Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Katedra technické a informační výchovy
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 31
  603 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • 2012 Habilitace v oboru 1.1.10 Odborová didaktika na UKF v Nitre, 17.5. 2012 udělen vědecko-pedagogický titul docent. Název habilitační práce: „Nové technologie ve výuce odborných technických předmětů“
  • 2003 Vykonání Státní doktorské zkoušky v oboru Speciální pedagogika. Disertační práce na téma "Využití distančních výukových opor v prezenční výuce"
  • 2001 Absolvování programu celoživotního vzdělávání - učitel v oboru Speciální pedagogika ve speciálních a integrativních zařízeních a školách, včetně škol základních a středních. Státní závěrečné zkoušky z předmětů Integrativní speciální pedagogika, Oftalmopedie, Pedagogika a psychologie
  • 1977 – 1982 Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha, obor Technická kybernetika (Inženýr kybernetiky)
  • 1974-1977 SPŠE Jihlava – měřící a automatizační technika
  • 1971-1974 UŠE Brno-obor elektromechanik
Přehled zaměstnání
 • • 2012 – doposud
  Docent Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy.
  • 2003 – 2012
  Odborný asistent Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy. Výuka předmětů: Mikroprocesorové systémy , Úvod do informatiky , Distanční opory ve výuce , Jednočipové mikroprocesory 1 a 2, Programování - výukové projekty , Technické vybavení počítačů , Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 1,2 a 3, Informační technologie 1 a 2. Vytváření inteligentní grafiky ve Flashi, Základy programování v AS2 a3 ve Flash, Vývoj systémů ve flashi, OOP v AS3, týmová práce na Flash projektech. Tvorba distančních výukových opor. Technická výchova elektronika, elektrotechnika a digitální technika, elektronické systémy a systémy s roboty Bc Mgr i rozšiřujícího studia v rámci CŽV.
  • 1988 – 2003
  Samostatný odborný pracovník (samostatný programátor), asistent, odborný asistent, Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra didaktických technologií, CIT. Náplň práce: Technik PC. Výuka předmětů: Mikroprocesorové systémy , Úvod do informatiky , Distanční opory ve výuce , Jednočipové mikroprocesory 1 a 2, Programování - výukové projekty , Technické vybavení počítačů , Úvod do informatiky , Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 1,2 a 3, Informační technologie 1 a 2. Tvorba distančních výukových opor. • 1985 – 1988 Technik počítače SM4-20 (PDP 11-34) Silnice n.p. Brno. Absolvovaná školení a zajišťovaný servis: Procesor, paměti, páskové a diskové paměti, tiskárny vzdálené terminály.
  • 1982– 1985
  Technik počítače M 4031 (IBM 360), Pors Brno. Absolvovaná školení a zajišťovaný servis: Procesor, paměti, kanály, páskové a diskové paměti.

  DALŠÍ STUDIUM, KURZY
  • FTSD - daignostika mikroprocesorů
  • Kurz využití počítače pro e-learning
  • Kurz využití počítače v distančním vzdělávání
  • Kurz pro autory, tutory a administrátory distančního vzdělávání
  • Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Pedagogická činnost
 • Vedení bakalářských, diplomových a závěrečných prací studentů rozšiřujícího studia informatiky
  Předseda zkušební komise bakalářské studium
  Inovace řady předmětů které vyučuje
  Příprava kurzú DVPP a jejich akreditace.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řešitel národních výzkumných projektů

  Od roku 2009 Člen řešitelského týmu výzkumného záměru - kód: MSM0021622443, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Výzkumný záměr – trvání 2007 - 2013, MŠMT, Hlavní řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  Rok 1998 Hrbáček, Jiří - Zlámalová, Helena - Čipera, Jan - Khonová, Jana - Patočka, Jiří - Zapletal, Bedřích - Sládková, Ivana. Koncepce dalšího vzdělávání učitelů s využitím distanční vzdělávací technologie. Informace na WWW. Praha : MŠMT, 1998. 65 s. Výsledky výzkumu - Koncepce dalšího vzdělávání učitelů s využitím distanční vzdělávací technologie. RS98013, projekt VaV. Výsledky výzkumu - Koncepce dalšího vzdělávání učitelů s využitím distanční vzdělávací technologie
  Řešitel národních rozvojových projektů

  Rok 2007, Finance 1 748 000 Kč, 222/07 Ab - Zlepšení přístupu studentů k informačním zdrojům, zkvalitnění výuky rozšířením a inovací technického zařízení, Fond rozvoje vysokých škol
  Rok 2001, Finance 159 000 Kč, I/26/2001 - Inovace výuky základů práce s OS WINDOWS, Rozvojové programy MŠMT, Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
  Rok 2001, Finance 1 280 000 Kč, L/82 - Laboratoře pro výuku informačních technologií, Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
  Rok 2000, Finance 1 195 000 Kč, L/82 - Laboratoře pro výuku informačních technologií, Projekt MŠMT - Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
  Řešitel fakultních výzkumných projektů

  Rok 2009 - MUNI/41/ 009/2009, Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. - Efektivita využití studijních opor vytvořených studenty v rámci výukových projektů při výuce na základní škole
  Rok 2009 - MUNI/41/ 010/2009, Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. – Možnosti propojení Flash animací s měřícími systémy pro podporu výuky
  PROJEKT NA PODPORU ORGANIZACE VĚDECKÝCH SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ S ÚČASTÍ STUDENTŮ MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIA Rok 2009 - MUNI/41/ 063/09, Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. - Mezinárodní konference - Moderní technologie ve výuce
Akademické stáže
 • Rok 2000, Computer Centre for People with Disabilities, Londýn, Anglie – týden Studijní pobyt.
