Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Helena Bočková
  narozena 7.4.1952 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1984: FF MU ukončeno šestisemestrové postgraduální studium, specializace muzeologie (závěrečná práce „Vznik a vývoj muzea v Pelhřimově“)
 • 1980: PhDr. FF MU, katedra historie a etnografie střední, jihovýchodní a východní Evropy, obor Národopis (rigorózní práce „Výroční obyčeje na jihu a západě českomoravského Horácka“)
 • 1976: prom. hist. FF MU, katedra historie a etnografie střední, jihovýchodní a východní Evropy, obory Etnografie (diplomová práce „Bulharská lidová kultura v díle Konstantina Jirečka“) a Dějepis (oborová práce „Konstantin Jireček a balkanistická studia“)
Přehled zaměstnání
 • září 2012- externí učitel Ústavu slavistiky FF MU
 • 2009– externí učitel Ústavu evropské etnologie FF MU
 • 2012-2014 externí pracovník Centra pro komplexní inovaci studijních oborů - Účelová zařízení FF MU
 • 2008-2012 Ústav slavistiky FF MU
 • 2005 Národní ústav lidové kultury Strážnice (výzkumný a vývojový pracovník)
 • 1998-2001 Grantová agentura AV ČR (spolunositel a spoluřešitel grantového projektu)
 • 1990-1992 Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV Brno (samostatný odborný pracovník)
 • 1988-1990 Ústav slavistiky ČSAV Brno (odborný pracovník)
 • 1983-1987 Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV Brno (odborný pracovník)
 • 1978-1983 Okresní muzeum v Pelhřimově (vedoucí historik a etnograf)
 • 1976-1978 Muzeum Vysočiny v Jihlavě (samostatný odborný pracovník – etnograf)
 • 1970-1973,1974-1976 Univerzita J. E. Purkyně (dnes MU), Filozofická fakulta, magisterské dvouoborové studium
 • 1967-1970 Střední všeobecně vzdělávací škola (gymnázium) Šumperk
Pedagogická činnost
 • Výuka:
 • Etnická historie a současnost Balkánu (podzim 2021)
 • Češi v jihovýchodní Evropě (jaro 2020)
 • Úvod do studia etnologie Balkánu (jaro 2008, jaro 2009, podzim 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015)
 • Úvod do etnologické balkanistiky (jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018)
 • Etnologie Balkánu I (podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018)
 • Etnologie Balkánu II (podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019)
 • Tradiční společnost a kultura na Balkáně (jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2017)
 • Etnologie jihovýchodní Evropy (podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2016)
 • Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně (jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2017)
 • Tradiční architektura na Balkáně (podzim 2011, jaro 2015, jaro 2018)
 • Balkán v českých cestopisech (jaro 2010, jaro 2013, jaro 2016, jaro 2019)
 • Balkánská zádruha (podzim 2012, podzim 2015)
 • Příbuzenství a obyčeje životního cyklu na Balkáně (jaro 2013, jaro 2016, podzim 2018)
 • Balkánské menšiny v České republice a na Slovensku (podzim 2014)
 • Česká a slovenská diaspora v jihovýchodní Evropě (jaro 2015)
 • Diplomový seminář
 • Vedení obhájených diplomových prací:
 • Marta Zacharová: Karakačani v Bulharsku (2010)
 • Darija Roso: Vánoční české, chorvatské a bulharské etnokulturní tradice (2010)
 • Lenka Šmídková: Moravští Chorvati – obraz života a vysídlení v paměti tří generací (2011)
 • Zuzana Wlodarczyk: Migranti z Balkánu v Česku (2013)
 • Lenka Šmídková: Vliv rodinného a společenského života na udržování identity moravských, slovenských a gradišćanských Chorvatů (2013)
 • Jessica Koprlová: Pohled do života albánské diaspory v Česku (2014)
 • Jessica Koprlová: Kapitoly ze života ženy v tradiční a moderní balkánské společnosti (2016)
 • Eva Fialová: Chorvatská menšina na jižní Moravě ve sčítání obyvatel roku 1930 (2017)
 • Lada Navrátilová: Osudy chorvatských Čechů v paměti potomků (2018)
 • Gabriela Podloučková: Kulturní a přírodní dědictví Chorvatska v nabídce českých cestovních kanceláří (2020)
 • Vedení oborových prací:
