Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Tamara Váňová, nar. 31. 1. 1954, Brno
Pracoviště
 • Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Poříčí 9
Funkce na pracovišti
 • asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1982: Mgr, angličtina a norština, FF MU Brno.
 • 1984 PhDr
Přehled zaměstnání
 • 1992-doposud asistentka PdF MU
 • 1993-2002 učitelka angličtiny v pomaturitním studium KIC
 • 1987-1988 učitelka na Jazykové škole v Brně
 • 1983-1987: asistentka FF UJEP
 • 1974-5: učitelka angličtiny v dětských kurzech OKVS
Pedagogická činnost
 • Pedagogická činnost je zaměřena především na problematiku e-learningu a online vzdělávání.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitelka projektu "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002" (Název projektu: Příprava a otevření kombinovaného studia učitelství anglického jazyka pro neaprobované učitele (se středoškolským vzděláním) na 2.stupni ZŠ)
 • Řešitelka fakultního projektu "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2003" (Název projektu: Vytvoření a údržba elektronické laboratoře výuky anglického jazyka)
 • Řešitelka dílčího projektu Cizí jazyky, který byl součástí integrovaného rozvojového projektu IT a multimediální podpora výuky (č. 188 seznamu Transformační a rozvojové projekty 2004, hlavní řešitel doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.)
 • Řešitelka dílčího projektu vytvoření pilotního kurzu Online_A, který byl součástí integrovaného rozvojového projektu E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně (hlavní řešitel doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., 2005)
 • Řešitelka projektu FRVŠ 2005: Elektronická multimediální podpora předmětu Základy testování pro učitele a Dějiny a kultura USA
 • Řešitelka projektu Cesnet 2005: Elektronizace vybraných předmětů a jejich implementace do stávajícího systému Mood-link-a PdF MU na platformě Open Source LMS Moodle (ve spoluřešitelství se Světlanou Hanušovou)
 • Řešitelka dílčího projektu vytvoření pilotního kurzu Online_A, který byl součástí integrovaného rozvojového projektu E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně (hlavní řešitel doc. RNDr. Ludek Matyska, CSc., 2006)
 • Spoluřešitelka, garantka metodické části a autorka materiálů projektu ESF CZ.04.1.03/3.1.15.2/0061, Vytvoření podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle, který získal za rok 2007 prestižní mezinárodní cenu Label.
Vybrané publikace
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Google ve škole. Jazyková a redakční úprava J. Kazelleová, Obálka a grafický design A. Váňová. 1. vyd. Brno: Tribun, 2008, s. 103-205. ISBN 978-80-7399-453-2. Ke stažení info
 • VÁŇOVÁ, Tamara a Anna VÁŇOVÁ. Moodle v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. In E-learning přichází: sborník SCO 2008. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 149-155. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Jak se chovají studenti Masarykovy univerzity online. In Silesian Moodle Moot 2008 aneb E-learning jako nástroj ke zvyšování kvality vzdělávání. první. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 147-152. ISBN 978-80-248-1859-7. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Role e-learningu v pregraduální přípravě učitelů anglického jazyka. In Tvorivé využívanie moderných technológií vo vyučovaní cudzích jazykov na školách rozličných stupňov. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2006, s. 5-8. ISBN 80-8082-063-5. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Metody cizojazyčné výuky podporující princip autonomie žáka. In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006, s. 100 -108. ISBN 80-210-4164-1. info
 • JOHNSON, Anne. Real English. Translated by Tamara Váňová. 2005. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2005, 151 s. ISBN 80-85947-57-9. info
 • RAMBOUSEK, Jiří, Tamara VÁŇOVÁ a Daniel MIKŠÍK. Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí. In SOJKA, Petr a Tomáš PITNER. Sborník 2. ročníku konference o elektornické podpoře výuky SCO 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 237-242. ISBN 80-210-3699-0. URL info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Blended Learning v prostředí Moodle při přípravě budoucích učitelů na PdF MU v Brně. In KVĚTOŇ, Karel. Trendy v e-learningu, Sborník konferenčních příspěvků. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005, 3 s. ISBN 80-01-03203-5. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Zkušenosti Katedry anglického jazyka a literatury PdF MU v Brně se zapojením e-learningu jako opor prezenčního studia. In E-learning a výuka cizích jazyků. Praha, 2005. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Naděžda VOJTKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Petr NAJVAR, Pavla BUCHTOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Signposts 2005- 7. národní a mezinárodní konference učitelů anglického jazyka. 2005. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Pavel VÁŇA a Tamara VÁŇOVÁ. E-learningová podpora výuky cizích jazyků na PdF. In Od programovaného učení k e-learningu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005, s. 34-38. ISBN 80-736-8053-X. info
 • TARANTINO, Quentin. Pulp Fiction. Translated by Tamara Váňová. 2005. vyd. Brno: Jota, 2005, 160 s. ISBN 80-7217-356-0. info
