Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. REKTOŘÍK, Jaroslav. Význam a strukturní diverzifikace možné spolupráce subjektů veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí (Importance and structural diversification of potential cooperation between the public and private setor subjetcs while solving extraordinary incidents). In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 131-143, 12 pp. ISBN 978-80-210-4671-9.
 2. 2007

 3. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (The Economy and the Administration in a Public Sector). druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 pp. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
 4. ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru (Marketing in Public Sector). první. Brno: MU, 2007. 201 pp. elektronické skriptum. ISBN 9788021042926.
 5. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání (Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.). Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 pp. ISBN 978-80-86929-25-5.
 6. MALÝ, Ivan. Sedm závojů paternalismu aneb nové fiskální iluze (Seven veils of paternalism - new fiscal illusions). Terra Libera. Praha: Liberální instuitut, 2007, vol. 8, No 3, p. 1-5.
 7. 2006

 8. WILDMANNOVÁ, Mirka. Analýza přechodu zdravotnických zařízení jako příspěvkových organizací na akciové společnosti (příklad Jihomoravského kraje). In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 172-183, 11 pp. ISBN 80-210-3956-6.
 9. HYÁNEK, Vladimír and Simona ŠKARABELOVÁ. Institucionální zabezpečení veřejných služeb (The institutional Providing of Public Services). In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 8-20. ISBN 80-210-3956-6.
 10. REKTOŘÍK, Jaroslav. Ovlivňují institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací principy jejich řízení? In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 152-166, 14 pp. ISBN 80-210-3956-6.
 11. MALÝ, Ivan. Sedm závojů paternalismu aneb nové fiskální iluze (Seven veils of paternalism - new fiscal illusions). In Česká ekonomika v procesu globalizace SUPPLEMENTUM. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 7-15. ISBN 80-210-4175-7.
 12. PÓČ, David and Eduard BAKOŠ. Využití Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro rozvoj lidských zdrojů na úrovni Jihomoravského kraje (Use of Operational program Human resources and emyployment for development of human resources at the Southern Moravian region level). In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2006. p. 115-122, 7 pp. ISBN 80-210-4086-6.
 13. 2005

 14. ŠPAČEK, David. Hodnotový rámec moderního řízení ve veřejné správě (Value framework of modern management in public administration). Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 7 pp. Aktuální otázky rozvoje regionů. ISBN 80-7194-777-6.
 15. ŠPALEK, Jiří and David ŠPAČEK. Komunikace v systému veřejné správy ČR (Communication in Public Administration System in Czech Republic). In Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. p. 21-32. ISBN 80-245-0956-3.
 16. OHÁŇKOVÁ, Lucie. Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru v rámci strukturálních fondů EU (The partnership and cooperation between public and private sector in framework of structural funds EU). In Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 6 pp. ISBN 80-210-3764-4.
 17. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Změna organizační kultury ve veřejném sektoru: možnosti a limity (Organizational culture change in the area of public sector: possibilities and limits). In Strecková, Y. a kol. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. p. 65 - 68. ISBN 80-210-3623-0.
 18. 2004

 19. MALÝ, Ivan. Aktuální otázky přípravy ekonomů pro veřejný (resp. neziskový) sektor (Current issues in economic education for public and/or non-for-profit sector). Veřejná ekonomika a správa. In Veřejná ekonomika a správa. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. p. 8-12. ISBN 80-248-0739-4.
 20. ŠPALEK, Jiří. Aplikovaná statistika I (Applied Statistics I). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 126 pp. ISBN 80-210-3412-2.
 21. ŠPALEK, Jiří. Aplikovaná statistika II (Applied Statistics II). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 132 pp. ISBN 80-210-3413-0.
 22. ŠPALEK, Jiří and David ŠPAČEK. Informační systémy ve veřejném sektoru (Information Systems in Public Sector). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 138 pp. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3503-X.
 23. KUTÁČEK, Stanislav. Konkrétní zkušeností z likvidace a financování následků krizových situací v obcích (Actual experience with settlement and financing of effects of crisis situations in municipalities). In REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. První. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. p. 199-209, 250 pp. ISBN 80-86119-83-1.
 24. MALÝ, Ivan. Konkurence jako faktor efektivnosti veřejného sektoru (Competition as a factor of the Public sector effectiveness). In Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2004. p. 7-14, 9 pp. ISBN 80-210-3359-2.
 25. ŠPALEK, Jiří and Josef MECH. Náklady a přínosy publicity veřejné správy v ČR (Costs and Benefits of Public Adminstration Publicity). In IMPA 2004, sborník z konference. 1st ed. Cheb: MIM Consulting, 2004. p. 218-224. ISBN 80-239-1506-1.
 26. MALACH, Antonín. Nové impulsy pro spolupráci veřejné správy s podniky (The new impulses for cooperation of the public administration with companies). In Podniková ekonomika a management. 1.vydání. MU Brno: MU Brno, 2004. p. 220-227, 7 pp. ISBN 80-210-3414-9.
 27. REKTOŘÍK, Jaroslav. Oblast technické infrastruktury a ŽP - zvláštní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC-IV (Th Infrastructura). První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 67 pp. ISBN 80-210-3545-5.
 28. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Změna organizační kultury ve veřejném sektoru: možnosti a limity (Organizational Culture Change in Public Sector: possibilities and limits). In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. p. 171 - 173. ISBN 80-7097-595-4.
 29. 2003