 • Barbora Machová: Etnokulturní identita maloasijských Bulharů (2010)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Etnologická historiografie (balkanista Konstantin Jireček, osobnosti české etnologie, makedonská etnologie, Balkán, Bulharsko, Makedonie, Česko)
 • Etnické otázky (Vlaši, Aromuni, Karakačani; Balkánci v Česku; regionální etnokulturní skupiny; česko-německé soužití v Brně)
 • Tradiční dům a dvůr na Balkáně ve středoevropských a mediteránních souvislostech
 • Tradiční rodina na Balkáně
 • Tradiční chov lehkého dobytka na Balkáně v mediteránních a evropských souvislostech
 • Rurální kultura - bohemica: kulturní krajina, venkovská sídla, tradiční stavitelství a stavitelé, výroční obyčeje, tradiční zemědělství, lidová strava
 • Urbánní etnologie
 • Etnokartografie
 • Etnografická rajonizace
 • Folklorismus
 • Etnologická bibliografie
 • Česko-bulharské vztahy
 • Balkán jako etnokulturní areál
  Účast na vědeckovýzkumných projektech:
 • 1998-2001 spolunositel a spoluřešitel grantového projektu GA AV A 0930801/1998 „Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských – etnografická syntéza mezinárodního výzkumu“ (spoluautorství knihy, časopisecké a sborníkové studie, spoluorganizování mezinárodní konference)
 • 80./90. léta účast na grantovém projektu „Etnická a kulturní identita českého města“ (účast na etnologickém výzkumu města Brna; kapitoly v knihách, studie ve sbornících a časopisech, prezentace na konferencích)
 • 1976-1980 účast na rezortním úkolu Ministerstva kultury ČR R 22/73 Integrovaný společenskovědní výzkum současné vesnice (dílčí závěrečné práce „Tradiční zemědělství v oblasti Jihlavských vrchů“ a „Výroční obyčeje na jihu a západě Českomoravské vrchoviny se zvláštním zřetelem k Pelhřimovsku“)
Akademické stáže
 • 2010: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje, Makedonie, Seminar za makedonski jazik, literatura i kultura v Ochridu a Skopji (letní škola)
 • 1999: Etnografski institut s muzej pri BAN, Sofie, Bulharsko (krátkodobý studijní pobyt)
 • 1980: Universitet Paisij Chilendarski, Filologičeski fakultet, Veliko Trnovo, Bulharsko, Leten seminar po bălgarski ezik i literatura za čuždestranni bălgaristi i slavisti (letní škola)
 • 1975: Etnografski institut s muzej pri BAN Sofie, Bulharsko (měsíční studijní pobyt)
 • 1975: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje, Jugoslávie, Seminar za makedonski jazik, literatura i kultura ve Skopji a Ochridu (letní škola)
 • 1973-1974: Universitet Sv. Kliment Ochridski, Istoričeski fakultet, Sofie, Bulharsko (etnografie a historie, roční studijní pobyt)
 • 1973: Institut za čuždestranni studenti, Sofie, Bulharsko (bulharský jazyk, měsíc)
Mimouniversitní aktivity
 • Členství ve vědeckých organizacích
  Česká národopisná společnost (1978-)
  Mezinárodní komise pro studium lidové kultury Karpat a Balkánu, subkomise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení a subkomise pro lidové obyčeje československé sekce MKKKB (1977-1992)
 • Odborná spolupráce
  „Po stopách profesora Opletala“ I. „Lesníkem v Bukovině“. Dokumentární film. Scénář a režie Vojtěch Fatka. Televizní tvorba Brno 2003.
  „Po stopách profesora Opletala“ II. „Ve službách vlasti“. Dokumentární film. Scénář a režie Vojtěch Fatka. Televizní tvorba Brno 2006.
 • Editorská činnost
  Josef Opletal. Moje paměti. 2. upravené a doplněné vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Lesy České republiky, s.p., 2005. 445 stran, mapy, kresby a obr. ISBN 80-7157-837-1. Eds. Helena Bočková – Josef Truhlář
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena České národopisné společnosti za rok 1999 za knihu Jiří Langer – Helena Bočková. Dům v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Rožnov pod Radhoštěm 1999.
 • Cena České národopisné společnosti za rok 2010 za knihu Jiří Langer – Helena Bočková. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Syntéza mezinárodního výzkumu. Ostrava 2010.
 • Osobní heslo
  Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. Biografická část. Praha 2007, s. 29.
  Frolec, Václav – Vařeka, Josef. Lidová architektura. Encyklopedie. 2. přepracované vydání. Praha 2007, s. 19-20.
