Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. ZOUHAR, Jan. Filosoful T. G. Masaryk. 1. vyd. Bucuresti: editura Vremea, 2018. 16 s. mimo edice. ISBN 978-973-645-865-1.
 2. VONKOVÁ, Erika a Jiří VÍTEK. Jan Patočka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1946-1948. In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 6-11, 6 s. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
 3. 2015

 4. ZOUHAR, Jan. Filozofia a nauka. SOFIA, Rzezsow: Instytut Filozofii Universytetu Rzeszowskiego, 2015, roč. 15, č. 1, s. 63-68. ISSN 1642-1248.
 5. 2009

 6. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Josef Šmajs: Potřebujeme filosofii přežití? Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 115-116. ISSN 1803-7445.
 7. VONKOVÁ, Erika. Masarykův vztah k náboženství. Edited by Bohumír Blížkovský. In BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009. 5 s. ISBN 978-80-254-4000-1.
 8. 2008

 9. JEMELKA, Petr, Vasil GLUCHMAN a Adela LEŠKOVÁ BLAHOVÁ. Bioetika. 1. vyd. Prešov: PU Prešov, 2008. 156 s. FF PU Prešov. ISBN 978-80-8068-810-3.
 10. OSOLSOBĚ, Petr. Care of the Soul, Quest for Virtue: Essays in Search of Our European Spiritual Heritage. Brno: CDK, 2008. 200 s. Democracy and Culture Studies Centre. ISBN 978-80-7325-139-0.
 11. HORYNA, Břetislav. Contemporary German Philosophy. In Břetislav Horyna (ed.), Philosophical Wonderings. 1. vyd. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2008. s. 17-27, 11 s. Philosophia, sv. 1. ISBN 978-80-7182-264-6.
 12. VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008. s. 124-152, 29 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
 13. DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. s. 57-70, 14 s. ISBN 978-80-7007-268-4.
 14. HORYNA, Břetislav. Mezi filosofií a poezií je poezie. In Literatura a filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 37-44, 8 s. 1. ISBN 978-80-210-4546-0.
 15. JEMELKA, Petr. Místo bioetické problematiky ve výuce nauky o společnosti. In SÝKORA, Peter a René BALÁK. Bioetické výzvy pre filozofiu. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. s. 117- 126, 10 s. ISBN 978-80-8105-075-6.
 16. HORYNA, Břetislav. Osvícenství. Evropa v 18. století. In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 207-215, 9 s. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.
 17. ŠMAJS, Josef. Přírodě musíme ustoupit. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2008. 2 s. Veronika č.4 XXII. ročník. ISSN 1213-0699.
 18. BRÁZDA, Radim. Renesanční Evropa. In Luk a lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, 2008. s. 65 - 72, 8 s. Muzeum umění Olomouc, verze 1. ISBN 978-80-87149-13-3.
 19. HORYNA, Břetislav. Romantismus. Evropa v 19. století. In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 255-261, 7 s. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.
 20. KUŘE, Josef. Smrt a umírání. 2008. 11 s.
 21. HODAŇ, Bohuslav. Sokolský exil jako přirozený důsledek podstaty sokolství. Tělesná kultura, Olomouc: FTK UP, 2008, roč. 31, č. 2. ISSN 1211-6521.
 22. HORYNA, Břetislav. Zrození Evropy v antické kultuře. In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 19-26, 8 s. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.
 23. 2007