  Rok 2009 až 2013, KME FEI STU v Bratislavě Cyklus přednášek.
  Rok 2010, Mater Dei Institute, Dublin, Ireland – 17 dnů Výukový program Erasmus.
  Rok 2010, University of Patras, Řecko – 11 dnů Výukový program Erasmus.
  Rok 2012 - 2017 Univerzita v Linci, Rakousko STU Bratislava, Slovensko Univerzita Rzeszov, Polsko UKF Nitra, Slovensko Univezita Baden, Rakousko MDI Dublin, Irsko Univerzity of Patras, Řecko Výukový program Erasmus.
Vybrané publikace
 • HRBÁČEK, Jiří. Externí člen zkušební komise a komise pro rigorózní řízení. Zkušební komise a komise pro rigorózní řízení v doktorském studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání na PedF Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. info
 • HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA, Zdeněk HODIS a Petr VYBÍRAL. Festival vědy s RWE. 2013. info
 • HORÁK, Robin a Jiří HRBÁČEK. Elearning and mobile devices – technical problems and possible solutions. In ICETA 2013 - 11th International conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia. s. nečíslováno, 4 s. ISBN 978-1-4799-2161-4. 2013. info
 • KUČERA, Martin, Jiří HRBÁČEK a Jiří STRACH. Teaching robot programming can be a new opportunity for technical subjects of study. In ICETA 2013 - 11th International conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-1-4799-2161-4. 2013. info
 • HRBÁČEK, Jiří a Martin KUČERA. Vliv technické výchovy na bezpečnost práce. In Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP. Nitra: GARMOND Nitra. s. 75-79. ISBN 978-80-558-0072-1. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Study supports with internal intelligenec directly connected to externam systems. In Ondreh Hegr. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1. s. 90-95. ISBN 978-80-214-4539-0. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří, Jiří STRACH a Martin KUČERA. Studijní a výukové opory s vnitřní inteligencí. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. s. 53-55. ISBN 978-80-7435-175-4. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří a Martin KUČERA. Dynamic study support with connected external systems. In Anikó Szakál. 10th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA 2012). 1. vyd. New York, USA: IEEE. s. 143-148. ISBN 978-1-4673-5122-5. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří a Dana TUNKROVÁ. Výuka programování robotů na 1. stupni ZŠ. In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-3. ISBN 978-80-210-5942-9. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie nejen ve výuce odborných technických předmětů. In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-8. ISBN 978-80-210-5942-9. 2012. info
 • HORÁK, Robin a Jiří HRBÁČEK. Flash aplikace komunikující s LMS MOODLE. In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-8. ISBN 978-80-210-5942-9. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce - sborník příspěvků. In Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5942-9. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA a Zdeněk HODIS. Den vědců. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Mladý tvorca 2012 - prezentační výstava Nitra SK. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří a Martin KUČERA. Workshop technické muzeum Brno. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří a Martin KUČERA. Workshop technické muzeum Brno v rámci derniéry Výstavy Labyrint poznání. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří a Martin KUČERA. Výstava Labyrint poznání, Technické muzeum Brno - exponát drážní zabezpečovací systém řízený procesorem Robokit. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří, Juraj JAKUŠ a Ľubica STUCHLÍKOVÁ. FLASH APLIKÁCIA NA WEB PREZENTÁCIU OZVUČENÝCH POWERPOINTOVÝCH PREDNÁŠOK. In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-3. ISBN 978-80-210-5942-9. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Studijní opory pro výuku osob se specifickými poruchami učení. In Vítková,M.,Friedmann,Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: PAIDO. s. 326-343. ISBN 978-80-210-5941-2. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Zvýšení efektivity výuky osob se specifickými poruchami učení využitím distančních opor v prezenční výuce. In Vítková,M., Friedmann,Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: PAIDO. s. 344-360. ISBN 978-80-210-5941-2. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří a Martin KUČERA. Vliv technické výchovy na bezpečnost práce. Journal of Technology and Information Education. Olomouc, roč. 4, č. 2, s. 57-59. ISSN 1803-537X. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Zvýšení efektivity výuky osob se specifickými poruchami učení využitím distančních opor v prezenční výuce. In Vítková,M., Friedmann,Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. ISBN 978-80-7315-231-4. 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce odborných technických předmětů (habilitační práce). 2012. info
