Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. LACINOVÁ, Lenka a Petra ŠKRDLÍKOVÁ. Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny. 1. vyd. Praha: Portál, 2008, 128 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-442-7.
  2. PAKOSTA, Petr. Rozvodovost a vzdělání obou manželů. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český statistický úřad, 2008, roč. 50, č. 1, s. 64-70. ISSN 0011-8265.

  2007

  1. FUČÍK, Petr a Beatrice CHROMKOVÁ MANEA. What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? Romanian Journal of Population Studies. Cluj Napoca: Cluj University Press, 2007, roč. 1, 1-2, s. 219-235. ISSN 1843-5998.

  2006

  1. KOCOURKOVÁ, Jiřina a Ladislav RABUŠIC. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006, 158 s. ISBN 80-86561-93-3.

  2005

  1. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 475 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9.
  2. LIŠKOVÁ, Kateřina. Taky chcete být normální? Homosexuálové, manželství a rodina. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, roč. 38, č. 1, s. 45-50. ISSN 1211-5770.

  2004

  1. MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004, 198 s. ISBN 80-86598-67-5.
  2. SCHELLE, Karel. Specifika trestní odpovědnosti ženy ve středověku : (několik poznámek k problematice ženy jako pachatelky trestné činnosti ve středověku). In Ženská delikvence jako sociální jev : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4. 11. 2004. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 139-143. ISBN 80-210-3609-5.
  3. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004, s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.
  4. RABUŠIC, Ladislav. Will Tomorow's Czechs Have the Fewest Children in Europe? In Mareš, P. et al.: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 41-60. Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. ISBN 80-86598-67-5.

  2003

  1. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte - Česká republika na přelomu tisíciletí. In Rodina - 9. slovenská demografická konferencia. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnost, 2003, s. 205-211. ISBN 80-88946-28-X.
  2. MAREŠ, Petr. Modernizace a česká rodina. 2003.
  3. MAREŠ, Petr. Sňatkový trh - koncepty a modely: východisko výzkumu reprodukce rodin. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister&Principal, 2003, s. 75-97. ISBN 80-86598-61-6.

  2002

  1. PLAŇAVA, Ivo. Rodina a/nebo profese : Role ženy z pohledu mužů a žen více generací. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal - studio, s.r.o., 2002. ISBN 80-86598-36-5.

  1999

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Neuregelung der vermögensrechtlichen Beziehungen der Ehegatten untereinander in der Tchechischen Republik. In Eheliche Gemeinschaft, Partnerschaft und Vermögen in europäischen Vergleich. Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Gieseking, 1999, s. 299-311. ISBN 3-7694-0572-2.
  2. PAVELKA, Jiří. Sex, manželství a láska v antické a středověké literatuře. Příspěvek k paradigmatu intimity evropského kulturního okruhu. In Chocholáč, Bronislav - Jan, Libor - Knoz, Tomáš, ed.: Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 1999, s. 209-234. ISBN 80-902304-6-6.
  3. FIALA, Josef. Společné jmění manželů v České republice. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1999, roč. 82, č. 5, s. 434-449. ISSN 0032-6984.
  4. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Uvažujete o manželské či předmanželské smlouvě? Ekonomický a právní poradce podnikatele. Praha: Poradce podnikatele, spol. s r. o., 1999, roč. 6, č. 2-3, s. 18-26. ISSN 1211-4243.

  1998

  1. MACHÁČKOVÁ, Marta. Podnikání a společné jmění manželů. Bulletin Komory daňových poradců. Praha: Komora daňových poradců, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 1-3.
  2. FIALA, Josef. Společné jmění manželů. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 1998, roč. 9, č. 9-10, s. 264-271. ISSN 1211-443X.
  3. TELEC, Ivo. Společné jmění manželů a věcí k výkonu povolání. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 1998, roč. 6, č. 11, s. 565-568. ISSN 1210-6410.
  4. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Vznik manželství. Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 1998, roč. 0, č. 0, s. 1-3. ISSN 1212-3463.

  1997

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana a Soňa SKULOVÁ. Uzavření manželství civilní (občanskou) formou. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1997, roč. 8, 51-52, s. 3-6. ISSN 0027-8009.

  1995

  1. DAN, Jiří a Yousef MAHAGNA. Role ženy a muže v eufunkčním manželství českém a arabském - příspěvek k transkulturní analýze. SPFFBU. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, roč. 1995, I 29, s. 89-104. ISSN 1211-3522.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 16:18