Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Tamara Váňová, PhDr, born January 31, 1954, Brno
Department/Faculty/University
 • Department of English Language and Literature Pedagogical Faculty Masaryk University Poříčí 9 603 00 Brno
Function, current position
 • Teacher
Education and academic qualifications
 • 1982: Mgr, English and Norwegian, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno.
 • 1984: PhDr
Professional experience
 • 1992 - until now teaching English at the Pedagogical Faculty, Masaryk University
 • 1993-2002 English teacher at KIC Language School
 • 1987-1988 Teacher at State Language School
 • 1983-1987: teaching at the Faculty of Arts, Masaryk University, Department of English and American Studies
 • 1974-5: teaching in English courses for children.
Teaching activities
Research activities
 • Spoluřešitelka projektu "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002" (Název projektu: Příprava a otevření kombinovaného studia učitelství anglického jazyka pro neaprobované učitele (se středoškolským vzděláním) na 2.stupni ZŠ)
 • Řešitelka fakultního projektu "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2003" (Název projektu: Vytvoření a údržba elektronické laboratoře výuky anglického jazyka)
 • Řešitelka dílčího projektu Cizí jazyky, který byl součástí integrovaného rozvojového projektu IT a multimediální podpora výuky (č. 188 seznamu Transformační a rozvojové projekty 2004, hlavní řešitel doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.)
 • Řešitelka dílčího projektu vytvoření pilotního kurzu Online_A, který byl součástí integrovaného rozvojového projektu E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně (hlavní řešitel doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., 2005)
 • Řešitelka projektu FRVŠ 2005: Elektronická multimediální podpora předmětu Základy testování pro učitele a Dějiny a kultura USA
 • Řešitelka projektu Cesnet 2005: Elektronizace vybraných předmětů a jejich implementace do stávajícího systému Mood-link-a PdF MU na platformě Open Source LMS Moodle (ve spoluřešitelství se Světlanou Hanušovou)
 • Řešitelka dílčího projektu vytvoření pilotního kurzu Online_A, který byl součástí integrovaného rozvojového projektu E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně (hlavní řešitel doc. RNDr. Ludek Matyska, CSc., 2006)
 • Spoluřešitelka, garantka metodické části a autorka materiálů projektu ESF CZ.04.1.03/3.1.15.2/0061, Vytvoření podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle, který získal za rok 2007 prestižní mezinárodní cenu Label.
Major publications
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Google ve škole (Google at School). Jazyková a redakční úprava J. Kazelleová, Obálka a grafický design A. Váňová. 1st ed. Brno: Tribun, 2008, p. 103-205. ISBN 978-80-7399-453-2. Ke stažení info
 • VÁŇOVÁ, Tamara and Anna VÁŇOVÁ. Moodle v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (Moodle in the Network of Lifelong Education of Teachers). In E-learning přichází: sborník SCO 2008. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 149-155. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Jak se chovají studenti Masarykovy univerzity online (How Do the Students of Masaryk University Behave Online). In Silesian Moodle Moot 2008 aneb E-learning jako nástroj ke zvyšování kvality vzdělávání. první. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008, p. 147-152. ISBN 978-80-248-1859-7. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana and Tamara VÁŇOVÁ. Role e-learningu v pregraduální přípravě učitelů anglického jazyka. In Tvorivé využívanie moderných technológií vo vyučovaní cudzích jazykov na školách rozličných stupňov. 1st ed. Trnava: Trnavská univerzita, 2006, p. 5-8. ISBN 80-8082-063-5. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana and Tamara VÁŇOVÁ. Metody cizojazyčné výuky podporující princip autonomie žáka (Foreign language teaching methods supporting the principle of learner autonomy). In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1st ed. Brno: PdF MU, 2006, p. 100 -108. ISBN 80-210-4164-1. info
