Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita. In Černušáková Linda. Venkovská krajina 2017. 15. ročník mezinárodní mezioborové konference. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii - Regiomální organizace CZ-IALE, Ekologický institut Veronica, 2017. s. 57-66. ISBN 978-80-7458-095-6.
 2. TLAPÁKOVÁ, Lenka, Jiří ŽALOUDÍK a Jaromír KOLEJKA. Thematic survey of subsurface drainage systems in the Czech Republic. Journal of Maps. Kingston: School of Earth Sciences and Geography, Kingston University, 2017, roč. 13, č. 2, s. 55-65. ISSN 1744-5647. doi:10.1080/17445647.2016.1259129.
 3. 2013

 4. VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageism and Age discrimination: Decade of (No) Change?“. In British Society of Gerontology´s 42nd Annual Conference; Velká Británie, Oxford,. 2013.
 5. 2009

 6. FRANTÁL, Bohumil a Josef KUNC. Rozvoj větrné energetiky v ĆR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace. In BIČÍK, Ivan a Jan KABRDA. Udržitelná krajina: rozika teritoriálních polarizací (7. Česko-slovensko-polské geografické seminárium - Sedlec-Prčice, 1.-5. června 2009, Sborník abstraktů). 2009.
 7. 2008

 8. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 141-164, 23 s. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
 9. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 66 s. Výzkumná zpráva.
 10. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
 11. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
 12. FRANTÁL, Bohumil. Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR. In Větrná energie v ČR 2008. 2008.
 13. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 233 s. EDIS. ISBN 978-80-210-4627-6.
 14. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! Psychologie DNES. Praha: Portál, 2008, roč. 14, č. 6, s. 35-36. ISSN 1212-9607.
 15. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Věková diskriminace - pohled sociologa. In Věková diskriminace v ČR. 2008.
 16. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Jan LORMAN. Život v domovech pro seniory. Problémy týrání, zneužívání a zanedbávání péče v domovech pro seniory. Zpráva z výzkumu. Praha: Úřad vlády ČR, 2008. 24 s. X.
 17. CHYTRÝ, Milan a Zdeňka LOSOSOVÁ. 17th International Workshop European Vegetation Survey. Using phytosociological data to address ecological questions. 1-5 May 2008, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Abstracts and Excursion Guides. 2008.
 18. 2007

 19. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Věková diskriminace a antidiskriminační legislativa ve veřejném mínění. In Rovné příležitosti pro všechny - stejné podmínky nejen na trhu práce. 2007.
 20. FRANTÁL, Bohumil. Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 2007, roč. 13, č. 11, s. 19-19. ISSN 1211-0507.
 21. FRANTÁL, Bohumil. Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007. 5 s.
 22. 2006

 23. VÁCLAVÍK, David a Lenka VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ. Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v české republice v letech 1989-2000. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14/2006, č. 2, s. 45-64. ISSN 1210-3640.
 24. ZEZULA, Pavel. Scalable Similarity Search in Computer Networks. In Advances in Databases and Information Systems. LNCS 4152. Berlin: Springer, 2006. s. 3-3. ISBN 3-540-37899-5.
 25. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Stan, potrzeby i perspektywy diagnostyki psychologicznej w Republice Czeskiej. Czasopismo Psychologiczne. Poznań, Polsko: Instytut Psychologii UAM, 2006, roč. 12, č. 1, s. 7-19. ISSN 1425-6460.
 26. 2005

 27. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP, 2005. s. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
 28. KALLABOVÁ, Eva a Bohumil FRANTÁL. Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst. In VAISHAR, Antonín a Vladimír IRA. Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2005. s. 108-116, 8 s. ISBN 80-86407-05-5.
 29. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005. s. 56-69, 144 s. ISBN 80-7302-096-3.
 30. KNOLLOVÁ, Ilona, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ a Ondřej HÁJEK. Stratified resampling of phytosociological databases: some strategies for obtaining more representative data sets for classification studies. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2005, roč. 16, č. 4, s. 479-486. ISSN 110-9233.
 31. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 4, s. 193-221. ISSN 0862-0350.
 32. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 5, s. 259-282. ISSN 0862-0350.
 33. 2004

 34. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
 35. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2004, roč. 4, č. 2, s. 136-153. ISSN 1213-3841.
 36. 2003

 37. CHYTRÝ, Milan a Marie RAFAJOVÁ. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2003, roč. 75, č. 1, s. 1-15. ISSN 0032-7786.
 38. 2002

 39. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Monitoring psychodiagnostiky, aktuálně používané v českých zemích. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 29-36. ISBN 80-210-2832-7.
 40. SRBA, Jiří. Roadmap of Infinite Results. Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science. Bratislava: EATCS, 2002, roč. 2002, č. 78, s. 163-175. ISSN 78.
 41. NOVOTNÝ, Petr. Teachers and Innovation; Opening Stage of an Exploration of Today's Practice. In Education-Line. Leeds: University of Leeds, 2002. s. 1.
 42. 2001

 43. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK a Lenka VAŠKOVÁ. Elektrotechnický průmysl v ČR: minulost a současnost (historický a regionálně geografický přehled). In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 89-94. ISBN 80-210-2664-2.
 44. 2000

 45. ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Vít GRULICH a Jiří DANIHELKA. Flóra cévnatých rostlin. In Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 107-180. ISBN 80-210-2386-4.
 46. VICHEREK, Jiří, Kateřina ŠUMBEROVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Vegetace. In Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 181-288. ISBN 80-210-2386-4.
 47. 1996

 48. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Vladimír HAŠEK a Miroslav PLAČEK. Archeogeofyzikální prospekce odstraněného hradu ve Valticích ve vztahu ke stavebně historické analýze zámku. In Castellologica Bohemica. 1. vyd. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1996. s. 119-128. ročník 5. ISBN 80-901934-5-5.
 49. 1995

 50. TIBERIO, Paolo a Pavel ZEZULA. Storage and Retrieval: Signature File Access. In Encyclopedia of Microcomputers. 1. vyd. New York: Marcel Dekker, INC., 1995. s. 377-403. Volume 16. ISBN 0-8247-2714-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2023 23:05