  Who is…? (v České republice). 6. vydání. Zug 2007, s. 112, 7. vydání Zug 2008, s. 115.
  Česká slavistika. Osoby a instituce. Praha 1999, s. 66.
  www.slaviste.cz
  Jubilejní články (s výběrovou bibliografií)
  Langer, Jiří. Helena Bočková. Ethnologia Europae centralis 11, 2013, s. 101–104.
  Pospíšilová, Jana. Helena Bočková jubiluje. Národopisná revue 22, 2012, s. 141-143.
  Machová, Barbora. Helena Bočková slaví jubileum. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti 9, 2012, s. 16-17.
Vybrané publikace
 • BOČKOVÁ, Helena. Balkán a střední Evropa jako etnokulturní areály. Příspěvek k evropské interkulturní komparaci. In Stanoev, Stanoy; Baeva, Vihra; Penčev, Vladimír; Tončeva, Veselka; Kolarska, Irina. Stranstvašti idei po pătištata na chumanitaristikata. Izsledvanija po folkloristika, kulturna antropologija i slavistika v čest na doc. d-r Katja Michajlova II. Sofija: BAN. Institut za etnologija i folkloristika s Etnografski muzej. s. 469-490. ISBN 978-619-245-033-5. doi:10.7546/WIPH.2021. 2021. URL info
 • BOČKOVÁ, Helena. Tradiční zemědělství na Balkáně: problém elementární kultury. In Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. Brno: Masarykova univerzita. s. 195-214. ISBN 978-80-210-9604-2. 2020. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Srbská diaspora v Česku. K původu a formování menšiny (se zřetelem k Brnu). Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, roč. 54, č. 1, s. 17-35. ISSN 0862-1209. 2020. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Srbové v Česku – "skrytá" menšina. Pohledy do soukromého života (se zřetelem k Brnu). Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 54, č. 2, s. 105-138. ISSN 0862-1209. 2020. URL info
 • BOČKOVÁ, Helena. Kolonizace, dálkové cesty, çiftlik – tři zdroje balkánské elementární kultury. Brno: Matice moravská. 14 s. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátým narozeninám. ISBN 978-80-87709-24-5. 2019. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Kulinární praxe českých Balkánců : Gastronomie v rodině, při menšinových akcích, balkánské restaurace. Porta Balkanica. Porta Balkanica o.s., roč. 11, 1-2, s. 7-27. ISSN 1804-2449. 2019. URL info
 • BOČKOVÁ, Helena. K jihoslovanským exkurzům Jána Botíka (nejen) o tradičním obydlí. Bratislava: Národopisná spoločnosť Slovenska. 8 s. ISBN 978-80-8179-128-4. 2018. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Balkánská muzea v přírodě a jejich internetové prezentace. Museum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, roč. 13, č. 1, s. 43-58. ISSN 1803-1358. 2018. URL info
 • BOČKOVÁ, Helena. Balkán jako etnografické muzeum Evropy? aneb Hledání ztraceného času. Porta Balcanica. Brno: Porta Balcanica, roč. 9, 1-2, s. 19-28, 2017. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Obytná architektura předměstských obcí. první. Brno: Statutární město Brno. s. 192–205. Dějiny Brna 6 Předměstské obce. ISBN 978-80-86736-54-9. 2017. info
 • BOČKOVÁ, Helena, Alexandra NAVRÁTILOVÁ, Lenka NOVÁKOVÁ, Jarmila PECHOVÁ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Marta ŠRÁMKOVÁ, Marta TONCROVÁ a Eva VEČERKOVÁ. Lidová kultura předměstských obcí. první. Brno: Statutární město Brno. 45 s. Dějiny Brna 6 Předměstské obce. ISBN 978-80-86736-54-9. 2017. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Nad syntézami Jiřího Langra. In Juraj Podoba - Radek Bryol. Cestou napříč obory a krajinami. K životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě. s. 84-91. ISBN 978-80-87210-65-9. 2017. URL info
 • BOČKOVÁ, Helena. Balkán jako etnologický areál ze středoevropské perspektivy. Příspěvek k evropské kulturní rozmanitosti. In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. Brno: Moravské zemské muzeum, Masarykova univerzita. s. 139-154. ISBN 978-80-7028-492-6. 2017. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Karakačani: kultura a identita. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, roč. 16, č. 3, s. 3-15. ISSN 1213-3612. 2016. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Bulhaři a další Balkánci v Česku. Pedagogické, metodologické a heuristické aspekty studentských výzkumů. Studia Ethnologia Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, roč. 2016, č. 2, s. 36-50. ISSN 2336-6699. 2016. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Makedonské regionální skupiny. Problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit. In Ivan Dorovský. Studia Macedonica II. Brno: Masarykova univerzita. s. 91-103. ISBN 978-80-210-7959-5. 2015. Digitální knihovna FF MU info
