Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. PETRŽELKA, Josef. Proč dnes studovat Aristotela (a Platóna)? (Why to study Aristotle and Plato today?). In Aristotelés dnes, FÚ AV Praha. 2014.
 2. 2010

 3. PETRŽELKA, Josef. Status poznatků aristotelské dialektiky. In Problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológii. 2010.
 4. 2009

 5. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy (Awareness of school children in Brno on nutritional disorders). 1st ed. Brno: Anabell, 2009. 5 pp. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10.
 6. MOKRÁ, Zuzana, Hana CÍDLOVÁ and Barbora VALOVÁ. Žákovská soutěž ŽIRAFA (Pupils` Competition ŽIRAFA). In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1st ed. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu, 2009. 9 pp. ISBN 978-80-7231-650-2.
 7. 2008

 8. HŘEBÍČEK, Jiří and Karel KISZA. Conceptual Model of Single Information Space for Environment in Europe. In Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008). Barcelona, Catalonia: International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2008. p. 735-742. ISBN 978-84-7653-074-0.
 9. ŠAFR, Gustav and L. NAVRÁTIL. Haven us Carresponding Knowledge and Skill at Civil Defence under Non-military Threads? In Security and Safety Management and Public Administration 2008. Praha: Policejní akademie ČR, 2008. p. 358-361, 6 pp. ISBN 978-80-7251-289-8.
 10. ŠTEFANÍK, Matěj and Jiří HŘEBÍČEK. Ontologie a jejich aplikace v oblasti vyhledávání informací (Ontology and their aplications in the area of information searching). In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008. p. 125-130. ISBN 978-80-210-4774-7.
 11. PROKOP, Pavol, Milan KUBIATKO and Jana FANČOVIČOVÁ. Slovakian pupils knowledge of, and attitudes toward birds. Anthrozoös. 2008, vol. 21, No 3, p. 221-235. ISSN 0892-7936.
 12. ŠMAJS, Josef and Emil VIŠŇOVSKÝ. Towards an Evoluntionary-Ontological Understanding and Reconstruction. In XXII World congress of philosophy, Rethinking philosophy today. Korea: Seoul National University, 2008. p. 530-531.
 13. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! (Teach Children Anorexia Risks!). Psychologie DNES. Praha: Portál, 2008, vol. 14, No 6, p. 35-36. ISSN 1212-9607.
 14. 2007

 15. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy (The knowledge of pupils in the second grade of primary school about certain trendy ways of decorating the human body and its health risks and how do children view it). Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, vol. 17, 1-2, p. 18-37. ISSN 1211-2720.
 16. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Pavel ČÍŽEK. E-learning a sémantika obrazových dat (E-learning and image data semantics). In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 239-244, 260 pp. ISBN 978-80-210-4296-4.
 17. SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich (Transnational Migration: Identitites, Boundaries and Interpretations in Motion). Brno: CDK, 2007. 175 pp. Sociologická řada, svazek č. 5. ISBN 978-80-7325-136-9.
 18. GREGAR, Tomáš, Jiří SOTONA, Jan MUDRÁK and Tomáš PITNER. Získávání dokumentových dat pro elektronickou výuku (Automatic data retrieval from digital sources). In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 233-238, 260 pp. ISBN 978-80-210-4296-4.
 19. BAČOVSKÝ, František. Znalost a vnímání místních a pomístních jmen v rámci rodiny na příkladu třígenerační rodiny z Líšně (The knowledge and perception of oikonyms and anoikonyms in the family circle - the example of 3-generations family from Líšeň). In DRESLEROVÁ, Jaromíra and Lucie GROHMANOVÁ. Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o., 2007. p. 5-9. ISBN 80-86386-88-0.
 20. 2006

 21. PITNER, Tomáš and Tomáš GREGAR. Technologie sémantického webu pro vzdělávání (Semantic web technology for e-learning). 2006.
 22. GREGAR, Tomáš and Radka POSPÍŠILOVÁ. Tvorba a využití vizuálních ontologií v elektronické podpoře výuky (Visual ontology creation and its usage in e-learning). In DATAKON 2006, Sborník databázové konference. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 169-178, 9 pp. ISBN 80-210-4102-1.
 23. KUBA, Martin and Miloš LIŠKA. Web Service Based Knowledge Grid for Biomedicine. In Proceedings of MIPRO 2006 / Hypermedia and Grid Systems. Opatija (Croatia): Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2006. p. 191-193. ISBN 953-233-018-6.
 24. JANÍK, Tomáš. Znalostní základ učítelovy kompetence (Knowledge as base of teachers´ competence). In DOLEŽALOVÁ, Jana and Daniela VRABCOVÁ. Kompetence na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. p. 24-26. ISBN 80-7041-404-9.
 25. 2005