 • JOHNSON, Anne. Real English. Translated by Tamara Váňová. 2005th ed. Brno: Barrister & Principal, 2005, 151 pp. ISBN 80-85947-57-9. info
 • RAMBOUSEK, Jiří, Tamara VÁŇOVÁ and Daniel MIKŠÍK. Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí (On the conception of e-learning in the academic environment). In SOJKA, Petr and Tomáš PITNER. Sborník 2. ročníku konference o elektornické podpoře výuky SCO 2005. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 237-242. ISBN 80-210-3699-0. URL info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Blended Learning v prostředí Moodle při přípravě budoucích učitelů na PdF MU v Brně. In KVĚTOŇ, Karel. Trendy v e-learningu, Sborník konferenčních příspěvků. 1st ed. Praha: ČVUT, 2005, 3 pp. ISBN 80-01-03203-5. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana and Tamara VÁŇOVÁ. Zkušenosti Katedry anglického jazyka a literatury PdF MU v Brně se zapojením e-learningu jako opor prezenčního studia. In E-learning a výuka cizích jazyků. Praha, 2005. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Naděžda VOJTKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Petr NAJVAR, Pavla BUCHTOVÁ and Tamara VÁŇOVÁ. Signposts 2005- 7. národní a mezinárodní konference učitelů anglického jazyka (Signposts 2005 - 7th National and International Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic). 2005. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Pavel VÁŇA and Tamara VÁŇOVÁ. E-learningová podpora výuky cizích jazyků na PdF (E-learning support of foreign language teaching at the Faculty of Education). In Od programovaného učení k e-learningu. 1st ed. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005, p. 34-38. ISBN 80-736-8053-X. info
 • TARANTINO, Quentin. Pulp Fiction. Translated by Tamara Váňová. 2005th ed. Brno: Jota, 2005, 160 pp. ISBN 80-7217-356-0. info
 • DOLEŽEL, Pavel and Tamara VÁŇOVÁ. An Outline of English Fiction from the Beginning to 1754. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2005, 100 pp. ISBN 80-210-3701-6. info
 • VÁŇA, Pavel and Tamara VÁŇOVÁ. Výuka praktického jazyka v e-learningovém prostředí na katedrách anglického a německého jazyka a literatury na PdF MU v Brně. In RNDR. ZIMOLA, Bedřich. eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004. 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, p. 158-161. ISBN 80-7318-190-8. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Zdeněk JANÍK, Petr NAJVAR and Tamara VÁŇOVÁ. E-learning Methods in the Teaching Activities of the Department of English Language and Literature at the Faculty of Education in Brno. In Learning Together, Proceedings of the 4th International and 8th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. 1st ed. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, p. 224-228. ISBN 80-7194-724-5. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Embryonální život e-learningového studia cizích jazyků na PdF MU. In SCO 2004: E-learning přichází. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 49-52. ISBN 80-210-3409-2. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Zkušenosti s podporou distančních prvků při vzdělávání učitelů angličtiny na PdF MU v Brně. In LISALOVÁ, Jindra and Zuzana FREIBERGOVÁ. Distanční vzdělávání v České republice: Současnost a budoucnost. 1st ed. Praha: Centrum pro studium vysokého školství NCDiV, 2004, p. 311-313. ISBN 80-86302-02-4. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara, Renata POVOLNÁ and Jaroslav SUCHÝ. E-learningové metody používané na PdF MU Brno při vzdělávání budoucích učitelů angličtiny (E=learning methods used at the Faculty of Education? Masaryk University, Brno when educating future teachers of English). In Inováciami k rozvoju plurilingvizmu, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, editovali Mikuláš Czajlik, Beáta Ďuračková a Rastislav Žitný. 