Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

 1. SMITH, Jeffrey Alan. Keynote address: Race, Religion, and the American Presidency. In Fourth Annual Conference on Anglophone Studies: From Theory to Practice. 2012.
 2. 2011

 3. VIDO, Roman. Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě (The End of the Grand Narrative? Secularization in Sociological Perspective). 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 350 pp. Sociologická řada, svazek č. 11. ISBN 978-80-7325-266-3.
 4. 2009

 5. ŠINDELÁŘ, Pavel. Aktivní podíl státu na náboženské obnově v poreformní Číně (Active Role of State in Religious Revival in Post-reform China). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Ústí nad Labem: Dryada, 2009, vol. 2009, No 6, p. 79-92. ISSN 1802-0364.
 6. KLAPETEK, Martin. Emilio Gentile. Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitarismem. (recenze) (Emilio Gentile. Politics as Religion. Between Democracy and Totalitarism. (Book review)). Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, XI., No 2, p. 97-99. ISSN 1212-8570.
 7. FIALA, Petr. Labor der Säkularisierung. Kirche und Religion in Tschechien (Laboratory of Secularisation Church and Religion in the Czech Republic). Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2009, vol. 59, No 6, p. 93-100, 9 pp. ISSN 0030-6428.
 8. VONKOVÁ, Erika. Masarykův vztah k náboženství (Masaryks Relation to Religion). Edited by Bohumír Blížkovský. In BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009. 5 pp. ISBN 978-80-254-4000-1.
 9. HAVLÍČEK, Jakub. Mimochodem... cestou božstev (By the Way... The Way of the Kami). In Fidlerová, Ludmila et al. (ed.), Mimochodem - By the Way. Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. 2009th ed. Brno: Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, 2009. p. 81-84. ISBN 978-80-210-4825-6.
 10. 2008

 11. COLLINS, Rita Chalmers and Michael GEORGE. Civil Is As Berger Says. In Náboženství v globální občanské společnosti (eds. Jiří Hanuš, Jan Vybíral). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. p. 80-87. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-140-6.
 12. VIDO, Roman. Křesťanství v hodnotové orientaci současné české společnosti (Christianity in value orientations of contemporary Czech society). In Brněnská diecéze 1777-2007. Brno: Studio Arx s r. o., 2008. p. 166-171. ISBN 978-80-86665-04-7.
 13. HAMAR, Eleonóra. Kvalitativní výzkum náboženství (Qualitative research of religion). In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. p. 97-102. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 14. HAMAR, Eleonóra. Náboženství a etnicita (Religion and ethnicity). In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. p. 218-223. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 15. VIDO, Roman. Náboženství a modernita v současné sociologii náboženství (Religion and Modernity in the Contemporary Sociology of Religion). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, vol. 5, 3-4, p. 27-51. ISSN 1214-813X.
 16. HAMAR, Eleonóra. Náboženství v diaspoře (Religion in diaspora). In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. p. 243-247. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 17. OSOLSOBĚ, Petr. Několik srovnání Samuela Becketta a Dantem Alighierim: reprezentace lidské přirozenosti a očistce (Samuel Beckett and Dante Alighieri: Several Comparisons Concerning Human Nature and Purgatory). SPFFMU. 2008, vol. 2007, V 10, p. 47-55. ISSN 1211-6335.
 18. ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Peter Beyer. Religions in Global Society (recenze). (Peter Beyer. Religions in Global Society (a review).). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, vol. 5, 3 - 4, p. 213 - 217. ISSN 1214-813X.
 19. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. Religious Education in the Czech Republic. In KUYK, Elza, Roger JENSEN, David LANKSHEAR and Elisabeth Löh MANNA. Religious Education in Europe. Situation and current trends in schools. Oslo: IKO Publishing House, 2008. p. 39-47. Mimo edice. ISBN 978-82-7112-793-0.
 20. HAMAR, Eleonóra. Sociální konstruktivismus (Social constructivism). In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. p. 76-82. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 21. VIDO, Roman and Michaela ONDRAŠINOVÁ. Sociální studia 5/3-4. Posvátno. (Social Studies 5/3-4. The Sacred.). Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2008. 224 pp.
 22. FIALA, Petr. Tschechien (Czech Republic). In BUCHSTAB, Günter and Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008. p. 251-268. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.
 23. 2007

