Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy. 1. vyd. Brno: Anabell, 2009, 5 s. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10.
  2. LUKEŠOVÁ, Olga, Halina MATĚJOVÁ a Irena DAŇKOVÁ. Jak "přežít" práci na počítači (prevence poškození pohybového aparátu při užívání PC). In 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21, anotace. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
  3. HRUBÁ, Drahoslava. Kouření zvyšuje vliv profesionálních rizik na zdraví pracujících. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 61, č. 1, s. 2731-2735. ISSN 0032-6291.
  4. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2009, s. 182-190, 254 s. ISBN 978-80-7392-088-3.
  5. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.
  6. HECZKOVÁ, Kateřina. Vliv selenu na kolorektální karcinom. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2009, roč. 64, č. 1, s. 5-8. ISSN 1211-846X.

  2008

  1. ČECH, Tomáš. Conditions for drug primary prevention in Czech schools. In Řehulka E. aj. Contemporary School Practise and Health Education. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 131-139, 8 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
  2. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, 66 s. Výzkumná zpráva.
  3. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 142 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-078-4.
  4. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 106 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-079-1.
  5. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno, 2008, s. 75-75, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  7. ČECH, Tomáš a Jana PAVLÍKOVÁ. Freizeitgestaltung und Prävention in der Tschechischen Republik. In Neformální vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Metodické DVD. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 122-127. ISBN 978-80-7041-874-1.
  8. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ a Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, roč. 54, 7-8, s. 789-790. ISSN 0042-773X.
  9. DAŇKOVÁ, Irena, Olga LUKEŠOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Optimum z ergonomie pro uživatele počítačů ( aneb ochrana zdraví při práci s počítačem ). Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, 2008, roč. 4, č. 10, s. 27-28. ISSN 1801-1349.
  10. ČECH, Tomáš. Pěrvičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situaci. In Chumanizacija i demokratizacija na universitetskoto obrazovanie. Sofia: Sofijskij univesitet, izdatělstvo EKC-PRES, 2008, s. 437-442. ISBN 978-954-8606-80-6.
  11. LUKEŠOVÁ, Olga, Irena DAŇKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Počítač a naše zdraví II. Funkční bolestivé poruchy páteře. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, 2008, roč. 4, č. 8, s. 27-28. ISSN 1801-1349.
  12. LUKEŠOVÁ, Olga, Irena DAŇKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Počítač a naše zdraví III. Pět P pro prevenci při práci na počítači. Diagnóza v ošetřovatelství. Praha: Promediamotion, 2008, roč. 4, č. 9, s. 28-29. ISSN 1801-1349.
  13. ČECH, Tomáš. Podmínky pro primární drogovou prevenci v základních školách. In Řehulka, E. aj. Praxe současné školy a výchova ke zdraví [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, s. 131-138, 7 s. Škola a zdraví pro 21. století 3. ISBN 978-80-7392-042-5.
  14. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008, s. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
  15. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 453-464, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
  16. ČECH, Tomáš. Preventivně-výchovná dimenze volného času. In Čapek, R.; Pavlíková, J. (ed.) Setkání 2008. Sborník textů z mezinárodního školícího kurzu. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové & vydavatelství Jan Hrůza, 2008, s. 87-94. ISBN 978-80-903021-7-4.
  17. ČECH, Tomáš a Iva HANÁKOVÁ. První zkušenosti z implementace témat primární prevence rizikového chování do školních vzdělávacích programů. In Bartoňová, M.; Vítková, M. aj. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of pupils with special educational needs II. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 265-271. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV, svazek 2. ISBN 978-80-210-4736-5.
  18. ČECH, Tomáš a Iva HANÁKOVÁ. První zkušenosti z implementace témat primární prevence rizikového chování do školních vzdělávacích programů (anotace). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.
  19. ČECH, Tomáš a Iva HANÁKOVÁ. První zkušenosti z implementace témat primární prevence rizikového chování do školních vzdělávacích programů [CD-ROM]. In Bočková, B.; Vítková, M.; Klenková, J. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-7315-167-6.
  20. ČECH, Tomáš. Předcházení sociopatologickému chování prostřednicvím volného času. In Sociália. Trnava: Trnavská univerzita, 2008, s. 228-234. ISBN 978-80-8082-160-9.
  21. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Marta VALENTOVÁ a Petr PETRÁŠ. Realizace Minimálního preventivního programu v podmínkách základní a střední školy. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008, s. 19-20, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
  22. FENYK, Jaroslav, Jozef ČENTÉŠ a Katarína LAIFEROVÁ. Štúdia o dopade protikorupčných aktivít v Slovenskej republike - Právna a komparatívna analýza existujúcej protikorupčnej legislatívy v Slovenskej republike (2005-017-464-03-03-01-0003). Evropská komise; Vláda Slovenské republiky, 2008.
  23. ČECH, Tomáš. Význam volného času v prevenci nežádoucích forem chování. In Setkání 2008. 2008.
  24. ČECH, Tomáš a Iva HANÁKOVÁ. Zkušenosti ze zavádění Rámcového vzdělávacího programu do škol ve vztahu k prevenci rizikového chování. In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy a učiteľskej profesie. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2008, s. 209-214. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. ISBN 978-80-969504-1-6.
  25. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Žáci druhého stupně základních škol v Brně a jejich informovanost o možných závislostech vznikajících na jídle. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 54-65. ISBN 978-80-7392-077-7.

