Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 s. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4.
 2. 2008

 3. DANĚK, Petr a Alice NAVRÁTILOVÁ. Introduction. In Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 15-23. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
 4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podpora rozvoje invence studentů a žáků prostřednictvím projektové výuky. In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita, 2008. s. 132-137. ISBN 978-80-7372-422-1.
 5. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podpora rozvoje invence studentů a žáků prostřednictvím projektové výuky. In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. 2008.
 6. KAZELLEOVÁ, Jitka. Projekt 24/7 und die Weiterbildung der Lehrer. In Konference Moodlemoot Heidelberg. 2008.
 7. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 8. BOČKOVÁ, Barbora. Speciálněpedagogická-logopedická terapie vývojové dysfázie. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 13-24, 11 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-4762-4.
 9. SMUTNÝ, Petr, Ivan HÁLEK a Jan ŽÁK. Tvorba e-learningové aplikace - projektové řízení. In Vývojové tendence podniků III (sv. 2). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 731-748. ISBN 978-80-210-4466-1.
 10. PAVLOVSKÁ, Marie a Tomáš ČECH. Volný čas, média a dítě. In Škola a zdraví pro 21. století. Přehled anotací ze 4. mezinárodní konference. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 11. PAVLOVSKÁ, Marie. Vzdělávací projekt Hanin kufřík. 2008.
 12. SMUTNÝ, Petr a Ivan HÁLEK. Základy řízení projektů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 87 s. Svět environmmentálních souvislostí. ISBN 978-80-210-4586-6.
 13. NOVOTNÝ, Petr. Zkušenosti s euro-asijskou spoluprací v rámci projektu Tempus. In Tempus day. 2008.
 14. 2007

 15. KRIŠTOF, Martin. Informace o úspěšných projektech nad zlato. Praha: Economia, a.s., 2007.
 16. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6.
 17. KRIŠTOF, Martin. Období 2004-2006 je za námi – celková bilance je veskrze příznivá (1. část shrnující analýzy). Praha: Economia, a.s., 2007.
 18. KRIŠTOF, Martin. Operační program Podnikání a inovace – první na startu, jednička pro podnikatele. Praha: Economia, a.s., 2007.
 19. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním z pohledu rodičů-mezinárnodní projekt TIMSIS. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 46-47, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 20. FRIEDMANN, Zdeněk. Profesní orientace a řemesla. In Monografie z mezinárodní vědecko-odborné konference XX. Didmatttech 2007. Olomouc: Votobia, 2007. s. 590-593. ISBN 80-7220-296-0.
 21. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova. In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
 22. SEKOT, Aleš. Řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 3182/2006 "Inovace studijního předmětu sociologie a sociologie sportu". In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 39-45, 6 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-146-1.
 23. SOUKOPOVÁ, Jana. Stručný návod pro podávaní projektů do OP ŽP. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007.
 24. 2006

 25. JANÍKOVÁ, Věra. Nebojme se projektů ve výuce němčiny. 2006.
 26. KRIŠTOF, Martin. ROP: Zásobníky projektových záměrů. Moderní obec. Praha: ECONOMIA, a.s., 2006, roč. 2006, č. 10, s. 40-40. ISSN 1211-0507.
 27. KRIŠTOF, Martin. ROP: "Pumpa" na evropské peníze do regionů. Moderní obec. Praha: ECONOMIA, a.s., 2006, roč. 2006, č. 9, s. 38-38. ISSN 1211-0507.
 28. ŠVAŘÍČEK, Roman. Rozvíjející se kvalitativní přístupy ke zkoumání edukační reality. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2006, roč. 14, č. 4, s. 22-30. ISSN 1210-6658.
 29. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 2006. vyd. Brno: MU Brno, 2006. 160 s. Pedagogogická teorie, svazek 9. ISBN 80-210-4142-0.
 30. 2005

 31. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL a Jana VAŠŤATKOVÁ. Autoevaluace: obecný rámec a konkrétní příklad zkvalitňování práce škol. In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2005. s. 289-295. ISBN 80-8050-918-2.
 32. KOVÁŘOVÁ, Alena. Phonetik lehren und lernen. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2005. 6 s. ISBN 80-210-3882-9.
 33. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Krystyna SUJAK-LESZ, Jan LESZ a Andrzej KRAJNA. Projekt SYSTEM jako příklad mezinárodního využití ICT v přípravě učitelů přírodovědy. In DIDFYZ 2004. Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2005. s. 232-236. ISBN 80-8050-810-0.
 34. 2004

 35. KUZMOVÁ, Petra a Simona ŠKARABELOVÁ. CEE Trust v Českej republike. In Príležitosti, šance a výzvy pre viaczdrojové financovanie neziskových organizácií. 1. vydání. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 42-53. ISBN 80-8055-930-9.
 36. JANÍK, Zdeněk. Interkulturní výcvik a etnopedagogika v praxi: projekt "Argonauts of Europe". Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak Masarykovy univerzity, 2004, roč. 129, č. 1, s. 34 - 38. ISSN 0323-0449.
 37. KRIŠTOF, Martin. Kvalitně zpracovaná ekonomická analýza v projektech SROPu - klíč k úspěchu. eDotace (www.edotace.cz). www.edotace.cz: Economia OnLine, 2004, roč. 2004, č. 11, s. 1-2. ISSN 1213-7693.
 38. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Nové přístupy k sociálním službám pro seniory. In Bydlení seniorů: zkušenosti-perspektivy-tendence. 1. vyd. Brno: VUT, Fakulta architektury, 2004. s. 4-6. ISBN 80-214-2591-1.
 39. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Politika sociálních služeb a podpora autonomie ve stáří. In Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Ostrava: ZSF Ostravská univerzita, 2004. s. 221-227. ISBN 80-7326-026-3.
 40. 2003

 41. JŮVOVÁ, Alena. Projekty environmentální výchovy a vzdělávání v Dolním Sasku a v České republice. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní, VII. ročník. Bratislava: Občanské združenie V4, Pedagogická fakulta UK, 2003. s. 57-59. ISBN 80-88868-85-8.
 42. 2001

 43. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek I. Přehled údajů. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: Obzor, 2001. Protialkoholický obzor.
 44. 2000

 45. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 54-58, 76 s. ISSN 1212-070.
 46. 1995

 47. FIALA, Jindřich. Projekt 5x denně: výživové chování dospělé populace. Acta hygienica epidemiologica et microbiologica. 1995, roč. 1195, č. 1, s. 95-108. ISSN 0862-5956.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2022 03:08