 24. JUCHELKA, Jiří. Doklady náboženství a kultu lužické kultury v archeologických nálezech z českého Slezska (Religion and cult of the Lausitz culture in archaeologicals finds in the Czech Silesia). Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. Opava: Matice Slezská v Opavě, 2007, vol. 33, No 1, p. 1 - 3. ISSN 1213-3140.
 25. SMÉKAL, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu - Průvodní slovo (Frankl, Viktor Emil: Psychotherapy and religion: Man's search for ultimate meaning - Accompanying word). 1. vydání. Brno: Cesta, 2007. ISBN 80-7295-088-6.
 26. HORYNA, Břetislav. Hans Küng, Credo. Das Apostolische Glaubensbekenntnis Zeitgenossen erklärt (Hans Küng, Credo. Apostle confess of faith for the contemporary people). 1st ed. Praha: Vyšehrad, 2007. 192 pp. Edice Teologie. ISBN 978-80-7021-899-0.
 27. BOUZEK, Jan. Keltové našich zemí v evropském kontextu (The Celts in the Czech lands in European Context). 1st ed. Praha-Kroměříž: Triton, 2007. 214 pp. ISBN 978-80-7254-931-3.
 28. FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. (The Laboratory of Secularization. Religion and policy in the non-religious society: the Czech case.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 pp. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3.
 29. BOUZEK, Jan. Macedonian Bronzes, 30 years later. Folia Archaeologica Balcanica. Skopje: Fil. fak., Institut za istorija, 2007, I, No 1, p. 97-111. ISSN 1857-5307.
 30. DOKULIL, Miloš. Masaryk a liberalismus (Masaryk and Liberalism). In Masarykův sborník XIII. 1st ed. Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007. p. 157-184. ISBN 80-86495-40-X.
 31. NECHUTOVÁ, Jana. Mezi proudy (Between the Currents). Uspořádal O. Macek. In Zpytování, studie a eseje k evangelické identitě. Středokluky: Nakladatelství Zdeněk Susa, 2007. p. 29-34. ISBN 978-80-86057-46-0.
 32. JUCHELKA, Jiří. Náboženství, kult a magie lužické kultury (Religion, cult and magic of the Lausitz culture). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2007, vol. 15, No 15, p. 341 - 369.
 33. VÁCLAVÍK, David. New Religious Movements and their Reflection as Conflict Religious Groups. In Exercising Power. The role of religions in concord and conflict. 1st ed. Turku: the Donner Institute, 2007. p. 393 - 403. ISBN 952-12-1811-8.
 34. CHALUPA, Aleš. Římský císařský kult: náboženská politika, nebo politické náboženství? (The Roman Imperial Cult: Religious Politics or Political Religion?). In BUBÍK, Tomáš and Henryk HOFFMANN. Náboženství a politika I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. p. 154-163. ISBN 978-80-7194-994-7.
 35. NEŠPOR, Zdeněk and Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství (Sociology of Religions). 1st ed. Praha: Portál, 2007. 236 pp. 1;. ISBN 978-80-7367-251-5.
 36. FUJDA, Milan. Svámí Vivékánanda a modernita: Ke kulturním a sociálním podmínkám exportu/importu neohinduismu (Swami Vivekananda and Modernity: On Cultural and Social Conditions of Export/Import of Neohinduism). In Orientalia Antiqua Nova [VII.]. Plzeň: Dryada, 2007. p. 49-59. ISBN 978-80-87025-13-0.
 37. ŠINDELÁŘ, Pavel. Vztah čínského státu a náboženství v proměnách tisíciletí (Chinese State and Religion: Transformnation of its Relations in History of Chiliads Years Old Civilization). In Orientalia Antiqua Nova. Ústí nad Labem: Dryada, 2007. p. 203-212. ISBN 978-80-87025-19-2.
 38. 2006

