Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. KOUDELKA, Zdeněk. Noční klid v obecně závazných vyhláškách a Ústavní soud (Silent Hours in Bylaw and the Constitutional Court). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita. p. 354-358. ISBN 978-80-210-4784-6. 2008.
  2. LANGÁŠEK, Tomáš. Obrat v nazírání Ústavního soudu na obecně závazné vyhlášky (Change in the Constitutional Court´s perception of the municipal ordinances). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, vol. 2008, No 10, p. 356-362. ISSN 1210-6410. 2008.
  3. KOUDELKA, Zdeněk. Vysokoškolská samospráva (University self-government). In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1st ed. Ostrava: Brno International Business School. p. 118-122. ISBN 978-80-86575-17-9. 2008.

  2007

  1. IZAVČUK, Jaroslav. Místní samospráva a její reflexe ve výuce anglické odborné terminologie: Komparace, interference (Reform of the Czech self-government as reflected in the teaching the English terminology: comparison, interferences). In Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole II. 1st ed. Ústí nad Labem: FSE Ústí nad Labem. p. 45-48. ISBN 978-80-7044-923-3. 2007.
  2. KADEČKA, Stanislav. Občanství obce a práva z něho plynoucí (Municipal Citizenship and Rights Arising from It). In Občan a verejná správa : (ústavno-právne aspekty) : zborník príspevkov z vedekej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25.-26. októbra 2007 v Košiciach. 1. vyd. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra právnych vied. p. 127-142. ISBN 978-80-89089-66-6. 2007.
  3. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva (The Self-gouvernment). 1st ed. Praha: Linde Praha a.s. 400 pp. 726. ISBN 978-80-7201-665-5. 2007.
  4. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část (Administrative law, general part). 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno. 418 pp. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6. 2007.
  5. LIPERTOVÁ, Šárka. Státní dozor nad územními samosprávnými celky po dozorové novelizaci českého obecního zřízení (State supervision over self-government after supevision novelization of the Czech Municipal Act). In Územní samospráva v České republice a Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a Evropě, její problémy a perspektivy v XXI. století" : Třešť, 21.-22.11.2006. 2007th ed. Plzeň: Plzeň : Aleš Čeněk. p. 277-290. ISBN 80-7380-028-4. 2007.
  6. KOUDELKA, Zdeněk. Zájmová samospráva (The Self-government of the an interest group). In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1st ed. Ostrava: Brno International Business School. p. 25-42. ISBN 978-80-86575-34-6. 2007.

  2006

  1. BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije (State Administration and Self-Government). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. p. 112-138. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3. 2006.

  2005

  1. BALÍK, Stanislav. Al-idára 'l-`áma wa 'l-idára 'dh-dhátíja (State Administration and Self-government). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1st ed. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute. p. 96-115. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6. 2005.
  2. RADVAN, Michal and Petr MRKÝVKA. Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě (ed.) (Self-Government Financing in the Uniting Europe). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 30 pp. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; sv. 287. ISBN 80-210-3677-X. 2005.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice (View at local govenments property in Poland). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Roč. 12, č. 3, p. 235-240. ISSN 1210-9126. 2004.

  2003

  1. MRKÝVKA, Petr. Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej (Real-estate Tax in the Czech Republic). In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu. p. 117-126. ISBN 83-909381-6-2. 2003.
  2. KADEČKA, Stanislav. Právní předpisy územní samosprávy ve Slovenské republice (Communal and Regional Legislation in the Slovak Republic). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Roč. 36, č. 2-3, p. 144-169. ISSN 0139-6005. 2003.
  3. KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice (Law of Municipalities and Regions in the Czech Republic). 1. vyd. Praha: C.H. Beck. 424 pp. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. 2003.

  2001

  1. JURNÍKOVÁ, Jana and Stanislav KADEČKA. Ke vztahu státu a samosprávy (On Relation between State and Self-Government). Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, Roč. 12, č. 8, p. i-iii, 3 pp. ISSN 0027-8009. 2001.
  2. KADEČKA, Stanislav. Samosprávná normotvorba obcí ve světle nového zákona o obcích (Self-Governing Law-Making of Municipalities in the Light of the New Municipalities Act). In Veřejná správa na prahu 21. století. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita. p. 120-135. ISBN 80-210-2739-8. 2001.

  2000

  1. KADEČKA, Stanislav. Samosprávná normotvorba obcí - pohledy do sousedství (Autonomous Law-making of Municipalities - a Look at Our Neighbours). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, Roč. 8, č. 3, p. 351-358. ISSN 1210-9126. 2000.

  1997

  1. KOUDELKA, Zdeněk. Budoucnost profesní samosprávy (The future of professional self-government). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, vol. 5, No 2, p. 195-203. ISSN 1210-9126. 1997.

  1995

  1. KOUDELKA, Zdeněk. Místní správa v Slovenské a České republice (Local administration in the Slovak Republic and Czech Republic). In Lokálna moc v transformačnom procese. 1st ed. Bratislava, Slovensko: Slovenské združenie pre politické vedy. p. 66-76. ISBN 80-901418-1-1. 1995.
Display details
Displayed: 22/4/2024 20:29