Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace
 • Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., roz. Čornejová, *1977, 3 děti
Současné pracoviště
Funkce na pracovišti
 • vědecká, výzkumná a vývojová pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Mgr. v oboru historie - český jazyk a literatura, FF MU Brno, diplomová práce "Vývoj pomístních jmen na Brněnsku v 16. - 20. století", vedoucí práce prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
 • 2007: Ph.D. v oboru český jazyk, FF MU Brno, dizertační práce "Tvoření nejstarších českých oikonym (bohemika z 11.-13. století), školitelka prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Přehled zaměstnání
Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost
 • Výuka předmětů (aktuální): Stará čeština, Základy onomastiky, Historická toponomastika, ABC češtiny, Vademecum českého jazyka
 • Výuka předmětů (dříve): Historická mluvnice češtiny, Historická slovotvorba a syntax, Norma a kodifikace, TOP10 (morfologická kodifikace současné spisovné češtiny)
 • Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací
 • Členka zkušební komise bakalářské a magisterské závěrečné zkoušky oboru Český jazyk a literatura
 • Oblasti vědeckovýzkumné činnosti: onomastika, toponomastika, slovotvorba staré češtiny se zaměřením na místní a pomístní jména
Účast na grantech
 • 2007-2011: členka řešitelského týmu projektu MŠMT programu LC "Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)" (LC546)
 • 2011-2013: řešitelka postdoktorského grantu GA ČR 406/11/P082 "Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy"
 • 2020-2022: členka řešitelského týmu projektu MK programu NAKI II "Kramářské písně v brněnských historických fondech" (DG18P02OVV021)
Akademické stáže - zahraniční pobyty
 • červenec 2003 Universität Regensburg, Německo (3 týdny letní školy němčiny)
 • červenec - srpen 2004 Serbski institut v Budyšíně, Německo (3 týdny letní školy lužické srbštiny)
 • říjen 2004 - červen 2005 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Rakousko (2 semestry; stipendium ERNST MACH)
 • červenec - září 2005 Universität Regensburg, Německo (3 měsíce; stipendium BAYHOST)
 • září 2007 - Universität Leipzig (Institut für Slavistik), Německo (1 týden)
 • říjen 2007 - Univerzita Komenského Bratislava (Katedra slovenského jazyka), Slovensko (1 týden)
 • srpen 2009 Universität Regensburg, Německo (3 týdny letní školy němčiny)
Univerzitní aktivity
 • 2005-2010 koordinace jedné ze sítí programu CEEPUS na FF
Mimouniverzitní aktivity
 • od roku 2015 členka Jazykovědného sdružení ČR
 • od roku 2015 členka ICOS (The International Council of Onomastic Sciences)
 • od roku 2015 členka Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 • od roku 2005 členka Onomastické komise AVČR
 • členství v odborné porotě okresních a krajských kol Oympiády českého jazyka (2004, 2006)
Přednášky pro veřejnost
 • přednáška "Tvoření nejstarších českých místních jmen" v Kruhu přátel českého jazyka (16. 4. 2008, Praha)
 • přednáška "Líšeňská pomístní jména" v rámci přednáškového cyklu k 450. výročí povýšení Líšně na městečko (14. 1. 2009, Brno-Líšeň)
 • přednáška "Odraz minulosti v pomístních jménech" v Jazykovědném sdružení, pobočce při Ostravské univerzitě (22. 4. 2009, Ostrava)
 • přednáška "Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen" v Jazykovědné sdružení České republiky (5. 3. 2015, Praha)
Vybrané publikace
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Černá dáma a Hugo z Lednice. Příspěvek ke studiu fytonym (A Contribution to the Study of Phytonyms). Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2022, vol. 63, No 1, p. 55-68. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Brno: Moravské zemské muzeum, 2022. 133 pp. ISBN 978-80-7028-557-2. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Brněnské pojmenovací ankety. In Letní škola slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2022. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Kaple sv. Marty nad Frymburkem? (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2021, vol. 62, No 1, p. 251. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Ad "Chorvatská příjmení v Hlohovci a ve Valticích" (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2021, vol. 62, No 1, p. 252-254. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela and Hana GLOMBOVÁ. The Wide Road to Brno. Broadside Ballads with Secular Themes. Exhibition Catalogue. Brno: Moravian Museum/Moravské zemské muzeum, 2021. 150 pp. ISBN 978-80-7028-548-0. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. JANA MATÚŠOVÁ, IRENA ŠVEHLOVÁ: HISTORIE NÁZVOSLOVNÝCH KOMISÍ. 100 let zpracování geografických jmen na území dnešní České republiky. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2018, 70 s., ISBN 978-80-88197-06-5. Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, No 2, p. 440-443. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Soupis prací Jany Pleskalové. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 68, No 1, p. 79-90. ISSN 1803-7410. doi:10.5817/LB2020-1-6. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Původ názvů obcí (22. 4. 2020). In živý vstup v pořadu ČT Život na třetí. Česká televize, 2020. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Původ názvů obcí (24. 4. 2020). In živý vstup v pořadu ČT Život na třetí. Česká televize, 2020. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Draci na brněnských kolejích (rubrika Zprávy a poznámky). