FRANTÁL. Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst. In VAISHAR, Antonín and Vladimír IRA. Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR. p. 108-116, 8 pp. ISBN 80-86407-05-5. 2005.
  3. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání (Addictions problem at theUniversity Students and Possibilities of its Solution). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o. p. 56-69, 144 pp. ISBN 80-7302-096-3. 2005.
  4. KNOLLOVÁ, Ilona, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ and Ondřej HÁJEK. Stratified resampling of phytosociological databases: some strategies for obtaining more representative data sets for classification studies. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, vol. 16, No 4, p. 479-486. ISSN 110-9233. 2005.
  5. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, vol. 40, No 4, p. 193-221. ISSN 0862-0350. 2005.
  6. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, vol. 40, No 5, p. 259-282. ISSN 0862-0350. 2005.

  2004

  1. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín (Drugs and chicane at the infant school. A report about research pilot study, mapping drug abuse, chicane occurrence and attitudes towards them at selected infant schools in District Zlin, Moravia Region.). 1st ed. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  2. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy (A pilot project DRI (Drugs-Reason-Impact) focused on primary prevention of addictions at elementary school). Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, vol. 4, No 2, p. 136-153. ISSN 1213-3841. 2004.

  2003

  1. CHYTRÝ, Milan and Marie RAFAJOVÁ. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, vol. 75, No 1, p. 1-15. ISSN 0032-7786. 2003.

  2002

  1. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích (Survey of the psychological assessment methods, currently used in the Czech Republic). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita. p. 29-36. ISBN 80-210-2832-7. 2002.
  2. SRBA, Jiří. Roadmap of Infinite Results. Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science. Bratislava: EATCS, vol. 2002, No 78, p. 163-175. ISSN 78. 2002.
  3. NOVOTNÝ, Petr. Teachers and Innovation; Opening Stage of an Exploration of Today's Practice. In Education-Line. Leeds: University of Leeds. p. 1. 2002.

  2001

  1. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK and Lenka VAŠKOVÁ. Elektrotechnický průmysl v ČR: minulost a současnost (historický a regionálně geografický přehled) (The electrotechnic industry in the Czech republic: through the ages and concurrence (historical and regional - geographical survey)). In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 89-94. ISBN 80-210-2664-2. 2001.

  2000

  1. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Vít GRULICH and Jiří DANIHELKA. Flóra cévnatých rostlin (Flora of vascular plants). In Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 107-180. ISBN 80-210-2386-4. 2000.
  2. VICHEREK, Jiří, Kateřina ŠUMBEROVÁ and Vladimír ŘEHOŘEK. Vegetace (Vegetation). In Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 181-288. ISBN 80-210-2386-4. 2000.

  1996

  1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Vladimír HAŠEK and Miroslav PLAČEK. Archeogeofyzikální prospekce odstraněného hradu ve Valticích ve vztahu ke stavebně historické analýze zámku (Achaeogeophysical Surveys of a Vanished Castle at Valtice in Relationship to a Historical Analysis of the Chateau's Construction.). In Castellologica Bohemica. 1st ed. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha. p. 119-128. ročník 5. ISBN 80-901934-5-5. 1996.

  1995

  1. TIBERIO, Paolo and Pavel ZEZULA. Storage and Retrieval: Signature File Access. In Encyclopedia of Microcomputers. 1st ed. New York: Marcel Dekker, INC. p. 377-403. Volume 16. ISBN 0-8247-2714-2. 1995.
Display details
Displayed: 18/4/2024 13:14