Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. FRANTÁL, Bohumil a Josef KUNC. Factors of the uneven regional development of wind energy projects (a case of the Czech Republic). Geografický časopis, Bratislava: Geografický ústav SAV, 2010, roč. 62, č. 3, s. 183-199. ISSN 0016-7193.
 2. 2009

 3. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Bridging the Theory and Practice of Regional Sustainability: A Politico-Conceptual Analysis. Geografický časopis, 2009, roč. 59, č. 1, s. 49-64. ISSN 1335-1257.
 4. KLÍMOVÁ, Viktorie. EO-TSF Model: Model for Evaluation of Business Incubators. In Proceedings of ICEIRD 2009. Thessaloniki: South-East European Research Center, 2009. s. 281-290, 10 s. ISBN 978-960-89629-9-6.
 5. ŽÍTEK, Vladimír. Innovation support in the Czech Republic and its regional context. In Proceedings of ICEIRD 2009. Thessaloniki: South-East European Research Center, 2009. 10 s. ISBN 978-960-89629-9-6.
 6. NEVĚDĚL, Lukáš. Percepce regionálního rozvoje. In XII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. 1. vyd. Bořetice: Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, 2009. s. 185 - 191, 7 s. ISBN 978-80-210-4883-6.
 7. GALVASOVÁ, Iva, Jan BINEK, Kateřina CHABIČOVSKÁ, Hana SVOBODOVÁ, Jan HOLEČEK a Martina HUTAŘOVÁ. Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. 2009.
 8. 2008

 9. KLÍMOVÁ, Viktorie. Analysis of business incubators in the Czech Republic. Journals International Scientific Publications, Info Invest, 2008, Vol. 2, Part 1, s. 522-533. ISSN 1313-2555.
 10. ŽÍTEK, Vladimír. Analysis of objectives and measures of innovation policy. Journals International Scientific Publications, Info Invest, 2008, Vol. 2, Part 1, s. 607-617. ISSN 1313-2555.
 11. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza struktury regionálních inovačních strategií. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 53-60, 394 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
 12. ŽÍTEK, Vladimír. Evaluation of regional innovation performance. In 5th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Bilbao: University of the Basque Country, 2008. s. 1-21.
 13. ŽÍTEK, Vladimír. Možnosti měření regionálních inovačních výstupů. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 17-25, 282 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
 14. ŠAUER, Martin. Podpora cestovního ruchu z veřejných financí. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 138 s.
 15. ŠAUER, Martin. Prostorové aspekty podpory cestovního ruchu ze SROP. In Sborník z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 206 - 216, 11 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
 16. PÓČ, David a Lada HEYDOVÁ. Regional Economic Development in the new EU Member States - Role of Higher Education Institutions as Important Stakeholders. In Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. 1.vydání. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 111-116, 6 s. ISBN 978-80-7248-466-9.
 17. KLÍMOVÁ, Viktorie. Spatial analysis of business incubators in the Czech Republic and their importance for development of small enterprises. In 5th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Bilbao: University of the Basque Country, 2008. s. 1-22, 22 s.
 18. ŠKARABELOVÁ, Simona. Účinnost kulturní politiky na municipální úrovni. In Veřejné politiky a jejich účinnost: determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 44-49. ISBN 978-80-7399-345-0.
 19. 2007

 20. KOUTSKÝ, Jaroslav. Chosen aspects of restructuralization of old industrial regions. Wroclaw: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2007.
 21. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a rozvoj regionu. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. 1. vydání. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická Katedra financí a účetnictví, 2007. s. 43-49. ISBN 9788070449547.
 22. VĚŽNÍK, Antonín. Možnosti rozvoje venkovského mikroregionu ( na příkladu Jemnicka a Vranovska). In Česká geografie v Evropském prostoru. České Budějovice: JČU v Českých Budějovicích, 2007. s. 774-779, 6 s. ISBN 978-80-7040-986-2.
 23. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Podpůrná infrastruktura inovačního podnikání v regionech ČR. Working papers, Brno: Masarykova univerzita, 2007, č. 24. ISSN 1801-4496.
 24. CETKOVSKÝ, Stanislav, Petr KLUSÁČEK, Stanislav MARTINÁT a Jana ZAPLETALOVÁ. Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region. Moravian Geographical Reports, Brno, 2007, roč. 15, č. 1, s. 43-55. ISSN 1210-8812.
 25. ODEHNAL, Jakub. Statistika a teorie regionálního rozvoje. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS, V. International Scientific Conference. první. Brno: CERM, 2007. s. 68-72. ISBN 978-80-7204-532-7.
 26. ŽÍTEK, Vladimír. The Role of Science Parks in the Regional Development. In Economy & Business. Bourgas: Science Invest - Bourgas, Bulgaria, 2007. s. 326-342, 17 s. ISBN 978-954-9368-27-7.
 27. FRANTÁL, Bohumil. Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj, Praha: Economia, 2007, roč. 13, č. 11, s. 19-19. ISSN 1211-0507.
 28. FRANTÁL, Bohumil. Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007. 5 s.
 29. 2006