 30. REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola jako nástroj řízení (Kontrtola jako nástroj řízení). Doc. Ing. J. Rektořík, CSc., Doc. PhDr. J. Šelešovský, CSc. - vedoucí autoři. In Kontrolní systému veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. p. 11-17, 6 pp. ISBN 80-86119-72-6.
 31. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejné správě (Control within the sphere of Public Administration). Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. První. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2003. 19 pp. Učebnice ÚSC. ISBN 80-210-3278-2.
 32. REKTOŘÍK, Jaroslav. Korupce a etika ve veřejném sektoru a veřejné správě (Etika in Public Sector and Public Administration). Doc.Ing. J.Rektořík, Doc.PhDr.J.Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. p. 160-168, 8 pp. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
 33. SVOBODA, František. Soukromá korporace v roli státu. In Mendel Net 2003 - sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a ekonomická fakulta, 2003. 8 pp. ISBN 80-7157-719-7.
 34. REKTOŘÍK, Jaroslav. Struktura odvětví veřejného sektoru (Public sector). Doc.Ivan Malý, Doc. R. Sivák - editoři. In Rozvoj veřejného sektoru. První. Brno-Bratislava: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 19-32, 13 pp. ISBN 80-210-3268-5.
 35. 2002

 36. ŠPALEK, Jiří, Dagmar ŠPALKOVÁ and Eva JAHODOVÁ. Bydlení v Jihomoravském kraji (Housing in the South Moravian Region). Brno: Masarykova univerzita, 2002. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně.
 37. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ and Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (The Economy and the Administration in a Public Sector). 1st ed. Praha: Ekopress, 2002. 268 pp. ISBN 80-86119-60-2.
 38. SUCHÁNEK, Petr. Problematika efektivnosti veřejného sektoru (resortu obrany) (The Public Sector Efficiency Problems (Department of Defense)). In Finance a armáda. 1st ed. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2002. p. 92-96. ISBN 80-7231-093-3.
 39. ŠPALEK, Jiří. Struktura hospodářství v Jihomoravském kraji (Economic description of South Moravian Region). In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 125-134. I. ISBN 80-210-2775-4.
 40. JURAJDOVÁ, Hana. Uplatnění finanční kontroly při hodnocení efektivnosti veřejné správy a veřejného sektoru (The financial control by evaluating of efficiency in public administration and public sector). In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 112-123. ISBN 80-210-2775-4.
 41. 2001

 42. REKTOŘÍK, Jaroslav. Aplikace faktorů efektivnosti ve vybraném odvětví veřejného sektoru a jeho segmentu - justice a vězeňská služba (Effectiveness of Justice). In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: MU, 2001. p. 68-85. ISBN 80-210-2571-9.
 43. REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru (Economy of the Public Sector). 2. vydání. Brno: MU, 2001. 258 s. ISBN 80-210-2550-6.
 44. MALÝ, Ivan. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru v regionech (Possibilities for effective public sectors on a regional level). In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. p. 33-42. Faktory efektivnosti. ISBN 80-210-2571-9.
 45. KOZÁKOVÁ, Simona. Fundraising. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001. p. 88-96. ISBN 80-86119-41-6.
 46. KOZÁKOVÁ, Simona and Vladimír HYÁNEK. Interakce veřejného sektoru s neziskovým - synergická efektivnost v rámci regionu (Interaction between Public and Nonprofit Sector - Synergistic Efficiency in region). In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. p. 114-146. ISBN 80-210-2571-9.
 47. KLAPALOVÁ, Alena. Komunální podpora podnikání a marketing města (Communal Entrepreneurship Support And Town Marketing Management). první. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Košice, Ekonomická univerzita Bratislava, 2001. 872 pp. ISBN 80-225-1446-2.
 48. KOZÁKOVÁ, Simona. Marketing. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001. p. 80-88. ISBN 80-86119-41-6.
 49. JURAJDOVÁ, Hana. Účetnictví (Accounting). In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001. p. 126-145. ISBN 80-86119-41-6.
 50. MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů (An Impact of the Public Sector onto a Regional Development). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 153 pp. Faktory efektivnosti rozvoje regionů. ISBN 80-210-2571-9.
 51. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Zdanění neziskových organizací. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001. p. 150-158. ISBN 80-86119-41-6.
 52. 2000

 53. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a správy. In REKTOŘÍK, Jaroslav, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Hana JURAJDOVÁ, Jiří WINKLER, Mirka WILDMANNOVÁ and Vladimír HYÁNEK. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a veřejné správy. 2000th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 26-45. ISBN 80-210-2302-3.
 54. MALÝ, Ivan. Měnící se role ekonomických fakult v souvislosti s přípravou pracovníků pro veřejný sektor. In Sborník z konference s mezinárodní účastí Veřejná ekonomika a správa "99. první. Ostrava: VŠB-TU, 2000. p. 111-114. ISBN 80-7078-760-0.
 55. MALÝ, Ivan. Redistribuční funkce veřejného sektoru (Public Sector´s Redistribution Function). Nové. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 265 pp. ISBN 80-210-2407-0.
Display details
Displayed: 2/12/2022 20:46