Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9.
 2. 2016

 3. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7.
 4. 2012

 5. ZOUNEK, Jiří. Ten Years After... or ICT in Czech basic schools, 2001 - 2011. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 6. 2009

 7. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2.
 8. 2008

 9. TUŠEROVÁ, Lenka. E-government a jeho projevy v českém právu. In Sborník z konference Dny práva 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1648-1654. ISBN 978-80-210-4733-4.
 10. ZOUNEK, Jiří. ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu). In Aeducafestival 2007. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007 sborník příspěvků z odborných konferencí. 2008. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-244-1907-7.
 11. KUBIATKO, Milan. Názory študentov na praktickú aplikáciu IKT do vyučovania biológie. E-Pedagogium. 2008, roč. 8, č. 3, s. 7-20. ISSN 1213-7758.
 12. KUBIATKO, Milan. Praktická aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. Technológia vzdelávania. 2008, roč. 16, č. 3, s. 14-17. ISSN 1335-003X.
 13. KUBIATKO, Milan a Zuzana HALÁKOVÁ. Students point of view of the biology lecture taught with an ICT assistance: Preliminary results. Problems of Education in 21st century. 2008, roč. 5, č. 5, s. 75-79. ISSN 1822-7864.
 14. ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 143-167, 24 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2.
 15. 2007

 16. KUBIATKO, Milan. Počítačová gramotnosť študentov gymnázií. Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2007, roč. 15, č. 3, s. 8-10. ISSN 1335-003X.
 17. KUBIATKO, Milan a Zuzana HALÁKOVÁ. Používanie IKT vo vyučovaní biológie. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2007, roč. 16, č. 2, s. 72-74. ISSN 1210-3349.
 18. KUBIATKO, Milan. Úroveň využívania IKT v prírodovedných predmetoch a biológii z pohľadu žiakov a učiteľov. Naša škola. 2007, roč. 11, 3-4, s. 50-53. ISSN 1335-2733.
 19. HALÁKOVÁ, Zuzana a Milan KUBIATKO. Využívanie IKT vo voľnom čase budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Díl 2. Olomouc: VOTOBIA, 2007. s. 775-778. ISBN 978-80-7220-301-7.
 20. 2006

 21. VYSTOUPIL, Jiří, Antonín FRANKE, Karel NEJDL a Josef ZELENKA. Hodnocení současného stavu výzkumu cestovního ruchu v České republice. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o., 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-26, 23 s. ISSN 1801-1535.
 22. KUBIATKO, Milan, Soňa NAGYOVÁ a Katarína UŠÁKOVÁ. Súčasné prístupy k využívaniu IKT na vyučovaní biológie. Biológia - Ekológia - Chémia. 2006, roč. 10, č. 4, s. 5-7. ISSN 1335-8960.
 23. KUBIATKO, Milan. Využívajú sa IKT v dostatočnej miere na gymnáziách. Technológia vzdelávania. 2006, roč. 14, č. 8, s. 12-14. ISSN 1335-003X.
 24. 2005

 25. KUBIATKO, Milan, Soňa NAGYOVÁ a Tibor NAGY. Využívanie IKT vo vyučovacom predmete biológia. In 4. Biologické dni. Nitra: FPV UKF, 2005. s. 271-273. ISBN 80-8050-864-X.
 26. 2002

 27. CÍSAŘ, Ondřej. Information Technologies against Public-Sector Corruption in the Czech Republic: Assessment and Recommendations. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, roč. 4, č. 4. ISSN 1212-7817.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 01:48