  2007

  1. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana KUBEŠOVÁ a Zuzana NAVRÁTILOVÁ. Dekubitus-komplexní pohled geriatra. Interní medicína pro praxi. 2007, roč. 9, č. 11, s. 499-506. ISSN 1212-7299.
  2. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese ve vyšším věku a suicidalita. Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, Bidláky 20, Brno, 2007, roč. 5, č. 4, s. 228-233. ISSN 1214-0732.
  3. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Food Intake Disorders-Awarness and Prevention of Pupils of the Second School Year at Elementary Schools in Brno. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 793-812. ISBN 978-80-7315-138-6.
  4. KUCHTA, Josef, Jaroslav FENYK, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Hospodářská trestná činnost : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2007, 111 s. ISBN 9788021042568.
  5. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronické žilní onemocnění: Rizikové faktory, způsob života a prevence. In Sborník abstrakt XXXII. Flebologické dny. Harrachov: Česká flebologická společnost J.E.Purkyně, 2007, s. 31-31.
  6. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronické žilní onemocnění: Rizikové faktory, způsob života a prevence. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress Agency s.r.o., 2007, roč. 49, Speciál II, s. 28-32. ISSN 1213-9106.
  7. KACHLÍK, Petr. Jak na tom jsem, pane doktore, aneb Setkání dvou hypochondrů s jedním lékařem. Tentokrát o závislostech všeho druhu. 1. vyd. Brno: Český rozhlas Brno, 2007.
  8. NEUSAR, Aleš. Komunitní kruh. In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007. vyd. Boskovice: Albert, 2007, s. -, -.
  9. NEUSAR, Aleš. Pár poznámek k těžkým (krizovým) situacím ve škole a co můžeme dělat [. In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007. vyd. Boskovice: Albert, 2007, s. -, -.
  10. NEUSAR, Aleš. Pár slov o zátěži ve škole. In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007. vyd. Boskovice: Albert, 2007, s. -, -.
  11. ČECH, Tomáš. Profilaktyka narkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Piwowarczyk, M. (red.) Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Impuls, 2007, s. 43-53. ISBN 978-83-7308-987-7.
  12. NEUSAR, Aleš. Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007. vyd. Boskovice: Albert, 2007, -. ISBN 80-7326-120-0.
  13. NEUSAR, Aleš. Stanovení pravidel soužití ve škole. In Marek Kolařík (Ed.). Projekt A nebo… Informační DVD pro metodiky prevence a další pedagogy ZŠ a SŠ. 2007. vyd. Boskovice: Albert, 2007, s. -, -.
  14. RULCOVÁ, Jarmila. Stárnutí kůže, příčiny, prevence a léčba v přehledu. In Čtvrté dermatologické dny s mezinárodní účastí. Ostrožská Nová Ves, 2007, s. 13-13.
  15. VOGAZIANOS, Ermis, Paris VOGAZIANOS, Jindřich FIALA, Dalibor JANEČEK a Ivo ŠLAPÁK. The effect of breastfeeding and its duration on acute otitis media in children in Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2007, roč. 15, č. 4, s. 143-146. ISSN 1210-7778.
  16. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 1-17, 18 s. ISSN 1211-2720.

