Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. SUCHÁNEK, Petr. Analýza výkonnosti družstev v ČR. Ekonomika a manažment podniku. Košice: Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009, roč. 6, 2/2008, s. 5-19. ISSN 1336-4103.
 2. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Factors of Competitiveness: Why the Enterprise is Less Successful? The Case of Czech enterprises. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics. Athens: National and Capodistrian University of Athens, 2009. s. 561-569. ISBN 978-960-466-044-5.
 3. SUCHÁNEK, Petr. Finanční výkonnost družstev v ČR. In Pavel Jedlička. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 248-254. ISBN 978-80-7041-227-5.
 4. LYČKOVÁ, Taťána. Specifics of the Financial Analysis of the Commercial Insurance Companies. In New Economic Challenges 2009. Brno: Masaryk University - Faculty of Economics and Administration, 2009. 250 s. ISBN 978-80-210-4815-7.
 5. 2008

 6. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Competitiveness of Companies in the Czech Republic. The Business Review, Cambridge. 2008, Vol. 11, No. 2, s. 192-199. ISSN 1553-5827.
 7. SUCHÁNEK, Petr. Finanční měření konkurenceschopnosti v podnicích cestovního ruchu. In Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů 2008. 1. vyd. Brno: VŠOH, 2008. s. 116-124. ISBN 978-80-254-2772-9.
 8. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení ekonomické výkonnosti družstev v ČR. In Vývojové tendence podniků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 445-463. ISBN 978-80-210-4466-1.
 9. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Měření konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-245-1408-6.
 10. 2007

 11. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analýza vývoje českého průmyslu v letech 2002 - 2006 z pohledu institucionálních sektorů. In Ekonomika firiem 2007. Košice: EU PHF Košice, 2007. s. 672-688. ISBN 978-80-225-2482-7.
 12. KONEČNÝ, Alois. Aplikace Altmanova modelu a Indexu bonity na telekomunikační odvětví v ČR za účelem srovnání jejich vypovídací schopnosti. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference - Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 193-203. ISBN 978-80-7318-529-9.
 13. MIKOLAJSKÁ, Jana. Bilanční analýza - metodologie výpočtu a komparace s vybranými souhrnnými indexy hodnocení finančního zdraví podniku. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 198-198, 336 s. ISBN 978-80-7318-529-9.
 14. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Financial Measuring of the Czech Republic Companies Competitiveness. The Business Review, Cambridge. 2007, Vol. 9, No. 1, s. 78-85. ISSN 1553-5827.
 15. HALÁMEK, Petr. Finanční analýza jako součást CBA pro projekty financované ze SF. In Increasing Competitiveness of Regional, national and International Markets. 2007. vyd. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-210-4325-1.
 16. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. 2756. ISBN 978-80-251-1830-6.
 17. SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4277-3.
 18. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2007. s. 13-20. ISBN 978-80-210-4466-1.
 19. PIROŽEK, Petr, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Předběžné výsledky empirického výzkumu konkurenceschopnosti. In Festive scientific conference on the occasion of 15th anniversary of the establishment of faculty of business and management. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické fakulta Podnikatelská Brno, 2007. s. 72-72. ISBN 978-80-214-3482-0.
 20. 2006

 21. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
 22. 2005

 23. KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Financial Analysis of Czech Industrial Companies Using Different Variations of the EVA Ratio. In Finanční a logistické řízení - 2005. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. s. 172-177. ISBN 80-248-0854-4.
 24. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 271-278. ISBN 80-210-3847-0.
 25. SUCHÁNEK, Petr. Implementace teorie firmy do finanční analýzy podniku. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. 1. vyd. Bratislava: EU Bratislava, 2005. s. 73-76. ISBN 80-225-2110-8.
 26. KRIŠTOF, Martin. Měření ekonomické efektivnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 199-222. ISBN 80-210-3847-0.
 27. SUCHÁNEK, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Měření výkonnosti podniku s využitím teorie sítí. In Výkonnosť organizácie, prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. 1. vyd. Poprad: Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS v Bratislave, 2005. s. 232-238. ISBN 80-968080-5-2.
 28. HALÁMEK, Petr. Výstavba průmyslové zóny v malé obci CBA. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. první. Brno: ESF MU, 2005. s. 49-53. ISBN 80-210-3888-8.
 29. 2003

