Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009, s. 443-447. ISBN 978-989-8111-82-1.
  2. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. E-learning a sémantika. In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009, s. 214-219. ISBN 978-80-210-4878-2.
  3. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1. vyd. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009, s. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2.

  2008

  1. GREGAR, Tomáš a Jakub VAŠÍČEK. Anotace dat pro e-learning. In Sborník pátého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2008. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2008, 6 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
  2. ONOFREJOVÁ, Lucia, Alexander LEITNER a Wolfgang LINDNER. Malondialdehyde tagging improves the analysis of arginine oligomers and arginine-containing dendrimers by HPLC-MS. Journal of separation science. Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 2008, roč. 31, č. 3, s. 499-506, 7 s. ISSN 1615-9314.
  3. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Klára OSOLSOBĚ. Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky. Kopřivová, Marie, Waclawičová, Martina. In Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/ Ústav Českého národního korpusu, 2008, s. 105-114. ISBN 978-80-7106-982-9.
  4. DRÁŠIL, Pavel a Tomáš PITNER. Social tagging - the essence of Web 2.0. In MEKON 2008. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2008, s. 1-6. ISBN 978-80-248-1704-0.
  5. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. Správa více projektů a prezentace jejich výsledků. In Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. 1. vyd. Praha, ČR: ČVUT v Praze, 2008, s. 30-37. ISBN 978-80-248-1704-0.
  6. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. SPRÁVA VÍCE PROJEKTŮ A PREZENTACE JEJICH VÝSLEDKŮ. In Sborník X. ročníku mezinárodní konference MEKON 2008. 1. vyd. Ostrava, ČR: Ekonomická fakulta, VŠB –Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0.
  7. OSOLSOBĚ, Klára. Značkování a status některých gramatických kategorií v ČNK (syntetické futurum, stupňování adjektiv, neurčité číslovky a příslovce míry). In Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, s. 407-416. ISBN 978-80-200-1634-8.

  2007

  1. WAGNER, Roland. Das Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im tschechischen Nationalkorpus: Grenzen der morphologischen Annotation. In Gramatika a korpus; Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007, s. 295-304. ISBN 80-86496-32-5.
  2. OSOLSOBĚ, Klára. Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 201-218. ISSN 0231-7567.

  2004

  1. ŠMERK, Pavel. Unsupervised Learning of Rules for Morphological Disambiguation. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2004, roč. 3206, č. 1, s. 211-216. ISSN 0302-9743.

  2002

  1. PALA, Karel a Marek VEBER. CED - A Program for Editing Corpora. In Proceedings of Telri Seminar 2002. 1. vyd. Birmingham, 2002, 10 s.

  2001

  1. HLADKÁ, Zdeňka a Klára OSOLSOBĚ. Příprava elektronických korpusů češtiny. In Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2001, s. 63-70.

  1999

  1. OSOLSOBĚ, Klára. Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu. SPFFBU. Brno: MU, 1999, roč. 48, A 47, s. 33-50. ISSN 0231-7567.

  1998

  1. PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. Corpus Annotation in Inflectional Languages: Czech. In WAGNER, Roland. Database and Expert System Applications. 1. vyd. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 1998, s. 149-154. ISBN 0-8186-8353-8.
  2. PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorú českých sloves (Na materiálu Českého nár.korpusu). Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1998, roč. 59, č. 3, s. 265-276. ISSN 0037-7031.

  1996

  1. OSOLSOBĚ, Klára. Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung. In SP FF MU A 44. Brno: MU, 1996, s. 59-70. ISBN 80-210-1408-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 23:38