Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. KŘÍSTEK, Michal. Jeden z aspektů prolínání stylistiky a sémantiky: téma jako slohotvorný činitel. JAKLOVÁ, A. (ed.). In Člověk – jazyk – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 35-37. ISBN 978-80-7394-075-1.
  2. KRČMOVÁ, Marie. Pojmovost jako konstituující faktor projevu. Funkční styl odborný. In Současná stylistika. Čechová, M._-_Krčmová, M._-_ Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 4., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 208-229, 20 s. none. ISBN 978-80-7106-961-4.
  3. KRČMOVÁ, Marie. Působení na posluchače jako konstituující faktor projevu. In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 284-295, 11 s. none. ISBN 978-80-7106-961-4.
  4. KRČMOVÁ, Marie. Slohová charakteristika prostředků lexikálních. In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 4., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 169-178. none. ISBN 978-80-7106-961-4.
  5. KRČMOVÁ, Marie. Stylistické aspekty výstavby textu. In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 4., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 106-124, 18 s. none. ISBN 978-80-7106-961-4.
  6. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008, 104 s. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.
  7. KŘÍSTEK, Michal. Stylistika v rámci vysokoškolského studia bohemistiky - vybrané možnosti práce s texty. SCHACHERL, M. (ed.). In K moderní výuce českého jazyka a literatury. Vodňany; České Budějovice: Gymnázium Vodňany; Jihočeská univerzita, 2008, s. 93-99. ISBN 978-80-254-2030-0.

  2007

  1. KRČMOVÁ, Marie. Integrační procesy ve stylizaci textů. In Co všechno slovo znamená. 1. vyd. Ústí n. Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007, s. 161-169, 8 s. ISBN 978-80-7044-901-1.
  2. KRČMOVÁ, Marie. J. Kořenský a styl. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2007, XLIV/2007, 3 a 4, s. 58-62, 4 s. ISSN 1212-5326.
  3. KRČMOVÁ, Marie. Proměny funkce obecné češtiny při stylizaci textů. Stylistyka. Opole -Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Unywersytetu Opolskiego, 2007, XVI, /2007, s. 209-220, 11 s. ISSN 1230-2287.
  4. KRČMOVÁ, Marie. Stylistika. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 296-335. mimo edice. ISBN 978-80-200-1523-5.

  2006

  1. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Les aspects stylistiques de la verlanisation. In Dialogue des cultures: interprétation, traduction. Praha: Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2006, s. 37-62. ISBN 80-7308-147-4.
  2. KŘÍSTEK, Michal. Několik možností dalšího zkoumání v oblasti stylistiky. HOSKOVEC, T., ŠEFČÍK, O. a SOVA, R. (ed.). In Teorie a empirie : bichla pro Krčmovó. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 119-122. ISBN 80-210-3955-8.
  3. KŘÍSTEK, Michal. Styčné body stylistiky a jazykové kultury ve vysokoškolské praxi. Stylistyka. 2006, roč. 15, č. 1, s. 371-376. ISSN 1230-2287.
  4. KŘÍSTEK, Michal. Využití mluvených textů v rámci výuky stylistiky na vysoké škole. Čunderle, M. a Slavíková, E. (red.). In Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: AMU, 2006, s. 37-41. ISBN 80-7331-074-0.

  2005

  1. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Comparing the structures of texts written in English and Czech. In Slovak Studies in English I (Conference Proceedings). Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 77-84. ISBN 80-89197-27-2.
  2. URBANOVÁ, Ludmila. Is Stylistics a Controversial Branch of Language Study? In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada anglistická, Brno Studies in English, vol. 31, ročník 2005 annus. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 73-84. ISBN 80-210-3928-0.
  3. KRČMOVÁ, Marie. Ján Findra: Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta, 2004. 232s. Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 66, č. 1, s. 69-72, 2 s. ISSN 0037-7031.
  4. MILIČKOVÁ, Ladislava. La place de la stylistique dans la linguistique française contemporaine. In Etudes Romanes de Brno, SPFFBU. Brno: MU, 2005, s. 41 - 48.
  5. KRČMOVÁ, Marie. Od deskripce k poznání obecného ve stylistice. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 71-79, 10 s. ISBN 80-223-2023-4.
  6. MALÁ, Jiřina. Phraseologie - Blütezeit einer linguistischen Disziplin (Eine Reise durch die Phraseologielandschaft). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, č. 2005, s. 65-77. ISSN 1211-4979.
  7. KŘÍSTEK, Michal. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia. Fišer, Z. (red.). In Tvůrčí psaní klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005, s. 144-147. ISBN 80-7239-182-8.

  2004

  1. KŘÍSTEK, Michal. Mluvenost, psanost, stylizace. Rusinová, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 95-98. ISBN 80-210-3461-0.
  2. KŘÍSTEK, Michal. Stylizace soukromosti vyjádření pomocí antroponym. ŠIMKOVÁ, M. (red.). In Varia XI : zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28.-30.11. 2001). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 231-237. ISBN 80-89037-04-6.
  3. ŠEFERIS, Vaidas a Vaida KNABIKAITE. Z dějin litevské stylistiky. Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2004, roč. 2006, č. 67, s. 120-145, 25 s. ISSN 0037-7031.

  2003

  1. MALÁ, Jiřina. Einführung in die deutsche Stilistik. Skriptum. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 155 s. skriptum. ISBN 80-210-3267-7.
  2. KRČMOVÁ, Marie. Pojmovost jako konstituující faktor projevu. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003, s. 175-193, 18 s. none. ISBN 80-86642-00-3.
  3. KRČMOVÁ, Marie. Působení na posluchače jako konstituující faktor projevu. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 2., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003, s. 230-245, 15 s. none. ISBN 80-86642-00-3.
  4. KRČMOVÁ, Marie. Slohová charakteristika prostředků lexikálních. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003, s. 138-147, 9 s. none. ISBN 80-86642-00-3.
  5. KRČMOVÁ, Marie. Styl a stylistika. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003, s. 17-23, 6 s. none. ISBN 80-86642-00-3.
  6. KRČMOVÁ, Marie. Stylistické aspekty výstavby textu. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003, s. 73-90, 17 s. none. ISBN 80-86642-00-3.

  1996

  1. KRČMOVÁ, Marie. O místo stylistiky v rámci věd o jazyce. In Jazykověda. Linguistica. Ostrava: FF OU, 1996, s. 15-21. Acta FF UO 146. ISBN 80-7042-413-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 22:45