 • DOLEŽEL, Pavel a Tamara VÁŇOVÁ. An Outline of English Fiction from the Beginning to 1754. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2005, 100 s. ISBN 80-210-3701-6. info
 • VÁŇA, Pavel a Tamara VÁŇOVÁ. Výuka praktického jazyka v e-learningovém prostředí na katedrách anglického a německého jazyka a literatury na PdF MU v Brně. In RNDR. ZIMOLA, Bedřich. eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, s. 158-161. ISBN 80-7318-190-8. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Zdeněk JANÍK, Petr NAJVAR a Tamara VÁŇOVÁ. E-learning Methods in the Teaching Activities of the Department of English Language and Literature at the Faculty of Education in Brno. In Learning Together, Proceedings of the 4th International and 8th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, s. 224-228. ISBN 80-7194-724-5. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Embryonální život e-learningového studia cizích jazyků na PdF MU. In SCO 2004: E-learning přichází. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 49-52. ISBN 80-210-3409-2. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Zkušenosti s podporou distančních prvků při vzdělávání učitelů angličtiny na PdF MU v Brně. In LISALOVÁ, Jindra a Zuzana FREIBERGOVÁ. Distanční vzdělávání v České republice: Současnost a budoucnost. 1. vyd. Praha: Centrum pro studium vysokého školství NCDiV, 2004, s. 311-313. ISBN 80-86302-02-4. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara, Renata POVOLNÁ a Jaroslav SUCHÝ. E-learningové metody používané na PdF MU Brno při vzdělávání budoucích učitelů angličtiny. In Inováciami k rozvoju plurilingvizmu, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, editovali Mikuláš Czajlik, Beáta Ďuračková a Rastislav Žitný. 1. vyd. Nitra: UKF v Nitre, Fakulta stredoeurópských štúdií, Inštitút kvality vzdelávania pre krajiny strednej a východnej Európy, 2004, 4 s. ISBN 80-8050-762-7. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. E-learning v pregraduálním učitelském studiu. In JANÍK, Tomáš, Vladislav MUŽÍK a Oldřich ŠIMONÍK. Oborové didaktiky v pregraduálním studiu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 70. ISBN 80-210-3474-2. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Zkušenosti s e- learningem na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Pedagogický software 2004. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004, 3 s. ISBN 80-85645-49-1. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. E-learningová podpora výuky angličtiny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Pedagogický software 2004. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004, 3 s. ISBN 80-85645-49-1. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Naděžda VOJTKOVÁ, Irena ADÁMKOVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Jitka HÁSKOVÁ, Stanislava ČAPKOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Signposts 2003 - 6. národní a mezinárodní konference učitelů anglického jazyka. 2003. URL info
 • HOWIEOVÁ, Betsy. Callie's Tally: An Accounting of Baby's First Year (Or, What My Daughter Owes Me). Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: Jota, 2003, 219 s. ISBN 80-7217-231-X. info
 • BLAKEOVÁ, Cindy. It's My Party. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: Jota, 2003, 318 s. ISBN 80-7217-245-X. info
 • MANDER, Jerry. In the Absence of the Sacred. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003, 338 s. Společensko-ekologická edice. ISBN 80-7239-075-9. info
 • FIORENZA, Francis S. a John P. GALVIN. Systematická Teologie III, kapitola Manželství. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: CKD, 2000, s. 119-161, 42 s. Systematická teologie 3. ISBN 80-85959-56-9. info
 • PAYNE, C. D. Mládí v hajzlu : další pokračování deníku Nicka Twispa. Translated by Tamara Váňová. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000, 228 s. ISBN 8072171186. info
 • PAYNE, C. D. Mládí v hajzlu : deník Nicka Twispa. Translated by Tamara Váňová. Vyd. 2. Brno: Jota, 2000, 190 s. ISBN 8072171119. info
 • GRAY, Daniel. Looking Good on the Web. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: SoftPress, 2000, 240 s. Reklama a design. ISBN 80-902824-1-5. info
 • PARKER, Roger C. Looking Good in Print. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: SoftPress, 2000, 320 s. Grafika a design. ISBN 80-902824-0-7. info
 • Systematická teologie : římskokatolická perspektiva. Edited by Francis Schüssler Fiorenza - John P. Galvin, Translated by Jan Vybír. 1. vyd. Brno: CDK, 2000, 199 s. ISBN 8070213663. info
 • PAYNE, C. D. Frisco Pigeon Mambo. Translated by Tamara Váňová. Brno: Jota, 1999, 182 s. ISBN 80-7217-078-3. info
 • SPAHR, William J. The Rise & Fall of a Great Captain. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: Jota, 1997, 280 s. ISBN 80-7217-000-7. info
 • BLACK, Ian a Benny MORRIS. Mossad : izraelské tajné války : dějiny izraelské tajné služby : Israeľs secret wars (Orig.). Translated by Tamara Váňová and Zdeňka Sparlingová. Vyd. 1. Brno: Bonus A, 1996, 625 s. ISBN 80-85914-14-. info
 • O'SULLIVAN, Noël. Fašismus [O'Sullivan, 1995]. Translated by Tamara Váňová - Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995, 231 s. ISBN 80-7325-001-2. info

15. 1. 2009


Životopis: PhDr. Tamara Váňová (učo 2227), verze: čeština(1), změněno: 15. 1. 2009 14:51, T. Váňová

Další varianta: angličtina(1)