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, vol. 61, No 2, p. 491. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. "Wir fingen Fische im Jaispitz." Zur Entwicklung von Ortsbezeichnungen in den Gemeinden mit einer ehemaligen kroatischen Besiedlung in der Umgebung von Mikulov ("Fishing in Jajščpic". On the development of minor place names in communities with former Croatian settlement in the Mikulov region). In Kopřivová, Lenka; Leisserová, Eliška. Die Farben des kroatischen Mährens. První. Jevišovka: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, 2020. p. 170-172. ISBN 978-80-270-8390-9. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2019, vol. 60, No 2, p. 305-307. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela, Jiří MARTÍNEK, Robert ŠIMŮNEK, Milan HARVALÍK, Vladimír LIŠČÁK, Irena ŠVEHLOVÁ, Pavla STARÁ TRYHUBOVÁ and Petra ZELENÁ. Historická geografická jména České republiky (Historical geographical Names of the Czech Republic). Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2019. 140 pp. ISBN 978-80-88197-17-1. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. „Chytali jsme ryby v Jajšpici“. K vývoji pomístních jmen v obcích s někdejším chorvatským osídlením na Mikulovsku ("Fishing in Jajščpic". On the development of minor place names in communities with former Croatian settlement in the Mikulov region). In Kopřivová, Lenka; Leisserová, Eliška. Barvy chorvatské Moravy. První. Jevišovka: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, z. s., 2017. p. 146-148. ISBN 978-80-270-3248-8. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Název místní části – příspěvek k toponomastické terminologii (Minor settlement name (“název místní části”) – a contribution to the terminology of toponomastics). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016, vol. 57, No 1, p. 20-25. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. WALTER WENZEL: NAMEN UND GESCHICHTE. ORTS- UND PERSONENNAMEN IM DEUTSCH-WESTSLAWISCHEN SPRACHKONTAKTRAUM ALS HISTORISCHE ZEUGNISSE. Baar, Hamburg 2014, Hrsg. Andrea und Silvio Brendler, 442 s. (recenze). Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2016, vol. 57, No 1, p. 160-163. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví a názvy viničních tratí jako nástroj reklamy a marketingu (The toponymy of the frontier as cultural heritage and names of vineyard tracks as a tool of advertising and marketing). In David, Jaroslav. Toponyma : Kulturní dědictví a paměť míst. Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. p. 134-143. ISBN 978-80-7464-843-4. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen (South Moravian borderline areas in the light of minor place names). In Jazykovědné sdružení České republiky, Praha, 5. 3. 2015. 2015. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v Onomastické komisi. 2015. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v Názvoslovné komisi ČÚZK. 2015. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví (Toponymy of borderline areas as cultural heritage). In 1. ostravské onomastické setkání Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava, 6. října 2015. 2015. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Pomístní jména v jihomoravském pohraničí (na příkladu obce Jevišovka) (Minor Place-Names in South Moravia Border Area (by an example of the village Jevišovka)). Studia Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014, vol. 18, No 1, p. 159-164. ISSN 1803-5663. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie Pohořelic (okr. Brno-venkov) (Toponymy of Pohořelice (district Brno-venkov)). Acta onomastica. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2014, vol. 55, No 1, p. 32-52. ISSN 1210-6860. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Kontinuita anoikonymie v jihomoravském pohraničí (On ways of preserving continuity of anoikonymy in the borderline regions of South Moravia). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014, vol. 55, No 1, p. 24-31. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. E-learningová opora kurzu CJBB138 Stará čeština. FF MU, 2014. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členka Onomastické komise. 2014. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. členství v ICOS (The International Council of Onomastic Sciences). 2014. URL info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Dyje - Thaya - Dinja: pomístní jména v pohraničí (Dyje - Thaya - Dinja: minor place names in the border area). In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 22.-23. 4. 2013, Časta-Papiernička (SK). 2013. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Ke způsobům zachování kontinuity anoikonymie v jihomoravském pohraničí (On ways of preserving continuity of anoikonymy in the borderline regions of South Moravia). In Dva z prvních: Jaromír Spal, Miloslav Šváb respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, 20.–21. 11. 2013, Plzeň. 2013. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Milan Harvalík – Eva Minářová – Jana Marie Tušková (eds.): Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Masarykova univerzita, Brno 2009, 315 s. Slovanský ústav AV ČR, 2012. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Myšlení o toponymech (Thinking about the toponyms). Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela and Lenka JANÁČOVÁ. Dědictví chorvatštiny v pomístních jménech obce Jevišovka (Heritage of the Croatian in the minor place-names of the urban area of Jevišovka). Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2012, roč. 12, č. 2, p. 3-10. ISSN 1213-3612. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. K rekonstrukci osobních jmen ze jmen místních (Some remarks to reconstruction of personal names from place names). In Nejedlý, Petr; Vajdlová, Miroslava. Cesty slov. 1st ed. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. p. 30-35. ISBN 978-80-86496-62-7. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Chorvatské osídlení jižní Moravy a jeho stopy ve vlastních jménech (Croatian Settlement of the South Moravia Region and its Reflect in the Proper Names). Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2011, vol. 80, No 4, p. 419-430. ISSN 0037-6736. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Propriální bohatství chorvatské menšiny na Slovensku (The Wealth of Proper Names of the Croatian Minority in Slovakia). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2011, vol. 52, No 1, p. 218-222. ISSN 1211-4413. info
 • BOHÁČOVÁ, Michaela. Výzkum pomístních jmen v moravském pohraničí – svědectví o etnické minulosti moravsko-rakouského pomezí (Research of Minor Place Names in the Moravian Border Area - Reflect of Ethnic History of the Moravian-Austria Borderland). In X. sjezd historiků. 2011. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela and František BAČOVSKÝ. Líšeňská pomístní jména (The anoiconyms of the Líšeň land register). In Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin. 2nd ed. Brno: Statutární město Brno - Městská část Brno-Líšeň - Kulturní centrum Líšeň, 2011. p. 52-74. Historie a kultura Líšně, sv. 1a. ISBN 978-80-260-0087-7. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména (Nomina autem villarum sunt hec or What oldest Czech place names can tell about). In 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007). 1st ed. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. p. 156-166. ISBN 978-80-224-1126-4. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Z materiálu nejstarších českých místních jmen (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc) Příspěvek ke studiu tvoření místních jmen z osobních jmen (From the material of oldest Czech place names (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc). A contribution on word-formation of place names from personal names). In Romana Łobodzińska. Nazwy własne a społeczeństwo. Łask: Leksem, 2010. p. 195-202. ISBN 978-83-60178-84-3. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz sídelních poměrů na jižní Moravě ve vlastních jménech (The Reflection of Resident Conditions in the South Moravia Region in the Proper Names). In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. p. 114-119. ISBN 978-80-7368-779-3. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela, Jaroslav DAVID and Milan HARVALÍK. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky (Diversity and Specificity of Onomastics). In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference 15.-17. září 2009. Sborník příspěvků. Praha - Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. 521 pp. ISBN 978-80-7368-779-3. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád- (Selected aspects of anoiconyms (minor place names) containing etymon hrad-/hrád- in Moravia and Silesia). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, vol. 51, No 1, p. 151-180. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Karel v toponymii Moravy a Slezska (Karel in the toponymy in Moravia and Silesia). In Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. p. 90-97. ISBN 978-80-7294-412-5. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Specifika grafiky nejstarších českých toponymických bohemik (Specific Graphic Features of Oldest Czech Words from the Field of Toponymy). In Michaela Čornejová, Lucie Rychnovská, Jana Zemanová. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)/History of Czech Orthography (up to 1902). Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. p. 53-74. ISBN 978-80-7294-508-5. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Svědectví o chorvatském osídlení jižní Moravy ve vlastních jménech (Reflect of Croatian Settlement of the South Moravia Region in the Proper Names). In Setkání mladých kroatistů. 2010. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Líšeňská pomístní jména (Anoiconyms of the Líšeň (Brno) land register). In Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz minulosti v pomístních jménech (Reflection of the history in the minor place-names). In Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Výuka onomastiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Teaching Onomastics at the Faculty of Arts of Masaryk University). Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009, vol. 50, No 1, p. 250-254. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Životní jubileum brněnské onomastičky (Life Anniversary of the Brno Onomastician). Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009, vol. 50, No 1, p. 237-241. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Der Wert der Ortsnamen für die historische Grammatik des Tschechischen. Ein Beitrag zur historischen Toponomastik. (Value of place names for historical grammar of Czech. Contribution to the historical toponomastic.). In IV. slavistische Studentenkonferenz, Institut für Slavistik Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2009. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Spuren der ehemaligen kroatischen Besiedlung in Südmähren. (Survivals of the sometime croatian settlement in the South Moravia). In XXIV. Kalser Namenkundliches Symposium, Kals am Grossglockner. 2009. info
