Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb (Value Added Tax on Electronic Services). Online. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o. p. 212-217. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3
  2. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ and Libor KYNCL. Finanční a daňové právo (Financial and tax law). Online. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk. 525 pp. ISBN 978-80-7380-155-7

  2008

  1. NOVOTNÝ, Jiří, Alena KLAPALOVÁ, Petr SUCHÁNEK and Petr MIKUŠ. Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků v ČR jako členské zemi EU (Factors stimulating and supressing the foundation and development of the small and middle enterprises in the CR as the EU member coutry). Online. první. Plzeň: Aleš Čeněk. 206 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-7380-092-5

  2007

  1. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci (Direct, Indirect and Other Taxes in E-commerce). Online. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, vol. 2007, 07-08, p. 17-24. ISSN 1801-6006
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Theoretical Aspects of Legal Liability within Tax Legislation. Online. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. ISBN 978-5-9273-1340-2

  2006

  1. SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Analýza dopadu daní na financování podniků v ČR (The Analysis of Taxes Impact on a Financing of Enterprises in Czech Republic). Online. In Firma a konkurenční prostředí 2006. 1st ed. Brno: MZLU PEF Brno. p. 131-138. ISBN 80-7302-117-X
  2. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Die Gewalt bei der Steuererhebung in der Spätantike (The Violenece in the Tax Collection in the Later Roman State). Online. Classica Cracoviensia. Krakov, vol. 2006, No 10, p. 9-26, 16 pp. ISSN 1505-8913
  3. SUCHÁNEK, Petr. Vysoké daně MSP - mýtus nebo realita? (High taxes of SME - a myth or a reality?). Online. Praha: Economia. Moderní řízení

  2005

  1. MRKÝVKA, Petr. Finančně právní materie v předmětech ekonomických studií s poznámkou k předmětu právo (Financial law regulations in subjects of economy studies and notices to subject "Law"). Online. In Výuka práva pro ekonomy ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. p. 82-88. ISBN 80-248-0939-7
  2. MARVAL, Jindřich. Vývoj daňové kvóty v ČR a její srovnání v rámci EU (Tax-to-GDP ratio evolvement in the Czech Republic and its comparison within EU). Online. In Sborník příspěvků z V. ročníku mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. p. 1-7. ISBN 80-248-0943-5

  2004

  1. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů 2004 (komplexní průvodce s předpisy) (Tax filing of enterpreneurs 2004). Online. Praha: GRADA. 392 pp. ISBN 80-247-0766-7
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňové a účetní odpisy (Depreciations in accounting and in taxes). Online. Brno: Computer Press. 139 pp. ISBN 80-251-0171-1
  3. KADEČKA, Stanislav. Devátá novela zákona o místních poplatcích (The Ninth Amendment of the Act on Local Charges). Online. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C.H. Beck, roč. 5, č. 1, p. 7-10. ISSN 1212-8694
  4. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Online. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X

  2003

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové aspekty územní samosprávy (Tax aspects of local autonomy). Online. In Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. první. Brno: B.I.B.S. p. 246-251. ISBN 80-86575-96-9
  2. HROBAŘOVÁ, Hana. Využití koncepce udržitelného rozvoje v sociální a daňové oblasti (The Sustainable Development concept, social consenquences and the field of Tax.). Online. In Hospodářská politika v transitivních ekonomikách IV. 1st ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická. p. 105-112. ISBN 80-248-0398-4

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Územní samosprávné celky a daně (Local autonimies and taxes). Online. In Daně - teorie a praxe 2002. Brno: Sting. p. 12-15, 80 pp. ISBN 80-86342-29-8

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Zvolená vláda je i mojí vládou. Online. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 2. roč., 14.5.1999, 3 pp

  1998

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtový proces na úrovni obcí, problematika vlastních příjmů rozpočtů obcí a obce z pohledu poplatníka daně (The budget process on the level of municipalities, the problems of the municipalities budget receipts and ...). Online. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 148-155. ISBN 80-210-1751-1

  1997

  1. MRKÝVKA, Petr. Daně studentů. Online. In Právní minimum pro studenty VŠ aneb co by měl každý student vysoké školy vědět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 67-77. ISBN 80-210-1490-3
  2. BLAŽEK, Jiří. Zdanění cenných papírů při darování (Taxation of gift securities). Online. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, roč. 5, č. 2, p. 10-13. ISSN 1210-8103

  1995

  1. NETT, Alexander. K problematice získání údajů z daňového řízení pro účely trestního řízení (Some problems of obtaining information from tax proceeding for he purposes of criminal procedure). Online. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, roč. 3, č. 4, p. 8-12. ISSN 1210-8103
  2. NETT, Alexander. Krácení daně jako trestný čin (The crime of tax evasion). Online. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, roč. 3, č. 7, p. 19-21. ISSN 1210-8103

  1994

  1. NETT, Alexandr. K některým aspektům možných daňových úniků (On some aspects of possible tax evasions). Online. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, roč. 2, č. 11, p. 6-9. ISSN 1210-8103

  1993

  1. VÁGNER, Ivan. Nové daně a cestovní ruch (New taxes and tourism). Online. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, roč. 3, č. 6, p. 20-21. ISSN 1210-0714
Display details
Displayed: 23/4/2024 23:09