Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

  1. ŠEFČÍK, Ondřej. The fourth makes it whole? The reduced lengthened ablaut grade in Old Indo-Aryan. Indogermanische Forschungen : Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft. Berlin: Walter De Gruyter, 2014, vol. 119, No 1, p. 397-418. ISSN 0019-7262. doi:10.1515/if-2014-0020.

  2008

  1. ŠMAJS, Josef and Ivan HRUŠKA. Bezpečnost v kontextu evoluční ontologie (Safeness in the context of evolutionary ontology). In Systémová bezpečnost, sborník XL. výroční konference o systémovém inženýrství SI 2008. Hradec Králové: nakladatelství GAUDEAMUS, 2008. p. 20-28, 8 pp. ISBN 978-80-7041-718-8.
  2. ŠEFČÍK, Ondřej. On significance of alternations for fuctioning of a phonological system. Slavia. Praha: Praha, 2008, vol. 77, No 1, p. 171-176, 5 pp. ISSN 0037-6736.
  3. FLASAR, Jan, Vít KOVALČÍK and Jiří SOCHOR. VRECKO: The Virtual Reality System. 2008.

  2007

  1. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd (Biology and psychology in the system of science). In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2007. p. 13-21. druhé vydání. ISBN 978-80-7367-343-7.
  2. HURDÍK, Jan. K systému zásad soukromého práva/Zum System der Privatrechtsgrundsätze (The System of Principles of private Law). In Základné zásady súkromého práva v zjednotenej Európe/Fundamentale Grundsätze des privatrechts in vereinigten Europa. 1st ed. Bratislava: IURA EDITION, 2007. p. 73-89. ISBN 978-80-8078-184-2.
  3. HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie II. Systémové pojetí tělesné kultury (Socio-cultural kinanthropology II). 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 215 pp. ISBN 978-80-244-1826-1.
  4. NECKÁŘ, Jan and Libor KYNCL. Systém finančního práva (Financial Law System). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, vol. 2007, II., p. 167-171. ISSN 1210-9126.

  2006

  1. HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie I. Úvod do problematiky (Socio-cultural kinanthropology I). 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 210 pp. ISBN 80-210-4064-5.

  2004

  1. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd (Biology and Psychology in the system of science). In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2004. p. 13-21, 8 pp. prvni vydani. ISBN 80-7178-924-0.
  2. KRÁLÍK, Oldřich. Ekonomické systémy na počátku 21. století (Economical systems at the beginning of the 21st. century). In Lidské systémy SI 2004. 1.vyd. Hradec Králové, 2004. p. 54 - 57. ISBN 80-86771-08-3.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejném sektoru (Control in public sectors). prní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 86 pp. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3505-6.

  2003

  1. STEHLÍK, Antonín. Dopravní faktor ve společenské a hospodářské genezi (Social effectiveness of the transit system). In Doprava a její společenská efektivnost. Praha: ČVUT, 2003. p. 38-40. ISBN 80-01-02736-8.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr.J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. p. 32-44, 12 pp. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav. Státní, krajské a obecní systémy kontrol (The State, regional and mucipal control.). Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. p. 44-64, 20 pp. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.

  2002

  1. STEHLÍK, Antonín. Logistika - strategický faktor manažerského úspěchu (Logistics - the strategic factor of managerial success). 1st ed. Brno: Studio Contrast, 2002. 236 pp. Studio Contrast, Brno. ISBN 80-238-8332-1.
  2. ZEMAN, Josef. Přírodní karbonátové systémy (Natural carbonate systems). 1st ed. Brno: Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2002. 160 pp. Scientia. ISBN 80-86258-37-8.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Systems Modeling and Simulation. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2002. p. 39-42. ISBN 80-210-2897-1.

  2001

  1. STEHLÍK, Antonín. Nové strategie logistického systému podniku (New Strategy In Logistics Systems). In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. p. 303-311. ISBN 80-210-2537-9.
  2. OHLÍDAL, Ivan, Daniel FRANTA, Miloslav OHLÍDAL and Karel NAVRÁTIL. Optical characterization of nonabsorbing and weakly absorbing thin films with the wavelengths related to extrema in spectral reflectances. Applied Optics. USA: Optical Society of America, 2001, vol. 40, No 31, p. 5711-5717. ISSN 0003-6935.
  3. KROB, Josef. Proměny ontologie (Metamorphoses of ontology). In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.

  2000

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Pavel BROŽ and Milan SVOBODA. Experimental and Predicted Phase Equilibria in Fe-Cr-Mn-Ni-N Alloys. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 2000, roč. 91, No 7, p. 607-612. ISSN 0044-3093.
  2. GOYAL, M., Josef NOVOSAD, Marek NECAS, H. ISHII, R. NAGAHATA, J. SUGIYAMA, M. ASAI, M. UEDA and K. TAKEUCHI. Novel usage of palladium complexes with P-N-P ligands as catalysts for diphenyl carbonate synthesis. Applied Organometallic Chemistry. Velká Británie: John Wiley & Sons LTD, 2000, vol. 14, No 10, p. 629-633. ISSN 0268-2605.
  3. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Pavel PŠEJA. Systém politických stran v letech 1989 - 1998 (Party System betwen 1989 - 1998). In MAREK, Pavel. Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 - 1998. 1st ed. Olomouc: Univezita Palackého, nakl. Gloria, 2000. p. 359-374. 2000. ISBN 80-86200-25-6.

  1999

  1. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, Miroslav NOVÁK, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, Josef ŠUMBERA, P. HOMOLKA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA and Ivan ŘIHÁČEK. Changes in Autonomic Regulation of Blood Pressure in Patients with Vasodepressoric Type of Vasovagal Syncope. Journal of Hypertension. U.S.A.: International Society of Hypertension, 1999, vol. 1999, No 17, p. 47. ISSN 0263-6352.

  1994

  1. SOPOUŠEK, Jiří and Jan VŘEŠŤÁL. An Experimental Study of Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni-C System. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, No 2, p. 116-121. ISSN 0044-3093.

  1993

  1. ČERMÁK, Jiří, Jiří SOPOUŠEK and Karel STRÁNSKÝ. Relation between Carbon Tracer Diffusivity and Carbon Activity Coeficient in Austenitic Ni-Fe-Cr Alloys. Scripta METALLURGICA et MATERIALIA. U. S. A.: Pergamon Press Ltd., 1993, roč. 29, No 12, p. 1581-1588.
  2. KOČOVÁ, M., J. MENCL, Oldřich SCHNEEWEIS and Jiří SOPOUŠEK. Termodynamické vyhodnocení experimentálních fázových dat soustavy Fe-Cr-C a Fe-Cr-Ni (Thermodynamic evaluation of Experimental Phase Data of Fe-Cr-C and Fe-Cr-Ni Systems). In Difúze a termodynamika kovů a slitin VI. Brno: IPM CAS, 1993. p. 1111.

  1991

  1. SOPOUŠEK, Jiří. Výpočty fázových rovnováh v soustavách na bázi železa (Phase Equilibrium Calculations in Fe-C Based Systems). Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno (VZ818/597), 1991. 50 pp.

  1990

  1. KROUPA, Aleš and Jiří SOPOUŠEK. Using of PC for Phase Diagram Computation of Systems Corresponding to Complex Steels. In Proceeding of Chemometric II. Brno (Czech Rep.): IPM CAS Brno, 1990. p. 2222.
Display details
Displayed: 27/2/2024 13:31