 30. SUCHÁNEK, Petr a Martin KRIŠTOF. EVA Ratio In Industrial Companies Analysis. In Management, Economic and Business in new Europe. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003. s. 163-168. ISBN 80-214-2382-X.
 31. ŠKAPA, Radoslav. Existovaly dle názoru manažerů alternativní řešení krize? In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003. s. 21-21. ISBN 80-214-2354-4.
 32. KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Finanční úspěšnost průmyslových podniků v ČR. In Úspěšnost podniků 2003. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2003. s. 99-106. ISBN 80-210-3100-X.
 33. KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Komparace různých metodik výpočtu EVA. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003. s. 21-21. ISBN 80-214-2354-4.
 34. SUCHÁNEK, Petr a Martin KRIŠTOF. Komparace ukazatele EVA s ukazateli ROE a ROA v teorii a praxi průmyslových podniků ČR. In Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. 1. vyd. Brno: Brno International Business School, 2003. s. 166-170. ISBN 80-86575-96-9.
 35. SUCHÁNEK, Petr. Vztah efektivnosti a úspěšnosti podniku. In Ekonomika a management 2003 - bez hranic. 1. vyd. Praha: VŠE, 2003. s. 11. ISBN 80-239-1538-X.
 36. 2002

 37. KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. EVA Ratio in Industrial Companies Analysis. In Finance. Veliko Tarnovo: Abagar, 2002. s. 597-608. ISBN 954-427-477-4.
 38. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza konsolidovaných účetních výkazů (kvantitativní přístup). In Sborník. Brno: PEF MZLU Brno, 2002. s. 109-123. Firma a konkurenční prostředí. ISBN 80-7302-034-3.
 39. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Petr SMUTNÝ, Dagmar PALATOVÁ, Petr SUCHÁNEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Petr POSPÍŠIL, Radoslav ŠKAPA a David KAŠPAR. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2002. 141 s. MU ESF Brno.
 40. 2001

 41. SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická efektivnost obchodní firmy. Brno: MU ESF Brno, 2001. 134 s. 1.
 42. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Jiří NOVOTNÝ, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr SUCHÁNEK, Michael DOLEŽAL, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Martin SVOBODA a Radoslav ŠKAPA. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2001. 334 s. MU ESF Brno.
 43. BLAŽEK, Ladislav. Research on the Business Company Successfulness. In Public relations na tle problémow zarzadzania. 1. vyd. Wroclaw: Edukacja, 2001. s. 281-288. ISBN 83-87708-90-9.
 44. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera. 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 s. business books. ISBN 80-7226-562-8.
 45. 2000

 46. FICZOVÁ, Ivana, Jaroslav SEDLÁČEK a Vladimír ÚRADNÍČEK. Finančná analýza podniku I. Banská Bystrica: UMB FF, 2000. 174 s. ISBN 80-89029-02-7.
 47. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza skupiny podniků. In Účetnictví a daně na prahu 21. století. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2000. s. 95-99. sborník. ISBN 80-86122-72-7.
 48. SEDLÁČEK, Jaroslav. Kvantitativní metody stanovení úspěšnosti podniku. In Faktory úspěšnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2000. s. 146-155. ISBN 80-210-2306-6.
 49. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Jiří NOVOTNÝ, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr SUCHÁNEK. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2000. 273 s. MU ESF Brno.
 50. 1999

 51. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera. Brno: Computer Press, 1999. 195 s. Finance. ISBN 80-7226-140-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2023 10:56