Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SMEKAL, Hubert. Judicial treatment patterns : More complicated than they seem. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights : Beyond Compliance. 1st. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. s. 197-231. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 2. SMEKAL, Hubert. Navigating the field of judicial compliance, effectiveness, implementation, and judicial treatment of international law. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights : Beyond Compliance. 1st. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. s. 56-79. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7.
 3. 2016

 4. MAJERČÍK, Ľubomír. Czech Republic : Strasbourg Case Law Undisputed. In Patricia Popelier, Sarah Lambrecht, Koen Lemmens. Criticism of the European Court of Human Rights. Shifting the Convention System: Counter-Dynamics at the National and EU Level. Intersentia, 2016. s. 131-153, 24 s. Law and Cosmopolitan Values. ISBN 978-1-78068-401-7.
 5. DUDOVÁ, Jana a Jan DUDA. Selected legal aspects of public health enforcement - subject to the health risks of public health, adequate legal protection. In Magnanimitas. Právní rozpravy 2016. 2016. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 527-532. ISBN 978-80-87952-13-9.
 6. 2015

 7. JÄGER, Petr. Strengthening the Rule of Law in the European Union: a Vigilant Appreciation of Recent Development. In Pítrová, Lenka. Rule of law and mechanism of its protection : Czech perspective. Pasov: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2015. s. 16-21. ISBN 978-3-9816855-4-1.
 8. 2010

 9. 2009

 10. MAJERČÍK, Ľubomír. Reforma Evropského soudu pro lidská práva. In 60 let Rady Evropy - 50 let ESLP. 2009.
 11. POSPÍŠIL, Ivo a Eliška WAGNEROVÁ. Vladimír Klokočka Liber Amicorum. In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: LINDE, 2009. 316 s. ISBN 978-80-7201-791-1.
 12. 2008

 13. LOJKOVÁ, Jana. Aktuálnost diskuse o právech dětí/Current problems in the discussion of children's rights. In MEKON 2008 - CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava. 1. vydání. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. s. 1 - 7. ISBN 978-80-248-1704-0.
 14. JIRÁSEK, Jan. Application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the United Kingdom and Poland according to the Lisbon Treaty. In Europeanization of the National Law, The Lisbon Treaty and Some Other Legal Issues. Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU 13. – 14.5.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1-9, 8 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 15. DUFEK, Pavel. Jasno či polojasno? Několik poznámek k pojmu globální občanské společnosti. In Náboženství v globální občanské společnosti. Brno: CDK, 2008. s. 25-32. Politika a náboženství, sv. 4. ISBN 978-80-7325-140-6.
 16. NOVOTNÁ, Kateřina. Joint Criminal Enterprise - Amorphous Concept or Viable Model for Prosecution of Crimes Under International Law? In Global Governance, Human Rights and Development. Indie, New Delhi: Satyam Law International, 2008. 20 s. 1. vydání. ISBN 978-81-905852-2-4.
 17. PAVLOVSKÁ, Marie. Máš právo na svá práva. 2008.
 18. KOŽELOUH, Jiří. Nákupní řetezce - nové výzvy. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2008. 68 s. ISBN 978-80-87217-00-9.
 19. SCHWEIGL, Johan. The Concept of Human Rights in Austrian Economics. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 332-338. ISBN 978-80-210-4733-4.
 20. 2007

 21. DOKULIL, Miloš. Democracy and Human Rights: The Contemporaneous Globality of Human Rights. The Bi-Monthly Journal of the BWW Society. Internet: The BWW Society, 2007, roč. 2, 1-2/2007, s. sine, sine.
 22. SMEKAL, Hubert. Evropská unie a Rada Evropy - možnosti soužití v oblasti lidských práv. In SRB, Vladimír a Petra HIRTLOVÁ. Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. 1. vyd. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2007. s. 197-214. ISBN 80-86879-06-2.
 23. JIRÁSEK, Jan. K některým aspektům vztahu judikatury Soudního dvora Evropských společenství a Evropského soudu pro lidská práva (diskriminace transsexuálů). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, ročník XV, č. 2, s. 120-123. ISSN 1210-9126.
 24. VESELÁ SAMKOVÁ, Klára. Platnost smlouvy uzavřené v cizím jazyce. E-PRAVO.CZ. CLANOK NA WEBE, 2007, roč. 2007, č. 47148, s. 44148-44149. ISSN 1213-189X.
 25. VESELÁ SAMKOVÁ, Klára. Právo a jeho biologické kořeny. In Čo je to právo? Bratislava (SR): Ústav štátu a práva SAV, 2007. s. 55-72, 17 s. ISBN 978-80-8095-024-8.
 26. VESELÁ SAMKOVÁ, Klára. Právo na právo a efektivní justice. Praha: Občanské sdružení Europlatform, 2007. 33 s. Právní řada, č. 1-2007. ISBN 978-80-254-1409-5.
 27. JÄGER, Petr a Pavel MOLEK. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova. 1. vyd. Praha: Auditorium s.r.o., 2007. 191 s. Téma. ISBN 978-80-903786-5-0.
 28. FENYK, Jaroslav. Terorismus a ochrana základních lidských práv. In Terorizmus a medzinárodné právo. 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 52-59. ISBN 978-80-969320-2-3.
 29. 2006

