Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, René JURA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Martin PAIL, Hana PETRÁŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ and Michaela TOMEČKOVÁ. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence (Essentials of general neurology for bachelor´s students of nursing and midwifery). In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 2. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ, Martina BOČKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, René JURA, Zdeněk KADAŇKA, David KEC, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ and Michaela TOMEČKOVÁ. Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence (Essentials of special neurology for bachelor´s students of nursing and midwifery). In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 3. 2009

 4. JANÍKOVÁ, Věra. Lehrwerke und Fremdsprachenlernen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten. (Language Textbooks and Teaching Foreign Languages to Children with Learning Disabilities.). In Linguistik-Tage in Jena. 2009.
 5. 2008

 6. MAŇÁK, Josef. Funkce učebnice v moderní škole (Textbook in the modern school). In KNECHT, Petr and Tomáš (eds.) JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008. p. 19-26. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-174-4.
 7. BRYCHOVÁ, Alice. Lehrwerkauswahl für die sprachpraktischen Übungen der Primarschullehrerausbildung oder: Kann der Unterricht auch ohne ein Lehrwerk erfolgreich sein? (Choice of the Textbook for the Language Learning in the Primar School Teacher Studies). Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 1/2, No 1, p. 26-36, 9 pp. ISSN 1803-4411.
 8. HOFMANN, Eduard, Pavel KORVAS and Petr POLÁČEK. Multimediální učebnice pro terénní výuku (Multimedial textbook for fieldwork). Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2008. 23 pp.
 9. FLEMMICHOVÁ, Zuzana and Hana SVATOŇOVÁ. Tematický atlas regionu - didaktické propojení učebnice s atlasem. (Regional thematic atlas - didactic interconnection of geographic textbook and atlas). In Konference České geografické společnosti. 2008.
 10. JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt (Textbooks as curriculum project: visual elements in geography textbooks - thesis). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2008.
 11. 2007

 12. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a elektronická média v moderních cizojazyčných učebnicích (Autonomous Learning and Electronic Media in Modern FL Textbooks). In Hodnocení učebnic. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 55-70. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 7. ISBN 978-80-7315-148-5.
 13. ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry (Qualitative Research in Educational Sciences: Game Rules). Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0.
 14. MAŇÁK, Josef. Učebnice jako kurikulární projekt (Textbook as an curricular project). In Hodnocení učebnic. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 24-30. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, 7. ISBN 978-80-7315-148-5.
 15. KNECHT, Petr. Učebnice, učitel (Textbook, teacher). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, vol. 16, No 1, p. 36-40. ISSN 1210-3349.
 16. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ and Jana PÍŠOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce fyziky (se zvláštním zřetelem k učebnicím) (The use of didactical tools and media in physics instruction (with respect to textbooks)). In MAŇÁK, Josef and Petr KNECHT. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. p. 82-97. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-148-5.
 17. 2006

 18. JANÍK, Tomáš. Učebnice a teorie konceptuální změny (Textbooks and conceptual change theory). In MAŇÁK, Josef and Dušan KLAPKO. Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 2006. p. 33-44. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-124-3.
 19. 2004

 20. KATRŇÁKOVÁ, Hana, Blanka KLÍMOVÁ, Barbora BUDÍKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Daniela BÍSKOVÁ, Jana KOLLÁROVÁ, Yvetta LINHARTOVÁ, Tatjana MYDLÁŘOVÁ, Hana NĚMCOVÁ, Milada PAVLOVOVÁ, Hana SUCHÁNKOVÁ, Renata VYSTRČILOVÁ and Jan CHOVANEC. Flight into the Land of ESP. In Flight into the Land of ESP. Uherský Brod: Jaspis a Britská rada praha, 2004. p. 57-64. Učebnice metodiky ESP. ISBN 80-903197-5-0.
 21. FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL and Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 166 pp. ISBN 80-210-3500-5.
 22. HRBÁČEK, Jiří. Moderní učebnice programování PIC (Modern textbooks programming PIC). první. Praha: Nakladatelství BEN technická literatura, 2004. 95 pp. První vydání 1. ISBN 80-7300-136-5.
 23. MAČÁK, Jirka and Jana MAČÁKOVÁ. Patologie (Pathology). první. Praha: GRADA, 2004. 347 pp. ISBN 80-247-0785-3.
 24. BARTLOVÁ, Milena. Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění (Guide to the Study of Medieval Visual Arts). Brno: Filosofická fakulta Masarykovy university, 2004. 150 pp. učební texty SDU FF MU. ISBN 80-210-3296-0.
 25. 2003

 26. HLADKÝ, Josef. A GUIDE TO PRE-MODERN ENGLISH. 1st ed. Brno: MU, 2003. 359 pp. ISBN 80-210-3219-7.
 27. FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL and Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 158 pp.
 28. 2002

 29. MAČÁK, Jirka. Obecná patologie (General Pathology). Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
 30. NAVRÁTIL, Vladislav. Zajímavé problémy v moderní učebnici fyziky (Interesting problems in modern textbook on Physics). I. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. 3 pp. XX. mezinár. kolokvium o řízení osvoj. procesu. ISBN 80-7231-090-9.
 31. 2001

 32. MAREČEK, Zdeněk and Nele RAMPART. Mevrouw Emmy Máčelová - van den Broecke 80 (Mrs.Emmy Máčelová - van den Broecke 80). první. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 7 pp. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, R6. ISSN 1211-4979.
 33. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Obsahová analýza učebnice jako didaktického a historického textu (Content analysis of a textbook as a didactic and historical text). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 79-89. Řada pedagogická (U), č.5-6. ISBN 80-210-2310-4.
 34. NOVÁK, Michal. Učebnice "Základy analytické geometrie" Eduarda Čecha ("Introduction to Analytic Geometry" by Eduard Cech). In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků), díl II. 1st ed. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2001. p. 244-247. ISBN 80-7231-071-2.
 35. 1999

 36. POSPÍŠIL, Ivo. Filologie-kultura-umění-politika (In margine jedné slovenské učebnice) (Philology Culture Art Politics (Marginal Remarks upon one Slovak Textbook)). In ZELENKA, Miloš. Slovakistika v české slavistice. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 59-66. ISBN 80-210-2059-8.
 37. BORECKÝ, Daniel and Vencálek, Jaroslav. Slovácko, geografie místního regionu pro základní školy (Slovácko, the geographic textbook for basic school). 1st ed. Český Těšín: OLZA, 1999. 15 pp. učebnice. ISBN 80-86082-11-3.
 38. CHALUPA, Petr. Světový oceán, Evropa (World ocean, Europe). 1st ed. Praha: SPL Práce, Albra, 1999. 135 pp. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-86287-09-2.
 39. CHALUPA, Petr. Velkoopatovicko (Velke Opatovice). 1st ed. Blansko: SHR Blansko, 1999. 110 pp. regionální vlastivědná učebnice.
 40. 1997

 41. KUKLETOVÁ, Martina. Stomatology for students of general medicine. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 1997. 139 pp. Masarykova Univerzita, 1. vydání. ISBN 80-210-1611-6.
 42. 1995

 43. SVOBODA, Augustin, Zdeňka DOLEŽALOVÁ and John m. DONEY. Medical biology. Part 1 - Cell biology. Part 2 - Genetics. 2nd ed. Brno: Masarykova Universita Brno, 1995. 122 pp. ISBN 80-210-0998-5.
Display details
Displayed: 5/12/2021 03:34