1. vyd. Nitra: UKF v Nitre, Fakulta stredoeurópských štúdií, Inštitút kvality vzdelávania pre krajiny strednej a východnej Európy, 2004, 4 pp. ISBN 80-8050-762-7. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. E-learning v pregraduálním učitelském studiu. In JANÍK, Tomáš, Vladislav MUŽÍK and Oldřich ŠIMONÍK. Oborové didaktiky v pregraduálním studiu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 70. ISBN 80-210-3474-2. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. Zkušenosti s e- learningem na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Pedagogický software 2004. 1st ed. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004, 3 pp. ISBN 80-85645-49-1. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara. E-learningová podpora výuky angličtiny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Pedagogický software 2004. 1st ed. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004, 3 pp. ISBN 80-85645-49-1. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Naděžda VOJTKOVÁ, Irena ADÁMKOVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Jitka HÁSKOVÁ, Stanislava ČAPKOVÁ and Tamara VÁŇOVÁ. Signposts 2003 - 6. národní a mezinárodní konference učitelů anglického jazyka (Signposts 2003 - 6th National and International Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic). 2003. URL info
 • HOWIEOVÁ, Betsy. Callie's Tally: An Accounting of Baby's First Year (Or, What My Daughter Owes Me). Translated by Tamara Váňová. 1st ed. Brno: Jota, 2003, 219 pp. ISBN 80-7217-231-X. info
 • BLAKEOVÁ, Cindy. It's My Party. Translated by Tamara Váňová. 1st ed. Brno: Jota, 2003, 318 pp. ISBN 80-7217-245-X. info
 • MANDER, Jerry. In the Absence of the Sacred. Translated by Tamara Váňová. 1st ed. Brno: Doplněk, 2003, 338 pp. Společensko-ekologická edice. ISBN 80-7239-075-9. info
 • FIORENZA, Francis S. and John P. GALVIN. Systematická Teologie III, kapitola Manželství (Marriage). Translated by Tamara Váňová. 1st ed. Brno: CKD, 2000, p. 119-161, 42 pp. Systematická teologie 3. ISBN 80-85959-56-9. info
 • PAYNE, C. D. Mládí v hajzlu : další pokračování deníku Nicka Twispa. Translated by Tamara Váňová. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000, 228 s. ISBN 8072171186. info
 • PAYNE, C. D. Mládí v hajzlu : deník Nicka Twispa. Translated by Tamara Váňová. Vyd. 2. Brno: Jota, 2000, 190 s. ISBN 8072171119. info
 • GRAY, Daniel. Looking Good on the Web. Translated by Tamara Váňová. 1st ed. Brno: SoftPress, 2000, 240 pp. Reklama a design. ISBN 80-902824-1-5. info
 • PARKER, Roger C. Looking Good in Print. Translated by Tamara Váňová. 1st ed. Brno: SoftPress, 2000, 320 pp. Grafika a design. ISBN 80-902824-0-7. info
 • Systematická teologie : římskokatolická perspektiva. Edited by Francis Schüssler Fiorenza - John P. Galvin, Translated by Jan Vybír. 1. vyd. Brno: CDK, 2000, 199 s. ISBN 8070213663. info
 • PAYNE, C. D. Frisco Pigeon Mambo. Translated by Tamara Váňová. Brno: Jota, 1999, 182 pp. ISBN 80-7217-078-3. info
 • SPAHR, William J. The Rise & Fall of a Great Captain. Translated by Tamara Váňová. 1st ed. Brno: Jota, 1997, 280 pp. ISBN 80-7217-000-7. info
 • BLACK, Ian and Benny MORRIS. Mossad : izraelské tajné války : dějiny izraelské tajné služby : Israeľs secret wars (Orig.). Translated by Tamara Váňová and Zdeňka Sparlingová. Vyd. 1. Brno: Bonus A, 1996, 625 s. ISBN 80-85914-14-. info
 • O'SULLIVAN, Noël. Fašismus [O'Sullivan, 1995]. Translated by Tamara Váňová - Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995, 231 s. ISBN 80-7325-001-2. info

2009/01/17


Curriculum vitae: PhDr. Tamara Váňová (učo 2227), version: English(1), last update: 2009/01/17 11:47, T. Váňová

Another Variant: Czech(1)