  2006

  1. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Zuzana NAVRÁTILOVÁ a Hana KUBEŠOVÁ. Dekubitus - jak dále v diagnostice, prevenci a léčbě? Klinická farmakologie. 2006, roč. 20, č. 3, s. 144-149. ISSN 1212-7973.
  2. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006, 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Informovanost žáků druhého stupně základní školy o poruchách příjmu potravy. In Výchova ke zdraví II. Sborník prací studentů a učitelů katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 39-50. ISBN 80-210-4215-X.
  4. ČECH, Tomáš. Pervičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situacii. In Care of educational institutions about children health. St. Petersburg: Akademie postdiplomového pedagogického vzdělávání, 2006, s. 123-126. ISBN 5-7434-0349-X.
  5. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN 0862-0350.
  6. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 3, s. 129-144. ISSN 0862-0350.
  7. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD". In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. MU Brno: PdF MU, 2006, s. 391-417, 491 s.
  8. STOJAN, MOJMÍR. Prevence dopravních nehod dětí a mládeže dopravní výchovou v zemích EU. Brno: Úrazová nemocnice v Brně, 2006, 12 s.
  9. GÁL, Petr, Ladislav PLÁNKA, David STARÝ, Jan TRLICA a Tomas DEDEK. Sběr dat a úrazový registr České republiky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2006, roč. 85, č. 10, s. 504-507. ISSN 0035-9351.
  10. ČECH, Tomáš. Sociální patologie pro učitele praktického vyučování. E-learningová podpora výuky. Pedagogická fakulta MU: Katedra sociální pedagogiky, 2006.
  11. VAŠINA, Lubomír. Somatic psychotherapy-sanotherapy in treatment and prevention of the consequences of long term excessive stress. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity P 10. Brno: Vydavatelství MU, 2006, s. 21-29. ISBN 80-210-4144-7.
  12. PANČOCHA, Karel. Speciálně pedagogická dimenze závislostního chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 167 s. ISBN 80-86633-61-6.
  13. ČECH, Tomáš. Škola jako sociální prostředí – aktuální problémy a požadavky. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník referátů 14. konference ČAPV [CD-ROM]. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006, s. 1-5. ISBN 80-7043-483-X.
  14. KOHOUTEK, Rudolf. Theoretical and practical aspects of difficulties. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 863-896, 33 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
  15. ČECH, Tomáš. Úvod do sociální patologie. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU. Katedra sociální pedagogiky, 2006.
  16. REISSMANNOVÁ, Jitka a Milada KREJČÍ. Výchova ke zdraví. In ANDRÁŠOVÁ, Hana. Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Dr.Josef Raabe, 2006, 5 s. Slovní hodnocení na 2.stupni ZŠ. ISBN 80-86307-29-8.
  17. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí. 1. vyd. 2006.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP, 2005, s. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
  2. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova ve škole 21. století jako součást péče o zdraví a prevence úrazů. In Škola a zdraví pro 21. století / School and health 21202 162242MSM 002 16224. Brno: Paido, 2005, s. 587 - 614. ISBN 80-7315-119-7.
  3. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Komplexní pojetí léčby chronických ran. Česko-slovenská dermatologie. Praha, 2005, roč. 80, č. 2, s. 82-86. ISSN 0009-0514.
  4. ČECH, Tomáš. Nežádoucí sociálně patologické projevy školních dětí [on-line]. Zlín: Zkola - informační a vzdělávací portál Zlínského kraje, 2005. Zkola.cz.
  5. KOHOUTEK, Rudolf. Normalita a abnormalita psychiky a osobnosti. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 63 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-3795-4.
  6. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ a Šárka BALKOVÁ. Oral health status of 13-year-olds from the ELSPAC study. In Programme book WCPD Liverpool, 8th Congress on preventive dentistry. 1. vyd. Alexandria, USA: IADR, 2005, s. 16-16.
  7. ČECH, Tomáš. Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2005, s. 14-19. ISBN 83-227-2320-2.
  8. FIALA, Jindřich. Prevence nádorů - zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem, aneb jak snížit riziko vzniku maligní nemoci. In Adam Z, Ševčík P, Vorlíček J, Mistrík M et al: Kostní nádorová choroba. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 215-244, 29 s. Grada Publishing. ISBN 80-247-1357-8.
  9. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Jana ZELENÁ a Pavel MENŠÍK. Prevention of Problems with Spine at School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník "School and Health 21". 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 835-844. ISBN 978-80-7315-119-5.
  10. ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách. In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7.
  11. ČECH, Tomáš. Primární prevence drogových závislostí a efektivita její realizace v českých školách. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2005, s. 169-176. ISBN 80-969146-2-6.
  12. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005, s. 56-69, 144 s. ISBN 80-7302-096-3.
  13. KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5.
  14. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ. In Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 198-203. ISBN 80-7041-247-X.
  15. ČECH, Tomáš. Realizacja wcesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich. Pedagogika społeczna. Warszawa: Pedagogium, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 67-75. ISSN 1642-672X.
  16. STOJAN, MOJMÍR. ROAD SAFETY EDUCATION AT SCHOOLS AS THE PART OF HEALTH CARE AND INJURY PREVENTION IN THE 21ST CENTURY. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 587-614, 26 s. ISBN 80-7315-119-7.
  17. DOLEŽEL, Zdeněk. Shaken baby syndrom: jeho příčiny a důsledky. Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta,a.s., 2005, roč. 54, č. 33, s. 16-17. ISSN 0044-1996.
  18. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5.
  19. HRUBÁ, Drahoslava. THE ROLE OF SCHOOL IN PRIMARY PREVENTION OF SMOKING. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 939-956. ISBN 978-80-7315-119-5.
  20. HRUBÁ, Drahoslava. Úloha školy v primární prevenci kouření. In Škola a zdraví pro 21.století. Brno: Paido, 2005, s. 550-562. ISBN 80-7315-119-7.
  21. STOJAN, MOJMÍR, JAROSLAV BŘEZINA a PAVEL KONUPČÍK. Vademecum. Průvodce učivem dopravní výchovy na 1. stupni ZŠ. Brno: PdF MU, 2005.
  22. REISSMANNOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví na základních školách. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005, s. 116 - 124. ISBN 80-210-3918-3.
  23. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana ZELENÁ. Zdravá záda - nezbytná potřeba pro pedagoga i žáka + Příručka pro učitele. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005, s. 128-153, 27 s.
  24. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana ZELENÁ. Zdravá záda-nezbytný předpoklad zdravé výuky. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, s. 22-26. ISBN 80-7329-107-X.
  25. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 4, s. 193-221. ISSN 0862-0350.
  26. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 5, s. 259-282. ISSN 0862-0350.

