Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009, p. 443-447. ISBN 978-989-8111-82-1.
  2. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. E-learning a sémantika (E-learning and semantics). In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009, p. 214-219. ISBN 978-80-210-4878-2.
  3. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1st ed. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009, p. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2.

  2008

  1. GREGAR, Tomáš and Jakub VAŠÍČEK. Anotace dat pro e-learning (E-learning data annotation). In Sborník pátého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2008. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2008, 6 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
  2. ONOFREJOVÁ, Lucia, Alexander LEITNER and Wolfgang LINDNER. Malondialdehyde tagging improves the analysis of arginine oligomers and arginine-containing dendrimers by HPLC-MS. Journal of separation science. Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 2008, vol. 31, No 3, p. 499-506, 7 pp. ISSN 1615-9314.
  3. HLAVÁČKOVÁ, Dana and Klára OSOLSOBĚ. Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky (Tagging of Spoken Corpora). Kopřivová, Marie, Waclawičová, Martina. In Čeština v mluveném korpusu. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/ Ústav Českého národního korpusu, 2008, p. 105-114. ISBN 978-80-7106-982-9.
  4. DRÁŠIL, Pavel and Tomáš PITNER. Social tagging - the essence of Web 2.0. In MEKON 2008. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2008, p. 1-6. ISBN 978-80-248-1704-0.
  5. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. Správa více projektů a prezentace jejich výsledků (Multiple Projects Management and Presentation). In Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. 1st ed. Praha, ČR: ČVUT v Praze, 2008, p. 30-37. ISBN 978-80-248-1704-0.
  6. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. SPRÁVA VÍCE PROJEKTŮ A PREZENTACE JEJICH VÝSLEDKŮ (MULTIPLE PROJECTS MANAGEMENT AND PRESENTATION). In Sborník X. ročníku mezinárodní konference MEKON 2008. 1st ed. Ostrava, ČR: Ekonomická fakulta, VŠB –Technická univerzita Ostrava, 2008, p. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0.
  7. OSOLSOBĚ, Klára. Značkování a status některých gramatických kategorií v ČNK (syntetické futurum, stupňování adjektiv, neurčité číslovky a příslovce míry) (Tagging and classification of selected grammatical categiries in the Czech National Corpus (synthetic future, comparative forms of adjectives, indefinite numerals and measure adverbs)). In Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. 1st ed. Praha: Academia, 2008, p. 407-416. ISBN 978-80-200-1634-8.

  2007

  1. WAGNER, Roland. Das Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im tschechischen Nationalkorpus: Grenzen der morphologischen Annotation (In search of reflexive nominalizations in the Czech National Corpus: The limitations of morphological tagging). In Gramatika a korpus; Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007, p. 295-304. ISBN 80-86496-32-5.
  2. OSOLSOBĚ, Klára. Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů (Tagging of Verb Forms in Czech (Slovak) Corpora). Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, A 55, No 1, p. 201-218. ISSN 0231-7567.

  2004

  1. ŠMERK, Pavel. Unsupervised Learning of Rules for Morphological Disambiguation. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2004, vol. 3206, No 1, p. 211-216. ISSN 0302-9743.

  2002

  1. PALA, Karel and Marek VEBER. CED - A Program for Editing Corpora. In Proceedings of Telri Seminar 2002. 1st ed. Birmingham, 2002, 10 pp.

  2001

  1. HLADKÁ, Zdeňka and Klára OSOLSOBĚ. Příprava elektronických korpusů češtiny (Preparation of electronic Corpora). In Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, 2001, p. 63-70.

  1999

  1. OSOLSOBĚ, Klára. Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu. (Morfological tagging of compound verbforms). SPFFBU. Brno: MU, 1999, vol. 48, A 47, p. 33-50. ISSN 0231-7567.

  1998

  1. PALA, Karel and Pavel RYCHLÝ. Corpus Annotation in Inflectional Languages: Czech. In WAGNER, Roland. Database and Expert System Applications. 1st ed. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 1998, p. 149-154. ISBN 0-8186-8353-8.
  2. PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ and Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorú českých sloves (Na materiálu Českého nár.korpusu) (Frequencies of Czech Verb Paradigms (Based on Czech National Corpus)). Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1998, vol. 59, No 3, p. 265-276. ISSN 0037-7031.

  1996

  1. OSOLSOBĚ, Klára. Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung. (A Formal Description of Czech Morphology and Its Application in NLP). In SP FF MU A 44. Brno: MU, 1996, p. 59-70. ISBN 80-210-1408-3.
Display details
Displayed: 13/6/2024 06:49