 30. MAJERČÍK, Ľubomír a Hubert SMEKAL. Lidská práva v boji proti terorismu. Srovnání evropského a amerického přístupu. In DANČÁK, Břetislav. Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 89-118. ISBN 80-210-4003-3.
 31. POSPÍŠIL, Ivo. Práva národnostních menšin. Mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 187 s. Společenské vědy. ISBN 80-86861-97-X.
 32. MOLEK, Pavel. Věc Exel proti České republice: Ústní jednání jako jedna z podmínek spravedlivého procesu. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 113-119, 6 s. ISSN 1212-2211.
 33. 2004

 34. MUNZAROVÁ, Marta. Mezinárodní deklarace o lidských genetických datech (UNESCO, říjen 2003). Praktický lékař. Praha, 2004, roč. 84, č. 6, s. 345-347. ISSN 0032-6739.
 35. TYL, Tomáš. Ochrana lidských práv v praxi (zpráva). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: PrF MU v Brně, 2004, roč. XII, 1/2004, s. 74. ISSN 1210-9126.
 36. SUCHÝ, Petr. Reagan a říše zla. Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981 - 1989. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. 283 s. Politologická řada, svazek 16. ISBN 80-7325-046-2.
 37. 2003

 38. BAYEROVÁ, Monika. Evropská úmluva o počítačové kriminalitě a sexuální zneužívání dětí. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2003, roč. 2, č. 5, s. 156-157. ISSN 1213-5313.
 39. POL, Milan a Peter KRAPF. Presentation of the programme of the Council of Europe "Education for citizenship and human rights in Bosnia and Herzegovina. Moskva: Council of Europe, 2003. Organisation and implementation of active methods.
 40. BAYEROVÁ, Monika. Sexuální zneužívání dětí. Právo a rodina : rodina, maželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 2003, roč. 4, č. 7, s. 9-11. ISSN 1212-866X.
 41. POLEDŇOVÁ, Ivana, Tomáš KRŠŇÁK, Ladislav NYKL a Jarmila ZOBAČOVÁ. Sociální reprezentace lidských práv u romské a neromské populace. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů z 11. výroční mezinárodní konference ČAPV: Sborník referátů /CD-ROM/. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2003. s. 1-10. ISBN 80-7315-046-8.
 42. POLEDŇOVÁ, Ivana, Tomáš KRŠŇÁK, Ladislav NYKL a Jarmila ZOBAČOVÁ. Sociální reprezentace lidských práv u romské a neromské populace(anotace). In Sborník anotací příspěvků 11.konference České asociace pedagogického výzkumu: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. s. 48-48. ISBN 80-7315-046-8.
 43. MUNZAROVÁ, Marta. Stanovisko osob s postižením k bioetice a k lidským právům (aneb Jak učit lékařskou etiku). Praktický lékař. Praha, 2003, roč. 83, č. 2, s. 101-104. ISSN 0032-6739.
 44. BAYEROVÁ, Monika. Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce. Právo a rodina : rodina, maželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 2003, roč. 4, č. 5, s. 4-6. ISSN 1212-866X.
 45. 2002

 46. MUNZAROVÁ, Marta. Bioetika - ošetřovatelka našich vnitřních úzkostí a neklidu? In Křesťanství a lidská práva. CDK Brno, 2002. s. 81-84. ISBN 80-85959-89-5.
 47. MUNZAROVÁ, Marta. Lidé s postižením, bioetika a lidská práva. Brno, Teologický sborník. 2002, VIII, č. 3, s. 57-64. ISSN 1211-3808.
 48. DOKULIL, Miloš. Lidská práva jako globální problém. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2002. s. 14-24. ISBN 80-210-3034-8.
 49. MACHALOVÁ, Tatiana. Remarks on the philosophical foundation of human rights. In Il diritto e la differenza : scritti in onore di Alessandro Baratta. Volume 1,2. Lecce: Pensa Multimedia, 2002. s. 121-131. ISBN 88-8232-244-0.
 50. 2001

 51. HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní deferenciace. In Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno: CDK, 2001. s. 5-6;126-35, 11 s. Dějiny a kultura č. 1. ISBN 80-85959-86-0.
 52. MACHALOVÁ, Tatiana. Lidská práva proti rasismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2001. 263 s. Filosoficko právní. ISBN 80-7239-099-6.
 53. FIALA, Petr. Politická dimenze lidských práv. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci. Brno: CDK, 2001. s. 40-55, 15 s. sborník. ISBN 80-85959-86-0.
 54. 1999