  2004

  1. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. ACE inhibitory a ICHS z pohledu studii HOPE a EUROPA. Remedia. Praha: PANAX Co. s.r.o., 2004, roč. 14, č. 2, s. 158-165. ISSN 0862-8947.
  2. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
  3. ŘIHÁČEK, Ivan a Petr FRÁŇA. Cévní mozková příhoda z pohledu vnitřního lékařství: současný stav. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2004, roč. 2004, č. 1, s. 28-34. ISSN 1212-4540.
  4. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  5. PŘIKRYL, Radovan. Je možná farmakologická prevence Alzheimerovy choroby? JAMA. Praha: Praha Publishing, 2004, roč. 12, č. 6, s. 422-423. ISSN 1210-4124.
  6. KACHLÍK, Petr. Osoby s drogovým problémem a ztráta práce. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 169-181. ISBN 80-7329-072-3.
  7. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2004, roč. 4, č. 2, s. 136-153. ISSN 1213-3841.
  8. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neurčeno.
  9. HLINOMAZ, Ota. Prevence a léčba ischemické choroby srdeční. Medicina po promoci. 2004, roč. 5, č. 5, s. 3-8. ISSN 1212-9445.
  10. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2004, s. 529-541. ISBN 80-7315-093-X.
  11. ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8.
  12. ČECH, Tomáš a Adriana WIEGEROVÁ. Projektovanie tém protidrogovej výchovy v kurikule 1. stupňa ZŠ v Čechách a na Slovensku. In Aktuálne trendy v teórii výchovy. Prešov: PU, 2004, s. 210-215. ISBN 80-8068-256-9.
  13. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj, 2004, s. 115-120. ISBN 80-7302-087-4.
  14. KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule. In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2004, s. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4.
  15. ČECH, Tomáš. Učitelé na 1. stupni ZŠ jako realizátoři protidrogové výchovy. In ŘEHULKA, E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004, s. 558-561. ISBN 80-7315-093-X.
  16. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neuvedeno.
  17. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2004. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno.

