Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

  1. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce (Resiliency Enhancement in Field Education of Social Work Students). Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, vol. 19, No 2, p. 5-20. ISSN 1213-6204.

  2009

  1. KAWULOKOVÁ, Denisa. Vzdělávání učitelů fyziky a techniky na základních školách heuristickou metodou (Education of teachers of physics and technics at primary schools by heuristic methodSt). In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2009th ed. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, 69 pp. ISBN 978-80-7414-126-3.

  2008

  1. POLEDŇOVÁ, Ivana and Zdenka STRÁNSKÁ. Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia (Adaptation problems of university students at the beginning of the university study). In Svatoš, T., Doležalová, J. (Eds.): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV, Pedagogická fakulta UHK 2. - 4. září 2008. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, p. 383-390. ISBN 978-80-7041-287-9.
  2. POLEDŇOVÁ, Ivana and Zdenka STRÁNSKÁ. Adaptační problémy vysokoškolských studentů na počátku studia (Adaptation problems of university students at the beginning of the university study). In Vrabcová, D., Svatoš, T. (Eds.): Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV, Pedagogická fakulta UHK 2. - 4. 9. 2008. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008 (s. 24). 2008. ISBN 978-80-7041-958-8.
  3. POKORNÁ, Andrea and Petra JUŘENÍKOVÁ. Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy (Evaluation process of e-learning in the subject nursing skills). Ošetrovateľský obzor. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008, V., 2/2008, p. 51-54. ISSN 1336-5606.
  4. RIGEL, Filip. Judikatura Nejvyššího správního soudu: rozhodování o právech a povinnostech žáků, studentů a uchazečů o studium (Case Law of the Supreme Administrative Court: Decision Making on the Rights and Obligations of Pupils, Students and Study Applicants). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, vol. 14, No 7, p. 241-243. ISSN 1211-4405.
  5. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. MOŽNOSTI PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY (POSSIBILITIES OF PRIMARY PREVENTION OF ADDICTIONS IN CONDITIONS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL). Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Sapientia, 2008, vol. 3, 3-4, 2 pp. ISSN 1336-9326.
  6. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, 2008, p. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
  7. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Primary Prevention of Pathological Addictions). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 453-464, 512 pp. ISBN 978-80-7392-022-7.
  8. PAVLOVSKÁ, Marie. Projekt Setkání generací (Generations Meeting Project). In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2008th ed. UP Olomouc: UP Olomouc, 2008, p. 53 - 62, 285 pp. ISBN 978-80-244-1911-4.

  2007

  1. ČUŘÍK, Jaroslav. Nové pojetí studentských praxí - krok správným směrem (The new conception of students' practices - a step of the right direction). In Vědecká konference s mezinárodní účastí Perspektíva z retrospektívy. 2007.

  2005

  1. ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů (E-learning from the other side: students` point of view). In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 223-228. ISBN 80-210-3699-0.
  2. MRKÝVKA, Petr. Finančně právní materie v předmětech ekonomických studií s poznámkou k předmětu právo (Financial law regulations in subjects of economy studies and notices to subject "Law"). In Výuka práva pro ekonomy ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, p. 82-88. ISBN 80-248-0939-7.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Možnosti reedukační péče a podpory u žáků se specifickými poruchami učení (Possibilities of reeducation care and support of students with specific learning difficulties). In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno. Brno: MU, 2005, p. . 62-78, 19 pp. ISBN 80-86633-38-1.

  2004

  1. KORVAS, Pavel and Eduard HOFMANN. Integrace TVa sportu do výuky odborných předmětů na fakultách MU (The Integration of Sport to the Education of Special Subjects on MU). In Sport a kvalita života. I. Brno: Fakulta sportovních studií, MU v Brně, 2004, p. 45. ISBN 80-210-3541-2.
  2. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM] (Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools in Region Moravia- Results of Study 1997-1999 [CR-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU Brno, 2004. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno.

  2003

  1. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003, p. 379-404. ISBN 80-86669-02-5.
  2. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie (Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study). In Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003, p. 379-404, 25 pp. ISBN 80-86669-02-5.

  2001

  1. KACHLÍK, Petr and Jan ŠIMŮNEK. Srovnání zneužívání návykových látek a postojů k nim u posluchačů Lékařské a Pedagogické fakulty MU v Brně (A comparison of drug abuse and attitudes between students Fac. of Medicine and Fac. of Education Masaryk University in Brno). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313.
  2. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK and Stanislav OURODA. Studenti moravských středních odborných škol a učilišť, návykové látky a postoje k nim (Students of high schools and training institutions in Moravian region, habit-forming substances and attitudes to them.). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313.

  2000

  1. NOVOTNÝ, Petr. Středoškolský student ve školní třídě (Hi-school student in the classroom). In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. první. Brno: Česká pedagogická společnost - Konvoj, 2000, p. 118-120. ISBN 80-85615-92-4.

  1999

  1. KORVAS, Pavel, Jindřich BURIAN and Eva SLONKOVÁ. Srovnání tělesné úrovně tělesné zdatnosti studentů 1.ročníku generace 1981 a 1996. Praha: FTVS UK Praha, 1999, s.44-45. TVM. ISBN 1210-7689.
  2. KORVAS, Pavel, Jindřich BURIAN, Ladislava PRAXOVÁ and Eva SLONKOVÁ. Tělesná výchova na Masarykově univerzitě v Brně očima studentů prvního ročníku. Praha: FTVS UK Praha, 1999, s.43-45. TVM. ISBN 1210-7689.

  1998

  1. BUDIŠ, Josef. Šance vysoké školy (Chances of the high school). In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, p. 8, 1 s. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.

  1997

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Škola pomáhá žákům vytvářet si vlastní představu o světě (The School Helps the Studens to Made their own Imagination about the World). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1997, vol. 37, No 2, p. 10-11. ISSN 1210-3691.
Display details
Displayed: 27/5/2024 09:04