Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. SALÁK, Pavel. Aleje a komunikace v Českém království na počátku 19. století (Alleis along the Roads in Czech Kingdom on the Beginining of the 19th Century). In Nadějě právní vědy: Býkov 2007: Sborník z mezinárodního sektání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12.-14. 10. 2007 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakadatelství Aleš Čeněk, 2008, p. 133-142. ISBN 978-80-7380-122-9.
  2. KYNCL, Libor. Differences of regulation – payment systems in broader and narrower sense of the word. In 6th Eastern European eGovernment Days. 2008.
  3. FILIP, Jan. Doradstwo legislacyjne w RCz - doświadczenia, organizacja, problemy i perspektywy (Legislative Advice Services in Czech Republic - Experience, Organisation, Problems and Perspectives). Przegląd Legislacyjny. Warszawa: Kancelaria Przesa Rady Ministrów, 2008, XV, No 1, p. 186-202. ISSN 1426-6989.
  4. KYNCL, Libor. Ekologické daně - kritika nové právní úpravy (Environmental Taxes - Criticism of New Legal Regulation). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, Roč. 16, č. 1, p. 67-70. ISSN 1210-9126.
  5. TKÁČIKOVÁ, Jana. European and Czech Legislation in the area of Animal Production; Legal Aspects of Official Control Implementation. In Krmiva 2008. 2008.
  6. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Legal regulation of decision making about certifying dead in the Czech Republic. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, vol. 2008, No 12, p. 74-80. ISSN 1561-6886.
  7. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1st ed. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2008, p. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8.
  8. HANÁK, Jakub. Srovnání české a slovenské právní úpravy za komunální odpad (Comparison of Czech and Slovak legal regulation of municipal waste charge). In Právná úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008, 6 pp. ISBN 978-80-7097-752-1.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Automated Processing of Stock Exchange Data by the Czech National Bank. In Cyberspace 2007. 2007.
  2. FILIP, Jan. Doradstwo legislacyjne w RCz - doświadczenia, organizacja, problemy i perspektywy (Legislative consultancy in the Czech Republic - experience, organization, problems and perspectives). In Zbiór referatów nadesłanych na konferencję naukową w 35-lecie Rady Legislacyjnej "Udział rządu w procesie legislacyjnym". 1. vyd. Warszawa: Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, 2007, p. 104-120, 196 pp. ISSN 1426-6989.
  3. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm (The Internet and legal aspects of e-commerce). EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, vol. 2007, No 5, 12 pp. ISSN 1213-189X.
  4. ŽATECKÁ, eva. K institutu podmíněného odsouzení (To the institute of suspended sentence). In K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně-filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, p. 76-81. ISBN 978-80-7380-070-3.
  5. FILIP, Jan. K postavení Legislativní rady vlády České republiky (On the role of the Legislative Council of the Czech government). Časopis pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, No 3, p. 203-210. ISSN 1210-9126.
  6. TKÁČIKOVÁ, Jana. Nová komunitární právní úprava ekologické zemědělství (New EC legal regulation of organic farming). Ekologie a právo. Praha: LexisNexis CZ, 2007, No 3. ISSN 1211-1139.
  7. JANEČEK, Jan. Právní rozměr rozhodovacích procesů místních samospráv (Legal aspects of municipality decision making process). In Hradecké ekonoomické dny 2007/I, Ekonomický růst a rozvoj regionů, sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, p. 232-236. ISBN 978-80-7041-812-3.
  8. KUCHTA, Josef. Právní úprava a pojímání omylu od doby Jaroslava Kallaba po současnost (Legal regulation of the error since time og Jaroslav Kallab till this time). In K odkazu Jaroslava Kallaba - právně filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. 2007th ed. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, p. 66-74. ISBN 978-80-7380-070-3.
  9. NECKÁŘ, Jan and Libor KYNCL. Systém finančního práva (Financial Law System). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, vol. 2007, II., p. 167-171. ISSN 1210-9126.

  2005

  1. ŠMÍD, Vladimír and Karel SCHELLE. Vědecká konference "Právní regulace společnosti informačních sítí" (Scientific conference on the "Legal Regulation on the Information Networks Society"). Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Academia, nakladatelství AV ČR, 2005, vol. 144, No 2, p. 207-208. ISSN 0231-6625.

  1993

  1. VOJÁČEK, Ladislav. K právní úpravě postavení politických stran v I. ČSR (Legal regulation of the political parties´ position in the First Czechoslovak Republic). In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Sborník příspěvků. 1st ed. Brno: MU, 1993, p. 287-296. Spisy PF (řada teoretická), č. 117. ISBN 80-210-0619-6.
Display details
Displayed: 25/7/2024 20:37