  2003

  1. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003, s. 379-404. ISBN 80-86669-02-5.
  2. HAVEL, Jiří. Jak předcházet nedostatkům v prvopočátečním čtení a psaní. In Teoreticko - metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno: Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2003, s. 73-79. ISBN 80-86633-03-3.
  3. ČECH, Tomáš. Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání - 11. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003.
  4. VAŠINA, Lubomír. Possibilities and limits of somatic psychotherapy in people from service professioms with burnout syndrome. In Teachers and Health. 1. vyd. Brno: nakl. Pavel Křepela, 2003, s. 155-175. ISBN 80-86669-02-5.
  5. FIALA, Jindřich, Eva TÁBORSKÁ a Pavel CHALUPA. Rizikové faktory pro vznik nádorů: Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem. In Adam, Z. Vorlíček J, Kostíková J a kol.: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003, s. 19-40, 21 s. Grada Publishing. ISBN 80-247-0677-6.
  6. KUKLOVÁ, Jarmila a Martina KUKLETOVÁ. Ústní chrániče a jejich úloha v prevenci a poranění tkání dutiny ústní. Progresdent. Praha: Art spol.s.r.o., 2003, roč. 9, č. 4, s. 33-37. ISSN 1211-3859.
  7. HRUBÁ, Drahoslava a Zuzana BRÁZDOVÁ. Význam primární prevence v perinatologii - doporučení pro primární prevenci. Interní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, č. 3, s. 12-16. ISSN 1212-7299.
  8. NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Zabránili jsme srdeční smrti sportovce? In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2003, s. 154-157. ISBN 80-210-3099-2.
  9. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003, s. 379-404, 25 s. ISBN 80-86669-02-5.

  2002

  1. ČEŠKOVÁ, Eva. Dlouhodobá léčba schizofrenie atypickými antipsychotiky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 98, č. 6, s. 334-338. ISSN 1212-0383.
  2. VIŠŇOVÁ, Hana, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Insulin sensitizing agents and prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Česká gynekologie, Suppl. 2. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 2, s. 5. ISSN 1210-7832.
  3. PAVLÍKOVÁ, Eva. K souvislostem raného motorického vývoje a LMD. Medlov: Sympozium "Mládež, děti a rodina v období transformace", 19.-21.9., 2002.
  4. PAVLÍKOVÁ, Eva. Prevence lehkých mozkových dysfunkcí - alternativní přístup? neuveden: Konference "Psychologie zdraví" 10.-12.5. 2002, Vernířovice, ČR, 2002.
  5. PAVLÍKOVÁ, Eva. Raný vývoj a lehké mozkové dysfunkce. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. (Sborník prezentací na sympoziu pořádaného ve dnech dnech 19.-21 září 2002 Fakultou soc. studií MU Brno.). Brno: Barrister & Principal, 2002, s. 205-215. ISBN 80-86598-36-5.
  6. ČECH, Tomáš. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD, 2002, s. 115-124. ISBN 80-86633-00-4.
  7. HAVELKOVÁ, Marie. Vznik patologických závislostí a genotyp. In BIOLOGICKÉ DNI. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Slovensko, Nitra.: Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93; Univerzita Konstantina fiolozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002, s. 325-326. ISBN 80-8050-520-9.