 • DOSEDLA, Martin, Jiří HRBÁČEK a Pavel KLÍMA. Life and work on Masaryk University, Faculty of education, Brno, Czech republic. Nitra: SLOVDIDAC. 1 s. 18/1. ISSN 1335-003X. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Study supports with internal intelligence. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, roč. 19, č. 2, s. 11-17. ISSN 1335-003X. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Editorial. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, roč. 19, č. 2, s. 3-4. ISSN 1335-003X. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Review of an educational construction kit Robo Kit 1 by ROBOROBO CO LTD. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, roč. 19, č. 2, s. 17-18. ISSN 1335-003X. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Using distance study supports in face-to-face education. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, roč. 19, č. 1, s. 13-18. ISSN 1335-003X. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. New technologies in education. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, roč. 19, č. 6, s. 3-8. ISSN 1335-003X. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Review of the book: Novák Petr: Mobilní roboty – pohony, senzory, řízení Praha: BEN Technická literatura, 2005. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, roč. 19, č. 10, s. 18. ISSN 1335-003X. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Využití interaktivních výukových opor s připojenými externími systémy ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: Masarykova univerzita. s. 49-55, 6 s. ISBN 978-80-210-5602-2. 2011. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Využití distančních studijních opor v prezenční výuce. první. Brno: MSD, spol. s r.o., Brno. 134 s. ISBN 978-80-7392-168-2. 2011. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Efficiency of using blended learning in education of technical subjects. In Miroslav Ondrejevič, Peter Němeček. International conference Applied Natural Sciences 2011 - Proceedings. Trnava: University of SS. Cyril a Methodius in Trnava. s. 362-365. ISBN 978-80-8105-266-8. 2011. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Jak na studijní opory s vnitřní inteligencí. In Autorské články a sborník anotací z mezinárodní vědecké konference MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. ISBN 978-80-7435-110-5. 2011. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Jak na studijní opory s vnitřní inteligencí. In Autorské články a sborník anotací z mezinárodní vědecké konference MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. s. 24-27. ISBN 978-80-7435-110-5. 2011. info
 • HRBÁČEK, Jiří. 5. mezinárodní konference "Nové technologie ve výuce". Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, 2011. Popularizace konference "Nové technologie ve výuce" info
 • HRBÁČEK, Jiří. MyIMLE systém ve výuce technických předmětů. In prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD., Mgr. Dušan Macura, PhD. Zborník príspevkov z EVO/VRVS videokonferencie ako súčasti medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. první. Prešov: Katedra F - M - T FHPV PU v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove. s. 76 - 79. ISBN 978-80-555-0445-2. 2011. URL info
 • KUČERA, Martin, Jiří HRBÁČEK, Pavel KLÍMA a Zdeněk HODIS. LABYRINT POZNÁNÍ: interaktivní výstava v Technickém muzeu Brno. 2011. URL info
 • KUČERA, Martin, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Petr VYBÍRAL. Festival vědy: Den Vědců 2011. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Výstava Mladý tvorca 2011. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. MYIMLE SYSTÉM PŘI VÝUCE ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNIKY A DIGITÁLNÍ TECHNIKY. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania Zborník príspevkov. první. Zvolen: Katedra techniky a technológií, FPV, UMB v Bánskej Bystrici. s. 200-204. ISBN 978-80-557-0071-7. 2010. info
 • HRBÁČEK, Jiří. MYIMLE SYSTÉM PŘI VÝUCE ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNIKY A DIGITÁLNÍ TECHNIKY. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania Zborník príspevkov. 2010. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Cyklus přednášek na téma: Tvorba inteligentmí grafiky, Základy programování a 3D programování. In Přednášky pro studenty a zaměstanance FEI STU Bratislava v rámci Centra excelentnosti „CENAMOST“. 2010. info