 39. FUJDA, Milan. Konference 'Religious Change' (CERES 2006), Bratislava (23.-25. října 2006) (Conference 'Religious Change' (CERES 2006), Bratislava (23rd to 25th October, 2006)). Sacra aneb Rukověť religionisty. 2006, 4 (2006), No 2, p. 84-85. ISSN 1214-5351.
 40. OSOLSOBĚ, Petr. L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano (Silvio Pellico - An European: Graces of the Prisons and Duties of an Christian). In Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2006. p. 121-128. ISBN 88-8474-118-1.
 41. OSOLSOBĚ, Petr. Milenci a poutníci: Shakespearova cesta (Lovers and Pilgrims: Shakespeare's Way). In program Divadla Astorka - Bratislava. 2006th ed. Bratislava: Astorka - Korso 90', 2006. p. 1-6, 5 pp.
 42. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Ohniví koně a tančící spasitelé ve filmech z 41. MFF v Karlových Varech (Fire horses and dancing saviors in the films of 41. IFF Karlovy Vary). Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, vol. 4, No 5, p. 39-42. ISSN 1214-0740.
 43. HANUŠ, Jiří. Osobnosti křesťanských církví a náboženských společností ve 20. století (The Personalities of Christian Churches and Religious Societies in the 20th Century). In Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 11-16. ISBN 80-7325-097-7.
 44. SMÉKAL, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie (Present time and perspectives of relation between psychology nad theology). Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2006, XVI, No 2, p. 28-32. ISSN 0862-8238.
 45. MIKULOVÁ, Anna. Religion, Umwelt, Europa und andere Werte in den tschechischen Besucherbüchern (Religion, Environment, Europa and other Values in the Czech guest books). In Ein Kunstobjekt als Schreibanlass. Regensburg: edition vulpes, 2006. 20 pp. Sprache. ISBN 978-3-939112-44-0.
 46. PROKOP, jiří. Spiritualita umírajících pacientů (Spirituality in terminal care). první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 140 pp. první verze. ISBN 80-210-4131-5.
 47. 2005

 48. HLOUŠEK, Vít. Evropa, Amerika, náboženství a politika (Europe, America, Religion, and the Politics). In HANUŠ, Jiří and Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 268-270. ISBN 80-7325-071-3.
 49. FUJDA, Milan. Hollywoodský buddhismus a zákony - několik volných asociací (Hollywood Buddhism and law - some loose associations). Nepálský nepravidelník. Bulletin Česko-nepálské společnosti. 2005, -, No 3, p. 20-22.
 50. LUŽNÝ, Dušan. Individualization and Modernization of Religion. In Moderné náboženstvo - Modern Religion. 1st ed. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a církví, 2005. p. 239-253. Moderné náboženstvo - Modern Religion. ISBN 80-89096-23-9.
 51. DOLEŽALOVÁ, Iva. organizace 3. mezinárodní konference Central European Religious Studies (CERES) Náboženství a tělo (3rd international conference of Central European Religious Studies (CERES) Religion and Body). 2005.
 52. VÁCLAVÍK, David. Religia w Republice Czeskiej na początku trzetiego tysiąclecia (Religion in the Czech Republic in the Beginnig of the Third Milennium). In Religion in the Time of Changes (Space - Society - Economy No 7). 1st ed. Łódź: University of Łódź, 2005. p. 234-242. ISSN 1733-3180.
 53. 2004

 54. ŠVECOVÁ, Renáta. Slnečná symbolika v náboženskom kontexte doby bronzovej (The Sun-Symbolic in the Religion-Context of the Bronze Age). In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 385-393. ISBN 80-210-3381-9.
 55. 2003

 56. OSOLSOBĚ, Petr. Ars moriendi: Smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách (The Death as Ritual and Theatre in England 1522-1603 and Ars Moriendi in Shakespeare's Histories). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, vol. 2002, C 49, p. 101-120. ISSN 0231-7710.
 57. VIDO, Roman. K definici náboženství v sociálních vědách. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2003, vol. 11, 2/2003, p. 259-274. ISSN 1210-3640.
 58. LUŽNÝ, Dušan and Zdeňka MACHÁLKOVÁ. Romové z pohledu religionisty (Romanies from point of view of academic study of religions). Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, 36-37, No 1, p. 25-32. ISSN 0862-1209.
 59. VÁCLAVÍK, David. Sekularizovaná a desekularizovaná moderna. Místo náboženství v moderní společnosti (Secularized and Desecularized Modernity. Place and Role of Religion in Modern Society). Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2003, vol. 2003, No 2, p. 120-127, 7 pp. ISSN 1212-5547.
 60. VÁCLAVÍK, David. Skeptické náboženství: věda, víra a skepse v (post)moderní době (Sceptical Religion: Science, Faith and Scepticism in (post)modern Age). In Scholé filosofia: Věda. 1st ed. Liberec: Scholé filosofia, 2003. p. 243 - 251. ISBN 80-902997-2-5.
 61. FUJDA, Milan. Výuka náboženství jako nástroj (nejen) multikulturní výchovy (Teaching about Religions as a means for multicultural education). Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání. Praha: Portál, 2003, vol. 9, No 9, p. 19-20. ISSN 1211-1775.
 62. 2002