  2001

  1. NENTWICH, Ivo. Alergie na kravské mléko v kojeneckém věku - nové pohledy na její vznik a prevenci. Medicína v praxi. Praha: Adore, 2001, roč. 4, č. 3, s. 43-87. ISSN 1212-8759.
  2. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Halina MATĚJOVÁ. Možnosti protidrogové prevence na Internetu. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-164. ISSN 1210-6313.
  3. KACHLÍK, Petr. Prevence, učitelé a Internet. In Učitelé a zdraví 3 - sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, s. 233-243, 322 s. ISBN 80-902653-7-5.
  4. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Preventivní protidrogový program na 2. stupni ZŠ. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313.
  5. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Irena BEDNÁŘOVÁ. Syndrom CAN je problémem i v české škole. In Psychologické otázky adolescence, Ed. O. Řehulková a E. Řehulka. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert Reprocentrum, Blansko., 2001, s. 87-102. ISBN 80-7326-001-8.
  6. ZVONÍČEK, Václav, Pavel ŠEVČÍK, Miroslav VOTAVA, Petr ONDROVČÍK, Soňa ZÁBRANSKÁ, Igor SAS, Roman KRAUS a Vladimír ŠRÁMEK. The effect of lactulose in prevention of ventilator associated pneumonia (VAP). Critical Care. London: BioMed Central Ltd, 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. S19, 2 s. ISSN 1364-8535.
  7. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Typologie pracovních stresů a jejich prevence u učitelů základních škol. In Sborník příspěvků III. část, XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001, s. 325-328. ISBN 80-7231-071-2.
  8. KOPŘIVOVÁ, Jitka. Význam prevence funkčních poruch pohybového aparátu dětí mladšího školního věku. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001, s. 107-109. ISBN 80-210-2712-6.
  9. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživové faktory v prevenci nádorových onemocnění. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2001, s. 21-44, 23 s. ISBN 80-238-7620-1.
  10. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek I. Přehled údajů. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: Obzor, 2001. Protialkoholický obzor.

  2000

  1. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Program "Kouření a já" ovlivňuje žáky základních škol již po tři roky. Čs. Hygiena. Praha, 2000, roč. 45, č. 1, 7 s. ISSN 1210-7840.
  2. KUKLA, Lubomír. Psychosociální aspekty úrazů. Aktuality v prevenci úrazů. 2000, neuveden, č. 3, s. 6. ISSN 1213-2179.

  1999

  1. KOPEČNÁ, Lenka a Tomáš FREIBERGER. Prevence ICHS od dětského věku-zkušenosti odborné poradny. 1. vyd. Olomouc: Dětská klinika LF UP, 1999, 1 s. Sborník XVII. Dne klinické pediatrie.
  2. VANĚK, Jiří. Prevence ve stomatologii. 1. vyd. Praha: Galén, 1999, 9 s. Prevence ve stomatologii1. ISBN 80-7262-022-3.
  3. HALAČKOVÁ, Zdenka. Prevence ve stomatologii. 1. vyd. Praha: Galén, 1999, 7 s. Prevence ve stomatologii. ISBN 80-7262-022-3.
  4. HRUBÁ, Drahoslava. Rizika a prevence osteoporozy u českých dětí. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 10, s. 579-583. ISSN 0069-2328.

  1998

  1. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Zvládání zátěžových situací a některé jejich důsledky u učitelek. In Učitelé a zdraví 1. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1998, s. 105-113. ISBN 80-902653-0-8.

  1995

  1. BOUREK, Aleš, Pavel VLAŠÍN a Eva MEDUNOVÁ. Komplikace gynekologické laparoskopie, její prevence a řešení. Brno: LF MU - Brno, 1995, 8 s. Scripta Medica, Suppl. 2:68-1995. ISSN 1211-3395.

  1993

  1. VAŠINA, Lubomír a Miloslav KUKLETA. The assessment of pathogenetic activation states in patient with coronary artery disease. In Abstract book, 3rd International conference on preventive cardiology. 1. vyd. Oslo, 1993, s. 285-286. Ab. book of the 3rd. Inter. conf.on preventive ca.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 11:20