KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity (Habit-forming Substances, its Consuption, Attitudes and Opinions of Masaryk University Students). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity
Name in Czech Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity
Name (in English) Habit-forming Substances, its Consuption, Attitudes and Opinions of Masaryk University Students
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marie HAVELKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Prevence závislostí ve škole, p. 25-45, 21 pp. 2008.
Publisher MSD, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00042420
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7392-077-7
Keywords (in Czech) Dotazník; návykové chování; návykové látky; patologické závislosti; postoje; studenti; studie; univerzita; užívání
Keywords in English Questionnaire; addictive behaviour; habit-forming substances; pathological addictions; attitudes; students; survey; university; substance abuse
Tags addictive behaviour, attitudes, habit-forming substances, pathological addictions, questionnaire, students, Substance Abuse, survey, University
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 3/5/2011 14:51.
Abstract
Příspěvek informuje o vybraných výsledcích, které byly získány pomocí anonymního dotazování studentů Masarykovy univerzity v r. 2006. Bylo osloveno téměř 10000 prezenčních studentů všech fakult, otázky se týkaly jejich zkušeností s návykovými látkami a chováním, postojů a názorů spojených s drogovou problematikou. Hodnocení situace ukázalo, že téměř 40 % respondentů během posledních 7 dnů před studií kouřilo tabák. Prakticky 99 osob ze 100 během života někdy pilo alkohol, ženy spíše příležitostně, muži pravidelně, téměř tři čtvrtiny oslovených konzumovaly alkohol během posledních 7 dnů před studií. Černou kávu pila polovina respondentů během posledních 7 dnů před dotazováním. Marihuanu konzumovalo v posledních 30 dnech 16 % z celého souboru, více než 10krát ji užívalo 45 % oslovených, dominovali muži. Konzumace halucinogenů v posledních 30 dnech se vyskytla u téměř 1 % oslovených, většinou šlo o 1-3 experimenty. Léky s tlumivým účinkem non lege-artis užilo 1-10 krát v životě zhruba 40 %, pětina častěji než 10krát. Taneční drogy užilo v posledních 30 dnech 0,7 % souboru (převažovali muži), na automatech v poslední měsíci hrálo 6 % dotazovaných. Alespoň jednu životní zkušenost s tzv. 'tvrdými' drogami získalo méně než 5 % dotazovaných, častěji muži, první kontakty s nimi spadaly do intervalu 15-18 let a do období rané dospělosti, u poloviny souboru šlo o 1-3 experimenty. Přibližně 1 respondent z 10 se setkal s dealerem drog na akademické půdě, obdobně četné byly i kontakty s falšovanými a ředěnými látkami. Řada látek je pro studenty snadno obstaratelná, zvl. konopí, halucinogeny a taneční drogy. K experimentům zvl. s 'měkkými' drogami zaujímají velmi tolerantní postoje.
Abstract (in English)
The contribution informs about selected results that was gained from anonymous inquiry of Masaryk University students in 2006. Almost 10 000 full-time students from all faculties were addressed, questions were related to their experiences with habit-forming substances and behaviour, attitudes and opinions connected to the drug problems. Appraisal of the situation shows that almost 40 per cent of respondents smoked tobacco during the last 7 days before the study. Practically, 99 from 100 people ever in their life drank alcohol, women rather occasionally, men regularly, almost three quarters of addressed students consumed alcohol during the last 7 days before questioning. Half of respondents drank black coffee during the last 7 days before questionning. Sixteen per cent of all the addressed students consumed marihuana during the last 30 days, more than 10 times marihuana was consumed by 45 per cent of addressed students, men dominated. Almost 1 per cent of respondents consumed hallucinogens during the last 30 days, it were mostly 1 to 3 experiments. Tranquilizers were taken non lege-artis from 1 to 10 times by 40 per cent students ever in their life, fifth of them took it more often than 10 times. Dance drugs were consumed by 0,7 per cent of respondents during the last 30 days (men dominated), gaming machines were used by the 6 per cent of respondents. At least one experience in previous life with 'hard' drugs had less than 5 per cent of respondents, more often men, first contacts with it were established in the period from 15-18 years to early adulthood, half of the respondents was only about 1 to 3 experiments. Approximately 1 respondent of 10 met a drug dealer in academic environment, the contacts with fake and diluted substances are similarly frequent. Numerous substances are easy to obtain for students, especially hemp, hallucinogens and dance drugs. Students take a very tolerant attitude to the experiments with 'soft' drugs.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 21/4/2024 22:20