 24. CAJTHAML, Martin, Hans Rudigger KAUFMANN a Michael MEIER. Behavioural Branding- The Interdisciplinary Hilti Case. International Journal of Management Cases, 2007, roč. 9/3, č. 4, s. 329-334.
 25. HORÁK, Petr. Dva známí a současně neznámí historikové - myslité: Benedetto Croce a Guglielmo Ferrero. In Jiří Hanuš (garant). Historik v proměnách doby - 19. století. první. Brno: Matice moravská, 2007. 5 s. ISBN 978-80-86488-44-8.
 26. GONĚC, Vladimír. Chizhevskii Dmitrii. In Ideas in Russia, vol. VI. první. Lódź: Ibidem, 2007. 12 s. sine. ISBN 978-83-88679-63-6.
 27. HROCH, Jaroslav. K čemu je dnes dobra filosofie. Filozofia, 2007, roč. 62/2007, č. 8, s. 716-733. ISSN 0046-385X.
 28. RYBÁŘ, Radovan. Kulturní procesy a modely. In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Kradec Králové, 2007. s. 153-161, 9 s. ISBN 978-80-7041-213-8.
 29. KUŘE, Josef. On Anthropological Foundations of Bioethics. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMOUCENSIS. PHILOSOPHICA VII – 2006, 2007, roč. 2006, VII, s. 237-250. ISSN 1212-1207.
 30. NECHUTOVÁ, Jana. Otcové synům. Latinská kontinuita Západu. 14. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2007. 26 s. ISBN 978-80-244-1756-1.
 31. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? In Ekologizácia a humanizácia elebo o predpokladoch a cestách prežitia. 1. vyd. Zvolen: Peter Krchňák, Technická univerzita Zvolen, 2007. s. 26-31, 6 s. ISBN 978-80-8093-035-6.
 32. JEMELKA, Petr. Reflexe morální, etické a axiologické problematiky ve vybraných slovenských odborných časopisech. In GLUCHMAN, Vasil. Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti. Slovensko v europskom a svetovom kontexte druhej polovice 20.storočia. 1. vyd. Prešov: PU, 2007. s. 95-115, 21 s. FFPU. ISBN 978-80-8068-648-2.
 33. 2006

 34. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii. In PAVLIČÍKOVÁ, Helena. Výzvy dneška pro výchovu k občanství. 1. vyd. České Budějovice: Informační kancelář Rady Evropy, 2006. s. 64-89, 26 s. ISBN 80-7040-897-9.
 35. JEMELKA, Petr. Fenomen lidské přirozenosti. Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie, Bratislava: Kalligram, 2006, roč. 3, č. 2, s. 5-8. ISSN 1336-5541.
 36. JEMELKA, Petr. Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského. In NOSEK, Jiří. Hra, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: FLÚ AV ČR, 2006. s. 135-141, 7 s. ISBN 80-7007-222-9.
 37. JEMELKA, Petr a Helena PAVLIČÍKOVÁ. K filosofickým kontextům živé a neživé přírody. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. 92 s. Pedagigická fakulta JU. ISBN 80-7040-910-X.
 38. JEMELKA, Petr. Lidská svoboda a příroda (K dějinám našeho katolického myšlení). In HREHOVÁ, H. Acta Moralia Tyrnaviensia I. 1. vyd. Trnava: FF TU Trnava, 2006. s. 169-174, 6 s. ISBN 80-8082-103-8.
 39. DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Stanislava KUČEROVÁ. Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, P 10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 21 - 31, 10 s. ISBN 80-210-4144-7.
 40. BRÁZDA, Radim. Možnosti a limity inovací ve výuce filozofie. Ed.: Lenka Bohunická. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4.Sborník z konference Thematization of current problems in different forms of philosophical reflexion from Slovak – Czech – Polish – Hungary perspective. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 12-25, 14 s. ISBN 80-223-2203-2.
 41. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filozofii přežití? Filosofický časopis AV ČR, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 56, č. 4, s. 593-598. ISSN 0015-1831.
 42. SMÉKAL, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie. Universum: revue České křesťanské akademie, Praha: Portál, 2006, XVI, č. 2, s. 28-32. ISSN 0862-8238.
 43. 2005

 44. KUŘE, Josef. Anthropological Foundations of Bioethics. In Proceedings of the International Congress of Philosophy “Person and Society”. 2005.
 45. HORYNA, Břetislav. Cogitor, ergo sum. Fragmenty. In Filozofia i czas przeszly. 1. vyd. Katowice, Polsko: Universytet Slaski, 2005. s. 469-478, 10 s. Prace naukowe Universytetu Slaskiego, č. 2368. ISBN 83-226-1498-5.
 46. HORYNA, Břetislav. Filosofie jako umění padělatelství. In K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi. 1. vyd. Praha: Albrecht Wellmer, 2005. s. 95-107, 13 s. LEF, 1. ISBN 80-7272-030-9.
 47. OSOLSOBĚ, Petr. Filozofická estetika a teleologie. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 3-10. ISSN 1212-8139.
 48. HORÁK, Petr. L'ambiguďté de la philosophie de lhistoire. 2005.
 49. HORÁK, Petr. Le grotesque philosophique. In Le Grotesque de l'Histoire. první. Paris: Editions Le Manuscrit, 2005. s. 27 - 34, 7 s. ISBN 2-7481-5850-4.
 50. VALACH, Milan. Marxova filozofie dějin. 2005.
 51. NIEDERLE, Rostislav. Pavel Materna slaví životní jubileum. ORGANON F, Bratislava: ORGANON F, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 26-52. ISSN 1335-0668.
 52. HORYNA, Břetislav. Rozum a dějiny. In SPFFBU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 95-99, 5 s. ISBN 80-210-3756-3.
 53. 2004