 • HRBÁČEK, Jiří. AKTUALIZACE OBSAHU VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. In Moderní technologie ve výuce - 2. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. 2010. info
 • KUČERA, Martin a Jiří HRBÁČEK. Praktická robotika na ZŠ. In Nové technologie ve výuce 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 3 s. ISBN 978-80-210-5333-5. 2010. info
 • HORÁK, Robin a Jiří HRBÁČEK. Možnosti využití Adobe Flash ve výuce. In Nové technologie ve výuce 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 3 s. ISBN 978-80-210-5333-5. 2010. info
 • ZELA, Ondřej a Jiří HRBÁČEK. Postup a problematika při určování druhu dřeviny. In Nové technologie ve výuce 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 3 s. ISBN 978-80-210-5333-5. 2010. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce nejen odborných technických předmětů. In Nové technologie ve výuce 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 5 s. ISBN 978-80-210-5333-5. 2010. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce nejen odborných technických předmětů. In Nové technologie ve výuce 2010. 2010. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Třída Tweener - jak na ni. 2009. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Co umí třída Tween. 2009. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Streaming FLV souboru v AS3. 2009. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. VYUŽITÍ OBJEKTŮ S VLASTNÍ INTELIGENCÍ PRO TVORBU VÝUKOVÝCH SIMULACÍ VE FLASH. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania - Zborník príspevkov - 24. mezinárodná vedecko - odborna konferencia. 1. vyd. Banská Bystrica: Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica. s. 85-89, 2 s. ISBN 978-80-8083-721-1. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. VYUŽITÍ FLASH ANIMACÍ PŘI VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2 s. ISBN 978-80-7414-126-3. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. ZÁKLADNÍ ZPŮSOB TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ VE FLASH. In ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2009. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Karlova v Praze. 2 s. ISBN 978-80-7041-515-3. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Využití technologie DiV při výuce IT. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: Univerzita Karlova v Praze. 3 s. ISBN 978-80-7315-188-1. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. USE OF ADOBE FLASH FOR THE CONTROL OF SYSTEMS CONNECTED TO THE PC. In Multimedia in Physics Teaching and Learning. Udine: University of Udine. 3 s. ISBN 2-914771-61-4. 2009. URL info
 • KUČERA, Martin a Jiří HRBÁČEK. THE BASIC WAY OF REALIZATION OF THE MEASUREMENT SYSTEM COOPERATING WITH PC INTEGRATED TO STUDY SUPPORTS USING FLASH ANIMATIONS. In Multimedia in Physics Teaching and Learning. Udine: University of Udine. 3 s. ISBN 2-914771-61-4. 2009. MPTL 14 info
 • HRBÁČEK, Jiří. INTERACTIVE LEARNING SYSTEM MyIMLE. In ICETA 2009- 7th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia. 2 s. ISBN 978-80-8086-128-5. 2009. info
 • KUČERA, Martin a Jiří HRBÁČEK. THE POSSIBILITIES OF USING A COUNTER CO-OPERATING WITH PC AND ITS CONTROLLING FROM A FLASH ANIMATION. In ICETA 2009- 7th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia. 2 s. ISBN 978-80-8086-128-5. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. USING MYIMLE SYSTEM FOR INTERACTIVE WHITEBOARD IN EDUCATION. In Information and Communication Technology in Natural Science Education - 2009. SIAULIAI: FACULTY OF EDUCATION, SIAULIAI UNIVERSITY, LITHUANIA. 2 s. ISSN 1822-7864. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Interactive Flash animations cooperating with real systems. In 10th internation conferece Virtual university Bratislava. Bratislava: STU Bratislava. 2 s. ISBN 978-80-89316-10-6. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Náš nový interaktivní výukový systém MyIMLE. In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 2 s. ISBN 978-80-210-5092-1. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce. 2009. info
 • HORÁK, Robin a Jiří HRBÁČEK. Využití technologií Adobe Flash, PHP a XML pro tvorbu online-výukových programů. In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 2 s. ISBN 978-80-210-5092-1. 2009. info
 • HORÁK, Robin a Jiří HRBÁČEK. Efektivita využití studijních opor vytvořených studenty v rámci výukových projektů při výuce na základní škole. In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 2 s. ISBN 978-80-210-5092-1. 2009. info
