Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  *1981, Brno
Pracoviště
 • Filozofická fakulta
  Ústav slavistiky
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Mgr. - FF MU obor Bulharský jazyk a literatura (diplomová práce: Česko-bulharská mezijazyková homonymie a paronymie na materiálu substantiv)
 • 2006: Mgr. - FF MU dvouobor Polský jazyk a literatura (diplomová práce: Nostalgický proud polské prózy v letech 1945-1980) a Slovinský jazyk a literatura (oborová práce: Česko-slovinská mezijazyková homonymie na materiálu substantiv)
 • 2005: Bc. - FF MU obor Bulharský jazyk a literatura (diplomová práce: Komparativní pohled na bulharský, srbský a český
  temporální systém s přihlédnutím k jiným slovanským jazykům)
Přehled zaměstnání
 • od 2008: Ústav slavistiky FF MU (asistent)
  2011-2017: Katedra literární kultury a slavistiky FF Univerzity Pardubice (externí lektor)
Pedagogická činnost
 • Výuka (příp. podíl na výuce):
  Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy
  Překladatelské semináře a workshopy pro polonisty
  Kulturní cestovní ruch Polska
  Kulturní cestovní ruch a slovanský areál
  Polská literatura a kultura do roku 1918
  Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži
  Dějiny, kultura a reálie Polska
  Střední Evropa: areál, pomezí, identita
  Současné Slovinsko
  Překladatelský seminář pro slovenisty
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie a dějiny polské literatury
 • Překladatelství
 • Problematika pohraničí a hranic v literatuře a kultuře
 • Polská umělecká (literární) reportáž
 • Nostalgický proud polské prózy po 2. světové válce a otázka tzv. Kresů
 • Slovinská literatura 20. a 21. století
 • Slovinská národnostní menšina v Itálii, Rakousku a Maďarsku
Akademické stáže
 • 2021
  Uniwersytet Wrocławski (Polsko) - krátkodobý studijní pobyt
 • 2018
  Uniwersytet Wrocławski (Polsko) - krátkodobý studijní pobyt
 • 2011
  Univerza v Ljubljani (Slovinsko) - 47. Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury
 • 2010
  Univerza v Ljubljani (Slovinsko) - 46. Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury
  Universiteti i Prishitinës (Kosovo) - Seminari XXIX ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare (29. mezinárodní seminář albánského jazyka, literatury a kultury)
 • 2009
  Univerza v Ljubljani - 45. Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury
 • 2006
  Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Instytut Filologii Słowiańskiej - pětiměsíční studijní stáž
  Plovdivski Universitet Paisij Chilendarski - dvouměsíční studijní stáž
 • 2005
  Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Wydział Polonistyki - dvouměsíční studijní stáž
  Univerza v Ljubljani - 41. Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury
 • 2004
  Universitet sv. Kiril i Metodij (Veliko Tarnovo) - 27. Mezinárodní letní seminář bulharistiky
 • 2003
  Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Wydział polonistyki - dvouměsíční studijní stáž
  Univerza v Ljubljani - 22. Letní škola slovinského jazyka
 • 2002
  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej - krátkodobý studijní pobyt
  Uniwersytet Wrocławski - Letní kurs polského jazyka a kultury
Univerzitní aktivity
 • člen programové rady a kontaktní osoba studijního programu Polská studia
 • člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky v programu Polská studia a magisterské zkoušky v programu Slavistika
 • člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky v oboru Slovinský jazyk a literatura
Mimouniversitní aktivity
 • předseda (do r. 2018) spolku Porta Balkanica, z. s.
 • překlad literárních textů (mj. překlad románů Marka Krajewského "Smrt v Breslau", "Konec světa v Breslau" a "Přízraky v Breslau", časopisecké překlady poezie ze slovinštiny a srbštiny)
Ocenění vědeckou komunitou
 • tajemník redakce a redaktor recenzovaného literárněvědného slavistického časopisu Slavica litteraria (ISSN 1212-1509)
Vybrané publikace
 • PRZYBYLSKI, Michal. Východokarpatské pomezí kultur v románovém cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenze (The East Carpathian Borderlands of Cultures in Stanisław Vincenz´s Novel-Cycle Na wysokiej połoninie (On the High Uplands)). Slavica litteraria. Masarykova univerzita, 2019, vol. 22, No 1, p. 35-44. ISSN 1212-1509. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/SL2019-1-4. URL info
 • PRZYBYLSKI, Michal. České reálie ve výuce jihoslovanských jazyků pro Čechy (Czech Life and Institutions in Teaching South Slavic Languages for Czechs). Porta Balkanica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 8, No 2, p. 5-10. ISSN 1804-2449. info
 • ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ and Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století) (The Slavonic Literatures and Languages Embraced by Politics (the 20th Century)). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 166 pp. ISBN 978-80-210-8068-3. info
 • PRZYBYLSKI, Michal and Monika HORNOVÁ. Antologie polské literatury: od 10. do konce 19. století (Anthology of Polish Literature: from the 10th till the end of the 19th century). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 216 pp. ISBN 978-80-210-8078-2. info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Polsko-běloruské pomezí v nostalgickém proudu poválečné polské prózy: na příkladu vybraných románů M. Kuncewiczové, F. Czarnyszewicze a H. Auderské (Polish-Belarusian Borderland in the nostalgic post-war Polish prose: on exam in the novels of Maria Kuncewiczowa, Halina Auderska, and Florian Czarnyszewicz). In Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kolektiv. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. 101-110. ISBN 978-80-210-7490-3. info
 • PRZYBYLSKI, Michal and Josef ŠAUR. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích (Shapes and Metamorphoses of the City in Slavic and Selected Non-slavic Cultures, Literature, and Languages). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 166 pp. ISBN 978-80-210-6569-7. info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Odraz zániku multikulturního světa podolských a volyňských měst ve formální struktuře románů Leopolda Buczkowského (The reflection of the demise of multiethnic and multicultural world of the towns of Podolia and Volhynia in the formal structure of Leopold Buczkowski’s novels). In Przybylski, Michal; Šaur,Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 135-144. ISBN 978-80-210-6569-7. info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Teoretická a terminologická východiska pro přípravu česko-slovinského slovníku mezijazykových homonym a paronym (Theoretical and Terminological Preparation of Czech-Slovene Dictionary of Interlingual Homonyms and Paronyms). Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 23, č. 4, p. 318-325. ISSN 1211-7676. Digitální knihovna FF info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Polský stát ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám v letech 1945–2010 (The Polish state´s relationship to the national and ethnic minorities from 1945 to 2010). In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 127-135. ISBN 978-80-210-5906-1. info
 • KREJČOVÁ, Elena, Pavel KREJČÍ and Michal PRZYBYLSKI. Výuka jihoslovanských jazyků v Evropě – současnost a perspektivy (Teaching South Slavonic languages in Europe - contemporary statement and perspectives). 2012. info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Slovinští autoři v českém prostředí : překlady ze slovinské literatury po roce 1989 : stav proměny a neuralgické body (Slovenian authors in Czech environment : translations after 1989 : status, metamorphosis and aches). In Vzájemným pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století = V očeh drugega : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2011, p. 229-239. Publikace Slovanské knihovny ; 68. ISBN 978-80-7050-604-2. info

2024/04/09


Životopis: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (učo 53241), verze: čeština(1), změněno: 9. 4. 2024 21:48, M. Przybylski

Another Variant: Polish(1)