 54. VALACH, Milan. Demokracie jako filosofický problém. Filosofický časopis, CZ: FÚ AV ČR, 2004, roč. 52, č. 5, s. 846-854. ISSN 0015-1831.
 55. ZOUHAR, Jan. Filozofia, nauka i postęp. In GAWOR, Lech. Filozofia wobec XXI wieku. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004. s. 138-142, 5 s. mimo edice. ISBN 83-227-2098-X.
 56. ZOUHAR, Jan. Hodnoty v době poevropské. Sofia, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, roč. 4, 2004, č. 1, s. 289-290. ISSN 1642-1248.
 57. HORÁK, Petr. Intentionnalité. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 11 ! 25, 14 s. ISBN 80-210-3482-3.
 58. DRÁPELA, Martin. Jazykové hry. philologica.net, Opava: The Vilém Mathesius Society, 2004. ISSN 1214-5505.
 59. TYL, Tomáš. Konference "Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení" (zpráva). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, roč. XII, 1/2004, s. 75-76. ISSN 1210-9126.
 60. ZOUHAR, Jan. Literatura a filozofie. In Filozofia a/ako umenie. 1. vyd. Bratislava: FO ART, 2004. s. 159-162, 4 s. ISBN 80-88973-14-7.
 61. HOLZBACHOVÁ, Ivana. N. Demjančuk: Filosofické a vědecké myšlení (recenze). Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 51, č. 2004, s. 155 - 157. ISSN 0231-7664.
 62. JEMELKA, Petr. Ontologie včera, dnes a pro zítřek. In ANDREANSKÝ, E. Filozofia a život- život filozofie. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2004. s. 368-371, 4 s. ISBN 80-89018-78-5.
 63. NIEDERLE, Rostislav. Potřebuje Bůh indexické výrazy? Brno: Vutium, 2004. 320 s. VUT. ISBN 80-214-2706-X.
 64. ŠMAJS, Josef. Proč právě ontologie? In Filozofia ako problém? Bratislava: Kalligram, 2004. s. 60-89, 30 s. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7149-651-0.
 65. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce Scrutonovou filosofií. Host, Brno: Host, 2004, roč. 4/2004, č. 4, s. 61-62. ISSN 1211-9938.
 66. JEMELKA, Petr. Přednášky z ontologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. 60 s. PdF MU. ISBN 80-210-3470-X.
 67. SKÁCELOVÁ, Jana. Several notes on the philosophy of health. In ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a zdraví 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 407-413, 7 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 68. 2003

 69. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Annales na konci 20. století. Časopis Matice moravské, Brno, 2003, roč. CXXII, č. 2, s. 491-506. ISSN 0323-052X.
 70. JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003, XXXVII, č. 5, s. 233-235. ISSN 0044-4863.
 71. VYSLOUŽIL, Jiří. Filosofie a hudební věda. Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, Bratislava: Národné hudobné centrum, 2003, XXIV, č. 2, s. 259-262. ISSN 1335-2458.
 72. KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda. In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003. s. 93-95. ISBN 80-969083-4-0.
 73. VONKOVÁ, Erika. Filozofie. In Odmaturuj ze společenských věd. první. Brno: Didaktis, 2003. s. 151-193, 43 s. ISBN 80-86285-68-5.
 74. ZOUHAR, Jan. Filozofie a krásná literatura. In Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy. 1. vyd. Bratislava: FF UK, 2003. s. 285-290, 6 s. ISBN 80-969083-4-0.
 75. NIEDERLE, Rostislav. Hodnoty podle Gabriela Marcela. Host, Brno: Host, 2003, roč. 10/2003, č. 10, s. 55-6. ISSN 1211-9938.
 76. HORYNA, Břetislav. Le scepticisme aprés postmodernité. In Aprés le postmodernisme quelle philosophie? MU 2003. Brno: Nakladatelství MU, 2003. s. 169-181, 12 s. ISBN 80-210-3080-1.
 77. KROB, Josef. Les métamorphoses de l'ontologie. In Apres le postmodernisme, quelle philosophie? Brno - Paris: Univeristé Paris I, 2003. s. 24-35, 12 s. ISBN 80-210-3080-1.
 78. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Host, Brno: Host, 2003, roč. 4/2003, č. 4, s. 111-2. ISSN 1211-9938.
 79. NIEDERLE, Rostislav. Sofiin svět. Host, 2003, roč. 3/2003, č. 3, s. 56-57. ISSN 1211-9938.
 80. 2002