 • KUČERA, Martin a Jiří HRBÁČEK. Možnosti propojení Flash animací s měřícími systémy pro podporu výuky. In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 2 s. ISBN 978-80-210-5092-1. 2009. info
 • KUČERA, Martin a Jiří HRBÁČEK. Základní způsob realizace měřícího systému spolupracujícího s PC integrovaného pomocí Flash animace do výukových opor. In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 2 s. ISBN 978-80-210-5092-1. 2009. info
 • KUČERA, Martin, Robin HORÁK, Michal KUNEŠ a Jiří HRBÁČEK. Efektivita využití studijních opor vytvořených studenty v rámci výukových projektů. In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 2 s. ISBN 978-80-210-5092-1. 2009. info
 • STOJANOVÁ, Alena a Jiří HRBÁČEK. Using MyIMLE in education. In 10th internation conferece Virtual university Bratislava. Bratislava: STU Bratislava. 2 s. ISBN 978-80-89316-10-6. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Načítání dat ze souborů umístěných na serveru. 2009. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Interactive Flash animations cooperating with real systems. In 10th internation conferece Virtual university Bratislava. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. INTERACTIVE LEARNING SYSTEM MyIMLE. In ICETA 2009- 7th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Náš nový interaktivní výukový systém MyIMLE. In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. USING MYIMLE SYSTEM FOR INTERACTIVE WHITEBOARD IN EDUCATION. In Information and Communication Technology in Natural Science Education - 2009. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. VUŽITÍ FLASH ANIMACÍ PŘI VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. VYUŽITÍ OBJEKTŮ S VLASTNÍ INTELIGENCÍ PRO TVORBU VÝUKOVÝCH SIMULACÍ VE FLASH. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania - Zborník príspevkov - 24. mezinárodná vedecko - odborna konferencia. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. ZÁKLADNÍ ZPŮSOB TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ VE FLASH. In ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2009. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. E-LEARNING FLASH APLICATIONS AND THEIR COMMUNICATION WITH SURROUNDING. In ICETA 2008- 6th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia. s. 157-161. ISBN 978-80-8086-089-9. 2008. info
 • HRBÁČEK, Jiří. E-LEARNING FLASH APLICATIONS AND THEIR COMMUNICATION WITH SURROUNDING. In ICETA 2008- 6th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. 2008. info
 • HRBÁČEK, Jiří. AKTUALIZACE OBSAHU VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. In Moderní technologie ve výuce - 2. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 4 s. ISBN 978-80-7392-091-3. 2008. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Využití Flash animací ve studijních oporách. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Sekce 167. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. s. 66-71. ISBN 978-80-248-1570-1. 2007. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Flash 1 - tvorba inteligentní grafiky - multimediální učebnice. Brno: MSD, spol. s.r.o Brno. 89 s. První. ISBN 978-80-7392-000-5. 2007. info
 • HRBÁČEK, Jiří. FLASH IN TEACHING. In ICETA 2007- 5th international conference on Emerging e-learning Technologies "e-learning in praxis"- conference proceedings. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia. s. 90-93. ISBN 978-80-8086-061-5. 2007. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Flash2, Základy programování v AS2-multimediální učebnice. první. Brno: MSD, spol. s.r.o. Brno. 74 s. první. ISBN 978-80-7392-001-2. 2007. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Moderní učebnice programování PIC 2. díl. první. Praha: Nakladatelství BEN technická literatura. 95 s. První vydání 1. ISBN 978-80-7300-137-7. 2007. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Využití Macromedia Studio 8 pro podporu výuky. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. s. 100-399. ISBN 80-85645-56-4. 2006. info
 • HRBÁČEK, Jiří a Helena ZLÁMALOVÁ. Role of Pedagogues in the Alternative Forms of Education. In 7th International conference Virtual University. Bratislava: STU Bratislava, TU košice, University St. Polen, European Association of Telematics Applications, Slovenská e-akadémia,n. o. s. 188-192, 274 s. ISBN 80-227-2542-0. 2006. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Moderní učebnice programování PIC. první. Praha: Nakladatelství BEN technická literatura. 95 s. První vydání 1. ISBN 80-7300-136-5. 2004. info

19. 2. 2021


Životopis: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (učo 2454), verze: čeština(10), změněno: 19. 2. 2021 21:51, J. Hrbáček