 63. VIDO, Roman. Jan G. Platvoet - Arie L. Molendijk (eds.), The Pragmatics of Defining Religion (recenze) (Jan G. Platvoet - Arie L. Molendijk (eds.), The Pragmatics of Defining Religion (review)). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, vol. 2002, No 2, p. 291-294. ISSN 1210-3640.
 64. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (běžný den v rodině očima dítěte, víra v rodině) (A description of an 11-year old child (family and religion)). In Psychologické dny 2001 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. p. 378 - 383. ISBN 80-86174-05-0.
 65. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (rodina a víra) (A description of an 11-year old child (family and religion)). Psychologické dny, Olomouc. 2002.
 66. HORYNA, Břetislav. Pozdní romantika a katolická tübingenská škola I (The Late Romanticism and the catholic tuebingen-school I). Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, vol. 2002, No 1, p. 3-23, 20 pp. ISSN 1210-3640.
 67. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání) (Sociology in panorama). 1. vydání. Brno: Paido, 2002. 142 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
 68. PODBORSKÝ, Vladimír. Studium religiozity pravěku jako varianta "archeologie nenalezeného" (Study of the Primeval Age Religion as variant of the "Notknow Archaeology"). Evžen Neustupný. In NEÚSTUPNÝ, Evžen. Archeologie nenalézaného. První. Dobrá voda u Pelhřimova, ČR: Katedra archeologie FHS ZČU v Plzni a Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2002. p. 187-205, 14 pp. ISBN 80-86473-22-8.
 69. NEÚSTUPNÝ, Evžen. Studium religiozity pravěku jako varianta "archeologie nenalezeného" (Study of primeval Religions as sort of Notdiscovered-Archaeology). Red. Evžen Neustupný. In PODBORSKÝ, Vladimír. Archeologie nenalézaného. První vydání. Dobrá Voda u Pelhřimova (ČR): Katedra archeologie FHS ZČU v Plzni, 2002. p. 187-205, 14 pp. ISBN 80-86473-22-8.
 70. 2001

 71. NOVOTNÝ, Jan. Descartes a Pascal - svár rozumu a srdce (Descartes and Pascal - the conflict of the reason and the heart). In Evropa mezi vědou a vírou - hledání nové konfigurace. Brno: VUT v Brně, 2001. 12 pp. ISBN 80-214-1865-6.
 72. LAJKEP, Tomáš. Katolické náboženství a sex (Sexuality and catholic religion). Gynekologie. Hradec králové: med Exart, 2001, vol. 10, No 2, p. 77-80. ISSN 1210-1133.
 73. FUJDA, Milan. Návrh zákona o církvích má vady (The bill of religious societies is wrong). Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2001, vol. 12, No 19, p. 4. ISSN 1210-0021.
 74. 2000

 75. DOKULIL, Miloš. Činorodým náboženstvím citu k vědecky zaštítěnému léku na krizi "člověka celého" a jeho společnosti (Through an Actively Felt Religion to a Scientifically Backed Medicine for the Crisis of the "Wole Man" and His Society). In Tomáš Garrigue Masaryk a věda. 1st ed. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000. p. 26-49. ISBN sine.
 76. HORÁK, Petr. John Locke, Dopis o toleranci. (John Locke, A letter on toleration). 1st ed. Brno: Atlantis, 2000. 103 pp. bez názvu edice. ISBN 80-7108-202-03.
 77. 1999

