Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 141-164, 23 pp. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
  2. LOKOČ, Radim and Pavel HRALA. Analýza postojů zemědělců k energetickým plodinám (Farmers analysis to the energy crop). In Udržitelná energie a krajina. 1st ed. Brno: Veronica, 2008, p. 26-32. ISBN 978-80-904109-0-9.
  3. SCHOENMAECKERS, Ron, Mark CALLENS, Lieve VANDERLEYDEN and Lucie VIDOVIČOVÁ. Attitudes towards population ageing and older people. In Höhn, C., Avramov, D., Kotowska, I. (eds.) 2008. People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study. 1st ed. Wiesbaden: Springer, 2008, p. 211-239, 28 pp. European Studies of Population , Vol. 16/2. ISBN 978-1-4020-6690-0.
  4. PROKOP, Pavol and Milan KUBIATKO. Bad wolf kills lovable rabbits: childrens attitudes toward predator and prey. Electronic Journal of Science Education. 2008, vol. 12, No 1, p. 55-70. ISSN 1087-3430.
  5. HORKÁ, Hana. Ecological Education (Environmental Education). In Pregraduate Teacher Training 1. první. Brno: PdF MU, 2008, p. 23-40, 17 pp. pedagogika. ISBN 978-80-7392-057-9.
  6. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity (Habit-forming Substances, its Consuption, Attitudes and Opinions of Masaryk University Students). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
  7. HALÁKOVÁ, Zuzana and Milan KUBIATKO. Obľúbenosť používania počítačov študentmi gymnázií (The popularity of computer usage among secondary grammar schools students). Informatika v škole. 2008, vol. 17, No 35, p. 33-36. ISSN 1335-616X.
  8. PROKOP, Pavol, Milan KUBIATKO and Jana FANČOVIČOVÁ. Slovakian pupils knowledge of, and attitudes toward birds. Anthrozoös. 2008, vol. 21, No 3, p. 221-235. ISSN 0892-7936.
  9. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! (Teach Children Anorexia Risks!). Psychologie DNES. Praha: Portál, 2008, vol. 14, No 6, p. 35-36. ISSN 1212-9607.

  2007

  1. SVOBODA, Pavel. Attitudes of University Teachers to ICT. In Simulation and Distance Learning. Brno: The CATE 2007 Conference Brno, 2007, 6 pp. ISBN 978-80-7231-240-5.
  2. SVOBODOVÁ, Zora. Attitudes to sports activities in life and their developement. In 4 th FIEP European Congress. 2007,Issue 1. Bratislava: END, spol.s.r.o., 2007, p. 132. ISBN 978-80-969343-9-3.
  3. KUBIATKO, Milan and Pavol PROKOP. Bojíte sa upírov? Postoje študentov VŠ k netopierom (Are you afraid of vampires? Students attitudes toward bats). In Študentská vedecká konferencia 2007, 2. zväzok – chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia. Bratislava: KARTPRINT, 2007, p. 286-288. ISBN 978-80-88870-65-4.
  4. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy (The knowledge of pupils in the second grade of primary school about certain trendy ways of decorating the human body and its health risks and how do children view it). Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, vol. 17, 1-2, p. 18-37. ISSN 1211-2720.
  5. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU (A Drug Scene Description at the Masaryk University Brno and Suggestion of Prevention Steps. Periode 2: A Realisation of Descriptive Study via Questionnaire at the Masaryk University). 1st ed. Brno: PdF MU, 2007, 96 pp. Výzkumná zpráva.
  6. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech (A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU, 2007, p. 18-19, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5.
  7. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drogy na MU, aneb Berou, neberou ? (Habit-forming substances at the Masaryk University, They are taking, or not ?). 1st ed. Brno: MU, 2007. Internetový měsíčník MU.
  8. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007, p. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6.
  9. ŠEĎOVÁ, Klára. Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků. (Do parents want to learn? Family life education and parenting education from point of view of potential klients.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2007, U 12, U 12, p. 79 - 92. ISSN 1211-6971.
  10. KUBIATKO, Milan, Pavol PROKOP, Jana FANČOVIČOVÁ and Zuzana HALÁKOVÁ. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche (alebo ornitológia očami gymnazistov). Postoje študentov gymnázií k vtákom (A bird in the hands is worth two in the bush (or how secondary grammar students see the ornithology). Attitudes of secondary grammar students toward birds.). In ScienEdu – Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava: ŠEVT, 2007, p. 109-112. ISBN 978-80-88707-90-5.
  11. PROKOP, Pavol, Milan KUBIATKO and Andrea LEŠKOVÁ. Postoje VŠ študentov k biotechnológiám (College students attitudes toward biotechnology). Paidagogos. 2007, vol. 8, No 2, 21 pp. ISSN 1213-3809.
  12. PROKOP, Pavol, Andrea LEŠKOVÁ, Milan KUBIATKO and Carla DIRAN. Slovakian students knowledge of and attitudes toward biotechnology. International Journal of Science Education. 2007, vol. 29, No 7, p. 895-907. ISSN 0950-0693.
  13. PROKOP, Pavol, Alžbeta HORNÁČKOVÁ and Milan KUBIATKO. Vplýva učiteľ na postoje žiakov k paleontológii? (Does teacher influence students attitudes toward paleontology?). In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha: Univerzita Karlova, 2007, p. 117-121. ISBN 978-80-87139-03-5.
  14. FUČÍK, Petr and Beatrice CHROMKOVÁ MANEA. What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? Romanian Journal of Population Studies. Cluj Napoca: Cluj University Press, 2007, vol. 1, 1-2, p. 219-235. ISSN 1843-5998.