 81. OSOLSOBĚ, Petr. Dante Alighieri a drahé kameny. Minerál, Brno: M.Bohatý, Minerál, Brno, 2002, roč. 10, č. 1, s. 48-56. ISSN 1213-0710.
 82. JEMELKA, Petr. Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1.poloviny 20. století. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 146 s. Spisy PdF MU Brno, sv. 79. ISBN 80-210-2800-9.
 83. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii 20.století. In NOSEK, Jiří. Milénium vědy a filosofie. 1. vyd. Praha: Filozofie - nakl. FLU AV ČR, 2002. s. 154-163, 10 s. ISBN 80-7007-160-5.
 84. HORÁK, Petr. Filosofický radikalismus. Dürrenmattovské etudy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 79-100. ISSN 0231-7664.
 85. NIEDERLE, Rostislav. Filosofie není literární žánr. Host, Brno: Host, 2002, roč. 8/2002, č. 8, s. 65-6. ISSN 1211-9938.
 86. NIEDERLE, Rostislav. Indexické výrazy I. ORGANON F, Bratislava: ORGANON F, 2002, roč. 1/2002, č. 1, s. 1-45. ISSN 1335-0668.
 87. NIEDERLE, Rostislav. Indexické výrazy II. ORGANON F, Bratislava: ORGANON F, 2002, roč. 2/2002, č. 2, s. 101-156. ISSN 1335-0668.
 88. NIEDERLE, Rostislav. Indexické výrazy III. ORGANON F, Bratislava: ORGANON F, 2002, roč. 3/2002, č. 3, s. 239-271. ISSN 1335-0668.
 89. HORYNA, Břetislav. Jsou dějiny filosofie filosofií? Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 169-172. ISSN 0231-7664.
 90. NIEDERLE, Rostislav. Mezi filosofií a žurnalistikou. Host, 2002, roč. 4/2002, č. 4, s. 54-55. ISSN 1211-9938.
 91. HOSKOVEC, Tomáš. "Přátelský přípisek" Immanuela Kanta k litevskému slovníku. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2002, roč. 50, č. 1, s. 125-146. ISSN 0015-1831.
 92. JEMELKA, Petr. The Nature Issue in the Philosophy of the 1st half of 20th Century. In PAVLIČÍKOVÁ, H. a M. SAPÍK. Sozialwissenschaftliche kontexte der europaischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: JČU, 2002. s. 187-188, 2 s. ISBN 80-7040-579-1.
 93. 2001

 94. NIEDERLE, Rostislav. Bochenského Slovník filosofických pověr. Host, Brno: Host, 2001, roč. 5/2001, č. 5, s. 55-56. ISSN 1211-9938.
 95. NOVOTNÝ, Jan. Descartes a Pascal - svár rozumu a srdce. In Evropa mezi vědou a vírou - hledání nové konfigurace. Brno: VUT v Brně, 2001. 12 s. ISBN 80-214-1865-6.
 96. NIEDERLE, Rostislav. Encyklopedie mystiky I. Host, Brno: Host, 2001, roč. 3/2001, č. 3, s. 66-7. ISSN 1211-9938.
 97. NIEDERLE, Rostislav. Filosofie? Vstupte! Host, Brno: Host, 2001, roč. 9/2001, č. 9, s. 78-9. ISSN 1211-9938.
 98. HORÁK, Petr. Francouská filosofie na konci XX. století. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 37 - 59, 22 s. Sborník prací filosofické fakulty MU B 48. ISBN 80-210-2622-7.
 99. JEMELKA, Petr. Funkcionalismus a problém prostředí. In NOSEK, Jiří. Funkcionalismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2001. s. 205-212, 8 s. ISBN 80-7007-147-8.
 100. KROB, Josef. Je filosofie vědou? ProFil, Brno, 2001, roč. 2, č. 2, s. 1-3. ISSN 1212-9097.
 101. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Jean-Pierre Changeux - Paul Ricoeur: La nature et la regle. Praha: Filosofický ústav ČSAV, 2001. první. Filosofický časopis, č. 4. ISBN 0015-1831.
 102. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o lásce. Host, Brno: Host, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 5-6. ISSN 1211-9938.
 103. PAVLINCOVÁ, Helena. Lístek do kroniky česko-polských filozofických vztahů. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 48, B 48, s. 135-161. ISSN 80-210-2622-7.
 104. NIEDERLE, Rostislav. Nový filosofický časopis v zemích bývalé federace. ORGANON F, Bratislava: ORGANON F, 2001, roč. 3/2001, č. 3, s. 351-2. ISSN 1335-0668.
 105. KLEIN, Pavel. Symbolismus Vladimira Solovjeva. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 152-154. ISBN 80-210-2657-X.
 106. NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001. 98 s. ISBN 80-210-2673-1.
 107. KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
 108. 2000