 26. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v dnešní hospodářské praxi (Managerial competencies for contemporary business practice). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 38, No 2, p. 58-63. ISSN 1211-3384.
 27. SUCHÁNEK, Petr and Petra DVOŘÁKOVÁ. Úroveň informovanosti o podporách podnikání a jejich vztah k udržitelnému rozvoji regionů v ČR (Level of Commerce Supports Knowledge and their Relationship to Sustainable Development of Regions in the Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2005. 1st ed. Brno: MZLU Brno, 2005. p. 102-111. ISBN 80-7302-095-5.
 28. SLAVÍK, Jan and Tomáš JANÍK. Významová struktura faktu v oborových didaktikách (Semantic Structure of the Fact in Subject Didactics). Pedagogika. 2005, vol. 55, No 4, p. 336-353. ISSN 0031-3815.
 29. ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie (The Basics of Systematic Philosophy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 pp. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3.
 30. JANÍK, Tomáš. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání (Knowledge in teacher education). Brno: Paido, 2005. 171 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-080-8.
 31. 2004

 32. MAREŠ, Petr. Peter Berger. Biograf. 2004, vol. 6, No 34, p. 101-113. ISSN 1211-5770.
 33. FILOVÁ, Hana. Potřebuje didaktika v pregraduální přípravě učitelů propedeutické disciplíny? (Příspěvek k integraci pedagogické přípravy učitelů primární školy). (Needs didactics in the graduate preparation of the teachers the propedeutic disciplines? (Contribution to integration pedagogic disposition teacher prime schools).). In JANÍK, T; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (ed.) Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 1st ed. Brno: PedF MU, 2004. p. 72-76. ISBN 80-210-3474-2.
 34. KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule (Prevetion of addictions - a pedagogic task for school). In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1st ed. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2004. p. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4.
 35. 2003

 36. PETRŽELKA, Josef. Co Sókratés věděl a co nevěděl v dialogu Lysis (What Did Socrates Know and What Did Not Know in the Dialogue Lysis). In Platónův dialog Lysis. Praha: OIKOYMENH, 2003. p. 168-181. ISBN 80-7298-061-0.
 37. KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda (Philosophy, Evolutionary Ontology and Science). In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003. p. 93-95. ISBN 80-969083-4-0.
 38. HORYNA, Břetislav. Schellings "Bruno": Ein Dialog über die Erkenntnis des Ewigen (Schellings "Bruno": The Dialogue about the Knowledge of the Eternity). In T. Nejezchleba (ed.), Philosophy of Giordano bruno - Die Philosophie von Giordano Bruno. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. p. 159-167. ISBN 80-244-0662-4.
 39. 2002

 40. NIEDERLE, Rostislav. Několik poznámek k možnosti estetického poznání (Several Remarks to a Possibility of Aesthetical Knowledge). Aluze. Olomouc: Aluze, 2002, 3/2002, No 3, p. 62-69, 7 pp. ISSN 1212-5547.
 41. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury - cesta k úspěšnosti podniku (Organisation culture change - the path to business succesfulness). In Sborník přednášek z mezinárodní knference Evropský týden v České republice. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002. p. 310-321. ISBN neuvedeno.
 42. 2001

 43. VYBÍRAL, Zbyněk. Příspěvek k verbalizaci znalostí (Contribution to a verbalisation of knowledges). In Znalostní management: Tvorba, organizace a využití znalostí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. p. 22-28. Intermedia 2/2000. ISBN 80-7041-220-8.
 44. 2000

 45. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé (The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul). In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1st ed. Paris: J. Vrin, 2000. p. 921-924.
 46. 1999

 47. NĚMEC, Robert. Maturita má být zkouškou širokého přehledu. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, 2. roč., 31.5.1999, 4 pp.
 48. 1998

 49. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1998, vol. 71, 2-3, p. 153-160. ISSN 1211-3395.
Display details
Displayed: 25/1/2022 14:14