  2006

  1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU (The sample of the drug scene at two faculties of the Masaryk University). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1st ed. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006, p. 21-39, 200 pp. ISBN 80-7302-113-7.
  2. KUBŮ, Pavel, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Ladislav CSÉMY. Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice (Dance and Drugs 2000 a 2003: results of study among fansof an electronic dance music in Czech Republic). Praha: Úřad vlády České republiky, 2006, 94 pp. Výzkumná zpráva N.2. ISBN 80-86734-77-3.

  2005

  1. KUBŮ, Pavel, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Ladislav CSÉMY. Kontext rekreační konzumace drog v roce 2003 na území ČR: vybrané výsledky studie Tanec a drogy 2000 a 2003 (Context of recreactional drug use within Czech republic in 2003: selected results of study Dance and Drugs 2000 a 2003). Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Tišnov: Sdružení SCAN, 2005, vol. 5, No 1, p. 60-75, 15 pp. ISSN 1213-3841.

  2004

  1. DANIELOVÁ, Kateřina. To be or not to be in the Czech Republic: that is the question for ethnic minorities : Attitudes of the Czech population towards different ethnic minorities. In Course Report Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies, Dubrovnik, April 19-23, 2004. Utrecht/Amsterdam, 2004, 2 pp.
  2. BAZALOVÁ, B. Významy přisuzované postižení, postoje společnosti k osobám s tělesným postižením a postoje k integraci u nás a ve světě (Meanings Attached to Disability, Attitudes towards People with Physical Handicaps and Attitudes towards Integration in Our Country and Abroad). Brno : PdF MU,, 2004.

  2003

  1. MEČIAR, Marcel and Jelena PETRUCIJOVÁ. Cultural Citizenship in the Context of the EU. Attitudes and Views of the Teachers of the Civic Education in the Region of the Northern Moravia and Silesia of the Czech Republic. CiCe, 2003, 5 pp.
  2. MALACH, Antonín. Metodologické přístupy k podpoře podnikání (Metodological attitudes to the enterpreneurial support). In Podpora podnikání v regionech ČR a EU. 2003rd ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, p. 31-40, 402 pp. ISBN 80-210-3259-6.
  3. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK and Stanislav JEŽEK. Time changes in adolescents' relationship towards school - a coping perspective. Milano: The European Society for Developmental Psychology, 2003. XIth European Conference on Developmental Psych.

  2002

  1. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava. Morálka v pojetí adolescentů. (Moral viewed by adolescents). Brno: CVVOE FSS MU, 2002. Sborník prezentací.
  2. MAREŠ, Jan. Postoje adolescentů k sociálnímu prostředí školy. (Adolescent`s Attitudes to Social Environment at Schools). Brno: CVVOE FSS MU, 2002. Sborník prezentací.
  3. MEČIAR, Marcel. Postoje majoritní společnosti v Moravskoslezském kraji vůči (nově příchozím) imigrantům. In Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: Slezský ústav SZMO a Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při EIS UK v Praze, 2002, p. 261-267. ISBN 80-86224-40-6.
  4. MAREŠ, Jan and Stanislav JEŽEK. Sociální prostředí školy očima adolescentů (School social environment as perceived by adolescents). In Utváření a vývoj osobnosti. 1st ed. Brno: Barrister & Principal, 2002, p. 173-189. edice psychologie, sv. 1. ISBN 80-85947-83-8.
  5. MAREŠ, Jan. Vývoj vztahu ke škole v adolescenci. (Development of student`s attitudes to school in adolescence). Brno: 5. výroční konference s mezinárodní účastí. 26.9.2002., 2002. Učitelé a zdraví.
  6. MAREŠ, Jan. Změny postojů ke škole v průběhu adolescence (Changes in Attitudes to School Education During Adolescence). Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc, 2002. "Kořeny a vykořenění".

  2001

  1. MAREŠ, Jan and Stanislav JEŽEK. Vztah dospívajících ke škole a vzdělání. (Adolescents Attitudes to the School and Education). Moderní vyučování. Praha: Portál, 2001, vol. 2001, No 4, p. 2-7. ISSN 1211-6858.

  2000

  1. NOVOTNÝ, Petr. Středoškolský student ve školní třídě (Hi-school student in the classroom). In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. první. Brno: Česká pedagogická společnost - Konvoj, 2000, p. 118-120. ISBN 80-85615-92-4.

  1998

  1. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1998, vol. 71, 2-3, p. 153-160. ISSN 1211-3395.

  1997

  1. HORKÁ, Hana. Ekologickou výchovou ke zdravému životnímu stylu (Through eccology education to a healthy way of living). In Problematika vých.dětí a mlád.ke zdr.způs.života v evr.zem. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, p. 207-209. ISBN 80-210-1654-X.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Technika sémantického diferenciálu (Semantic differential as a method of research). In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách. Brno: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1997, p. 155-157. ISBN 80-7204-083-9.
Display details
Displayed: 29/5/2024 08:03