 109. HORÁK, Petr. Descartes et Comenius, Descartes et Heidegger: deux perspectives de la modernité. In L'Esprit cartésien. Actes du Congres. 1. vyd. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2000. s. 1147-1152. L'Esprit cartésien. Actes du Congres. ISBN neuveden.
 110. FUJDA, Milan. Empedoklés v kosmickém kolotoči lásky a sváru. Profil - Elektronický časopis pro filozofii, Brno: Katedra filosofie FF MU, 2000, roč. 2000, č. 4. ISSN 1212-9097.
 111. NIEDERLE, Rostislav. Je Pavel Materna individuový nudista? Revue Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 3/2000, č. 3, s. 12-17. ISSN 1212-8139.
 112. HORÁK, Petr. La réception de la pensée bachelardienne en République tchéque. In Bachelard dans le monde. 1. vyd. Paris: Presses Universitaires de France, 2000. s. 149-157. Science, histoire et société. ISBN 2-13-049959-7.
 113. KROB, Josef. Masarykova léčba skepse matematikou a současnost. In Tomáš Garigue Masaryk a věda. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000. s. 119-124.
 114. ŠVANDOVÁ, Blažena. Na cestě k humanitě II. 1. vyd. Brno: Vydavatelství PedF MU, 2000. 139 s. ISBN 80-210-2285-X.
 115. SKÁCELOVÁ, Jana. Několik poznámek k filozofii výchovy. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, 2000. 276 s. Edice Prométheus. ISBN 80-7041-052-3.
 116. HÁLEK, Ivan a Milada BLAŽKOVÁ. Společenskovědní základy managementu. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 164 s. ISBN 80-210-2289-2.
 117. 1999

 118. FIALA, Petr. Die Situation der Staatsphilosophie und der Sozialphilosophie in der Tschechischen Republik. KAS/Auslandsinformationen, 1999, roč. 1999, č. 07, s. 94-104. ISSN 0177-7521.
 119. JEMELKA, Petr. Environmentální racionalita. In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. první. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 1999. s. 178-181. ISBN 80-86303-01-2.
 120. KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 198 s. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0.
 121. HORÁK, Petr. Josef Válka et Michel Foucault. 1. vyd. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1999. 6 s. Studia Comeniana et Historica, 62, roč. 29. ISSN 0323-2220.
 122. JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. 110 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-2022-9.
 123. HORÁK, Petr. Skinner, Quentin. Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes.Cambridge University Press, 1996. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1999. 4 s. Acta Comeniana 37(13) 1999, s. 235 - 238.
 124. REGULI, Zdenko. Tradičné japonské kultúrne prvky v aikidó. In Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme Vedy o športe. Prešov: Prešovská univerzita, 1999. s. 126-129, 4 s. ISBN 80-88722-62-4.
 125. 1998

 126. VONKOVÁ, Erika. Filosofie. In Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. první. Praha: Argo, Praha, 1998. s. 190-201. ISBN 80-7203-177-5.
 127. MADECKI, Roman. Pravda - pokrok - tradice. Universitas, Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 10-17. ISSN 1211-3384.
 128. BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. s. 9-450, 463 s. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4.
 129. 1996

 130. JEMELKA, Petr. Ekologie a co si s ní počít? In Na cestě k humanitě. první. Brno: MU Brno, 1996. s. 41-47. ISBN 80-210-1264-1.
 131. 1993

 132. MACHALOVÁ, Tatiana. K niektorym problémom vzájomného vzťahu filozofie a práva. In Sborník z konference k výročí úmrtí prof. JUDr. J. Kallaba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 61-64. ISBN 80-210-0410-X.
 133. 1992

 134. ŠVANDOVÁ, Blažena. Brno si připomíná Kurta Godela. Brno is reminding of Kurt Godel. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 1992, roč. 1992, č. 4, s. 68-69.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2020 02:32