 • BROMOVÁ, Veronika and Michaela ČORNEJOVÁ. Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. (Sometimes the womb, now the tomb of my folk.). In Setkání bohemistů Cikháj 2006. Brno: Tribun EU, 2008. p. 30-39. ISBN 978-80-7399-364-1. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Charakter a funkce osobních jmen ve staročeské hře Mastičkář (Character and features of the personal names in the old Czech play Mastičkář). In Onomastika a škola 8. 2008th ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. p. 59-67. ISBN 978-80-7041-167-4. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Příspěvek ke studiu nejstarších českých pomístních jmen (A Contribution to the Research of the Oldest Czech Minor Place-Names). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, vol. 49, -, p. 85-90. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela and Pavel (eds.) KOSEK. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu (Language and its changes. For Professor Jana Pleskalová on the occasion of her jubilee.). Brno: Host, 2008. 270 pp. ISBN 978-80-7294-301-2. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen (přednáška) (Formation of the oldest Czech place names). In Kruh přátel českého jazyka, Praha. 2008. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Úvodní slovo. In Jazyk a jeho proměny. Brno, 2008. p. 9-12. ISBN 978-80-7294-301-2. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století (Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries). Linguistica online. 2007, vol. 6, -, p. -, 11 pp. ISSN 1801-5336. URL info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. K nejstarším českým zeměpisným jménům. In XVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Zborník abstraktov. 2007. ISBN 978-80-8084-237-6. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století (Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries). In Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2007. p. 37-48. ISBN 978-80-244-1767-7. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých oikonym (bohemika z 11.-13. století) (Formation of the oldest Czech place names (Bohemica from 11th to 13th century)). Brno: rukopis dizertační práce obhájené na MU, 2007. URL info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert (Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries). Österreichische Namenforschung. Klagenfurt, 2006, vol. 34, -, p. 27-40. ISSN 1028-1495. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Čeština dnešních slovenských studentů (Czech of present-day Slovak students). In Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, 2006. p. 166-171. ISBN 80-89037-04-6. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Místní jména z materiálu 11. - 13. století (Place-Names from the Material of the 11th to 13th Centuries). Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, vol. 47, -, p. 140-150. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Ke grafice bohemik 10. - 12. století (Visual aspect of Czech words in the 10th-12th centuries). SPFFBU, Linguistica Brunensia. Brno: MU, 2005, vol. 53, -, p. 139-147. ISSN 0231-7567. URL info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Svatopluk Pastyřík: Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře. Gaudeamus, Hradec Králové 2005, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, vol. 46, -, p. 223-224. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Österreichische Namenforschung, Sonderband KALSER NAMENBUCH. Heinz-Dieter Pohl (Hg.), Edition Praesens, Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, Wien 2004, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, vol. 46, -, p. 221-223. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Dvacet let setkávání v Kals am Grossglockner (Twenty years of symposia held in Kals am Grossglockner). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, vol. 46, -, p. 294-297. ISSN 1211-4413. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a jeho současníci - Wiener Anteil an der Anfaengen der tschechischen nationalen Erneurung. J. V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen. (Vienna contributions to the beginning of the Czech revival. J.V. Zlobický (1743-1810) and his contemporaries.). Vintr, J. - Pleskalová, J. (eds.). Praha: Academia, 2004. 432 pp. Vídeňský podíl na počátcích českého národního... ISBN 80-200-1183-8. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. K vývoji pomístních jmen (On the development of field-names). Karlík, P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 47-55. ISBN 80-210-3373-8. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004, vol. 87, No 1, p. 36-39. ISSN 0027-8203. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Čeština slovenských studentů aneb Vždyť jsme byli společný stát (Czech of present-day Slovak students). In Setkání bohemistů Cikháj 2003. Awadová, L. et al. (eds.). Brno: Vlastním nákladem, 2003. p. 16-21. info
 • ČORNEJOVÁ, Michaela. Bohuslav Havránek (30. 1. 1893 - 2. 3. 1978). Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2003, No 1, p. 20-21. ISSN 1211-3384. info

2022/02/09


Životopis: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (učo 11559), verze: čeština(1), změněno: 9. 2. 2022 20:16, M. Boháčová