 • DOROVSKÝ, Ivan, Ivo POSPÍŠIL, Paskal STOJ̌ČESKI, Tomasz DERLATKA, Marcel ČERNÝ, Dimitar PANDEV, Barbora MACHOVÁ, Helena BOČKOVÁ, J̌asminka DELOVA-SILJ̌ANOVA, Kristýna DUFKOVÁ, Emilija CRVENKOVSKÁ, Sonja STOJ̌MENSKA-ELZESER, Zvonko TANESKI, Liljana МАKАRIЈОSKА, Vesna MOJ̌SOVA-ČEPIŠEVSKA, Ilona JANYŠKOVÁ, Helena KARLÍKOVÁ, Lidiǰa KAPUŠEVSKA-DRAKULEVSKA, Mariǰa ǴORǴIEVA DIMOVA, Vladimir MARTINOVSKI, Gordana ALEKSOVA, Maksim KARANFILOVSKI, Biljana MIRČEVSKA-BOŠEVA a Roza TASEVSKA. Studia macedonica II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 229 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae. ISBN 978-80-210-7959-5. 2015. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Balkanistika v díle Václava Frolce. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, roč. 14, č. 5, s. 12-15, 3 s. ISSN 1213-3612. 2014. info
 • LANGER, Jiří a Helena BOČKOVÁ. House in Carpathians. Ethnologia Polona. Warszawa: Institut of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, roč. 35, s. 25-77. ISSN 0137-4079. 2014. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Bulharské dějiny a folklorní historické tradice. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, roč. 13, č. 5, s. 3-14. ISSN 1213-3612. 2013. info
 • BOČKOVÁ, Helena a Barbora MACHOVÁ. Makedonská etnologie – minulost a současnost. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední, východní a jihovýchodní Evropy. Brno: Petrov, roč. 11, prosinec, s. 69-76. ISSN 1210-1109. 2013. info
 • LANGER, Jiří a Helena BOČKOVÁ. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Syntéza mezinárodního výzkumu. Ostrava: Šmíra-Print. 936 s. ISBN 978-80-87427-07-1. 2010. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Privatni život kod Srba u devetnaestom veku. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, roč. 9, -, s. 151-152. ISSN 1210-1109. 2009. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Katja Michajlova: Stranstvaštijat sljap pevec prosjak văv folklornata kultura na slavjanite. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, roč. 9, -, s. 149-151. ISSN 1210-1109. 2009. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Brno a jeho lidová kultura: fikce nebo skutečnost? Brno v minulosti a dnes. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, roč. 22, č. 2009, s. 179-196. ISSN 0524-689X. 2009. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Národní paměť, lidové tradice a vytváření moderní české národní identity v Brně. In Paměť města: Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno; Statutární město Brno Archiv města Brna; Ústav etnológie SAV Bratislava. s. 205-236. ISBN 978-80-87112-22-9. 2009. info
 • ŠIMŠA, Martin, Petra HRBÁČOVÁ, Josef JANČÁŘ, Helena BOČKOVÁ, Ludmila TARCALOVÁ, Marta KONDROVÁ a Romana HABARTOVÁ. Open-Air Museum of Rural Architecture in South-East Moravia. Strážnice: National Institute of Folk Culture. 287 s. ISBN 978-80-87261-19-4. 2009. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Makedonie a evropské poznávání Balkánu z pohledu etnologie. In Ivan Dorovský Ljupčo Mitrevski. Studia macedonica. Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10. až 13. června 2007 v Brně. 1. vyd. Brno: František Šalé Albert. s. 241-251. ISBN 978-80-7326-126-9. 2008. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Vícedílný dvůr na Balkáně - specifický fenomén mediteránní tradice v Evropě. CESKY LID-ETHNOLOGICKY CASOPIS. Praha: Etnologický ústav AV ČR, roč. 95, č. 2, s. 191-209. ISSN 0009-0794. 2008. URL info
 • BOČKOVÁ, Helena a Jana POSPÍŠILOVÁ. Bălgari v čužbina. Sto godini bălgarska obštnost v Bărno. Bălgarska etnologija. Sofija: Etnografski institut s muzej pri BAN, roč. 33, č. 1, s. 10-35. ISSN 1310-5213. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Bělík Vratislav. In Lidova Kultura: Narodopisna Encyklopedie Cech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Mladá fronta. s. 23. Biografická část. ISBN 978-80-204-1711-4. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Černý Adolf. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 40-41. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Dufek Josef. In Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 46. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Dvořák Štěpán. In Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 48. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Francev Vladimir Andrejevič. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 54. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Fryšová Emilie. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 56-57. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Hanuš Ignác Jan. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 65. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Charvát Jan Vladimír. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 88. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Jireček Josef. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 100. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Jireček Konstantin. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 100-101. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Kopáč Josef. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 115. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Lego František. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 135-136. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Malá-Vidláková Alžběta. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. 2007: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 142. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Mančal František Jaroslav. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 143. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Svobodová Vlasta. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 214-215. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Šafárik Pavel Jozef. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 216. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Úlehlová-Tilschová Marie Anna. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 237-237, 2 s. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Zmeškal Vladimír. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 265. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Výběrová bibliografie 1996 - 2006 [Jiřího Langra]. Ethnologia Europae centralis. Ethnologia Europae Centralis 8. Jan Souček, roč. 8, s. 104-106, 2007. info
 • ŠIMŠA, Martin, Petra HRBÁČOVÁ, Josef JANČÁŘ, Helena BOČKOVÁ, Ludmila TARCALOVÁ, Marta KONDROVÁ a Romana HABARTOVÁ. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury. 22 s. ISBN 80-86156-88-5. 2006. info
 • BOČKOVÁ, Helena a Jana POSPÍŠILOVÁ. Bulhaři v Brně. Proměny profesní a etnické minority. Český lid: Etnologický časopis - Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, roč. 93, č. 1, s. 113-135, 26 s. ISSN 0009-0794. 2006. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Jiří Langer sedmdesátníkem. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, roč. 16, č. 2, s. 116-118. ISSN 0862-8351. 2006. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Výběrová bibliografie prací Jiřího Langra 1996 - 2005. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, roč. 23, -, s. 98-101. ISSN 0323-2492. 2006. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Bělík, Vratislav. In Biografický slovník českých zemí 3. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR. s. 353. ISBN 80-7277-214-7. 2005. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Vlaši na Balkáně. Geneze, historie a kultura minority. Příspěvek k otázce etnokulturní tradice. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, roč. 7, -, s. 73-90. ISSN 1210-1109. 2005. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Rodinná tradice o profesoru Josefu Opletalovi. In Život, dílo a odkaz profesora Josefa Opletala. 1. vyd. Křtiny: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. s. 5-6. 2004. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana a Helena BOČKOVÁ. Bulgarische Gärtnen in Brünn: ein Blick von innen und von au3en. In Vom Wandergesellen zum „Green Card“-Spezialisten. Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigrations im östlichen Mittelauropa. 1. vyd. Münster – New York – München – Berlin: Institut für Volkskunde – Institut für Völkenkunde – Institut für Deutsch als Fremdsprache der Universität München. s. 83-105. ISBN 3-8309-1232-3. 2003. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Monica Budiş: Comunitatea Româneascâ de pe Valea Timocului bulgâresc. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, roč. 6, -, s. 107-108. ISSN 1210-1109. 2003. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Pojem etnografie v 19. století a na počátku 20. století. In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR. s. 179-183. ISBN 80-85010-41-0. 2002. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Poznámky k vývoji české etnologie. In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR. s. 253-261. ISBN 80-85010-41-0. 2002. info
 • LANGER, Jiří a Helena BOČKOVÁ. Východní cesta mediteránních inovací středoevropské lidové architektury. In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR. s. 83-104. ISBN 80-85010-41-0. 2002. info
 • BOČKOVÁ, Helena a Jiří LANGER. The Carpathian-Balcan Comparison Enriches the Studies of the Carpathian Traditional House. Basic and Orientation of Research. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, roč. 5, -, s. 30-56. ISSN 1210-1109. 2001. info
 • LANGER, Jiří a Helena BOČKOVÁ. Dům v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech. 143 s. ISBN 80-238-4290-0. 1999. info

30. 3. 2022


Životopis: PhDr. Helena Bočková (učo 107057), verze: čeština(1), změněno: 30. 3. 2022 14:58, H. Bočková

Další varianta: angličtina(1)