 55. MALENOVSKÝ, Jiří. Alternative options for special protection of the Roma under international law : (individuals, minority, or nation?). In Legal protection of Roma in contemporary Europe. Prague: Charles University, European Information Centre, 1999. s. 46-53.
 56. JÍLEK, Dalibor. Krátké zamyšlení nad kontrolním mechanismem Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. In Implementace lidských práv a mezinárodní kontrolní mechanismy = Implementation of human rights and international control mechanism. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 1999. s. 54-59. ISBN 80-85889-28-5.
 57. VEČEŘA, Miloš. Lidská práva jako přirozenoprávní koncept? In Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. Bratislava: Veda, 1999. s. 69-74. ISBN 80-224-0624-4.
 58. HOUBOVÁ, Drahomíra. Soudcovská realizace lidských práv. In Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. Bratislava: Veda, 1999. s. 149-156. ISBN 80-224-0624-4.
 59. MALENOVSKÝ, Jiří. The main aspects of the european dimension of the Roma issue. In The Roma and Europe. Štiřín: Institute of International Relations, 1999. s. 135-141. ISBN 80-85889-28-5.
 60. JÍLEK, Dalibor. Uprchlictví v České republice v legislativních a migračních souvislostech. (dokončení). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 4, s. 323-337. ISSN 1210-9126.
 61. JÍLEK, Dalibor. Uprchlictví v České republice v legislativních a migračních souvislostech. (1. část). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, s. 214-222. ISSN 1210-9126.
 62. MALENOVSKÝ, Jiří. Will the European Court of Human Rights become a general judicial authority of the Council of Europe. In Implementace lidských práv a mezinárodní kontrolní mechanismy = Implemantation of human rights and international control mechanism. Praha: Ediční středisko Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 1999. s. 107-116. ISBN 80-85889-28-5.
 63. 1998

 64. MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách ve světle článku 10 Ústavy České republiky. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 31, č. 3, s. 3-7. ISSN 1211-3384.
 65. DOKULIL, Miloš. Morální hodnoty v současné etice a morálce. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 61-84. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
 66. JÍLEK, Dalibor. Úvaha o lidských právech v právu mezinárodním. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 3, s. 463-467. ISSN 1210-9126.
 67. 1997

 68. HOUBOVÁ, Drahomíra. Dimenze lidských práv. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 3, s. 276-279. ISSN 0032-6984.
 69. 1996

 70. MALENOVSKÝ, Jiří. Článek 10 Ústavy ČR a Úmluvy Rady Evropy o lidských právech. Evropské a mezinárodní právo. Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1996, roč. 5, č. 6, s. 9-11. ISSN 1210-397.
 71. CHUTNÁ, Monika. Nový mechanismus kontroly Evropské úmluvy o ochraně lidskýchpráv a základních svobod. In Ročenka evropského práva. Svazek 1., 1995. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 145-153. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9.
 72. CHUTNÁ, Monika. Úmluva o právech dítěte - obecná ustanovení - články 1 až 5. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, s. 364-387. ISSN 1210-9126.
 73. 1995

 74. CHUTNÁ, Monika. Bibliografie lidských práv za rok 1994. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 236-245. ISSN 1210-9126.
 75. CHUTNÁ, Monika. Geneze práv dítěte v mezinárodním měřítku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 4, s. 147-160. ISSN 1210-9126.
 76. JÍLEK, Dalibor. Human rights treaties and the new constitution. In Survey of lectures on the Czech law. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 107-116. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 146. ISBN 80-210-1079-7.
 77. JÍLEK, Dalibor. Mezinárodní kolokvium o Evropské úmluvě o lidských právech. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 4, s. 241-246. ISSN 1210-9126.
 78. SKULOVÁ, Soňa. Neformální dílna na téma Lidská práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 4, s. 237-238. ISSN 1210-9126.
 79. SCHELLEOVÁ, Ilona. Soudní ochrana lidských práv z pohledu českého občanského zákoníku. In Svoboda projevu a tisku : sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5.-9. září 1994 Právnickou fakultou MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 85-89. ISBN 80-210-1146-7.
 80. SCHELLEOVÁ, Ilona. To the problems of human rights judicial protection from the point of view of the Czech Civil Code. In Workshop on freedom of information and protection of information : proceedings of the scientific conference. Brno, Sptember 4-6, 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 71-73. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 149. ISBN 80-210-1115-7.
 81. 1994

 82. SCHELLEOVÁ, Ilona. K problematice soudní ochrany lidských práv z pohledu českého občanského zákoníku. In Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky : (sborník z vědecké konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 55-58. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2.
 83. KROUPA, Jiří. K významu Listiny základních práv a svobod. In Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky : (sborník příspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 7-9. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2.
 84. SCHELLE, Karel. Vývojové etapy právní úpravy lidských práv. In Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky : (sborník z vědecké konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 9-12. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 130. ISBN 80-210-0834-2.
 85. 1993

 86. SCHELLEOVÁ, Ilona. Courts of Law, Notaries and Advocacy. In Introduction to Czech Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 63 - 72. ISBN 80-210-0768-0.
 87. JÍLEK, Dalibor. Human rights treaties and the new Czech Constitution. In Introduction to Czech law. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 177-187. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 78. ISBN 80-210-1079-7.
 88. MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a čs. ústavní právo : pokus o doktrinální výklad parag. 2 Ústavního zákona č. 23/1991 Sb. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 11, s. 931-949. ISSN 0324-7007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2021 16:25