 30. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Analýza vybraných ekonomických ukazatelů v mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje. In Rozvoj venkova a management mikroregionů. Přerov: Centrum pro komunitní práci střední Morava, 2006. s. 13-18, 6 s. ISBN 80-86902-34-X.
 31. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza vybraných veřejných programů podporujících inovace v Jihomoravském kraji. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 38-42, 5 s. ISBN 80-210-4085-8.
 32. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Assessment of Public Programmes Co-Finenced from Structural Funds of EU for Support of Innovative Enterprise. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Gödöllő: Szent István University, 2006. s. 331-338. ISBN 963-9483-67-2.
 33. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Nepřímá podpora pro vznik a rozvoj inovačních a konkurenceschopných podniků. In Regiony - vidiek - životné prostredie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. s. 213-218, 6 s. ISBN 80-8069-728-0.
 34. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozměr podpory rozvoje inovací. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 108-114, 7 s. ISBN 80-210-4148-X.
 35. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Role regionu v přístupu k inovacím. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2006. s. 77-83, 7 s. ISBN 80-210-4085-8.
 36. ŽÍTEK, Vladimír, Josef KUNC a Petr TONEV. Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2006.
 37. KLÍMOVÁ, Viktorie. Význam podnikatelských inkubátorů pro rozvoj inovací. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 27-32, 6 s. ISBN 80-210-4085-8.
 38. 2005

 39. KLAPKA, Pavel, Eva KLAPKOVÁ a Stanislav MARTINÁT. Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost. Opera Corcontica, Vrchlabí: Správa KRNAP, 2005, roč. 42, č. 1, s. 127 - 137.
 40. KOUTSKÝ, Jaroslav. Infrastructure for a transfer of innovations within a region. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, 2005. s. 152-156, 5 s. ISBN 80-7044-687-0.
 41. NOVÁK, Václav. Podpora regionálního rozvoje v kraji Vysočina - Fond Vysočiny. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2005. s. 121 - 125, 5 s. ISBN 80-210-3888-8.
 42. BINEK, Jan. Problémy venkovských obcí - realita a vnímání. In Sborník VIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 23-29, 7 s. ISBN 80-210-3888-8.
 43. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2005.
 44. BIČÍK, Ivan, Jan BÍNA a Jaroslav MARYÁŠ. Regionální rozvoj v kartogramech. Geografické rozhledy, 2005, roč. 15, č. 2, s. 10-11. ISSN 1210-3004.
 45. VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Spatial model of economic development of the Czech Republic. In Policy modeling (International conference EcoMod 2005) - CD. Brusel: EcoMod Net, Bilgi Universites Istanbul, 2005. s. 1-10, 10 s.
 46. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 132 s. VaV. ISBN 80-210-3639-7.
 47. KOUTSKÝ, Jaroslav. The use of the direct foreign investment support within the Usti region. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2005. s. 78-83, 6 s. ISBN 80-7044-725-7.
 48. VITURKA, Milan. Územní hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska rozvoje cestovního ruchu a rekreace. In Sborník z VIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 321-331, 21 s. ISBN 80-210-3888-8.
 49. KUNC, Josef a Věra KRYLOVÁ. Železniční doprava a regionální rozvoj v České republice - minulost či skutečnost? Národohospodářský obzor, Brno: ESF MU, 2005, roč. 4/2005;5, č. 4, s. 33-44. ISSN 1213-2446.
 50. 2004

 51. VITURKA, Milan. Evaluation of Development Position of Czech regions in the Context of the EU Territory. European Spatial Research and Policy, Lódž (Poland): Lódž University, 2004, roč. 11, č. 2, s. 85-105. ISSN 1231-1952.
 52. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Geografický potenciál pohraničí. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 67-74. ISBN 80-200-1015-3.
 53. VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí a její regionální interpretace. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU Brno, 2004. s. 245-259, 15 s. ISBN 80-210-3549-8.
 54. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Metodický dodatek. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 269-273. ISBN 80-200-1015-3.
 55. KOSTLÁN, Pavel a Josef KUNC. Moderní průmyslové technologie v rozvoji regionů. In Sborník referátů z VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2004. s. 79-86, 8 s. ISBN 80-210-3549-8.
 56. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Národní regionální politika. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 95-101. ISBN 80-200-1015-3.
 57. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Nástroje a opatření k podpoře pohraničí. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 203-208. ISBN 80-200-1015-3.
 58. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace turistických informačních center. In MendelNET 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia na CD. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2004. s. 132-132, 7 s. ISBN 80-7302-088-2.
 59. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Postavení pohraničí v integračních procesech. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 87-91. ISBN 80-200-1015-3.
 60. VITURKA, Milan. Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí. In Podnikatelské prostředí v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 66-78, 12 s. ISBN 80-7043-335-3.
 61. 2003

