Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 204 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-112-3.
 2. KVIZDA, Martin. The State and Railways - A Historical Comparison of Economic Policy in Relation to Railways. In Issues in Economic Performance - Business, Regional and Transport Issues. 1. vyd. Berlin: LIT Verlag, 2009. s. 115-137, 26 s. New Developments in Economic Research, volume 1. ISBN 978-3-8258-1963-7.
 3. CHMELÍK, Petr. Význam nástrojů přímé demokracie pro kvalitu politické konkurence na národní i lokální úrovni. Acta oeconomica Pragensia. Praha: VŠE v Praze, 2009, roč. 2009, č. 5, 15 s. ISSN 0572-3043.
 4. 2008

 5. TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7.
 6. CHMELÍK, Petr. Požadavek minimální volební účasti pro platnost místních referend jako bariéra rozvoje politicko-ekonomického systému ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Sociální ekonomika jako faktor demokratizace společnosti a regionálního rozvoje; měření a audit. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 15 s. ISBN 978-80-7414-090-7.
 7. 2007

 8. CHMELÍK, Petr. Discussing effects of direct democracy institutions on mitigation of basic political market failures with emphasis on local level. In Sborník z mezinárodní vědecké konference: 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University of Košice, 2007. 15 s. ISBN 978-80-8073-957-7.
 9. CHMELÍK, Petr. Vliv nástrojů přímé demokracie na kvalitu politické konkurence s důrazem na lokální dimenzi. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. 15 s. ISBN 978-80-248-1601-2.
 10. KVIZDA, Martin, Tomáš POSPÍŠIL, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 230 s. Železniční doprava. ISBN 978-80-210-4233-9.
 11. 2006

 12. TOMEŠ, Zdeněk. Česká ekonomika v procesu globalizace (ed.). 1. vyd. Brno: MU Brno, 2006. 202 s. ISBN 80-210-4087-4.
 13. KVIZDA, Martin. Faktory efektivnosti železniční dopravy - Jak rozhodovat o dopravní politice? Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006, VI./2006, č. 4, s. 37-49. ISSN 1213-2446.
 14. TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika ve stárnoucí společnosti. In Znalostna ekonomika - nové výzvy pre národohospodárskú vedu. I. Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2006. s. 1-5. ISBN 80-225-2249-X.
 15. BENEŠ, Michal. Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. Brno: CVKSČE, ESF MU, 2006.
 16. OTÁHAL, Tomáš. Korupce a konkurenceschopnost. In SLANÝ, Antonín a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 99-106. CVKS MU. ISBN 80-210-4157-9.
 17. BALCAROVÁ, Pavlína a Michal BENEŠ. Metodologie měření a hodnocení makroekonomické konkurenceschopnosti. Brno: CVKSČE, ESF MU, 2006.
 18. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky, 1989-2004. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 304 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-922-X.
 19. OTÁHAL, Tomáš. Vývoj korupce v ČR v období transformace. Brno: CVKS MU, 2006.
 20. MUSIL, Petr. Význam obnovitelných zdrojů energie v České republice a v zemích EU-15. In Konference "Firma a konkurenční prostředí". 1. vyd. Brno: PEF MZLU, 2006. s. 1-7, 8 s. ISBN 80-7302-115-3.
 21. 2005

 22. KRPEC, Oldřich. Ekonomika a hospodářská politika České republiky v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. Brno: MPÚ, 2005. 24 s. Sborníky, svazek číslo 25. ISBN 80-210-3914-0.
 23. KRPEC, Oldřich. Polityka gospodarcza Republiki Czeskiej (1991 - 2003). In BERNARD, J. Albin a Baluk WALENTY. Europa Srodkowa - dekada transformacji. Republika Czeska. Wroclaw: Arboretum, 2005. s. 91-111, 20 s. Europa Srodkova -dekada transformacji, 1.1. ISBN 83-60011-17-6.
 24. KVIZDA, Martin. Problémy železniční dopravy v historické perspektivě. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2005, V./2005, č. 4, s. 52-67, 15 s. ISSN 1213-2446.
 25. FRANC, Aleš. Způsobuje globalizace omezování aktivit státu blahobytu? In MendelNet 2005. Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. 1. vyd. Brno: PEF MZLU v Brně, 2005. s. 64-318. ISBN 80-7302-107-2.
 26. KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Josef KUNC a Daniel SEIDENGLANZ. Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. 2005.
 27. 2004

 28. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. Globalization trends and economic policy. Public Policy and Administration. Vilnius: Law University of Lithuania, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 2-6, 6 s. ISSN 1648-2603.
 29. SLANÝ, Antonín a Aleš FRANC. *Hospodářská politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 122 s. 3984/ESF-24/04-17/99.
 30. 2003

 31. TOUŠEK, Václav a Ondřej MULÍČEK. Brno - important industrial centre? Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 437-444. ISSN 0300-5402.
 32. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.
 33. NĚMEC, Daniel. Zkreslení inflace a jeho důsledky pro hospodářskou politiku. In MendelNET 2003 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Brno, 2003. s. 61abstrakt, 7 s. ISBN 80-7157-719-7.
 34. 2002

 35. ŠPALEK, Jiří, Dagmar ŠPALKOVÁ a Eva JAHODOVÁ. Bydlení v Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2002. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně.
 36. SLANÝ, Antonín. Proces decyzyjny a postępowanie rządu. Gospodarka, rynek, ekukacja. Wroclaw: Wydavnictwo Wyszej Szkoly Zarzadzania, 2002, roč. 2002, No.6, s. 2-4. ISSN 1509-5576.
 37. 2001

 38. FUCHS, Kamil. Ekonomická integrace jako problém. Ekonomika a spoločnosť. Banská Bystrica: EF UMB, 2001, roč. 2, č. 2, s. 164-173. ISSN 1335-7069.
 39. FUCHS, Kamil. Integrace jako teoretický a metodický problém. In Rozvoj regionů v integrující se Evropě. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita, Obchodněpodnikatelská fakulta, 2001. s. 39-48. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7248-121-5.
 40. 2000

 41. KVIZDA, Martin. Antonín Slaný - Milan Žák: Hospodářská politika II (vybrané problémy). Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 42. KVIZDA, Martin. Možnosti a meze kursové politiky. In Sborník prací katedry ekonomie. 1. vyd. Brno: MU, 2000. s. 84-125. ISBN 80-210-2475-5.
 43. 1998

 44. KVIZDA, Martin. Centrální banka a národní hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 217 s. skriptum. ISBN 80-210-1942-5.
 45. 1997

 46. KVIZDA, Martin. Kam kráčíš, česká koruno? Brno: Masarykova univerzita, 1997.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 13:47