 78. FIALA, Petr. Die Situation der Staatsphilosophie und der Sozialphilosophie in der Tschechischen Republik (Situation of State Philosophy and Social Philosophy in the Czech Republic). KAS/Auslandsinformationen. 1999, vol. 1999, No 07, p. 94-104. ISSN 0177-7521.
 79. LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace (Religion and Modern Society). Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 pp. Religionistika, sv. 6. ISBN 80-210-2224-8.
 80. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství (Roma religion). In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. p. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
 81. 1998

 82. OSOLSOBĚ, Petr. Sacrum et profanum: Česká kultura, nominalismus a zakletí ve světě (Sacrum et Profanum: Czech Culture, Nominalism and Secularisation). In SACRUM ET PROFANUM. Sborník sympózia. 1st ed. Praha: Koniasch Latin Press, 1998. p. 27-33. ISBN 80-85917-41-6.
 83. 1996

 84. DOKULIL, Miloš. Sedm variací na goedelovské téma (Seven Variations on Goedel's Themes). In Kurt Goedel. 1st ed. Brno: Nadace UM, 1996. p. 130-138. ISBN 80-210-1474-1.
 85. LUŽNÝ, Dušan. The continuity and discontinuity of religious life in Buryatia. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA and Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1996. p. 179-186. ISBN 80-210-1441-5.
 86. 1994

 87. PODBORSKÝ, Vladimír. Náboženství našich prapředků (The Religion of Our Ancient Ancestors.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. 177 pp. Věda do kapsy, MU v Brně. ISBN 80-210-0970-5.
 88. 1992

 89. LUŽNÝ, Dušan. The Influences of Asian Religions in Czechoslovakia after 1989. In DAI, K., X. ZHANG and M. PYE. Religion and Modernization in China. 1st ed. Cambridge: Roots and Branches, 1992. p. 161-166. ISBN 0-9525772-0-8.
 90. 1990

 91. SEKOT, Aleš. Evangelické pojetí religionistiky. In: Filozofický časopis, 1990, č. 5. s. 678-681. (Evangelical approach to religion). Filozofický časopis. Praha: ČSAV, 1990, vol. 1990, No 5, p. 678-681. ISSN 0015-1831.
 92. SEKOT, Aleš. Křesťanský fundamentalismus. In: Stav a perspektivy studia náboženství v Československu (State and perspective of study of religion in Czechoslovakia). Stav a perspektivy studia náboženství v Československu. Brno: ČSAV, 1990. 173-182.
 93. 1987

 94. SEKOT, Aleš. Náboženství a globální problémy (Religion and Glogal Problemes). Praha: Horizont, 1987. 105 pp.
 95. 1985

 96. SEKOT, Aleš. K sociologickým dimenzím náboženství a religiozity. In: Sociologický časopis, 1985, č. 1. str. 34-52 (On sociological dimension religion and religiosity). Sociologický časopis. Praha, 1985, vol. 1985, No 1, p. 34-52.
 97. SEKOT, Aleš. Sociologie náboženství (Sociology of religion). Praha: Svoboda, 1985. 362 pp. Sociologická knižnice.
 98. 1984

 99. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze religiozity (Sociological dimensions of religiozity). Sociológia. Bratislava: SAV, 1984, vol. 16, No 1, p. 8-20. ISSN 0049-1225.
 100. 1982

 101. SEKOT, Aleš. Církev československá husitská (Czechoslovac Hussite Church). Praha: Horizont, 1982. 108 pp.
 102. 1981

 103. SEKOT, Aleš. Evangelická církev metodistická (Methodist Evangelical Church). 1st ed. Praha: Horizont, 1981. 93 pp.
 104. SEKOT, Aleš. Náboženství a církve v soudobém světě (Religion and churches in contemporary world). Brno: KKS, 1981. 75 pp.
 105. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství (Sociological problemes of religion). Praha: Horizont, 1981. 144 pp.
 106. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství a sekularizace (SWociological problemes of religion and secularization). Praha: Horizont, 1981. 133 pp.
 107. 1980

 108. SEKOT, aleš. K nemarxistickým pojetím budoucnosti náboženství (To nenmarxist conceptions of a future of relifion). Filozofický časopis. Praha: Academia, 1980, vol. 1980, No 5, p. 647-661. ISSN 0015-1831.
Display details
Displayed: 26/10/2021 23:41