PAVELKA, Jiří. Sex, manželství a láska v antické a středověké literatuře. Příspěvek k paradigmatu intimity evropského kulturního okruhu. In Chocholáč, Bronislav - Jan, Libor - Knoz, Tomáš, ed.: Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 1999. s. 209-234. ISBN 80-902304-6-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sex, manželství a láska v antické a středověké literatuře. Příspěvek k paradigmatu intimity evropského kulturního okruhu.
Název anglicky Sex, Marriage, and Love in Classical and Medieval Literature. A Contribution to the Intimacy Paradigm of the European Cultural Region.
Autoři PAVELKA, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Chocholáč, Bronislav - Jan, Libor - Knoz, Tomáš, ed.: Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k šedesátinám. s. 209-234, 1999.
Nakladatel Matice moravská
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-902304-6-6
Klíčová slova anglicky sex; marriage; love; Classical and Medieval literature; intimacy
Štítky Classical and Medieval literature, intimacy, love, Marriage, Sex
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., učo 1273. Změněno: 5. 3. 2009 13:17.
Anotace
Evropská intimita má anticko-křesťanské základy. Zkoumat ji lze na systému erotických, milostných a rodinných vztahů praktikovaných v evropském kulturním okruhu a reflektovaných filozofií, náboženstvím, uměním a zejména literaturou. Literatura v období antiky a středověku vynalézavě a s velkým zaujetím obhajuje lásku jako základní dynamický hodnotový a sociálně integrující princip lidského života. Cenným archívem poskytujícím zprávu o evropské intimitě je starořecká mytologie. Život olympských bohů představuje zrcadlový obraz mezilidských vztahů. Je výrazem antického senzualizmu a hédonismu jako zaujetí pro pozemskou erotiku, krásu těla i rozkoše ducha. Božský a lidský svět se v antických mýtech prostupují a mísí. Mýty a paralelně také antické slovesné umění zachycují nejen modely chování svobodných řeckých a římských občanů v oblasti erotiky, lásky a rodiny, ale předvídavě a téměř vyčerpávajícím způsobem také základní modely chování evropské komunity v dané oblasti integrované institucí monogamního manželství. Křesťanství přichází s novým, teocentrickým pojetím lásky a pojetím sexu jako prvotního hříchu. Hlavní hodnotou v křesťanském konceptu světa sehrává láska člověka k Bohu, Kristova láska k člověku a nezištná láska člověka k bližnímu svému. Sex je tabuizován a vyvázán ze sféry hříchu pouze v manželství, pokud slouží k bohulibému plození dětí. Toto pojetí naplňuje, ale také překračuje středověká dvorská, měšťanská i církevní kultura a literatura. Raná provensálská dvorská lyrika ještě uchovává tradici antické lásky a erotiky. Dvorská milostná písňová lyrika středoevropského kulturního okruhu (minnesang) je již vyvázána z dobové dvorské morálky - přináší módní pojetí kurtoazní lásky jako platonické (nenaplněné) lásky rytíře sloužícího vdané ženě. Zde lze nalézt kořeny novodobé romantické lásky. Církevní literatura rozvinula zejména v duchovní lyrice, legendách a v mariánském kultu pojetí mystické lásky k Bohu. Do opozice vůči dvorské i církevní literatuře se dostávala měšťanská literatura a vagantská (žákovská) tvorba. Zde vznikala realistická a satirická středověká tvorba, která představuje plynulý přechod mezi středověkou a renesanční literaturou, proklamativně již adorující erotiku.
Anotace anglicky
European intimacy has ancient and Christian roots. It is possible to investigate it in the system of love affairs, erotic and family relationships practiced in the European cultural circle and reflected in philosophy, religion, art and especially in literature. The ancient and medieval literatures support love as a fundamental, dynamic, value and socially integrative principle of human life in a very inventive way. Hellenic mythology is valuable archives providing information about European intimacy. The life of the Olympic gods represents a mirror image of interpersonal relationships. It is the expression of ancient sensualism and hedonism as an interest in earthly eroticism, beauty of the body and also pleasure of a spirit. Divine and human lives mingle and permeate through each other in ancient myths. Myths and also ancient literary art depict not only the models of behavior of free Greek and Roman citizens in the area of eroticism, love and family, but also in a foreseeing way and nearly in a comprehensive way also depict the basic models of behavior of an European community in the given area which is integrated by the institution of a monogamous marriage. Christianity brings a new theocentric conception of love and a conception of sex as a primary sin. The main value in the Christian conception of the world is the love of a man to the God, Christ's love to a man and an unselfish love of a man to his fellowmen. Sex is a taboo and it is disengaged from the area of a sin only in the marriage, if it serves to an honorable goal of progeniture of children. This conception is fulfilled and also exceeded in medieval courtly, burgess and also ecclesiastical culture and literature. Early provencal courtly lyric poetry still keeps the tradition of ancient love and eroticism. Courtly love singing lyric poetry of the Central European cultural area (minnesang) is already disengaged from the period courtly morals - it brings a fashionable conception of courtly love as a platonic (unfulfilled) love of a knight being in service to a married woman. Here we can find the roots of modern romantic love. The ecclesiastical literature developed especially in spiritual lyric poetry, legends and in the Marian cult of a conception of a mythical love to the God. In the opposition to courtly and also ecclesiastical literatures there was burgess literature and literature of 'wandering scholars' (vagant literature). Here are the beginnings of realistic and satirical medieval literary output which represented a continuous transition between medieval and Renaissance literatures, adoring eroticism.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2023 09:43