Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Bridging the Theory and Practice of Regional Sustainability: A Politico-Conceptual Analysis. Geografický časopis. 2009, roč. 59, č. 1, s. 49-64. ISSN 1335-1257.
  2. SVITÁK, Zbyněk. Brno - sídlo správních institucí. In Jana Svobodobá (ed.), Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009, s. 32-39, 210 s. ISBN 978-80-86549-60-6.
  3. KOUDELKA, Zdeněk. Československá územní správa do roku 1945. In Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009, s. 129-131. ISBN 978-80-254-4000-1.

  2008

  1. KAZELLEOVÁ, Jitka. Organisation of the Education System in the Czech Republic. Responsibilities and Administration. In Pilotní kurz projektu Grundtvig PAVE. Aberystwyth, Wales. 2008.
  2. PLAČEK, Miroslav. Proměny hradů jihovýchodní Moravy do konce 14. století. Edited by Luděk Galuška - Pavel Kouřil - Jiří Mitáček. In GALUŠKA, Luděk, Pavel KOUŘIL a Jiří MITÁČEK. Východní Morava v 10.- 14. století. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, s. 175-184. ed. neuv. ISBN 978-80-7028-319-6.
  3. JEŽ, Radim. Správa Těšínského knížectví Janem z Pernštejna v letech 1528-1545. In Práce a studie Muzea Beskyd 20, 2008. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 2008, s. 225-267. ISBN 978-80-86166-23-0.

  2007

  1. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Ondřej DOSTÁL, Lenka MAREŠOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK a Břetislav SVOZIL. Brno jako KENO a jeho radiály/tangenty. In Kraft, Stanislav et al. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, s. 993-1000. ISBN 978-80-7040-986-2.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
  3. KADEČKA, Stanislav. Poreformní organizace územní veřejné správy v České republice. In Reforma verejnej správy na Slovensku : (zborník z konferencie). 1. vyd. Žilina: Žilinský samosprávny kraj, 2007, s. 33-43. ISBN 978-80-969673-6-0.
  4. DVOŘÁK, Jan. Správa statků kardinála Dietrichsteina - z centra na periferii. In XXIX. Mikulovské sympozium 11.-12. října 2006. Kardinál František Dietrichstein a jeho doba. Brno: MZA Brno, 2007, s. 213-226. ISBN 80-86931-22-6.
  5. MRKÝVKA, Petr a Jan NECKÁŘ. Tax Administration in the Czech Republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. vyd. Voroněž: University of Voronezh, 2007, s. 203-212. ISBN 978-5-9273-1340-2.

  2006

  1. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Interdisciplinární výzvy pro studium regionů aneb 21 podob regionální geografie. Acta geographica Universitatis Comenianae. 2006, roč. 47, č. 1, s. 67-76. ISSN 0231-715X.

  2005

  1. KUČERA, Radomír. Vztahy k vlastníkům (akcionářům). In Vývojové tendence podniků. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2005, s. 255-269. ISBN 80-210-3847-0.

  2004

  1. FILIP, Jan. Aktuální ústavněprávní otázky výkonné moci v ČR. In Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2004, s. 11-34. ISBN 80-210-3611-7.
  2. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, s. 235-240. ISSN 1210-9126.
  3. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.
  4. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.

  2003

  1. ONDRUŠ, Radek. Správní řád - komentář. 1. vyd. Praha: LINDE Praha a.s., 2003, 683 s. zákony - komentáře. ISBN 80-7201-371-8.

  2002

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002, 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
  2. JAN, Libor. Několik postřehů k vývoji panovnické komory, soudů a správy země. In Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002, s. 75-83, 8 s. ISBN 80-86488-0.

  2001

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Úsilí československé vlády o faktické začlenění Slovenska do Československa. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 1, s. 56-62. ISSN 1210-9126.
  2. VOJÁČEK, Ladislav. Vavro Šrobár - ministr s plnou mocí pro správu Slovenska (1918-1920). Historický obzor. Praha: Aleš Skřivan, 2001, Roč. 12, č. 3-4, s. 81-89. ISSN 1210-6097.

  1999

  1. MALÝ, Ivan. Veřejný zájem z pohledu veřejné ekonomie. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. 1. ed. Brno: MU, 1999, s. 21-25. ISBN 80-210-2236-1.

  1997

  1. KOVÁRNÍK, Jaromír. K významu pravěkých kruhových příkopů : úvahy k hospodářství, náboženství a organizovanosti starých zemědělských civilizací. Vyd. 1. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 1997, 108 s. Knižnice Moravskoslezského archeologického klubu;.

  1995

  1. KOUDELKA, Zdeněk. Local state administration in the Slovak Republic and Czech Republic. In Localities and politics in the transformation process. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Slovak Political Science Associantion, 1995, s. 42-51. ISBN 80-901418-2-X.

  1993

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Zrušení národních výborů v českých zemích v letech 1918-1920. In Historie a současnost veřejné správy : (sborník příspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 36-44. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0.

  1992

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Národní výbory v národnostně smíšených oblastech Čech a Moravy. In Právněhistorické studie. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 125-134. č. 32. ISBN 80-7066-544-0.

  1989

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Trestní právo správní a jeho aplikace v administrativní praxi. In Velké kodifikace, 2. 1. vyd. Praha: UK, 1989, s. 281-289.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 14:43