 62. ULČÁK, Zbyněk a Jiří PALL. Indicators of Agricultural Sustainability - The Moral of a Story. In Sustainable Development of Multifunctional Landscapes. 1. vyd. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2003. s. 67 - 78. ISBN 3-540-00008-9.
 63. VITURKA, Milan, Václav TOUŠEK a Petr TONEV. Posouzení stavu, využitelnosti a možného důsledku dalšího rozvoje průmyslových zón kraje Vysočina. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 215-228, 14 s. ISBN 80-210-3289-8.
 64. KRIŠTOF, Martin. Strukturální fondy EU - příležitost pro rozvoj regionů České republiky. In Rozvoj a podpora podnikatelských aktivít v málo rozvinutých regiónech krajín strednej a východnej Európy. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2003. s. 99-108, 10 s. ISBN 80-225-1723-2.
 65. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (sborník referátů). Brno: ESF MU Brno, 2003. 320 s.
 66. 2002

 67. TOUŠEK, Václav a Petr TONEV. Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? In Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Sborník referátů z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 214-220. ISBN 80-248-0186-8.
 68. KOSTROŇ, Lubomír. Vysoké školy jako motor rozvoje regionu. Brno: VUT Brno, 2002. 8 s. sborník konference. ISBN 80-214-1891-6.
 69. 2001

 70. VITURKA, Milan. Cíle a výsledky výzkumného záměru "Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR". In Vzdělávání a reforma veřejné správy, 2. díl. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. s. 32-33. ISBN 80-210-2684-7.
 71. MARYÁŠ, Jaroslav. Hodnocení podnikatelské aktivity fyzických osob jako významného faktoru regionálního rozvoje na příkladě Brněnského kraje. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Nakladatelství MU, 2001. s. 79-91. ISBN 80-210-2572-7.
 72. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. 251 s. ISBN 80-210-2748-7.
 73. JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Jaroslav DOKOUPIL. Perspektiva dalšího vývoje pohraničí. In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001. s. 85-88. ISBN 80-85950-85-5.
 74. MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 153 s. Faktory efektivnosti rozvoje regionů. ISBN 80-210-2571-9.
 75. 2000

 76. VITURKA, Milan. Globalizovaný koncept regionálního rozvoje České republiky. In Geografické štúdie. Banská Bystrica: Falulta prírodných vied UMB, 2000. s. 74-79, 6 s. ISBN 80-8055-443-9.
 77. KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskové organizace a jejich role v rozvoji regionu. In Institucionální podpora podnikání v regionech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 127-130. ISBN 80-210-2403-8.
 78. TOUŠEK, Václav a Josef KUNC. Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice. In II. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 39-65, 27 s. ISBN 80-210-2317-1.
 79. KUNC, Josef a Václav TOUŠEK. Restructuration of Czech Industry and its Effect on the Regional Development. Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wroclaw: Institut Geograficzny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000, V, s. 205-215. ISSN 83-87196-07-X.
 80. VITURKA, Milan. Rozvojově nosné prostory české republiky. In III. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: KRES ESF MU, 2000. s. 13-33. ISBN 80-210-2490-9.
 81. 1999

 82. TOUŠEK, Václav a Josef KUNC. Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice. In Sborník referátů z II. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 1999. s. 39-65. ISBN 80-210-2317-1.
 83. 1998

 84. TOUŠEK, Václav, Irena SMOLOVÁ, Zdeněk SZCZYRBA a Josef KUNC. Ekonomický rozvoj regionu Broumovsko (analytická studie na pozadí rozhodujících faktorů regionálního rozvoje). Olomouc: Sdružení měst a obcí Broumovska, Policka a Teplicka. PřF UP, 1998. 33 s.
 85. KUNC, Josef, Ondřej MULÍČEK, Václav TOUŠEK, Michal VANČURA a Lenka VAŠKOVÁ. Zahraniční investice do průmyslu a jejich vliv na regionální rozvoj. In Hochmuth Z. (ed.): Slovenská geografia na prelome tisícročia. Zborník abstraktov a referátov na 12 zjazde SGS. Přešov: Prešovská univerzita, 1998. s. 32.
 86. 1997

 87. VITURKA, Milan. Základní trendy a souvislosti regionálního rozvoje ČR. In Aktuálne problémy regionálného rozvoja. Banská Bystrica: IROMAR Banská Bystrica, 1997. s. 140-145, 6 s. ISBN 80-8055-052-2.
 88. 1995

 89. VITURKA, Milan a Daniel BORECKÝ. Ekonomické, sociální a geografické determinanty procesu formování pracovních trhů v ČR. Praha: IRSV VŠE, 1995. 105 s.
 90. 1993

 91. VITURKA, Milan, Josef POSTRÁNECKÝ a A DALŠÍ. Regiony ČR. Praha: Arteria, 1993.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2019 13:18